Géorgios K. Michalakis

Georgios K. Michalakis
n

Γεώργιος K. Μιχαλάκης

Un partisan de la tradition du chant Patriarcal

A supporter of Patriarchal chanting tradition

Υποστηρικτής της πατριαρχικής ψαλτικής παραδόσεως

 

 

 

TRADUCTION AUTOMATISEE ! ! !

(pour les liens, chercher par le biais de la colonne anglophone)

ORIGINAL VERSION / VERSION ORIGINALE

(last updated : may 2007)

Αυτόματος μετάφρασις !!!

Georgios K. MICHALAKIS (GKM) est né à Montréal, le Canada et était un étudiant (principalement) de kyr Stylianos TSOLAKIDIS [+1987] [HTML], le Protocanonarchos de Protopsaltis Iakovos NAFPLIOTIS. Il a aussi étudié avec kyr Alekos BARDAS [HTML], aussi bien que l'oncle, kyr Nicolaos XERODEMAS (la Grèce, +1987]. Il a aussi étudié sporadiquement sous dernier Archon Matthaios ANDREOU [HTML] et Protopsaltis réel du Canada, Constantinos LAGOUROS [HTML] et a eu de la chance pour avoir chanté le long beaucoup de psaltis doué et traditionnel de Montréal, aussi bien que beaucoup de visite Athonite des pères spirituels. Il a aussi profité de la connaissance exceptionnelle de musicologue occidental Andrea ATLANTI [à HTML], l'étudiant principalement de Zacharias PASCHALIDES, dont la recherche acoustique a mené aux contributions significatives en ce qui concerne les éléments qui sont indispensables pour l'interprétation correcte de psaltiki.

Georgios K. MICHALAKIS (GKM) was born in Montreal, Canada, and was a student (primarily) of kyr Stylianos TSOLAKIDIS [+1987] [html], the Protocanonarchos of Protopsaltis Iakovos NAFPLIOTIS. He also studied with kyr Alekos BARDAS [html], as well as uncle, kyr Nicolaos XERODEMAS (Greece, +1987]. He also studied sporadically under the late Archon Matthaios ANDREOU [html], and the actual Protopsaltis of Canada, Constantinos LAGOUROS [html], and was lucky to have chanted along the many talented and traditional psaltis of Montreal, as well as many visiting Athonite spiritual fathers. He has also benefited from the exceptional knowledge of occidental musicologist Andrea ATLANTI [html], student mainly of Zacharias PASCHALIDES, whose acoustic research has led to significant contributions with regard to elements that are indispensable for the correct interpretation of psaltiki.

Ο Γεώργιος K. MICHALAKIS (GKM) γεννήθηκε στο Μόντρεαλ, Καναδάς, και ήταν σπουδαστής (πρώτιστα) του kyr Στυλιανός TSOLAKIDIS [ + 1987 ] [HTML], το Protocanonarchos Protopsaltis Iakovos NAFPLIOTIS. Μελέτησε επίσης με το kyr Αλέκος BARDAS [HTML], καθώς επίσης και το θείο, kyr Νικόλαος XERODEMAS (Ελλάδα, + 1987 ]. Μελέτησε επίσης σποραδικά κάτω από τον πρώην άρχοντα Matthaios ANDREOU [ HTML ], και το πραγματικό Protopsaltis του Καναδά, Κωνσταντίνος LAGOUROS [HTML], και ήταν τυχερός να έχει κατά μήκος των πολλών ταλαντούχων και παραδοσιακών psaltis του Μόντρεαλ, καθώς επίσης και πολλών επισκεπτόμενων πνευματικών πατέρων Athonite. Έχει ωφεληθεί επίσης από την εξαιρετική γνώση του δυτικού μουσικολόγου Andrea ATLANTI [HTML], σπουδαστής κυρίως Zacharias PASCHALIDES, η του οποίου ακουστική έρευνα έχει οδηγήσει στις σημαντικές συνεισφορές όσον αφορά τα στοιχεία που είναι αναπόφευκτα για τη σωστή ερμηνεία του psaltiki.

Les leçons d'enregistrement faites par dernier Constantinos KATSOULIS [HTML], qui a très généreusement fourni Georgios de 5 heures d'Iakovos NAFPLIOTIS des enregistrements [de HTML], étaient les plus avantageuses et recommandent fortement à tout ceux voulant pour d'apprendre, "ré apprendre" ou perfectionner leurs attaques de chronos.

The recording lessons made by the late Constantinos KATSOULIS [html], who very generously provided Georgios with 5 hours of Iakovos NAFPLIOTIS [html] recordings, were most beneficial, and are highly recommended to all those wishing to learn, “re-learn” or perfect their chronos attacks.

Τα μαθήματα καταγραφής που γίνονται από τον πρώην Κωνσταντίνοσ KATSOULIS [HTML], που πολύ γενναιόδωρα παρείχε στο Γεώργιος 5 ώρες των καταγραφών Iakovos NAFPLIOTIS[HTML], ήταν ο ευεργετικότερος, και συστήνεται ιδιαίτερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να μάθει, “να επαν-μάθει” ή να τελειοποιήσει τις επιθέσεις chronos τους.

Il est un partisan loyal de tradition Patriarcale selon le style d'Iakovos NAFPLIOTIS.

He is a staunch supporter of Patriarchal tradition according to the style of Iakovos NAFPLIOTIS.

Είναι staunch υποστηρικτής της πατριαρχικής παράδοσης σύμφωνα με το ύφος Iakovos NAFPLIOTIS.

L'autobiographie de Georgios peut être trouvée à ieropsaltis.com [HTML] (dans le grec) et on donne un bon résumé de ses enseignants divers ici [mp3] par psaltis crétois, Evangelos LINARDAKIS (des travaux de choeur crétois = ici, le premier choeur présenté dans [HTML]).

Georgios' auto-biography can be found in ieropsaltis.com [html] (in Greek), and a good synopsis of his various teachers is given here [mp3] by Cretan psaltis, Evangelos LINARDAKIS (Cretan choir works = here, first choir presented in [html]).

Η αυτοβιογραφία του Γεώργιος μπορεί να βρεθεί σε ieropsaltis.com [HTML] (στα ελληνικά), και μια καλή σύνοψη των διάφορων δασκάλων του δίνεται εδώ [mp3] από τα κρητικά psaltis, Ευάγγελος LINARDAKIS (η κρητική χορωδία εργάζεται = εδώ, πρώτη χορωδία που παρουσιάζεται μέσα [HTML]).

Georgios a créé le site Web "Psaltopedia" [HTML] pour exprimer ses avis sur Psaltiki.

Georgios has created the web site "Psaltopedia" [html] to express his views on Psaltiki.

Ο Γεώργιος έχει δημιουργήσει τον ιστοχώρο "Psaltopedia" [HTML] για να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με Psaltiki.

Parmi ses autres contributions il a offert un grand nombre d'enregistrements rares, a publié sur analogion.com et sur graeca.canto.ru [HTML]. Dans le passé, Georgios a écrit beaucoup de psaltiki au forum de discussion byzantinechant [HTML]. Il fait maintenant des remarques sur son propre forum de discussion, psaltopedia [HTML]. Ses soucis(entreprises) principaux sont de chronos, des intervalles et laryngismos, qu'il considère, dans ce très ordre, comme étant l'essence même de paedagogy et la prière commune.

Among his other contributions he has offered a large number of rare recordings, published on analogion.com and on graeca.canto.ru [html]. In the past, Georgios has written a lot about psaltiki in the discussion forum byzantinechant [html]. He now comments on his own discussion forum, psaltopedia [html]. His main concerns are about chronos, intervals and laryngismos, which he considers, in that very order, as being the very essence of paedagogy and common prayer.

Μεταξύ των άλλων συνεισφορών του έχει προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό σπάνιων καταγραφών, που δημοσιεύεται σε analogion.com και σε graeca.canto.ru [HTML]. Στο παρελθόν, ο Γεώργιος έχει γράψει πολύ για το psaltiki στο φόρουμ συζήτησησ byzantinechant [HTML]. Σχολιάζει τώρα το φόρουμ συζήτησής του, psaltopedia [HTML]. Οι κύριες ανησυχίες του είναι για τα chronos, τα διαστήματα και τα laryngismos, τα οποία εξετάζει, σε εκείνη την ίδια την διαταγή, ως η ίδια η ουσία του paedagogy και της κοινής προσευχής.

Il a étudié et a appris des gens grecs (demotic) la danse (12 ans de pratique). Il a aussi appris la Religion au Lycée Aristotelis Hellénique de Montréal et Cathechism (après l'église akoloutheies).

He has studied and taught Greek folk (demotic) dance (12 years of practice). He has also taught Religion at the Aristotelis Hellenic High School of Montreal, and Cathechism (following church akoloutheies).

Έχει μελετήσει και έχει διδάξει ελληνικό λαϊκό (δημοτικό) το χορό (12 έτη πρακτικής). Έχει διδάξει επίσης τη θρησκεία στο του Αριστοτέλης Hellenic γυμνάσιο του Μόντρεαλ, και Cathechism (μετά από την εκκλησία akoloutheies).

Georgios vit maintenant la France, où il étudie la médecine, la biologie moléculaire et musicology et où il contribue aux adaptations psaltic et l'interprétation en français. Il ne chante plus dans une église (depuis 1991). Il a souffert de paresthésie pharyngée, en raison d'un épisode de tension vocale en 1991 et maintenant commence seulement à lentement récupérer et employer sa voix régulièrement, dans son appartement, afin de fournir des enregistrements, comme le moyen de ranimer sa mémoire(souvenir), apprenant de nouvelles pièces et partageant gratuitement avec tout ceux intéressés par la méthodologie même particulière de tradition Patriarcale, comme le Protocanonarchos lui a appris, aussi bien que l'autre psaltis traditionnel. Il espère que quelque jeune psaltis sera inspiré, afin d'écouter grand psaltis (ses enseignants et, à son tour, leurs enseignants et disciples) et fera l'abstraction des erreurs diverses faites par GKM, afin de remplir les églises de psalmody majestueux, exempt de tout le sentimentalisme superficiel, qui trouve sa voie dans beaucoup de sphères de vie quotidienne, l'art et, à un taux plutôt alarmant, dans la prière d'église commune aussi, en raison des enregistrements qui sont faits pour écouter dans "la voiture stereos" plutôt que reflètent la vraie essence de psaltiki dans l'église.

Georgios now lives France, where he’s studying medicine, molecular biology and musicology, and where he is contributing to psaltic adaptations and interpretation in French. He no longer chants in a church (ever since 1991). He has suffered of pharyngeal paresthesia, due to an episode of vocal strain in 1991, and is only now starting to slowly recover and use his voice regularly, in his apartment, so as to provide recordings, as a means of reviving his memory, learning new pieces, and sharing for free with all those interested in the very particular methodology of Patriarchal tradition, as he was taught by the Protocanonarchos, as well as the other traditional psaltis. He hopes that some young psaltis will be inspired, so as to listen to the great psaltis (his teachers and, in turn, their teachers and followers ), and make abstraction of the various errors made by GKM, so as to fill the churches with majestic psalmody, devoid of all superficial sentimentalism, which is finding its way into many spheres of everyday life, art and, at a rather alarming rate, in common church prayer as well, due to recordings that are made to listen in “car stereos” rather than reflect the true essence of psaltiki in church.

Ο Γεώργιος ζει τώρα Γαλλία, όπου αυτός’s μελετώντας την ιατρική, τη μοριακές βιολογία και τη μουσικολογία, και πού συμβάλλει στις psaltic προσαρμογές και την ερμηνεία στα γαλλικά. Αυτός όχι άλλο άσματα σε μια εκκλησία (από το 1991). Έχει υποφέρει του pharyngeal paresthesia, λόγω σε ένα επεισόδιο της φωνητικής πίεσης το 1991, και μόνο τώρα αρχίζει να ανακτεί αργά και να χρησιμοποιεί τη φωνή του τακτικά, στο διαμέρισμά του, ώστε να παρασχεθούν οι καταγραφές, ως μέσο να αναβιώσει τη μνήμη του, εκμάθησης των νέων κομματιών, και διανομής δωρεάν με όλους εκείνους ενδιαφερόμενους στην πολύ ιδιαίτερη μεθοδολογία της πατριαρχικής παράδοσης, όπως διδάχθηκε από το Protocanonarchos, καθώς επίσης και τα άλλα παραδοσιακά psaltis. Ελπίζει ότι μερικά νέα psaltis θα εμπνευστούν, ώστε να ακούσει τα μεγάλα psaltis (οι δάσκαλοί του και, στη συνέχεια, οι δάσκαλοι και οι οπαδοί τους), και να γίνει η αφαίρεση των διάφορων λαθών που γίνονται από GKM, ώστε να γεμιστούν οι εκκλησίες με τη μεγαλοπρεπή ψαλμωδία, απαλλαγμένη όλου του επιφανειακού sentimentalism, που βρίσκει τον τρόπο του σε πολλές σφαίρες της καθημερινής ζωής, τέχνη και, σε ένα μάλλον ανησυχητικό ποσοστό, στην κοινή προσευχή εκκλησιών επίσης, λόγω στις καταγραφές που γίνονται για να ακούσουν “στα στερεοφωνικά συγκροτήματα αυτοκινήτων” παρά να απεικονιστεί η αληθινή ουσία του psaltiki στην εκκλησία.

Selon Georgios, les axiomes d'hyphos Patriarcal sont comme suit :

According to Georgios, the axioms of Patriarchal hyphos are as follows:

Σύμφωνα με το Γεώργιος, τα αξιώματα των πατριαρχικών hyphos είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

"Chronos et engagement dans chronos"

Chronos and engagement into chronos

Chronos και δέσμευση στα chronos

( "Chronos kai lipsis chronou" ou "Chronos aki palin chronos")

(“Chronos kai lipsis chronou” or “Chronos aki palin chronos”)

(“Chronos palinchronou lipsiskai “Chronos ήaki Chronos”)

"Utilisation modérée d'equilibrated vocalisations"

moderate use of equilibrated vocalisations

μέτρια χρήση των εξισορροπημένων φωνήσεων

 

 

 

"Les intervalles doivent être appris au moyen de parallagi lent le long d'un enseignant compétent"

intervals are to be learned by means of slow parallagi along a competent teacher

τα διαστήματα πρόκειται να μαθευτούν με τη βοήθεια του αργού parallagi κατά μήκος ενός ικανού δασκάλου

 

 

 

Composition de formulaire et interprétation,

formular composition and interpretation,

formular σύνθεση και ερμηνεία,

Utilisation système de trois enseignants, qui sont moi suffisants quand complété avec paedagogy correct.
Autant que la composition est concernée, les dictionnaires de formulaire contribueront largement pour corriger la composition, employant des formules classiques neumatic l'orthographe.

using the system of the three teachers, which is self sufficient when complemented with correct paedagogy.
As far as composition is concerned, formular dictionaries will contribute extensively to correct composition, using classical formulae neumatic orthography.

χρησιμοποιώντας το σύστημα των τριών δασκάλων, το οποίο είναι μόνο ικανοποιητικό όταν συμπληρώνεται με το σωστό paedagogy.
Όσον αφορά στη σύνθεση , formular τα λεξικά θα συμβάλουν εκτενώς στη σωστή σύνθεση, χρησιμοποιώντας την κλασσική neumatic ορθογραφία τύπων.

 

 

 

"Chronos n'est pas rhythmos"
On doit faire avec l'interprétation et autre avec la composition.
Il y a beaucoup de façons de compter chronos (simple, double, complexe ou "syneptigmenos", "libérez = eleutheros", lentement l'attaque = "kalophonikos"...).
Autant que la composition est concernée, il y a beaucoup de variations rythmiques possibles à un donné paleographic la formule : de très vaste, avec une certaine régularité, à syllabique, avec irrégularité rythmique, encore avec une construction complète "rhythmoeides".
Bien que certains maintiennent(entretiennent) que les formules abrégées sont un critère fondamental d'hyphos Patriarcal, Georgios maintient(entretient) que le terme "hyphos" doit être limité à ses constituants d'interprétation correcte et que des compositions plus vastes ne doivent pas être négligées : il faut être capable de les chanter employant hyphos Patriarcal.

chronos is not rhythmos
one has to do with interpretation, and the other with composition.
There are many ways to count chronos (simple, double, complex or “syneptigmenos”, “free = eleutheros”, slow attack = “kalophonikos”...).
As far as composition is concerned, there are many rhythmic variations possible to a given paleographic formula: from very extensive, with a certain regularity, to syllabic, with rhythmic irregularity, yet with an overall “rhythmoeides” construction.
Although some maintain that abbreviated formulae are a fundamental criterion of Patriarchal hyphos, Georgios maintains that the term “hyphos” should be limited to its constituents of correct interpretation, and that more extensive compositions should not be neglected: one should be able to chant them using Patriarchal hyphos.

τα chronos δεν είναι rhythmos
κάποιος πρέπει να κάνει με την ερμηνεία, και άλλη με τη σύνθεση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετρηθούν τα chronos (απλός, διπλός, σύνθετος ή “syneptigmenos”, “ελεύθερος = eleutheros”, αργή επίθεση = “kalophonikos”...).
Όσον αφορά στη σύνθεση, υπάρχουν πολλές ρυθμικές παραλλαγές πιθανές σε έναν δεδομένο paleographic τύπο: από πολύ εκτενή, με μια ορισμένη τακτικότητα, σε συλλαβικό, με τη ρυθμική παρατυπία, όμως με μια γενική “κατασκευή” rhythmoeides.
Αν και μερικοί υποστηρίζουν ότι οι βραχυνμένοι τύποι είναι ένα θεμελιώδες κριτήριο των πατριαρχικών hyphos, ο Γεώργιος υποστηρίζει ότι τα hyphos “όρου” πρέπει να περιοριστούν στα συστατικά σωστής ερμηνείας του, και ότι οι πιό εκτενείς συνθέσεις δεν πρέπει να παραμεληθούν: κάποιος πρέπει να είναι σε θέση στο άσμα αυτοί χρησιμοποιώντας τα πατριαρχικά hyphos.

 

 

 

"Il y a beaucoup (de composition) rythmique, embelishments (analyseis = des événements" et des variations chronos "" :
Leurs combinaisons mènent à un répertoire énorme qui peut couvrir tout du chant scandé de Gregorian, ecphoeseis du clergé à papadic melos
Il y a beaucoup de niveaux de chronos et la complexité d'interprétation de formulaire, tous doivent être appris au moyen de la tradition o/aural seulement (l'utilisation d'instruments).

there are many rhythmic (composition), embelishments (analyseis = developments » and chronos variations »”:
their combinations lead to a vast repertoire that can cover anything from Gregorian chant, ecphoeseis of the clergy to papadic melos
There are many levels of chronos, and formular interpretation complexity, all must be learnt by means of o/aural tradition only (not using instruments).

υπάρχει πολύς ρυθμικός (σύνθεση), embelishments (analyseis = εξελίξεις "και παραλλαγές chronos "”:
οι συνδυασμοί
τους οδηγούν σε ένα απέραντο ρεπερτόριο που μπορεί να καλύψει τίποτα από το γρηγοριανό άσμα, ecphoeseis της ιεροσύνης στα papadic melos
Υπάρχουν πολλά επίπεδα chronos, και formular η πολυπλοκότητα ερμηνείας, όλες πρέπει να μαθευτεί με τη βοήθεια του ο/της ακουστικής παράδοσης μόνο (μην χρησιμοποιώντας τα όργανα).

"Ena einai à ison" = "on est l'ison : son très même self…
Il doit rester invariable et fournit l'essence même "d'harmonie" diastemactic et "le contexte". Tous les intervalles (= diastematics) doivent être basés sur cet ISON et pas sur les livres théoriques qui donnent les approximations numériques de ce que doivent en réalité être apprises par parallagi, ison la tenure aussi bien que chantant le long à côté d'un enseignant compétent

ena einai to ison” = “one is the ison : its very same self
it is to remain invariable, and provides the very essence of diastemactic “harmony” and “context”. All intervals (= diastematics) are to be based on this ISON and not on theoretical books that give numeric approximations of what must actually be learnt by parallagi, ison tenure as well as chanting along beside a competent teacher

το einai ena στο ison” = “ένα είναι το ison : πολύ ίδιος μόνος του
πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητο, και παρέχει την ίδια την ουσία της diastemactic “αρμονίας” και “του πλαισίου”. Όλο το diastematics διαστημάτων (=) πρόκειται να βασιστεί σε αυτό το ISON και όχι στα θεωρητικά βιβλία που δίνουν τις αριθμητικές προσεγγίσεις αυτό που πρέπει πραγματικά να μαθευτεί από το parallagi, ison διάρκεια αξιώματος καθώς επίσης και chanting εμπρός εκτός από έναν ικανό δάσκαλο

Le paedagogy de psaltiki ne peut pas et ne doit pas différer du formulaire paedagogy de notre Lord et de Son Ecclesia (le maître à la transmission de mémoire(souvenir) d'étudiant, non-instrumentalisation de la personne humaine, la liberté d'expression conformément à la continuité de tradition de prière commune.

the paedagogy of psaltiki cannot and should not be different from the formular paedagogy of our Lord, and of His Ecclesia (master to student memory transmission, non-instrumentalisation of the human person, freedom of expression in line with continuity of common prayer tradition.

το paedagogy του psaltiki δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι διαφορετικό από το formular paedagogy του Λόρδου, και Ecclesia του μας (κύριος στη μετάδοση μνήμης σπουδαστών, μη-ενοργάνωση του ανθρώπινου προσώπου, ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με τη συνοχή της κοινής παράδοσης προσευχής.

Le talent vocal est bon pour avoir, mais non indispensable : quels comptes sont comment chacun et chacun fructifies un talent Donné de dieu.

Vocal talent is good to have, but not indispensable: what counts is how each and everyone fructifies a God-given talent.

Το φωνητικό ταλέντο είναι καλό να έχει, αλλά μη αναπόφευκτο: αυτό που μετρά είναι πώς κάθε ένας και ο καθένας ένα Θεός- ταλέντο.Ci-dessous nous présentons les points culminants de certains des enregistrements de Georgios, certains d'entre eux ont fait des remarques tout seul.Below we present highlights of some of Georgios' recordings, some of them commented by himself.Κατωτέρω παρουσιάζουμε τα κυριώτερα σημεία μερικές από τις καταγραφές του Γεώργιος, μερικές από τις σχολίασαν μόνος του.

 

 

 

 

 

 

Commentaires par Georgios (en ses propres termes) :

Comments by Georgios (in his own terms) :

Σχόλια από το Γεώργιος (στους όρους του):

À l'âge de 10, j'avais entendu beaucoup d'enregistrements de psaltis le plus renommé, mais ai dû encore entendre vrai psaltis Patriarcal. J'avais déjà appris psaltic semeiography et étais  "content"  avec mon  "progrès" ... Et c'est où j'ai rencontré Stylianos TSOLAKIDIS. D'alors sur, tout que j'ai voulu faire était  "imitent" ce magnétophone Envoyé de dieu du Patriarcheion. L'enregistrement le plus représentatif de ces années est  le "Aineite" , le mode 4 Agia, que j'ai chanté en Grèce en 1986.

By the age of 10, I had heard many recordings of the most renowned psaltis, but had yet to hear the true Patriarchal psaltis. I had already learnt psaltic semeiography, and was « content » with my « progress »... and that's where I met Stylianos TSOLAKIDIS. From then on, all I wanted to do was « imitate » this God-sent tape-recorder of the Patriarcheion. The most representative recording of those years is the « Aineite », mode 4 Agia, which I chanted in Greece in 1986.

Από την ηλικία 10, είχα ακούσει πολλές καταγραφές των πιό διάσημων psaltis, αλλά έπρεπε να ακούσω ακόμα τα αληθινά πατριαρχικά psaltis. Είχα μάθει ήδη το psaltic semeiography, και ήμουν " ικανοποιημένος " με "την πρόοδό μου "... και αυτός όπου συνάντησα το Στυλιανός TSOLAKIDIS. Από έπειτα επάνω, όλος θέλησα να κάνω ήμουν " μιμούμαι" αυτό το Θεός-σταλμένο ταινία-όργανο καταγραφής του Patriarcheion. Η αντιπροσωπευτικότερη καταγραφή εκείνων των ετών είναι το " Aineite ", τρόπος 4 Agia, το οποίο στην Ελλάδα το 1986.

Plus tard, psaltis expérimenté comme Matthaios ANDREOU a suggéré que je trouve mon "équilibre" propre, personnel, si un pour  "me"libérer"d e mimetism. Ayant entendu Stanitsas (des chants"filtrés") et Xerodemas (" des formules superbes abrégées "), j'ai décidé"d' explorer"ce c hemin : c'est"le s tyle"sur le quel vous recevez des nouvelles de 1991 (un an comme le chanteur"seul"juste à  Montréal) et.

Later on, experienced psaltis such as Matthaios ANDREOU suggested that I find my own, personal « equilibrium », so a to « free » myself from mimetism. Having heard Stanitsas (« filtered » vocals) and Xerodemas (« super abbreviated formulae »), I decided to « explore » this path: that is the « style » you hear from 1991 (one year as « lonesome » right chanter in Montreal) and on.

Αργά, τα πεπειραμένα psaltis όπως Matthaios ANDREOU πρότειναν ότι βρίσκω τη, προσωπική "ισορροπία μου ", έτσι α " σε ελεύθερο " ο ίδιος από το mimetism. Ακούοντας Stanitsas (" fjltrarjsme'na " vocals) και Xerodemas (" e'xohoj βραχυνμένοι τύποι "), αποφάσισα " να εξερευνήσω " αυτήν την πορεία: αυτό είναι το " ύφος " που λαμβάνετε νέα από το 1991 (ένα έτος ως " μόνο " σωστό chanter στο Μόντρεαλ) και επάνω.

Je suis alors venu en France et ai choisi une ville où je pourrais  "me"isoler"d e psaltiki, un peu comme le prophète Jonas. Cependant, le Dieu met des monastères divers français orthodoxes dans mon chemin et, puisque j'ai maintenant dû"e xpliquer"des  choses, je me suis trouvé devant"org aniser"ma co nnaissance dans la terminologie quelque peu"plus  claire". Andrea ATLANTI a contribué ce et le résultat final est un jeu entier"des critères"qui perm ettent d'analyser une interprétation psaltic. Je"ai redéc ouvert"que ma voi x et" a creusé "d e ma mémo ire(souvenir) beaucoup des choses que j'avais entendues, particulièrement de Stylianos Tsolakidis.

I then came to France, and chose a city where I could « isolate » myself from psaltiki, a bit like the prophet Jonas. However, God put various French orthodox monasteries in my path, and, since I now had to « explain » things, I found myself having to « organise » my knowledge in some « clearer » terminology. Andrea ATLANTI contributed to this, and the end result is a whole set of « criteria » that allow one to analyse a psaltic interpretation. I « rediscovered » my voice, and « dug up » from my memory many of the things I had heard, especially from Stylianos Tsolakidis.

Ήρθα έπειτα στη Γαλλία, και επέλεξα μια πόλη όπου μπόρεσα " να απομονώσω " ο ίδιος από το psaltiki, λίγο όπως τον προφήτη Ιωνάς. Εντούτοις, ο Θεός έβαλε τα διάφορα γαλλικά ορθόδοξα μοναστήρια στην πορεία μου, και, δεδομένου ότι έπρεπε τώρα " να εξηγήσω " τα πράγματα, βρέθηκα να πρέπει " να οργανώσω " τη γνώση μου σε κάποια " σαφέστερη " ορολογία. Η Andrea ATLANTI συνέβαλε σε αυτό, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ολόκληρο ένα σύνολο " κριτηρίων " που επιτρέπουν σε ένα για να αναλύσουν μια psaltic ερμηνεία. Ι " ανακάλυψε πάλι " τη φωνή μου, και " σκαμμένος επάνω " από τη μνήμη μου πολλά από τα πράγματα που είχα λάβει νέα, ειδικά από το Στυλιανός Tsolakidis.

En attendant, mes voyages en Grèce pour des raisons de famille m'ont donné une compréhension(idée) de jour présent prétendu " psaltic des tendances et des écoles" , chacun plus de "delabrate" que son " concurrent".  Bien que j'estime toujours que notre Église Orthodoxe a soutenu "l a décentralisation" et  l'interprétation "personnelle", il y a les limites que, une fois transgressé, mène à la philosophie anti-orthodoxe et la pratique.

In the meanwhile, my trips to Greece for family reasons gave me an insight of present day so called « psaltic tendencies and schools », each more “delabrate” than its « competitor ». Although I always felt that our Orthodox Church has supported « decentralisation » and « personal » interpretation, there are bounds which, once transgressed, lead to anti-orthodox philosophy and practice.

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια μου στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους μου έδωσαν μια διορατικότητα των παρουσών ημερήσιων αποκαλούμενων " psaltic τάσεων και των σχολείων ", κάθε περισσότερο “delabrate” από "τον ανταγωνιστή του ". Αν και πάντα θεώρησα ότι η ορθόδοξη εκκλησία μας έχει υποστηρίξει " τη διοικητική αποκέντρωση " και τη " προσωπική " ερμηνεία, υπάρχουν όρια που, μόλις παραβιάζω, μόλυβδος στην αντι-ορθόδοξη φιλοσοφία και πρακτική.

Il est ainsi que je suis revenu, même plus  "fanatiquement" ainsi, cette fois autour, au style "Jacobian"  Patriarcal, qui est seul Patriachal authentique hyphos : depuis une longue voie en arrière, tous ceux qui ont chanté ou qui chantent toujours dans le Patriacheion n'ont pas fait ou n'ont pas nécessairement hyphos Patriarcal. Achevez Patriachal hyphos mis des arrêts records à Iakovos NAFPIOTIS... Même Pringos avait divergé, à savoir en ce qui concerne la Liturgie Divine (il est très vrai pour son enseignant, cependant, en ce qui concerne les services restants, particulièrement ceux de Semaine Sainte et l'Anastasimatarion).

It is thus that I came back, even more « fanatically » so, this time around, to the « Jacobian » Patriarchal style, which is the only authentic Patriachal hyphos: ever since a long way back, all those who have chanted or who still chant in the Patriacheion did not or do not necessarily have Patriarchal hyphos. Complete Patriachal hyphos put on record stops at Iakovos NAFPIOTIS... even Pringos had diverged, namely as concerns the Divine Liturgy (he is very true to his teacher, however, as concerns the remaining services, especially those of Holy Week, and the Anastasimatarion).

Είναι έτσι ότι επέστρεψα, ακόμα και " πιό φανατικά" έτσι, αυτή τη φορά γύρω από, στο πατριαρχικό ύφος "Jacobian", το οποίο είναι τα μόνα αυθεντικά hyphos Patriachal: από μια μακροχρόνια πλάτη τρόπων, όλοι εκείνοι που έχουν ή που ακόμα το άσμα στο Patriacheion όχι ή δεν έχει απαραιτήτως τα πατριαρχικά hyphos. Τα πλήρη hyphos Patriachal που διατυπώθηκαν γραπτώς τις στάσεις σε Iakovos NAFPIOTIS... ακόμη και Pringos είχαν αποκλίσει, δηλαδή όσον αφορά στη θεία λειτουργία (είναι πολύ αληθινός στο δάσκαλό του, εντούτοις, όσον αφορά στις υπόλοιπες υπηρεσίες, ειδικά εκείνους της ιερής εβδομάδας, και του Anastasimatarion).

Ce  "hyphos"  a profondément des racines religieuses et philosophiques, qui n'ont pas encore été compris par des chanteurs d'église contemporains et des chercheurs, tous les deux groupes que j'attaque manifestement, parce qu'ils ont favorisé ou bien sentimentalisme ou bien "la satisfaction de soi" intellectuelle sur l'étude "disciplinée" à côté de psaltis compétent, qui exige beaucoup d'humilité.

This « hyphos » has deep religious and philosophical roots, that have not as yet been understood by contemporary church singers and researchers, both groups which I attack overtly, because they have favoured either sentimentalism or intellectual « self-satisfaction » over « disciplined » learning beside a competent psaltis, which requires a lot of humility.

Αυτό " hyphos " έχει τις βαθιές θρησκευτικές και φιλοσοφικές ρίζες, οι οποίες δεν έχουν γίνει κατανοητές μέχρι τώρα από τους σύγχρονους τραγουδιστές εκκλησιών και τους ερευνητές, και οι δύο ομάδες σπου επιτίθεμαι ανοικτά, επειδή έχουν ευνοήσει είτε το sentimentalism είτε τη διανοητική " μόνος-ικανοποίηση " πέρα από " πειθαρχημένος " μαθαίνοντας εκτός από τα ικανά psaltis, το οποίο απαιτεί πολλή ταπεινότητα.

Étant donné le chaos psaltic qui existe en Grèce et le taux de diffusion alarmant de chant contagieux pathologique dans le monde entier, il est par les moyens de nos amis généreux russes aussi bien que ce site Web, analogion.com, dont tout les deux fournit l'espace de serveur, que j'espère aider éveiller la planète quant à ce qui est les éléments de psaltiki authentique et traditionnel.

Given the psaltic chaos that exists in Greece, and the alarming spreading rate of contagious pathological singing throughout the world, it is through the means of our generous Russian friends as well as this website, analogion.com, both of which provide server space, that I hope to help awaken the planet as to what are the elements of authentic and traditional psaltiki.

Λαμβάνοντας υπόψη το psaltic χάος που υπάρχουν στην Ελλάδα, και το ανησυχητικό διαδίδοντας ποσοστό μεταδοτικού παθολογικού τραγουδιού σε όλο τον κόσμο, είναι μέσω των μέσων των γενναιόδωρων ρωσικών φίλων μας καθώς επίσης και αυτού του ιστοχώρου, analogion.com, και τα δύο από το οποίο παρέχουν το διάστημα κεντρικών υπολογιστών, ότι ελπίζω να βοηθήσω να ξυπνήσω τον πλανήτη ως προς αυτά που είναι τα στοιχεία του αυθεντικού και παραδοσιακού psaltiki.

Mon seul espoir est que les monastères français et quelque chose du clergé ici en France, qui a compris ce que psaltiki est tout de, aidera continuer cette longue tradition, comme on l'a appris dans le passé :
"Akoue kai manthane =  écoutent et apprennent" . Autrement dit, la situation en Grèce est même plus désespérée qu'au moment d'Iakovos et Boudouris.

My only hope is that the French monasteries and some of the clergy here in France, who have realised what psaltiki is all about, will help continue this long tradition, as it was taught in the past:
«akoue kai manthane =  listen and learn ». In other words, the situation in Greece is even more hopeless than at the time of Iakovos and Boudouris.

Η μόνη ελπίδα μου είναι ότι τα γαλλικά μοναστήρια και μερικές από την ιεροσύνη εδώ στη Γαλλία, που έχουν συνειδητοποιήσει ποιο psaltiki είναι όλο περίπου, θα βοηθήσουν να συνεχίσουν αυτήν την μακροχρόνια παράδοση, όπως έχει διδαχθεί στο παρελθόν:
"akoue το kai manthane =  ακούει και μαθαίνει ". Με άλλα λόγια, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμα πιό μάταιη απ'ό,τι κατά την διάρκεια Iakovos και Boudouris.

Voici  "un goût"  de mes textes "caustiques" "la castration" en ce qui concerne moderne de psaltiki et la musique demotic, aussi bien que "le marin ivre" le chant : [HTML]. Il y a plus dans la version grecque "de psaltikomatheia et psaltikopatheia" h omelia (voir ci-dessous), avec les exemples des chanteurs pathologiques eux-mêmes dans la version française.

Here is a « taste » of my « caustic » texts as concerns modern « castration » of psaltiki and demotic music, as well as «drunken sailor » singing: [html]. There is more in the Greek version of « psaltikomatheia and psaltikopatheia » homelia (see below), with examples of the pathological singers themselves in the French version.

Εδώ είναι μια " προτίμηση " των "καυστικών " κειμένων μου όσον αφορά στο σύγχρονο " ευνουχισμό " του psaltiki και της δημοτικής μουσικής, καθώς επίσης και ο "μεθυσμένος ναυτικός " τραγουδώντασ: [HTML]. Υπάρχει περισσότερος στην ελληνική εκδοχή του homelia "psaltikomatheia και psaltikopatheia" (δείτε κατωτέρω), με τα παραδείγματα των παθολογικών τραγουδιστών οι ίδιοι στη γαλλική εκδοχή.

Mon travail pour psaltiki traditionnel a été béni dans le passé avec une lettre personnelle de la défense de son Patriarche de Sainteté Bartholomeos et, en ce qui concerne psaltic des demandes(applications) au chant scandé de Gregorian, par deux lettres de la défense de sa Sainteté, le Pape Benedictus XVI (voir le 30 novembre 2006 la page d'hommage, ci-dessous). Mon espoir est que, avec un retour au chant scandé plus vieux traditionnel, il y aura un réveil parallèle pour des dogmes plus vieux théologiques et des traditions : nous, comme l'Orthodoxe Christians, devons tenir les portes de dialogue ecclésiastique ouvert, tous dans être prudent quant à pas trahissent nos traditions et philosophie, comme est le cas pour psaltiki : trahison complète et occidentalisation en termes de conception et interprétation.

My work for traditional psaltiki has been blessed in the past with a personal letter from the behalf of his Holiness Patriarch Bartholomeos and, as concerns psaltic applications to Gregorian chant, by two letters from the behalf of his Holiness, the Pope Benedictus XVI (see Nov. 30 2006 tribute page, below). My hope is that, with a return to older traditional chant, there will be a parallel awakening for older theological dogmas and traditions: we, as Orthodox Christians, must keep the doors of ecclesiastic dialogue open, all in being careful as to not betray our traditions and philosophy, as is the case for psaltiki: complete betrayal and occidentalisation in terms of conception and interpretation.

Η εργασία μου για το παραδοσιακό psaltiki έχει ευλογηθεί στο παρελθόν με μια προσωπική επιστολή από μέρος Holiness του πατριάρχη του Bartholomeos και, όσον αφορά στις psaltic εφαρμογές στο γρηγοριανό άσμα, με δύο επιστολές από μέρος του Holiness του, ο παπάς Benedictus XVI (δείτε 30.2006 τη σελίδα φόρου του νοεμψρ., κατωτέρω). Η ελπίδα μου είναι ότι, με μια επιστροφή στο παλαιότερο παραδοσιακό άσμα, θα υπάρξει ένα παράλληλο ξύπνημα για τα παλαιότερες θεολογικές δόγματα και τις παραδόσεις: , ως ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να κρατήσουμε τις πόρτες του διαλόγου εκκλησιαστικών ανοικτές, όλες στην ύπαρξη προσεκτικοί ώστε να μην προδοθούν οι παραδόσεις και η φιλοσοφία μας, όπως συμβαίνει για το psaltiki: πλήρη προδοσία και occidentalisation από την άποψη της σύλληψης και της ερμηνείας.

Mes derniers enregistrements ("mathimata vaste de Semaine Sainte" , janvier 2007) annoncent ce retour des miens "à l'élément essentiel, patriachal hyphos", comme on m'a appris et doit servir pour résister à ceux qui estiment que je n'ai pas fait "imit ent mon enseignant". 

My latest recordings (« extensive mathimata of Holy Week », Jan. 2007) herald this return of mine to « essential, patriachal hyphos », as I have been taught, and must serve to counter those who feel that I did not « imitate my teacher ».

Οι πιό πρόσφατες καταγραφές μου (" ektene's mathimata της ιερής εβδομάδας ", ο Ιαν. 2007) ανακοινώνουν αυτήν την επιστροφή του ορυχείου " στα ουσιαστικά, patriachal hyphos ", όπως έχω διδαχθεί, και πρέπει να χρησιμεύσουν να αντιμετωπίσουν εκείνοι που θεωρούν ότι " δεν μιμήθηκα το δάσκαλό μου ".

Stylianos TSOLAKIDIS m'avaient donné  "un certificat"  dans lequel il se réfère à mon étude comme suit
Apo des plèvres hyphous hyparchei exairetos" = du point de vue d e "hyphos",  il est " exceptionnel".  Il s'était simplement appelé "un  Canonarchos".. . J'avais insisté pour qu'il ajoute "Do mestichos", pu isqu'il était un aide domestichos à Iakovos un couple de mois avant Constantinople s'enfuyant... Il a ajouté ce "ti tre" de  s'il vous plaît moi... Stylianos TSOLAKIDIS a écrit le certificat lui-même, parce que, après six ans de mon demandant à lui "qu'es t hyphos", il a répondu : "chant s candé pour moi le suivant..." Et j'a i chanté par coeur quoi qu'il m'a demandé de chanter. Il m'a alors dit : "c'est hyp hos! Vous l'avez compris. Vous êtes conformément à la tradition. Vous ressemblez à mon chant. À un niveau d'approximativement 95 %. Vous continuerez à écouter Iakovos et moi et quand vous grandissez, vous atteindrez un très bon niveau... Et vous contribuerez significativement à psaltiki, dans votre voie". Il a al ors rédigé le certificat, juste afin de réprimer la ligne finale : " Apo plèvres hyphous hyparchei exairetos ". C'est le meilleur" le diplôme "j'ai jamais reçu, parce qu'il me joint avec la prière et la tradition de mes ancêtres.

Stylianos TSOLAKIDIS had given me a « certificate » in which he refers to my learning as follows
« apo pleuras hyphous hyparchei exairetos » = from the point of view of « hyphos », he is « exceptional ». He had simply called himself « A Canonarchos »... I had insisted that he add « Domestichos », since he was a helper domestichos to Iakovos a couple of months before fleeing Constantinople... he added this « title » to please me... Stylianos TSOLAKIDIS wrote the certificate himself, because, after six years of my asking him « what is hyphos », he responded: « chant for me the following... » and I chanted by heart whatever he asked me to chant. He then told me: « that is hyphos!  You've understood it. You are in line with tradition. You resemble my chanting. to a level of approximately 95%. You'll continue listening to Iakovos and me, and when you grow up, you'll reach a very good level... and you will contribute significantly to psaltiki, in your way ». He then wrote out the certificate, just so as to put down the final line: « apo pleuras hyphous hyparchei exairetos ». This is the best « diploma » I have ever received, because it connects me with the prayer and tradition of my ancestors.

Ο Στυλιανός TSOLAKIDIS μου είχε δώσει ένα " πιστοποιητικό " στο οποίο αναφέρεται στην εκμάθησή μου ως εξής
hyphous exairetos hyparchei pleuras apo " = από την άποψη " των hyphos ", είναι " εξαιρετικός ". Είχε κληθεί απλά " Canonarchos "... Είχα επιμείνει ότι προσθέτει " Domestichos ", δεδομένου ότι ήταν domestichos αρωγών σε Iakovos μερικούς μήνες πρίν φεύγει Κωνσταντινούπολη... πρόσθεσε αυτόν τον " τίτλο " παρακαλώ σε με... Ο Στυλιανός TSOLAKIDIS έγραψε το πιστοποιητικό ο ίδιος, επειδή, μετά από έξι έτη ερώτησής μου τον " τι είναι hyphos ", αποκρίθηκε: " άσμα για με ο ακόλουθος... "και από την καρδιά οποιου δήποτε μου ρώτησε στο άσμα. Με είπε έπειτα: " αυτά είναι hyphos!  Το έχετε καταλάβει. Συμφωνείτε με την παράδοση. Μοιάζετε με μου. σε ένα επίπεδο περίπου 95%, Θα συνεχίσετε Iakovos και με, και όταν μεγαλώνετε, θα φθάσετε σε ένα πολύ καλό επίπεδο... και θα συμβάλετε σημαντικά στο psaltiki, με τον τρόπο σας ". Κατέγραψε έπειτα το πιστοποιητικό, ώστε να καταγραφθεί ακριβώς η τελική γραμμή: hyphous exairetos hyparchei pleuras apo ". Αυτό είναι το καλύτερο " δίπλωμα " που έχω λάβει πάντα, επειδή με συνδέει με την προσευχή και την παράδοση προγόνων μου.

 

 

 

Voici un commentaire très important concernant les enregistrements "de gros plan" de cette "école" : la voie d'exprimer des mots, "mâchant" de temps en temps tandis que à d'autres le chant "trop brusquement" ne doit pas être évalué dans la voiture stereos : - il faut prendre les enregistrements et les jouer de la position analogion de quelque église grecque Orthodoxe ayant l'architecture classique ecclésiastique, en étant debout loin. C'est la seule façon de comprendre la raison "pourquoi" Iakovos et ses disciples ont chanté la voie qu'ils ont faite : leur objectif était simplement "la compréhension complète" du texte, même pour ceux étant debout dans le "le plus loin loin la position". L'effet "nasal" est simplement "absorbé par la résonance d'église et toutes les consonnes sont clairement comprises, particulièrement quand il y a le chant de choeur, parce que les consonnes sont par contraste avec leurs voyelles d'accompagnement. Gardez aussi à l'esprit qu'ils n'ont pas"d'amplificateurs"en arrière alors. Cela n'a pas aucun rapport avec le chant de "sentimentalist" contemporain, qui se concentre sur la production "de sons agréables", qui reflète un typique "l'attitude d'hystérique" dans une tentative "de séduire" l'auditeur à tout le coût.

Here's a very important comment concerning “close-up” recordings of this “school”: the way of expressing words, at times “chewing” while at others chanting “too abruptly” should not be evaluated in car stereos: - one should take the recordings and play them from the analogion position of some Greek Orthodox church having classical ecclesiastical architecture, while standing far away. This is the only way to understand the reason “why” Iakovos and his followers chanted the way they did: their objective was simply “complete comprehension” of the text, even for those standing in the “furthest away position”. The “nasal” effect is simply “absorbed” by the church resonance, and all the consonants are clearly understood, especially when there is choir chanting, because the consonants are in contrast with their accompanying vowels. Also keep in mind that they did not have “amplifiers” back then. This has nothing to do with contemporary “sentimentalist” singing, which focuses on the output of “nice sounds”, which reflects a typical “hysteric attitude” in an attempt to “seduce” the listener at all cost.

Εδώ ένα πολύ σημαντικό σχόλιο σχετικά με “τις καταγραφές” κινηματογραφήσεων σε πρώτο πλάνο αυτού του “σχολείου”: ο τρόπος τις λέξεις, κατά περιόδους “που μασά” ενώ σε άλλες poy “πάρα πολύ απότομα” δεν πρέπει να αξιολογηθεί στα στερεοφωνικά συγκροτήματα αυτοκινήτων: - κάποιος πρέπει να πάρει τις καταγραφές και να τις παίξει από τη θέση analogion κάποιας ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας που έχει την κλασσική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, στεμένος μακρυά. _ αυτό είμαι ο μόνος τρόπος να καταλαβαίνω ο λόγος “για τον οποίο” Ηακοβος και του οπαδός θχαντεδ ο τρόπος αυτός: ο στόχος τους ήταν απλά “πλήρης κατανόηση” του κειμένου, ακόμη και γιατί εκείνοι που στέκονται “στον πιό απώτατο που τοποθετούν μακριά”. Η “ρινική” επίδραση απορροφάται “απλά” από την αντήχηση εκκλησιών, και όλα τα σύμφωνα γίνονται κατανοητά σαφώς, ειδικά όταν υπάρχει χορωδιών, επειδή τα σύμφωνα είναι σε αντίθεση με τα συνοδευτικά φωνήεντά τους. Επίσης λάβετε υπόψη ότι δεν είχαν “τους ενισχυτές” πίσω έπειτα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σύγχρονο “τραγούδι” sentimentalist, το οποίο εστιάζει στην παραγωγή “των συμπαθητικών ήχων”, η οποία απεικονίζει μια χαρακτηριστική “υστερική τοποθέτηση” σε μία προσπάθεια “να παραπλανηθεί” ο ακροατής με όλο κόστος.

 

 

 

Quelque sens d'occidentals que "la musique Orientale", particulièrement "psaltiki" (qu'ils classifient simplement comme "oriental"), du son(sain) "vieux", comme si "la génération plus vieille" obtenait quelque tri(sorte) de satisfaction perverse dans l'effacement de tout que des sons "jeunes". Même comme un adolescent ("koinonikon = Aineite, 1986) je sonne" vieux ". C'est un choix que chacun voulant pour faire l'étude sérieuse doit faire. J'ai voulu" imiter ". J'ai alors essayé" d'explorer le filtrage "vocal" ". Finalement, je suis arrivé à la conclusion que psaltiki est chanté comme il est parce que

a) On "ne donne pas un coup de pied vieux psaltis... Ils sont, au lieu de cela, valorised." Le vieil homme "chants provid homogénéité chorale. Il n'y a aucun" le grand âge prima-dona = Maria Callas "le phénomène sur l'analogion". Un maître est un maître et reconnu comme tel, jusqu'à son tout dernier souffle sur ce monde.

b) C'est "le plus clair", "le plus stable", "la plupart d'homegeneous", "le plus sobre" la technique de chant et cela peut seulement être évalué aussi bien qu'apprécié dans son contexte liturgique et architectural, comme décrit ci-dessus.

Some occidentals feel that “Oriental music”, especially “psaltiki” (which they simply classify as “oriental”), sound “old”, as if the “older generation” was getting some sort of perverse satisfaction in obliterating anything that sounds “young”. Even as a teenager (“koinonikon = Aineite, 1986) I sound “old”. This is a choice everyone wishing to do serious learning has to make. I chose to “imitate”. I then tried to “explore” vocal “filtering”. Finally, I came to the conclusion that psaltiki is chanted as it is because

a) old psaltis are not “kicked out... they are, instead, valorised. The “old man” vocals provid choral homogeneity. There is no “old age prima-dona = Maria Callas” phenomenon on the analogion”. A master is a master, and recognised as such, until his very last breath upon this world.

b) this is the “clearest”, “steadiest”, “most homegeneous”, “most sober” technique of chanting, and this can only be evaluated as well as appreciated within its liturgical and architectural context, as described above.

Μερικά occidentals θεωρούν ότι “η ασιατική μουσική”, ειδικά “psaltiki” (που ταξινομούν απλά όπως “ασιατικοί”), ηχεί “παλαιά”, σαν η “παλαιότερη γενεά” έπαιρνε κάποιο είδος της διεστραμμένης ικανοποίησης στην εξάλειψη τίποτα που ηχεί “νέο”. Ακόμη και ως υγιή παλαιό“εφήβων (koinonikon = Aineite, 1986) “ι”. Αυτό είναι μια επιλογή η καθεμία που επιθυμεί να κάνει τη σοβαρή εκμάθηση πρέπει να κάνει. Επέλεξα “να μιμηθώ”. Προσπάθησα έπειτα “να ερευνήσω” το φωνητικό “φιλτράρισμα”. Τέλος, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το psaltiki είναι όπως είναι επειδή

α) τα παλαιά psaltis “δεν κλωτσιούνται έξω... αυτοί, αντ' αυτού, αξιοποιούνται. Η “παλαιά χορωδιακή” ομοιογένεια vocals ατόμων provid. Δεν υπάρχει κανένα “prima-dona γηρατειών = φαινόμενο της Μαρίασ” Callas στο analogion”. Ένας κύριος είναι κύριος, και αναγνωρισμένος υπό αυτήν τη μορφή, μέχρι την έσχατη αναπνοή του επάνω σε αυτόν τον κόσμο.

β) αυτό είναι η “σαφέστερη”, “σταθερότερη”, “pjo' χομεγενεοuσ”, “πιό νηφάλια” τεχνική, και αυτό μπορεί μόνο να αξιολογηθεί καθώς επίσης και να εκτιμηθεί μέσα στο λειτουργικό και αρχιτεκτονικό πλαίσιό του, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

 

 

 

 

 

Finalement, la recherche contemporaine sur la psychopathe-acoustique, comme cela fourni par le dernier docteur Alfred TOMATIS [html1] [html2] [html3] [html4], prouvera les mérites de paedagogy Patriarcal, qui a été atteint par des moyens empiriques.

Finally, contemporary research on psycho-acoustics, such as that provided by the late Dr. Alfred TOMATIS [html1] [html2] [html3] [html4], will prove the merits of Patriarchal paedagogy, which was attained by empirical means.

Τέλος, σύγχρονη έρευνα για psycho-acoustics, όπως αυτό που παρέχεται από τον πρώην Δρ Alfred TOMATIS [html1] [html2] [html3] [html4], θα αποδείξει τις αξίες του πατριαρχικού paedagogy, το οποίο επιτεύχθηκε με τα εμπειρικά μέσα.

 

 

 

Autant que les traductions sont concernées, rien ne vient pour correspondre aux traductions excellentes et traditionnelles anglaises du calendrier vieil officiellement non-reconnu "le Monastère de Transfiguration Saint". Ceux qui estiment qu'il y a "le besoin du mètre" dans des traductions n'ont pas examiné de grec aux traductions Latin/Slavonic/Rumanian. S'ils estiment qu'ils savent mieux que des Saints comme Kyrillos et Methodios, donc nous sommes dans l'ennui profond.

As far as translations are concerned, nothing comes to match the excellent and traditional English translations of the officially non-recognised old-calendar “Holy Transfiguration Monastery”. Those who feel that there is “need for meter” in translations have not looked into Greek to Latin/Slavonic/Rumanian translations. If they feel that they know better than Saints such as Kyrillos and Methodios, then we are in deep trouble.

Όσον αφορά στις μεταφράσεις, τίποτα δεν έρχεται να ταιριάξει με τις άριστες και παραδοσιακές αγγλικές μεταφράσεις του επίσημα μη-αναγνωρισμένου μοναστηριού “παλαιός-ημερολογιακής ιερού μεταμόρφωσησ”. Εκείνοι που θεωρούν ότι υπάρχει “ανάγκη για το μετρητή” στις μεταφράσεις δεν έχουν εξετάσει τα ελληνικά στις μεταφράσεις Latin/Slavonic/Rumanian. Εάν θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από τους Αγίους όπως Kyrillos και Methodios, κατόπιν είμαστε στο βαθύ πρόβλημα.

 

 

 

 

 

 

Je fais connu ici que j'ai été baptisé dans la nouvelle Église officielle de calendrier, mais que j'ai dépensé(passé) mon adolescent des années dans "le calendrier vieil officiellement non-reconnu". Se trouve là "le contexte" dans lequel je chanterais des services pleins, quotidiens, tandis qu'apprenant à comment faire des bougies, "des impôts sur le revenu" fédéraux, arrangeront s'est rouillé des ongles(clous), le congé l'analogion afin de faire un repas pour un sans-abri, se mettre à genoux et prier pendant un exorcisme et beaucoup, beaucoup plus. Là, aussi, est où Stylianos TSOLAKIDIS "est intervenu" pour allumer(éclairer) une bougie et où je l'ai entendu chanter pour la première fois. Il n'y avait eu aucune telle église au Canada, j'admets que je n'aurais pas eu l'occasion d'apprendre tout de la lecture et le chant de pleins services liturgiques. J'aimerais aussi désigner que beaucoup de psaltis sérieux est sorti d'églises "si officieuses". Je n'étais jamais fanatique "du vieux calendrier" la cause et l'ai laissé depuis 1989 et y ai donné les seuls éléments positifs que j'ai jamais reçus étaient ceux d'obtention pour "pratiquer" - plus ou moins - mon psaltiki : je suis derrière Patriarchis Bartholomaios indépendamment de quelques voix "ferventes" qui montent contre lui et malgré quelques "titres" psaltic sa Tout-sainteté a distribué récemment.

I make known here that I was baptised in the official new calendar Church, but that I spent my teenager years in the “ officially non-recognised old-calendar”. There lies the “context” within which I would chant full,everyday services, while learning how to make candles, do federal “income taxes”, straighten out rusted nails, leave the analogion so as to make a meal for a homeless person, kneel and pray during an exorcism, and much, much more. There, too, is where Stylianos TSOLAKIDIS “stepped in” to light a candle, and where I heard him chant for the first time. Had there been no such churches in Canada, I admit that I would not have had the opportunity to learn anything about reading and chanting full liturgical services. I'd also like to point out that many serious psaltis have come out from such “unofficial” churches. I was never fanatical about the “old calendar” cause, and have left it ever since 1989, and given that the only positive elements I ever received were those of getting to “practice” - more or less- my psaltiki: I'm behind Patriarchis Bartholomaios regardless of some “fervent” voices that rise against him, and in spite of some psaltic “titles” his All-Holiness has distributed lately.

Γνωστοποιώ εδώ ότι βαφτίστηκα στην επίσημη νέα ημερολογιακή εκκλησία, αλλά ότι πέρασα τα έτη εφήβων μου στο “ επίσημα μη-αναγνωρισμένο παλαιός-ημερολόγιο”. Βρίσκεται το “πλαίσιο” μέσα στο οποίο πλήρεις, καθημερινές υπηρεσίες ασμάτων, μαθαίνοντας πώς να κάνει τα κεριά, κάνετε τους ομοσπονδιακούς “φόρους εισοδήματοσ”, ισιώστε τα έξω οξυδωμένα καρφιά, αφήστε το analogion ώστε να γίνει ένα γεύμα για ένα άστεγο πρόσωπο, να γονατίσετε και να προσεηθείτε κατά τη διάρκεια ενός εξορκισμού, και πολύ, πολύ περισσότερο. , Επίσης, υπάρχει όπου ο Στυλιανός TSOLAKIDIS “περπάτησε μέσα” για να ανάψει ένα κερί, και πού τον άκουσα άσμα για πρώτη φορά. Δεν είχε υπάρξει καμία τέτοια εκκλησία στον Καναδά, αναγνωρίζω ότι δεν θα είχα την ευκαιρία να μάθω τίποτα για την ανάγνωση και των πλήρων λειτουργικών υπηρεσιών. Θα επιθυμούσα επίσης να επισημάνω ότι πολλά σοβαρά psaltis έχουν προέλθει από τέτοιες “ανεπίσημες” εκκλησίες. Δεν ήμουν ποτέ φανατικός για την “παλαιά ημερολογιακή” αιτία, και το έχω αφήσει από το 1989, και δεδομένου ότι τα μόνα θετικά στοιχεία που έλαβα πάντα ήταν εκείνα να πάρουν “στην πρακτική” - λίγο πολύ - το psaltiki μου: Είμαι πίσω από Patriarchis Bartholomaios ανεξάρτητα από μερικές “ένθερμες” φωνές που αυξάνονται ενάντια σε τον, και παρά μερικούς psaltic “τίτλους” το όλος- Holiness του έχει διανείμει πρόσφατα.

 

 

 

 

 

 

Si vous vous souciez vraiment de cet hyphos, écoutez Iakovos et ses étudiants. Alors, lisez tout ce que j'ai écrit de cet hyphos. Si vous prêtez attention, vous ne devez pas écouter n'importe quels musicologues ou "l 'école s " : tout est dans ce qu'Iakovos chante.

If you really care about this hyphos, listen to Iakovos and his students. Then, read everything I have written about this hyphos. If you pay attention, you do not need to listen to any musicologists or « school s»: everything is within what Iakovos chants.

Εάν φροντίζετε πραγματικά για αυτά τα hyphos, ακούστε Iakovos και τους σπουδαστές του. Κατόπιν, διαβάστε όλα που έχω γράψει για αυτά τα hyphos. Εάν δίνετε την προσοχή, δεν πρέπει να ακούσετε οποιοδήποτε μουσικολόγους ή " σχολείο s": όλα είναι μέσα σε ποια άσματα Iakovos.

 

 

 

L'avenir est psaltic paedagogy le mensonge dans

-Le nouveau programme "melodos", créé par Savvas Papadopoulos [html1] [html2], que je considère comme "le jour moderne Koukouzelis" autant que ses contributions paedogogical est concerné,

-La Notation de Contemporain Psaltic OCR le programme que j'ai aidé à créer (voit "la technologie, ci-dessous),

-a achèvent le dictionnaire de formulaire qui sera intégré dans "melodos"

Et, bien sûr,
-L'étude humble qui accompagne les prières des monastères divers qui ont découvert hyphos traditionnel de

Iakovos NAFPLIOTIS.

The future is psaltic paedagogy lies in

- the new program "melodos", created by Savvas Papadopoulos [html1] [html2], whom I consider as “modern day Koukouzelis” as far as his paedogogical contributions are concerned,

- the Contemporary Psaltic Notation OCR program I helped create (see "technology, below),

-a complete formular dictionary that will be integrated in "melodos"

and, of course,
- the humble learning that accompanies the prayers of the various monasteries that have discovered the traditional hyphos of

Iakovos NAFPLIOTIS.

Το μέλλον είναι psaltic paedagogy βρίσκεται

- το νέο πρόγραμμα "melodos", δημιουργημένος από Savvas Papadopoulos [html1] [html2], που εγώ θεωρεί ως “σύγχρονη ημέρα Koukouzelis” όσον αφορά στις paedogogical συνεισφορές του,

- το σύγχρονο πρόγραμμα OCR-MIHANI'MATOS οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σημείωσης Psaltic που βοήθησα να δημιουργήσω (δείτε "την τεχνολογία, κατωτέρω),

- ένα πλήρες formular λεξικό που θα ενσωματωθεί "στα melodos"

και, φυσικά,
- η ταπεινή εκμάθηση που συνοδεύει τις προσευχές των διάφορων μοναστηριών που έχουν ανακαλύψει τα παραδοσιακά hyphos

Iakovos NAFPLIOTIS.

 

 

 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

 

 

Useful citation:

 

 

 

 

 

Saint Benedict of Nursia

 

 

(ca. 480 - ca. 547)

 

 

Patriarch of Western Monasticism

 

 

 

 

 

XIX DE DISCIPLINA PSALLENDI

Tomos: XIX DE DISCIPLINA PSALLENDI : peri Putharcheias tis psaltikis

 

1 Ubique credimus divinam esse praesentiam et oculos Domini in omni loco speculari bonos et malos, 2 maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credamus cum ad opus divinum assistimus. 3 Ideo semper memores simus quod ait propheta: Servite Domino in timore, 4 et iterum: Psallite sapienter, 5 et: In conspectu angelorum psallam tibi. 6 Ergo consideremus qualiter oporteat in conspectu divinitatis et angelorum eius esse, 7 et sic stemus ad psallendum ut mens nostra concordet voci nostrae.

1 Ubique credimus divinam esse praesentiam et oculos Domini in omni loco speculari bonos et malos, 2 maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credamus cum ad opus divinum assistimus. 3 Ideo semper memores simus quod ait propheta: Servite Domino in timore, 4 et iterum: Psallite sapienter, 5 et: In conspectu angelorum psallam tibi. 6 Ergo consideremus qualiter oporteat in conspectu divinitatis et angelorum eius esse, 7 et sic stemus ad psallendum ut mens nostra concordet voci nostrae.

 

1.We believe that God is present everywhere and that the eyes of the Lord behold the good and the bad in every place (cf Prov 15:3). 2. Let us firmly believe this, especially when we take part in the Work of God. 3.Let us, therefore, always be mindful of what the Prophet saith, "Serve ye the Lord with fear" (Ps 2:11). 4. And again, "Sing ye wisely" (Ps 46[47]:8). 5. And, "I will sing praise to Thee in the sight of the angels" (Ps 137[138]:1). 6. Therefore, let us consider how it becometh us to behave in the sight of God and His angels, and let us so stand to sing, that our mind may be in harmony with our voice.

1. We θεωρούν ότι ο Θεός είναι παρών παντού και ότι τα μάτια του Λόρδου behold καλός και ο κακός σε ισχύ κάθε (βλ. Prov 15:3). 2. Σταθερά θεωρήστε αυτό, ειδικά όταν συμμετέχουμε στην εργασία του Θεού. 3.Let, επομένως, είμαστε πάντα προσεκτικοί αυτών που ο προφήτης saith, "εξυπηρετεί το YE ο Λόρδος με το φόβο" (Ps 2:11). 4. Και πάλι, "τραγουδήστε το YE σοφά" (Ps 46[47]:8). 5. Και, "θα τραγουδήσω τον έπαινο σε Thee στη θέα των αγγέλων" (Ps 137[138]:1). 6. Επομένως, το μας θεωρήστε πώς becometh να συμπεριφερθεί στη θέα του Θεού και των αγγέλων του, και έτσι σταθείτε να τραγουδήσετε, ότι το μυαλό μας μπορεί να είναι στην αρμονία με τη φωνή μας.

[translation]

[translation]

Angliki metaphrasis

Orthodox celebration: March 14th [text]

Orthodox celebration: March 14th [text]

Orthodoxos heortasmos Agiou Benediktou March 14th [text]

Catholic celebration March 21st [text]

Catholic celebration March 21st [text]

Catholikos heortasmos Agiou Benediktou March 21st [text]

Lisez l'ode VII Troparion III et comparez à la biographie

Read ode VII Troparion III and compare to biography, based on St. Gregorios Dialogos [text]

Read ode VII Troparion III and compare to biography, based on St. Gregorios Dialogos [text]

 

 

 

 

 

 

Enregistrements conformément à hyphos Patriarcal,
Utilisation classique textes (pas ceux employé dans Patriarchate), afin de démontrer que "hyphos" est appris mon mimetism et qu'il peut être appliqué à toutes les compositions classiques.

Recordings in line with Patriarchal hyphos,
using classical texts (not those used in the Patriarchate), so as to demonstrate that “hyphos” is learnt my mimetism, and that it can be applied to all classical compositions.

Καταγραφές σύμφωνα με τα πατριαρχικά hyphos,
χρησιμοποιώντας τα κλασσικά κείμενα (όχι εκείνοι που χρησιμοποιούνται στο Πατριαρχείο), ώστε να καταδειχθούν ότι “τα hyphos” μαθαίνονται το mimetism μου, και ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κλασσικές συνθέσεις.

Notez comment je me différencie "longtemps" de voyelles "courtes" dans quelques cas(affaires) (particulièrement quand je chante les vers... Essai de distinguer, par exemple, un "epsilon avec oxeia = accent pointu = court" d'un "eta avec perispomeni = accent de circonflexe = longtemps"), en changeant légèrement ma position de chant et ouverture labiale.

Note how I differentiate “long” from “short” vowels in some cases (especially when I chant the verses... try to distinguish, for instance, an “epsilon with oxeia = sharp accent = short” from an “eta with perispomeni = circumflex accent = long”), by slightly changing my vocal positioning and labial overture.

Σημείωση πώς διαφοροποιώ “πολύ” από “τα σύντομα” φωνήεντα σε μερικές περιπτώσεις (ειδικά όταν το άσμα ι οι στίχοι... προσπαθεί να διακρίνει, παραδείγματος χάριν, ένα “έψιλον με το oxeia = αιχμηρή έμφαση = απότομα” από ένα “eta με το perispomeni = περισπώμενη έμφαση = πολύ”), με ελαφρώς να αλλάξει το φωνητικό προσδιορισμό θέσης και το χειλικό overture μου.

 

 

 

Janvier 2007, "retour" Patriarcal hyphos

Jan. 2007, Patriarchal hyphos « comeback »

Ο Ιαν. 2007, πατριαρχικά hyphos " επιστροφή "

 

 

 

Idou o Nymphios Argon (Haplos-Kata chronon), Syndomon (Haplos),
Argon (kata rhythmon), Syndomos (Gregorios-kata rhythmon) [mp3]

Idou o Nymphios Argon (Haplos -Kata chronon), Syndomon (Haplos,)
Argon (kata rhythmon), Syndomos (Gregorios -kata rhythmon) [mp3]

ΑργόIdou ο Nymphios (Haplos - Kata chronon), Syndomon (Haplos)
Αργό (kata rhythmon), Syndomos (Gregorios - kata rhythmon) [mp3]

 

 

 

Ote oi endoxoi mathitoi Argon [mp3]

Ote oi endoxoi mathitoi Argon [mp3]

Αργόmathitoi endoxoi Ote oi[mp3]

 

 

 

Alleluia d'argon Nymphios [mp3]

Alleluia of Nymphios argon [mp3]

Αλληλούια του αργού Nymphios [mp3]

 

 

 

Alleluia de Nymphios a abrégé sydomon (la mélodie habituelle) [mp3]

Alleluia of Nymphios abbreviated sydomon (usual melody) [mp3]

Αλληλούια Nymphios που βραχύνεται sydomon (συνηθισμένη μελωδία) [mp3]

_________________

_________________

_________________

À la maison travaux de Choeur "artificiels" :

Home “artificial” Choir works:

Η εγχώρια “τεχνητή” χορωδία εργάζεται:

( Remarquez ison constant, ["ena einai à ison" = "l'ison est unique et invariable" selon le Protocanonarchos] avec l'aide complémentaire ison sur tri-tetra des intervalles phoniques)

(Notice the constant ison, [“ena einai to ison” = “the ison is unique and invariant” according to the Protocanonarchos] with additional helping ison on tri- tetra phonic intervals)

(Παρατηρήστε το σταθερό ison, [“το einai ena στο ison” = “το ison είναι μοναδικό και αμετάβλητο” σύμφωνα με το Protocanonarchos ] με την πρόσθετη βοήθεια ison σε τρι - τετρα φωνητικά διαστήματα)

 

 

 

 

 

 

Polyeleos, psalm 136, Chourmouzios, mode 3 (France, 2007) [mp3]

Polyeleos, psalm 136, Chourmouzios, mode 3 (France, 2007) [mp3]

Polyeleos, psalm 136, Chourmouzios, mode 3 (France, 2007) [mp3]

 

 

 

Ti hypermacho, dichoron, mathima argon (la France, 2006) [mp3]

Ti hypermacho, dichoron, mathima argon (France, 2006) [mp3]

Hypermacho Tj, dichoron, αργό mathima (Γαλλία, 2006) [mp3]

 

 

 

 

 

 

"Atenisai" Petros de Peloponnesos (la France, 2005) [wma]

« Atenisai » Petros of Peloponnesos (France,2005) [wma]

"Atenisai" Πέτρος Peloponnesos (Γαλλία, 2005) [wma]

 

 

 

Anoixandaria Georgios de Raidestos (la France, 2006) [mp3]

Anoixandaria Georgios of Raidestos (France, 2006) [mp3]

Anoixandaria Γεώργιος Raidestos (Γαλλία, 2006) [mp3]

 

 

 

Koinonikon "Eis mnemosynon" Petros de Peloponnesos, Barys [mp3] diatonique

Koinonikon “Eis mnemosynon “ Petros of Peloponnesos, Barys diatonic [mp3]

EIS “mnemosynon Πέτροσ “ Koinonikon Peloponnesos, Barys διατονικό [mp3]

 

 

 

Anglais Cheroubikon [wma]

English Cheroubikon [wma]

Αγγλικό Cheroubikon [wma]

 

 

 

Le mode 1, a adapté l'utilisation de formules classiques (Theodoros, Constantinos, etc)

Mode 1, adapted using classical formulae (Theodoros, Constantinos, etc.)

Τρόπος 1, που προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας τους κλασσικούς τύπους (Θεόδωρος, Κωνσταντίνος, κ.λπ....)

Psaltic texte [pdf]

psaltic text [pdf]

psaltic κείμενο [pdf]

Transcription de musique occidentale (GKM méthode) [jpg]

occidental music transcription (GKM method) [jpg]

δυτική μεταγραφή μουσικής (μέθοδος GKM) [jpg]

 

 

 

Français Ecphoneses

French Ecphoneses

Γαλλικό Ecphoneses

Partie 1 [wma] Partie 2 [wma]

Part 1 [wma] Part 2 [wma]

Μέρος 1 [wma] μέρος 2 [wma]

 

 

 

Français Doxologia, Barys enharmonios Ga [mp3]

French Doxologia, Barys enharmonios Ga [mp3]

Γαλλικό Doxologia, Barys enharmonios GA [mp3]

_________________

_________________

_________________

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis (France, 2007) [mp3]

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis (France, 2007) [mp3]

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis (France, 2007) [mp3]

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis [Case study]

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis [Case study]

« To Tritto », Iakovos Protopsaltis [Case study]

 

 

 

Gregorian Chant scandé

Gregorian Chant

Γρηγοριανό άσμα

 

 

 

Hommage [HTML]
Pape Benedictus XVI - Patriarche Bartholomeos je
Constantinople (Istanbul, la Turquie), le 30 novembre 2006

Tribute [html]
Pope Benedictus XVI – Patriarch Bartholomeos I
Constantinople (Istanbul, Turkey), Nov. 30, 2006

Φόρος [HTML]
Παπάς Benedictus XVI – πατριάρχης Bartholomeos Ι
Κωνσταντινούπολη (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία), 30 του νοεμψρ. ..2006

 

 

 

Offertory "Benedixisti Domine" [mp3]

Offertory “Benedixisti Domine” [mp3]

Προσφορά “Benedixisti Domine” [mp3]

Belle composition, Psaume 84

Beautiful composition, Psalm 84

Όμορφη σύνθεση, ψαλμός 84

 

 

 

Graduel "Dominus Affirmation péremptoire" [mp3]

Gradual “Dominus Dixit” [mp3]

Βαθμιαίο “Dominus Dixit” [mp3]

Original latin; grec, adaptations françaises;

Latin original; Greek, French adaptations;

Λατινικός αρχικός Ελληνικές, γαλλικές προσαρμογές

Notez la voie des différences l'accent rythmique de la composition, employé pour le même mélodique, donne les mélodies finales qui sont classifiés aujourd'hui comme étant aussi "différents" que Gregorian et prétendu "Byzantin". Tout c'est la chose même : psaltiki!

Note the way differences compositional rhythmic emphasis, used for the same melodic, gives final melodies that are classified today as being as “different” as Gregorian and so called “Byzantine”. All this is one and the same thing: psaltiki!

Σημειώστε τις διαφορές τρόπων που η συνθετική ρυθμική έμφαση, που χρησιμοποιείται για ίδιο το μελωδικό, δίνει τις τελικές μελωδίες που είναι ταξινομημένες σήμερα ως τόσο “διαφορετικές” όσο και γρηγοριανό και αποκαλούμενο “Βυζαντινό”. Όλο αυτό είναι ένα και το αυτό πράγμα: psaltiki!

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Fonctionnement vivant

Live performances

Ζήστε αποδόσεις

La plupart de ce fonctionnement n'est pas vraiment le représentant du Patriarhcal hyphos comme je l'ai appris de Stylianos TSOLAKIDIS. Je les ai mis ici afin de l'illustrer j'ai "exploré" des horizons divers dans ma tentative de fournir quelque chose qui "prie".  Ma conclusion est ce "rien ne bat Iakovos et sa méthodologie". D ans mon avis, mon enregistrement le meilleur est jusqu'à présent Koinonikon 1986 "Aineite" et le janvier 2007 "Megali Hebdomas l'argon mathimata" : je "a i exploré" et ai découvert qu'il n'y a absolument aucun besoin de me changer "un iota" dans n'importe quel Stylainos TSOLAKIDIS abattu...

Most of these performances are not truly representative of the Patriarhcal hyphos as I learned it from Stylianos TSOLAKIDIS.  I've put them here so as to illustrate that I've "explored" various horizons in my attempt to provide something that is "praying".  My conclusion is that "nothing beats Iakovos and his methodology".  In my view, my best recording to date is the 1986 Koinonikon "Aineite", and the Jan. 2007 "Megali Hebdomas argon mathimata":  I "explored" and found out that there is absolutely no need to change a "iota" in whatever Stylainos TSOLAKIDIS brought down to me...

Οι περισσότερες από αυτές τις αποδόσεις δεν είναι αληθινά αντιπροσωπευτικές των hyphos Patriarhcal δεδομένου ότι το έμαθα από το Στυλιανός TSOLAKIDIS.  Τους έχω βάλει ώστε να διευκρινίσω εδώ ότι έχω τους "εξερευνημένουσ" διάφορους ορίζοντες στην προσπάθειά μου να παρέχω κάτι που "προσεύχεται".  Το συμπέρασμά μου είναι ότι "τίποτα δεν κτυπά Iakovos και τη μεθοδολογία του".  Κατά την άποψή μου, η καλύτερη καταγραφή μου είναι μέχρι σήμερα το 1986 Koinonikon "Aineite", και ο Ιαν. 2007 "mathimata αργού Megali Hebdomas":  Ι "εξερευνημένοσ" και ανακαλυμμένος ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη να αλλαχτεί ένα "γιώτα" σε ο,τιδήποτε Stylainos TSOLAKIDIS έριξε σε με...

 

 

 

( NB : je ne suis pas celui frappant mon foot… qui est "une contribution" par un de l'autre psaltis)

(NB: I’m not the one banging my foot… that is a "contribution" by one of the other psaltis)

(NB: ι’μ όχι αυτό που κτυπά το πόδι μου… που είναι μια "συμβολή" από ένα από τα άλλα psaltis)

 

 

 

 

 

 

"Idou skotia", [wma] Montréal 1995

« Idou skotia », [wma] Montreal 1995

"Skotia Idou", [wma] Μόντρεαλ 1995

Barys enharmonios heptaphonos, auparavant "Deute labete phos", Pascha,

Barys enharmonios heptaphonos, before « Deute labete phos », Pascha,

Heptaphonos enharmonios Barys, πριν από "labete τα phos Deute", Pascha,

Pascha, allume(éclaire) d'auparavant "Deute labete phos". L'improvisation, par coeur (aucuns livres = allume(éclaire) de ). Répercute Barys enharmonios.. Quelques lignes de conclusion ont la particule Pa bas pour enharmonios (le Zo-Ni est d'habitude ça va). L'addition un peu plus "des intervalles diminués" peut mener au tournage de cela "à plagal quatrième heptaphonos".

Pascha, lights out before « Deute labete phos ». Improvisation, by heart (no books = lights out). Echos Barys enharmonios.. some concluding lines have the Pa bit low for enharmonios (the Zo-Ni is usually all right). Adding a few more « diminished intervals » can lead to turning this to « plagal fourth heptaphonos ».

Pascha, φώτα έξω πριν από "labete τα phos Deute". Αυτοσχεδιασμός, από την καρδιά (κανένα βιβλίο = φώτα έξω). Τα enharmonios Barys Echos .. μερικές γραμμές συμπεράσματος έχουν το κομμάτι PA χαμηλό για τα enharmonios (το ζο-Νι είναι συνήθως εντάξει). Η προσθήκη μερικών "πιό μειωμένων διαστημάτων" μπορεί να οδηγήσει στη στροφή αυτού στα "plagal τέταρτα heptaphonos".

GKM, Evangelos _, Ioannis _,

GKM, Evangelos_, Ioannis_,

GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _,

 

 

 

Exaposteilarion, Apostoloi [wma], Montréal, 1991

Exaposteilarion, Apostoloi [wma], Montreal, 1991

Exaposteilarion, Apostoloi [wma], Μόντρεαλ, 1991

 

 

 

Koinonikon "Aineite", [wma] 1986

Koinonikon “Aineite”, [wma] 1986

Koinonikon “Aineite”, [wma] 1986

Un exemple de patriarchikon "hyphos", directement après obtention de mon "certicficate" de Protocanonarchos Stylianos TSOLAKIDIS.  La plupart des lignes viennent de choses j'ai reçu des nouvelles de lui. :Mode 4 Agia, Improvisation, 1986 (adolescents) Alepochori, Laconia, la Grèce

an example of patriarchikon "hyphos", right after getting my "certicficate" from Protocanonarchos Stylianos TSOLAKIDIS.  Most of the lines come from things I heard from him. :Mode 4 Agia, Improvisation, 1986 (teens) Alepochori, Laconia, Greece

ένα παράδειγμα του patriarchikon "hyphos", σωστό μετά από να πάρει "το certicficate μου" από Protocanonarchos Στυλιανός TSOLAKIDIS.  Οι περισσότερες από τις γραμμές προέρχονται από τα πράγματα που έλαβα νέα από τον. :Mode 4 Agia, αυτοσχεδιασμός, 1986 (teens) Alepochori, Laconia, Ελλάδα

 

 

 

Pasapnoarion, Eis à mnema [mp3] Montréal 1995

Pasapnoarion, Eis to mnema [mp3] Montreal 1995

Pasapnoarion, EIS στο mnema [mp3] Μόντρεαλ 1995

( Cela n'a pas été chanté dans le Patriarcheion au moment du Protocanonarchos. Version inspirée par Georgios Binakis)

(This was not chanted in the Patriarcheion at the time of the Protocanonarchos. Version inspired by Georgios Binakis)

(Αυτό δεν ήταν στο Patriarcheion κατά την διάρκεια του Protocanonarchos. Έκδοση που εμπνέεται από το Γεώργιος Binakis)

 

 

 

Theia Metalipsis extraits. [Wma], Montréal 1995

Theia Metalipsis excerpts. [wma], Montreal 1995

Αποσπάσματα Metalipsis Theia [wma], Μόντρεαλ 1995

Écoutez l'eleutheros chronos du Soma Christo pendant Theia Koinonia. Écoutez la voie le canon "des flux". Je change le mode en arrière à d'abord à la fin du canon. GKM, Evangelos _, Ioannis _,

Listen to the eleutheros chronos of the Soma Christo during Theia Koinonia. Listen to the way the canon « flows ». I change the mode back to first at the end of the canon. GKM, Evangelos_, Ioannis_,

Ακούστε τα chronos eleutheros του Soma Christo κατά τη διάρκεια Theia Koinonia. Ακούστε τον τρόπο ο κανόνας "ροέσ". Αλλάζω τον τρόπο πίσω πρώτα στο τέλος του κανόνα. GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _,

 

 

 

Osoi Eis Christon-GKM, Evangelos _, Ioannis_ [wma], Montréal 1995

Osoi Eis Christon -GKM, Evangelos_, Ioannis_ [wma], Montreal 1995

EIS Christon Osoi - GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _ [wma], Μόντρεαλ 1995

Remarquez les beaux intervalles par l'isokratis à Stanitsas et Pringos, Evangelos, qui a honoré notre analogion (pour écouter beau Di il does… qui n'est pas toujours mon cas, étant donné que je chante sporadiquement depuis 1991)

Notice the beautiful intervals by the isokratis to Stanitsas and Pringos, Evangelos, who honoured our analogion (listen to the beautiful Di he does… which is not always my case, given that I chant sporadically ever since 1991)

Παρατηρήστε τα όμορφα διαστήματα από τα isokratis σε Stanitsas και Pringos, Ευάγγελος, ο οποίος τίμησε το analogion μας (ακούστε το όμορφο Di που κάνει… που είναι όχι πάντα η περίπτωσή μου, λαμβάνοντας υπόψη εκείνο το άσμα ι σποραδικά από το 1991)

 

 

 

Leitourgika, [wma], Montréal 1995

Leitourgika, [wma], Montreal 1995

Leitourgika, [wma], Μόντρεαλ 1995

La composition personnelle d'improvisé sur place, afin de faire le flux de choses, parce que le prêtre knowns rien du mode et parce qu'il n'est toujours sur plagal d'abord. Je l'ai mis dans des notes et c'est disponible sur le serveur. GKM, E _, X _,

Personal composition of improvised on the spot, so as to make things flow, because the priest knowns nothing about mode, and because he’s always on plagal first. I’ve put it in notes and it’s available on the server. GKM, E_, X_,

Προσωπική σύνθεση αυτοσχεδιασμένος επί τόπου, ώστε να γίνουν τα πράγματα να ρεύσουν, επειδή ο ιερέας knowns τίποτα για τον τρόπο, και επειδή αυτός’s πάντα plagal στον πρώτο. Ι’το VE έβαλε αυτό σημειώνει μέσα και αυτό’το s διαθέσιμο στον κεντρικό υπολογιστή. GKM, ε _, Χ _,

 

 

 

Eisodos. [wma] Montréal 1995

Eisodos. [wma] Montreal 1995

Eisodos. [wma] Μόντρεαλ 1995

Écoutez le Tempo de Christos anesti, aussi bien qu'au Kondakion (le melodyuwritten de dans Kypseli est dans Di.. J'ai entendu la quatrième version plagal de moines). GKM, E_, X_

Listen to the Tempo of Christos anesti, as well as to the Kondakion (the melodyuwritten out in Kypseli is in Di .. I heard the plagal fourth version from monks). GKM, E_ , X_

Ακούστε το ρυθμό του anesti του Χρήστος, καθώς επίσης και το Kondakion (έξω σε Kypseli είναι στο Di .. Ακουσα τη plagal τέταρτη έκδοση από τους μοναχούς). GKM, ε _, Χ _

 

 

 

Doxa instruction spéciale, - GKM, Evangelos _, Ioannis _, [wma] Montréal 1995

Doxa soi,- GKM, Evangelos_, Ioannis_, [wma] Montreal 1995

Soi Doxa, - GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _, [wma] Μόντρεαλ 1995

 

 

 

Apolysis Pascha. [wma] Montréal 1995

Apolysis Pascha. [wma] Montreal 1995

Apolysis Pascha. [wma] Μόντρεαλ 1995

Notez le Christos anesti dans 2ème mode…. La fin "Alithos anesti o Kyrios" vient d'un moine. Il signifie quelque chose. Il bat la répétition "zoen charisamenos" ou juste l'énonciation "Amin"& cett…e fois, nous pouvons donner la version grecque de ce qu'Amin signifie = Alithos, - GKM, Evangelos _, Ioannis _,

Note the Christos anesti in 2nd mode…. The ending « Alithos anesti o Kyrios » comes from a monk. It makes sense. It beats repeating « zoen charisamenos » or just saying “Amin”… for once, we can give the Greek version of what Amin means = Alithos, - GKM, Evangelos_, Ioannis_,

Σημειώστε το anesti του Χρήστος στο 2$ο τρόπο…. Το anesti "Alithos ο Kyrios" τελειώματος προέρχεται από έναν μοναχό. Έχει νόημα. Κτυπά την επανάληψη ότι "τα charisamenos" ή λέγοντας ακριβώσ “Amin”… για μιά φορά, μπορούμε να δώσουμε την ελληνική εκδοχή ποιου Amin σημαίνει = Alithos, - GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _,

 

 

 

Pasapnoarion et Paschal Sticherons, GKM, Evangelos _, Ioannis _, [wma] Montréal 1995

Pasapnoarion and Paschal Sticherons, GKM, Evangelos_, Ioannis_, [wma] Montreal 1995

Pasapnoarion και πασχαλινό Sticherons, GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _, [wma] Μόντρεαλ 1995

 

 

 

Doxa instruction spéciale Evangeliou, GKM, Evangelos _, Ioannis_ _, [wma] Montréal 1995

Doxa soi Evangeliou, GKM, Evangelos_, Ioannis_ _, [wma] Montreal 1995

Soi Evangeliou, GKM, Ευάγγελος Doxa _, Ioannis _ _, [wma] Μόντρεαλ 1995

 

 

 

Meg Sabbaton, Apostolos, GKM, [wma] Montréal 1995

Meg Sabbaton, Apostolos, GKM, [wma] Montreal 1995

Meg Sabbaton, Απόστολος, GKM, [wma] Μόντρεαλ 1995

 

 

 

Meg Sabbaton, Ainoi. [wma] Montréal 1995

Meg Sabbaton, Ainoi. [wma] Montreal 1995

Meg Sabbaton, Ainoi. [wma] Μόντρεαλ 1995

Je n'avais jamais entendu de Fr. Alexios de Xenophondos avant 2006. Essayez de comparer quelque trills… GKM, Evangelos _, Ioannis _,

I had never heard Fr. Alexios of Xenophondos before 2006. Try comparing some trills… GKM, Evangelos_, Ioannis_,

Δεν είχα ακούσει ποτέ FR Alexios Xenophondos προτού να προσπαθήσουν 2006, μερικά trills… GKM, Ευάγγελος _, Ioannis _,

 

 

 

Exaposteilarion Pasapnoarion [wma] Montréal 1995

Exaposteilarion Pasapnoarion [wma] Montreal 1995

Exaposteilarion Pasapnoarion [wma] Μόντρεαλ 1995

GKM, avec Andreas Panagiotopoulos, Constantinos, Nicolaos Makris. L'exaposteilarion est "chancelant" et n'est pas vraiment un bon "exemple". Je me permets un peu "de prodigalité" en départ du Pasapnoarion.

GKM, with Andreas Panagiotopoulos, Constantinos, Nicolaos Makris. The exaposteilarion is “shaky”, and is not really a good “example”. I allow myself a bit of “extravagance” upon starting the Pasapnoarion.

GKM, με τον Ανδρέας Panagiotopoulos, Κωνσταντίνος, Νικόλαος Makris. Το exaposteilarion είναι “τρεμάμενο”, και δεν είναι πραγματικά ένα καλό “παράδειγμα”. Επιτρέπομαι λίγο “extravagance” επάνω στην έναρξη του Pasapnoarion.

 

 

 

Paschal Canon…[wma] Montréal 1995

Paschal Canon…[wma] Montreal 1995

Πασχαλινός κανόνασ…[wma] Μόντρεαλ 1995

L'interprétation libre (je n'ai pas employé les formules plus classiques, parce que je n'ai pas voulu que chacun ait obtenu confused… j'ai fait un hybride "Stanitsas/Athonite"), GKM, Evangelos _, Ioannis __, l'interprétation Simple. Je ne suis pas le contenu avec tous les intervalles (particulièrement Di et Ga… légèrement de la clef en raison de beaucoup d'ans de No chanting…)

Free interpretation (I did not use the more classical formulae, because I didn’t want everyone to get confused… I did a « Stanitsas/Athonite » hybrid), GKM, Evangelos_, Ioannis__, Simple interpretation. I’m not content with all the intervals (especially Di and Ga… slightly off key due to many years of no chanting… )

Ελεύθερη ερμηνεία (δεν χρησιμοποίησα τους κλασσικότερους τύπους, επειδή το ι didn’τ θέλει του καθενός για να πάρει ταραγμένου… εγώ έκανε ένα υβρίδιο "Stanitsas/$l*Athonite"), GKM, Ευάγγελος _, __, απλή ερμηνεία Ioannis. Ι’μ μη ικανοποιημένο με όλα τα διαστήματα (ειδικά Di και GA… ελαφρώς από το κλειδί λόγω για πολλά έτη κανένα… )

 

 

 

[Conclusions mp3 Évangéliques, Montréal 1991

Evangelical Conclusions [mp3], Montreal 1991

Εβαγγελικά συμπεράσματα [mp3], Μόντρεαλ 1991

Écoutez les belles conclusions comme interprété par le Fr. Constantinos Chalkias, étudiant de Constantinos Pringos.  Il a aimé chanter avec moi (l'appréciation était mutuelle) et il viendrait avec un petit magnétophone afin "de sauver(économiser) quelques sons qui lui ont rappelé du patriacheion"...

Listen to the beautiful conclusions as interpreted by Fr. Constantinos Chalkias, student of Constantinos Pringos.  He loved chanting with me (the appreciation was mutual), and he would come along with a little tape recorder so as to "save some sounds that reminded him of the patriacheion"...

Ακούστε τα όμορφα συμπεράσματα όπως ερμηνεύεται από FR Κωνσταντίνος Chalkias, σπουδαστής του Κωνσταντίνος Pringos.  Αγάπησε με με (η εκτίμηση ήταν αμοιβαία), και θα ερχόταν μαζί με ένα μικρό όργανο καταγραφής ταινιών ώστε "εκτός από μερικούς ήχους που υπενθύμισαν σε τον το patriacheion"...

 

 

 

Apostolos, Alleluia, Paris, [wma] 1996

Apostolos, Alleluia, Paris, [wma] 1996

Απόστολος, αλληλούια, Παρίσι, [wma] 1996

GKM, LA et Charalambos. Fr. Panagiotis (+2001). Ce prêtre m'a aussi dit que j'avais "compris" des choses. Encore, nos styles n'ont rien en Fr common…. Panayiotis inissted que le PATRIARCHIKON hyphos que j'ai chanté n'avait "rien pour faire avec l'amanedes de Stanitsas"... Dos alors, je n'ai pas vraiment compris, étant donné que de Fr. Panayiotis a chanté dans un style "contemporain"... Aujourd'hui, cependant, je fais...

GKM, LA, and Charalambos. Fr. Panagiotis (+2001). This priest also told me that I had « understood » things. Yet, our styles have nothing in common…  Fr. Panayiotis inissted that the PAtriarchikon hyphos I chanted had "nothing to do with the amanedes of Stanitsas"... back then, I did not really understand, given that Fr. Panayiotis chanted in a "contemporary" style... today, however, I do...

GKM, Λα, και Charalambos. FR Παναγιώτης (+ 2001). Αυτός ο ιερέας μου είπε επίσης ότι είχα τα "κατανοητά" πράγματα. Ακόμα, οι μορφές μας δεν έχουν τίποτα σε κοινό…  FR Παναγιώτης ότι τα hyphos PAtriarchikon που δεν είχαν καμία σχέση "με τα amanedes Stanitsas"... πλάτη έπειτα, δεν κατάλαβα πραγματικά, δεδομένου ότι FR Παναγιώτης σε ένα "σύγχρονο" ύφος... σήμερα, εντούτοις...

 

 

 

Doxa en hypsistois Theo, Montréal, le 26 décembre Vêpres, 2000 [mp3]

Doxa en hypsistois Theo, Montreal, Dec. 26 Vespers, 2000 [mp3]

EN hypsistois Theo, Μόντρεαλ, 26 Δεκ. Vespers, 2000 Doxa [mp3]

Ici je chante avec psaltis chypriote et l'ingénieur, kyr Andreas Panayiotopoulos, maintenant le membre du clergé.  Il est un homme très généreux, qui m'a offert ma première notation psaltic et livre, qui m'a donné une table écrite à la main de la balance(échelles) diverse et qui m'a appris mon premier psaltic neumes.  Il m'a encouragé à chanté et ne m'a jamais donné d'attitude "d'enseignant".  Depuis 1995, il donne toujours la moyenne place et je toujours écoute avec respect n'importe quel commentaire qu'il sent est nécessaire pour que je puisse m'améliorer. Éc outez sa voix belle, fraîche.

Here I am chanting with Cypriot psaltis and engineer, kyr Andreas Panayiotopoulos, now member of the clergy.  He is a very generous man, who offered me my first psaltic notation and book, who gave me a handwritten table of the various scales, and who taught me my first psaltic neumes.  He encouraged me to chanted, and never gave me a "teacher" attitude.  Ever since 1995, he always gives the middle seat, and I always respectfully listen to any comment he feels is necessary so that I may improve.  Listen to his beautiful, crisp voice.

Εδώ με τα κυπριακούς psaltis και το μηχανικό, kyr Ανδρέας Panayiotopoulos, τώρα μέλος της ιεροσύνης.  Είναι πολύ γενναιόδωρο άτομο, το οποίο μου πρόσφερε την πρώτα psaltic σημείωση και το βιβλίο μου, το οποίο μου έδωσε έναν χειρόγραφο πίνακα των διάφορων κλιμάκων, και που μου δίδαξαν τα πρώτα psaltic neumes μου.  Με ενθάρρυνε, και δεν μου έδωσε ποτέ μια τοποθέτηση "δασκάλων".  Από το 1995, δίνει πάντα το μέσο κάθισμα, και πάντα με σεβασμό ακούω οποιοδήποτε σχόλιο αισθάνεται είναι απαραίτητος έτσι ώστε μπορώ να βελτιωθώ.  Ακούστε την όμορφη, τραγανή φωνή του.

 

 

 

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Enregistrements vivants, avec ami fraternel, Nicolaos je. Pantelopoulos

Live recordings, with brotherly friend, Nicolaos I. Pantelopoulos

Ζήστε καταγραφές, με τον αδελφικό φίλο, Νικόλαος I. Pantelopoulos

 

 

 

Kathisma Eulogetaria [wma], Montréal 1997

Kathisma Eulogetaria [wma], Montreal 1997

Kathisma Eulogetaria [wma], Μόντρεαλ 1997

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_ Nicolaos aime Stanitsas, donc j'ai essayé de donner un peu de mélange de Stanitsas.

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_ Nicolaos loves Stanitsas, so I tried to give a bit of Stanitsas blend.

GKM, Νικόλαος Pantelopoulos, Χ _ Νικόλαος αγαπά Stanitsas, έτσι προσπάθησα να δώσω λίγο μίγμα Stanitsas.

 

 

 

Katavasiai Argai Anoixo [wma] Montréal 1997

Katavasiai Argai Anoixo [wma] Montreal 1997

Katavasiai Argai Anoixo [wma] Μόντρεαλ 1997

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_

GKM, Νικόλαος Pantelopoulos, Χ _

 

 

 

Epinikios Hymnos [wma] Montréal 1997

Epinikios Hymnos [wma] Montreal 1997

Epinikios Hymnos [wma] Μόντρεαλ 1997

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_

GKM, Nicolaos Pantelopoulos, X_

GKM, Νικόλαος Pantelopoulos, Χ _

 

 

 

Polyeleos "Douloi", [mp3] mode pl. 4, Chourmouzios, Montréal 1997

Polyeleos “Douloi”, [mp3] mode pl. 4, Chourmouzios, Montreal 1997

Polyeleos “Douloi”, [mp3] τρόπος PL 4, Chourmouzios, Μόντρεαλ 1997

Adressé(dirigé) par Nicolaos je. Pantelopoulos (aucune pratique, d'abord le temps chantant jamais ensemble depuis 1987… écoute ci-dessous)

Directed by Nicolaos I. Pantelopoulos (no practice, first time ever chanting together ever since 1987… listen below)

Κατευθυνμένος από το Νικόλαος I. Pantelopoulos (καμία πρακτική, πρώτος χρόνος poy πάντα μαζί από το 1987… δεν ακούει κατωτέρω)

 

 

 

Kekragarion Argon, Iakovos, extrait, mode 1 [mp3] Montréal 1987 (adolescents).

Kekragarion Argon, Iakovos, excerpt, mode 1 [mp3] Montreal 1987 (teens).

Αργό Kekragarion, Iakovos, απόσπασμα, τρόπος 1 [mp3] Μόντρεαλ 1987 (teens).

C'est un de mes enregistrements préférés, parce qu'il montre comment les adolescents de remorquage ont dû se battre contre la mentalité accablante sentimentalist qui est même plus prépondérante aujourd'hui. Nous sommes finalement arrivés "en a donné un coup de pied" d'analogion, parce que la communauté a préféré quelque "bel canto" le chanteur (il est là, à côté de moi pendant cet enregistrement, marmonnement loin quelque borborygmic isson aux notes de faltso).

This is one of my favorite recordings, because it shows how tow teenagers had to fight against the overwhelming sentimentalist mentality that is even more preponderant today. We finally got “kicked out” from that analogion, because the community preferred some “bel canto” singer (he's there, beside me during this recording, mumbling away some borborygmic isson at faltso notes).

Αυτό είναι μια από τις αγαπημένες καταγραφές μου, επειδή επιδεικνύει πώς οι έφηβοι ρυμούλκησης έπρεπε να παλεψουν ενάντια στη συντριπτική νοοτροπία sentimentalist που είναι ακόμα επικρατέστερη σήμερα. Πήραμε τελικά “κλωτσημένοι έξω” από εκείνο το analogion, επειδή η κοινότητα προτίμησε κάποιο “τραγουδιστή canto” μπελ (του εκεί, εκτός από με κατά τη διάρκεια αυτής της καταγραφής, που μουρμουρίζει μακριά κάποιο borborygmic isson στις σημειώσεις faltso).

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Enregistrements vivants choraux, comme  un chorist

Live choral recordings, as a  chorist

Ζήστε χορωδιακές καταγραφές, ωσ  chorist

 

 

 

Avec dernier Archon Protopsaltis de Nord et l'Amérique du Sud, Matthaios ANDREOU, Montréal 1997, Cathédrale de Rue. Georgios, mp3

With the late Archon Protopsaltis of North and South America, Matthaios ANDREOU, Montreal 1997, Cathedral of St. Georgios, mp3

Με τον πρώην άρχοντα Protopsaltis του Βορρά και τη Νότια Αμερική, Matthaios ANDREOU, Μόντρεαλ 1997, καθεδρικός ναός του ST Γεώργιος, mp3

Le service entier est ici :

The entire service is here:

Η ολόκληρη υπηρεσία είναι εδώ:

[ Kyr Matthaios ANDREOU]

[Kyr Matthaios ANDREOU]

[Kyr Matthaios ANDREOU]

Remarquez son chronos excellent et l'articulation exemplaire. Il souffrait de cancer laryngé, auquel il a succombé quelques années plus tard. Il n'y avait aucune pratique "de choeur" pour cet enregistrement. Deux chorists, Kyr Evangelos et moi, lisent le score d'Archon pendant la première fois même. La direction chorale de cet étudiant d'Emmanuel Bamboudakis est le type même de chronos correct comptant en ce qui concerne un choeur dans la phase apprenante.

Notice his excellent chronos and exemplary articulation. He was suffering of laryngeal cancer, to which he succumbed some years later. There was no “choir” practice for this recording. The two chorists, Kyr Evangelos and I, are reading the Archon’s score for the very first time. The choral directorship of this student of Emmanuel Bamboudakis is the epitome of correct chronos counting as concerns a choir in the learning phase.

Παρατηρήστε τα άριστα chronos και την υποδειγματική άρθρωσή του. Υπέφερε του λαρυγγικού καρκίνου, στον οποίο ενέδωσε μερικά έτη αργότερα. Δεν υπήρξε καμία “πρακτική” χορωδιών για αυτήν την καταγραφή. Τα δύο chorists, Kyr Ευάγγελος και ι, διαβάζουν το αποτέλεσμα’αρχόντων s για τον πρώτο -πρώτο χρόνο. Η χορωδιακή διεύθυνση αυτού του σπουδαστή του Emmanuel Bamboudakis είναι η επιτομή των σωστών chronos που μετρά όσον αφορά σε μια χορωδία στη φάση εκμάθησης.

 

 

 

Offertory "Flumina Superbe" [mp3]

Offertory “Super Flumina” [mp3]

Προσφορά “έξοχο Flumina” [mp3]

Chanté par Damien POISBLAUD; isson Antoine SICOT et GKM (isson direction)

Chanted by Damien POISBLAUD; isson Antoine SICOT and GKM ( isson direction)

Chanted από το Damien POISBLAUD isson Antoine SICOT και GKM (isson κατεύθυνση)

 

 

 

Transitorium "Te laudamus", Ambrosian [ra]

Transitorium “Te laudamus”, Ambrosian [ra]

Laudamus “Te Transitorium”, Ambrosian [RA]

Directeur : François GAYTE

Director: Francis GAYTE

Διευθυντής: Θ*Φρανθης GAYTE

Bien que je n'aie pas chanté dans ce morceau particulier, je chantais et enregistrais ce jour et estimer que c'est un chef-d'oeuvre, dans la composition, la direction et l'interprétation complète. François GAYTE est un très bon ami, qui a fait des études d'étudiant de troisième cycle sur Psaltiki.

Although I did not chant in this particular piece, I was chanting and recording that day, and feel that it is a masterpiece, in composition, direction and overall interpretation. Francis GAYTE is a very good friend, who has done post-graduate studies on Psaltiki.

Αν και όχι άσμα σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, και κατέγραφα εκείνη η ημέρα, και θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα, στη σύνθεση, την κατεύθυνση και τη γενική ερμηνεία. Ο Francis GAYTE είναι πολύ καλός φίλος, ο οποίος έχει κάνει τις μεταπτυχιακές σπουδές για Psaltiki.

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Enregistrements vivants, avec ses enseignants

Live recordings, with his teachers

Ζήστε καταγραφές, με τους δασκάλους του

 

 

 

Avec Protocanonarchos kyr Stylianos Tsolakidis

With Protocanonarchos kyr Stylianos Tsolakidis

Με Protocanonarchos kyr Στυλιανός Tsolakidis

Stylianos Tsolakidis (à l'âge 80), Protocanonarchos de DANS :
[Mp3]

Stylianos Tsolakidis (at the age of 80), Protocanonarchos of IN:
[mp3]

Στυλιανόσ Tsolakidis (στην ηλικία 80), Protocanonarchos ΣΕ:
[mp3]

Un exemple d'haplos "vif" chronos (ou très, très simple "kata
Rhythmon ")

An example of "vivid" haplos chronos (or very, very simple "kata
rhythmon")

Ένα παράδειγμα των "ζωηρών" chronos haplos (ή του πολύ, πολύ απλού "kata
rhythmon")

Mon premier Megali Hebdomada avec Stylainos Tsolakidis. Il était
Récupération de pneumonie. Cela et son âge avancé (80 ans
Vieux), aussi bien que le fait qu'il ne pouvait pas lire l'empreinte et qu'il
Eu pas a chanté dans une église pour plus de 10 ans expliquent certains
Inconsistencies. Je mettrai plus tard le suivant (la 1982) année
Recordings… superbe

RUE, GKM, Emmannuel [+2006), Phanourios, Constantinos, Nicolaos Makris, Fr.
Viktor (le moine qui salit la conclusion "d'erchomenos o
Kyrios ".

Vous pouvez écouter ma voie de lire (comme j'avais appris la forme diverse
Moines). J'ai obtenu le style de lecture "patriarcal" plus tard.

Je n'ai pas fait canonarchisma… donné "l'accident" sur la 8ème ode,
Où Rue. Tsol. la mémoire(souvenir) avaient un peu "lapsus", j'ai commencé à faire sérieux
Conanarchisma d'alors sur. Parfois j'aide mon colleages dans le
Des enregistrements de 1995 (si vous voulez entendre "canonarchisma mûr).

RUE m'avait dit qu'il ne viendrait pas à l'église cette nuit. Quand il
Démasqué, nous tous nous sommes précipités pour obtenir quelque matériel d'enregistrement. Un vieux
L'homme qui était responsable toujours la pensée il a dû arrêter la machine de vérifier "si cela
Travaillaient "! Ainsi,  ne demandez pas s'il vous plaît de CD quality…

My first Megali Hebdomada with Stylainos Tsolakidis. He was
recuperating from pneumonia. That and his advanced age (80 years
old), as well as the fact that he could not read print and that he
had not chanted in a church for over 10 years explain some
inconsistencies. I will later on put the following year's (1982)
recordings… superb

ST, GKM, Emmannuel [+2006), Phanourios, Constantinos, Nicolaos Makris, Fr.
Viktor (the monk who messes up the conclusion of « erchomenos o
Kyrios ».

You can listen to my way of reading (as I had learned form various
monks). I got the « patriarchal » reading style later on.

I did not do canonarchisma… given the « accident » on the 8th ode,
where St. Tsol. memory had a little “lapsus”, I started doing serious
conanarchisma from then on. Sometimes I help my colleages in the
1995 recordings (if you wish to hear a « mature canonarchisma).

ST had told me that he wouldn't come to church that night. When he
showed up, we all rushed to get some recording material. An old
man who was in charge always thought he had to stop the machine to check "if it
was working"! So, please  don't ask for CD quality…

Το πρώτο Megali μου Hebdomada με Stylainos Tsolakidis. Ήταν
ανάκτηση από την πνευμονία. Αυτός και η προχωρημένη ηλικία του (80 έτη
παλαιός), καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να διαβάσει την τυπωμένη ύλη και ότι αυτός
υπάρξοντας όχι σε μια εκκλησία για πάνω από 10 έτη εξηγεί μερικών
ασυνέπειες. Αργά θα βάλω (1982) του επόμενου έτους
καταγραφές… θαυμάσιες

ST, GKM, Emmannuel [ + 2006), Phanourios, Κωνσταντίνος, Νικόλαος Makris, FR.
Βίκτωρ (ο μοναχός που βρωμίζει επάνω το συμπέρασμα "των erchomenos ο
Kyrios ".

Μπορείτε να ακούσετε τον τρόπο ανάγνωσής μου (δεδομένου ότι είχα μάθει τη μορφή διάφορη
μοναχός). Πήρα το "πατριαρχικό" ύφος ανάγνωσης αργά.

Δεν έκανα το canonarchisma… δεδομένου του "ατυχήματοσ" στην 8η ωδή,
όπου η μνήμη του ST Tsol. είχε λίγο “lapsus”, άρχισα να κάνω σοβαρός
conanarchisma από έπειτα επάνω. Μερικές φορές βοηθώ τα colleages μου
καταγραφές του 1995 (εάν επιθυμείτε να ακούσετε ένα "ώριμο canonarchisma).

Το ST μου είχε πει ότι δεν θα ερχόταν στην εκκλησία εκείνη η νύχτα. Όταν αυτός
παρουσιαζόμενος, εμείς όλοι που ορμιούνται για να πάρουν κάποιο υλικό καταγραφής. Ένας παλαιός
άτομο που ήταν υπεύθυνο πάντα σκεπτόμενο έπρεπε να σταματήσει τη μηχανή που ελέγχει "εάν αυτό
εργαζόταν "! Έτσι, παρακαλώ  μην ζητήστε την ποιότητα του CD…

 

 

 

Avec kyr Alekos Bardas (Montréal, 1997)

With kyr Alekos Bardas (Montreal, 1997)

Με το kyr Αλέκοσ Bardas (Μόντρεαλ, 1997)

 

 

 

"Theos opou bouletai" mode pl. 2, hymne d'Annonce, heirmologic, [mp3]

Theos opou bouletai” mode pl. 2, Annunciation hymn, heirmologic, [mp3]

Τρόπος PL 2” , annunciation ύμνος bouletai opou Theos, heirmologic, [mp3]

 

 

 

Doxologia Petros Byzantios, mode pl. 1 [mp3]

Doxologia Petros Byzantios, mode pl. 1 [mp3]

Doxologia Πέτρος Byzantios, τρόπος PL 1 [mp3]

 

 

 

Kyr Alekos Bardas est le de beaucoup "le meilleur vivant"....
  Ceux qui l'ont entendu sur le programme de radio récent en Crète (janvier 2007) appelé jusqu'à confirment cela très la vue du mien [mp3].

kyr Alekos Bardas is the by far "the best one alive"....
 those who heard him on the recent radio program in Crete (Jan. 2007) called up to confirm this very view of mine [mp3].

kyr ο Αλέκος Bardas είναι κατά πολύ "καλύτερος ένας ζωντανός"....
 εκείνοι που τον άκουσαν στο πρόσφατο ραδιο πρόγραμμα στην Κρήτη (ο Ιαν. 2007) αποκαλούμενη μέχρι επιβεβαιώνουν αυτήν την ίδια την άποψη του ορυχείου [mp3].

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Enregistrements vivants (français, Anglais, etc)

Live recordings (French, English, etc)

Ζήστε καταγραφές (γαλλικά, αγγλικά, κ.λπ...)

Il est très difficile de chanter en langues d'autres que ceux d'instruction initiale. Espérons que ces beaux hymnes inspirent ceux chantant en langues que le grec pour obtenir du succès un jour.

It is very difficult to chant in languages other than those of initial instruction. Let’s hope these beautiful hymns inspire those chanting in languages than Greek to do better one day.

Είναι πολύ δύσκολο στο άσμα στις γλώσσες εκτός από εκείνους της αρχικής οδηγίας. Αφήστε’την ελπίδα του s που αυτοί οι όμορφοι ύμνοι εμπνέουν εκείνων poy στις γλώσσες από ελληνικές για να κάνουν καλύτερα μια ημέρα.

 

 

 

Ainos, "Exedysan moi", Idi Baptetai, Saint vendredi Fr Matins [mp3] la France, 2006

Ainos, “Exedysan me”, Idi Baptetai, Holy Friday Matins Fr [mp3] France, 2006

Ainos, “Exedysan εγώ”, Idi Baptetai, ιερή Παρασκευή Matins FR [mp3] Γαλλία, 2006

 

 

 

"Simeron Krematai", Fr [mp3] la France 2006

Simeron Krematai”, Fr [mp3] France 2006

Simeron Krematai”, FR [mp3] Γαλλία 2006

_________________

_________________

_________________

 

 

 

"Gregoriano-psaltic" adaptations dans français (1995) :

Gregoriano-psaltic” adaptations in French (1995):

Γρεγορηανο- Psaltic” προσαρμογές στα γαλλικά (1995):

Dans ce style je me suis développé, j'ai essayé de mélanger "la Corse = l'île de Kyrsos, la France" le chant et Gregorianised (en termes d'accent rythmique) les formules des hymnes connus. Remarquez qu'il "le squelette" est celui de mélodies traditionnelles psaltic. J'ai employé une voix aiguë et c'est ce qui a attiré la plupart du français à psaltiki, parce que l'on leur a dit jusque-là par beaucoup "d'experts" contemporains d'écoles actuelles dominantes, que psaltiki est en français ou bien impossible ou bien pas "assez bon". Ceux qui ont entendu les enregistrements suivants ont continué leur "recherche" et lire les pages Web diverses. Une fois qu'ils ont entendu Iakovos, aussi bien que l'Homelies, ils tous ont compris que psaltiki est possible en leur langue, mais que cela peut être réalisé seulement par "la méthodologie traditionnelle patriachal" et pas la théorie contemporaine abstraite basée sur des extrapolations extravagantes.

In this style I developed, I tried to blend “Corsica = island of Kyrsos, France” singing, and Gregorianised (in terms of rhythmic emphasis) formulae of known hymns. Notice that he “skeleton” is that of traditional psaltic melodies. I used a high-pitched voice, and this is what attracted most of the French to psaltiki, because they were told until then by many contemporary “experts” of present-day dominant schools, that psaltiki in French is either impossible or not “good enough”. Those who heard the following recordings continued their “research” and read the various web pages. Once they heard Iakovos, as well as the Homelies, they all understood that psaltiki is possible in their language, but that this can be achieved only by “traditional patriachal methodology", and not contemporary abstract theory based on extravagant extrapolations.

Σε αυτό το ύφος που εγώ αναπτύχθηκε, προσπάθησα να συνδυάσω “την Κορσική = νησί Kyrsos, τραγούδι” της Γαλλίας, και (από την άποψη της ρυθμικής έμφασης) τύποι Gregorianised της γνωστής ειδοποίησης ύμνων ότι “σκελετός” είναι αυτός των παραδοσιακών psaltic μελωδιών. Χρησιμοποίησα μια high-pitched φωνή, και αυτό είναι τι προσέλκυσε των περισσότερων από τους Γάλλους στο psaltiki, επειδή ειπώθηκαν μέχρι τότε από πολλούς σύγχρονους “εμπειρογνώμονες” των παρόντων κυρίαρχων σχολείων, ότι το psaltiki στα γαλλικά είναι είτε αδύνατο είτε όχι “αρκετά καλόσ”. Εκείνοι που άκουσαν τις ακόλουθες καταγραφές συνέχισαν την έρευνά “τους” και διάβασαν διάφορες ιστοσελίδας. Μόλις άκουσαν Iakovos, καθώς επίσης και το Homelies, όλοι κατάλαβαν ότι το psaltiki είναι δυνατό στη γλώσσα τους, αλλά ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από “την παραδοσιακή patriachal μεθοδολογία ", και μη σύγχρονη αφηρημένη θεωρία βασισμένη στις υπερβολικές παρεκτάσεις.

Je ne veux pas faire une nouvelle "tendance" et je ne composerai plus dans ce style. La seule raison que j'ai faite c'était parce que j'obtenais des plaintes constantes que psaltiki traditionnel, comme je l'ai interprété en français, était "trop grossier("brut") pour des oreilles occidentales. Finalement, je pense que j'ai trouvé"l'équilibre"correct pour psaltiki dans les enregistrements plus récents"vivants"de Semaine Sainte dans le français (2006) et le style ci-dessous ne doit plus être employé. Néanmoins, il est ce que"attire"au commencement occidentals.

I do not wish to make a new “trend”, and I will no longer compose in this style. The only reason I did it was because I was getting constant complaints that traditional psaltiki, as I interpreted it in French, was too “rough” for occidental ears. Finally, I think I have found the correct “equilibrium” for psaltiki in the more recent “live” recordings of Holy Week in French (2006), and the style below should no longer be used. Nevertheless, it is what initially “attracts” occidentals.

Δεν επιθυμώ να κάνω μια νέα “τάση”, και δεν θα συνθέσω πλέον σε αυτό το ύφος. Ο μόνος λόγος που έκανα αυτό ήταν επειδή έπαιρνα τις σταθερές καταγγελίες ότι το παραδοσιακό psaltiki, δεδομένου ότι τον ερμήνευσα στα γαλλικά, ήταν πάρα πολύ “τραχύ” για τα δυτικά αυτιά. Τέλος, σκέφτομαι ότι έχω βρεί τη σωστή “ισορροπία” για το psaltiki στις πιό πρόσφατες “ζωντανές” καταγραφές της ιερής εβδομάδας στα γαλλικά (2006), και το ύφος δεν πρέπει κατωτέρω πλέον να χρησιμοποιηθεί. Εντούτοις, είναι τι προσελκύει “αρχικά” τα occidentals.

 

 

 

Theotoke Parthene Artoklasias [rm]

Theotoke Parthene Artoklasias [rm]

Theotoke Parthene Artoklasias [rm]

Phos Hilaron [rm]

Phos Hilaron [rm]

Phos Hilaron [rm]

Dosastikon, Glorificat Ste. Radegonde, Fr [mp3]

Dosastikon, Glorificat Ste. Radegonde, Fr [mp3]

Dosastikon, Glorificat Ste. Radegonde, FR [mp3]

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Leçons, Psaltic Paedagogy

Lessons, Psaltic Paedagogy

Μαθήματα, Psaltic Paedagogy

 

 

 

Apostolos Lectures [mp3]

Apostolos Readings [mp3]

Απόστολος Readings [mp3]

Un texte spécial grec a été développé, afin de manifester comment des formules mélodiques sont employées pour lire l'Apostolos dans Kliton traditionnel Chroa de Quatrième mode. Remarquez que, parfois, il y a de quatrièmes intervalles plagal Di-Ni, particulièrement quand le Kliton Pa est low…

A special Greek text has been developed, so as to demonstrate how melodic formulae are used to read the Apostolos in traditional Kliton Chroa of Fourth mode. Notice that, sometimes, there are plagal fourth Di-Ni intervals, especially when the Kliton Pa is low…

Ένα ειδικό ελληνικό κείμενο έχει αναπτυχθεί, ώστε να καταδειχθεί πώς οι μελωδικοί τύποι χρησιμοποιούνται για να διαβάσουν τον Απόστολος σε παραδοσιακό Kliton Chroa του τέταρτου τρόπου. Παρατηρήστε ότι, μερικές φορές, υπάρχουν plagal τέταρτο διαστήματα Di-Nj, ειδικά όταν το Kliton PA είναι χαμηλό…

 

 

 

Anoixandaria Georgios de Raidestos Solfegio Parallagi

Anoixandaria Georgios of Raidestos Solfegio Parallagi

Anoixandaria Γεώργιος Raidestos Solfegio Parallagi

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

 

 

 

-------------

-------------

 

Libérez Leçons Psaltiki

Free Psaltiki Lessons

Ελεύθερα μαθήματα Psaltiki

Et Correction (Si appartement n'est pas TOUJOURS Si
Appartement!!!)


Libérez Leçons Psaltiki
GKM
Protocanonarchou RUE MATHITIS
Étudiant de la RUE Protocanonarchos

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Leçon 1 - Leçon 1 - Mathima Proton
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Partie 1 d'Introduction (Anglais)

and Correction (Si flat is NOT ALWAYS Si
flat!!!)


Free Psaltiki Lessons
GKM
Protocanonarchou ST
Mathitis
Student of the Protocanonarchos ST

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Lesson 1 – Leçon 1 – Mathima Proton
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Introduction Part 1 (English)

και διόρθωση (το επίπεδο Si είναι ΌΧΙ ΠΑΝΤΑ Si
flat!!!)


Ελεύθερα μαθήματα Psaltiki
GKM
Protocanonarchou ST
Mathitis
Σπουδαστής του Protocanonarchos ST

Μάθημα 1 – Leηon 1 – πρωτόνιο MathimaΜέρος 1 εισαγωγής (αγγλικά)

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------

Partie 2 d'Introduction (Anglais)

----------------------------------

Introduction Part 2 (English)Μέρος 2 εισαγωγής (αγγλικά)

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------

Score - Psaltikon Keimenon - Division

----------------------------------

Score – Psaltikon Keimenon – PartitionΧώρισμα – Psaltikon Keimenon – αποτελέσματος

[Pdf]

[pdf]

[pdf]

----------------------------------
Commentaires : en somme, c'est une première version. Il est de
90 % "ça va". Je ferai une autre version, avec bon espoir dans certains
Église. C'est la première fois que j'ai essayé d'employer quelque isson spécial
( Trois lancements différents...) aussi bien qu'un vieil EST la radio simple
Le casque à écouteurs (ce n'est pas la même chose que l'utilisation de quelque professionnel
Le casque à écouteurs) et parfois j'avais la concentration d'ennui
Sur "l'harmonie" juste... Par exemple, il y a des places où
Un jeu entier de neumes est un peu plus bas que normal.. De toute façon, c'est
Est un premier projet..

N'hésitez pas à critiquer "à masse la"...


Ne moi dites pas S'IL VOUS PLAÎT que mon "Si l'appartement" est en réalité quelque autre
Note.. Je SAIS... Je faisais des projets changer le lancement en bas
Plus tard (parce que ces leçons ont été destinées pour des nonnes orthodoxes... De
L'église Serbe...) et c'est la raison principale que j'ai choisie un bas
Base... Je alors a été fatigué et le monté... Mais quand j'ai essayé de changer le lancement descend à reculons, cela a sonné terrible, donc je suis parti comme est... Avec un "Si appartement"
Introduction...

----------------------------------
Comments: all in all, this is a first version. It's about
90% "all right". I'll do another version, hopefully in some
church. This is the first time I tried using some special isson
(three different pitches...) as well as an old AM radio single
earphone (it's not the same thing as using some professional
headset), and sometimes I had trouble focusing
on the right "harmonic"... For instance, there are places where
an entire set of neumes is a bit lower than normal.. Anyhow, this is
is a first draft..

Feel free to criticize "à la masse"...


PLEASE don't tell me that my "Si flat" is actually some other
note .. I KNOW... I was planning on changing the pitch downwards
later on (because these lessons were intended for orthodox nuns... of
the Serbian church...) and that's the main reason I chose a low
basis... I then got tired, and brought it up... but when I tried changing the pitch back down, it sounded awful, so I left as is... with a "Si flat"
introduction...


Σχολιάζει: εν γένει, αυτό είναι μια πρώτη έκδοση. Είναι περίπου
90% "εντάξει". Θα κάνω μια άλλη έκδοση, ενδεχομένως σε μερικοί
εκκλησία. Αυτό είναι την πρώτη φορά που προσπάθησα κάποιο ειδικό isson
(τρεις διαφορετικές πίσσες...) όπως και παλαιό ραδιο έναν ενιαίο AM
ακουστικό (δεν είναι το ίδιο πράγμα με χρησιμοποιώντας κάποιο επαγγελματία
κάσκα), και μερικές φορές είχα την εστίαση προβλήματος
στη σωστή "αρμονική"... Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν θέσεις όπου
ένα ολόκληρο σύνολο neumes είναι λίγο χαμηλότερο από κανονικό .. Οπωσδήποτε, αυτό είναι
είναι ένα πρώτο σχέδιο ..

Αισθανθείτε ελεύθερος να επικρίνει "το Λα ΰ masse"...


ΠΑΡΑΚΑΛΩ μην μου πέστε ότι το "επίπεδο Si μου" είναι πραγματικά κάποιο άλλο
σημειώστε .. ΞΕΡΩ... Προγραμμάτιζα να αλλάξω την πίσσα προς τα κάτω
αργά (επειδή αυτά τα μαθήματα προορίστηκαν για τις ορθόδοξες καλόγριες...
η σερβική εκκλησία...) και ότι ο κύριος λόγος επέλεξα έναν χαμηλό
βάση... Πήρα έπειτα κουρασμένου, και το έφερα... επάνω αλλά όταν προσπάθησα την πλάτη πισσών κάτω, ήχησε φοβερό, έτσι έφυγα όπως είναι... με ένα "Si επίπεδο"
εισαγωγή...

N'allez pas s'il vous plaît autour de l'énonciation de je traitent chaque note occidentale comme un Si
Appartement!!!

----------------------------------


Mode pl 4 octachordal Leçon

Please don't go around saying I treat every occidental note as a Si
flat!!!

----------------------------------


Mode pl 4 octachordal Lesson

Παρακαλώ μην πηγαίνετε γύρω από το ρητό ότι μεταχειρίζομαι κάθε δυτική σημείωση ως Si
επίπεδο!!!
Τρόπος PL 4 octachordal μάθημα

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------

Mode pl 4 octachordal Melos

----------------------------------

Mode pl 4 octachordal MelosΤρόπος PL 4 octachordal Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 1 Leçon

----------------------------------
Mode 1 Lesson


Τρόπος 1 μάθημα

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 1 Melos

----------------------------------
Mode 1 Melos


Τρόπος 1 Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 6 pentachordal Leçon

----------------------------------
Mode 6 pentachordal Lesson


Τρόπος 6 pentachordal μάθημα

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 6 poentachordal Melos

----------------------------------
Mode 6 poentachordal Melos


Τρόπος 6 poentachordal Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

------------------------------
Mode 2 pentachordal Leçon

------------------------------
Mode 2 pentachordal Lesson


Τρόπος 2 pentachordal μάθημα

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 2 pentachordal Melos

----------------------------------
Mode 2 pentachordal Melos


Τρόπος 2 pentachordal Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 4 legetos Leçon

----------------------------------
Mode 4 legetos Lesson


Τρόπος 4 μάθημα legetos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 4 legetos Melos

----------------------------------
Mode 4 legetos Melos


Τρόπος 4 legetos Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------
Mode 7 Leçon diatonique Zo

----------------------------
Mode 7 diatonic Zo Lesson


Τρόπος 7 διατονικό μάθημα Zo

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

----------------------------------
Mode 7 Leçon diatonique Zo Melos

----------------------------------
Mode 7 diatonic Zo Lesson Melos


Τρόπος 7 διατονικό Zo μάθημα Melos

[Mp3]

[mp3]

[mp3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ISSON fichiers :

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ISSON files :
Αρχεία ISSON:

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Tous ont passé comme un éclair dans un file:

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

All zipped into one file:

Όλοι σε ένα αρχείο:

[Code postal]

[zip]

[φερμουάρ]

 

 

 

Fichiers séparés

Separate files

Χωριστά αρχεία

[Fichier]

[file]

[αρχείο]

( PRUDENT : j'ai essayé de faire "ison" à deux octaves = la basse et le garçon. Le résultat final est "catastrophique", parce que l'on n'entend pas de fréquences exactes (des déterminations mathématiques) la même voie (ils ne font pas = de lancement). Donc, employez un filtre "d'égaliseur", si un pour enlever autant des fréquences plus hautes que possible, augmentez la basse et concentrez-vous sur ces fréquences inférieures. Autrement, vous entendrez deux différent "des lancements dissonants", qui induit tout à fait en erreur. J'essayerai d'obtenir quelque choeur pour exécuter "une voix réelle" l'enregistrement de simple, double et le lancement triple ison résonant aux hauteurs de lancement différentes. Pour l'instant, il faut employer les susdits fichiers avec la prudence.)

(CAREFUL: I tried making a two-octave “ison” = bass and boy. The end result is “catastrophic”, because exact frequencies (mathematical determinations) are not heard the same way (they do not = pitch). Therefore, use an “equalizer” filter, so a as to remove as much of the higher frequencies as possible, enhance the bass, and focus on these lower frequencies. Otherwise, you'll be hearing two different “dissonant pitches”, which are quite misleading. I'll try to obtain some choir to perform a “real voice “recording of single, double and triple-pitch resonant ison at different pitch heights. For the time being, one must use the above files with prudence.)

(ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ: προσπάθησα μια δύο-οκτάβα “ison” = πέρκες και αγόρι. Το τελικό αποτέλεσμα είναι “καταστροφικό”, επειδή οι ακριβείς συχνότητες (μαθηματικοί προσδιορισμοί) δεν ακούγονται τον ίδιο τρόπο ( όχι = πίσσα). Επομένως, χρησιμοποιήστε ένα “φίλτρο” εξισωτών, έτσι το α ώστε να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο των υψηλότερων συχνοτήτων, να ενισχυθούν οι πέρκες, και να εστιάσετε σε αυτές τις χαμηλότερες συχνότητες. Διαφορετικά, θα ακούτε δύο διαφορετικές “ασύμφωνες πίσσεσ”, οι οποίες είναι αρκετά παραπλανητικές. Θα προσπαθήσω να λάβω κάποια χορωδία για να εκτελέσω μια “πραγματική καταγραφή “φωνής του ενιαίου, διπλού και ηχηρού ison τριπλός-πισσών στα διαφορετικά ύψη πισσών. Προς το παρόν, κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω αρχεία με τη σύνεση.)

Salut plein de Grâce 2004 [rm, 8.5 Mo]

Hail full of Grace 2004 [rm, 8.5 Mb]

Chaire Kecharitomeni..Σύνολο χαλαζιού της επιείκειας 2004 [rm, 8,5 ΜΒ ]

Composition par J. M. Boyer [pdf]

composition by J. M. Boyer [pdf]

σύνθεση από Θ*ι. Μ. Boyer [pdf]

( Utilisation d'une traduction de Fr. Ephraim Coup de fouet [HTML]).

(using a translation of Fr. Ephraim Lash [html]).

(χρησιμοποιώντας μια μετάφραση μαστιγίου FR Ephraim [HTML]).

C'est ma première tentative de présenter "paedagogy patriarcal" en anglais. Les chants sont horribles, chronos est chancelant, l'engagement et l'attente compatible est exagerrated, mais certaines des explications principales sont là et c'est ce que compte vraiment dans ce cas particulier.

This is my first attempt to introduce « patriarchal paedagogy » in English. Vocals are horrible, chronos is shaky, engagement and consonant anticipation is exagerrated, but some of the main explanations are there, and that's what really counts in this particular case.

Αυτό είναι η πρώτη προσπάθειά μου να εισαγάγω το " πατριαρχικό paedagogy " στα αγγλικά. Το Vocals είναι φρικτό, τα chronos είναι τρεμάμενα, η αναμονή δέσμευσης και συμφώνου είναι, αλλά μερικές από τις κύριες εξηγήσεις είναι εκεί, και ότι το ποιο μετρά πραγματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

 

 

 

 

 

Anastasimatarion par Constantinos Pringos [fichiers]

Anastasimatarion by Constantinos Pringos [files]

Anastasimatarion από τον Κωνσταντίνος Pringos [αρχεία]

( Selon l'édition originale, pas la réédition récente par Apostoliki diakonia et étudiant Simonokaraïtic, Georgios Constantinou. Ma critique de son "travail" et l'idée fausse complète de tradition Patatirachal est dans Homelia d'introduction, trouvé dans le susdit fichier. Si Pringos était assez humble pour avoir confiance en son travail dans les mains d'Abramm Euthemiades, la correction de quelques erreurs typographiques n'exige pas la ré transcription entière employant neumatics compliqué.

(according to the original edition, not the recent re-edition by Apostoliki diakonia and Simonokaraïtic student, Georgios Constantinou. My criticism of his “work” and complete misconception of Patatirachal tradition is in the introductory Homelia, found in the above file. If Pringos was humble enough to trust his work in the hands of Abramm Euthemiades, the correction of some typographical errors does not require the whole re-transcription using complicated neumatics.

(σύμφωνα με την αρχική έκδοση, όχι η πρόσφατη επαν-έκδοση από Apostoliki το diakonia και Simonokaraοtic το σπουδαστή, Γεώργιος Constantinou. Η κριτική μου εργασίας “και” πλήρους παρερμηνείας παράδοσης Patatirachal του είναι στο εισαγωγικό Homelia, που βρίσκεται στο ανωτέρω αρχείο. Εάν Pringos ήταν αρκετά ταπεινό να εμπιστευθεί την εργασία του στα χέρια Abramm Euthemiades, η διόρθωση μερικών τυπογραφικών λαθών δεν απαιτεί ολόκληρη την επαν-μεταγραφή χρησιμοποιώντας το περίπλοκο neumatics.

Je défie publiquement le susdit "musicologue" pour fournir dix enregistrements de Pringos, aussi bien que ses transcriptions "exactes". Je fournirai mes transcriptions propres, classiques, dans le cas où ils ne nous sont pas inclus dans la version originale de l'Anastasimatarion donné par Pringos. Nous ferons(serons) chaque chant scandé quoi que Georgios Constantinou a choisi et envoie ces enregistrements aux musicologues aussi bien que des chanteurs de non-musicologue dans le monde entier (qui n'a pas aucun rapport avec musci "Byzantin") et leur demande : "lequel de ces deux enregistrements ressemblent à l'original Pringos enregistrant". Nous donnerons "la planète" entière une occasion à a choisi entre "vrai paedagogy patriarcal selon GKM" et "des extrapolations théoriques selon la philosophie Simonokarïtic".

I publicly challenge the above “musicologist” to provide ten recordings of Pringos, as well as his “exact” transcriptions. I will provide my own, classical transcriptions, in case they are not included in the original version of the Anastasimatarion given to us by Pringos. We will then each chant whatever Georgios Constantinou has chosen, and send these recordings to musicologists as well as non-musicologist singers throughout the world (who have nothing to do with “Byzantine” musci) and ask them: “which of these two recordings resemble the original Pringos recording”. We will give the entire “planet” an opportunity to chose between “true patriarchal paedagogy according to GKM” and “theoretical extrapolations according to Simonokarïtic philosophy”.

Προκαλώ δημόσια τον ανωτέρω “μουσικολόγο” για να παρέχω δέκα καταγραφές Pringos, καθώς επίσης και τις ακριβείς “μεταγραφές” του. Θα παράσχω τις, κλασσικές μεταγραφές μου, σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του Anastasimatarion που δίνεται σε μας από Pringos. Έπειτα κάθε άσμα ο ο,τιδήποτε Γεώργιος Constantinou έχει επιλέξει, και στέλνουμε αυτές τις καταγραφές στους μουσικολόγους καθώς επίσης και στους τραγουδιστές μη-μουσικολόγων σε όλο τον κόσμο (που δεν έχουν καμία σχέση με “το βυζαντινό” musci) και τις ρωτάμε: “όποιοι αυτών των δύο καταγραφών μοιάζουν με την αρχική καταγραφή Pringos”. Θα δώσουμε τον ολόκληρο “πλανήτη που” μια ευκαιρία επέλεξε μεταξύ “του αληθινού πατριαρχικού paedagogy σύμφωνα με GKM” και “των θεωρητικών παρεκτάσεων σύμφωνα με τη φιλοσοφία Simonokarοtic”.

Neumatics, selon Iakovos, ont un objectif et voici comment il a exprimé ses avis à son disciple, Angelos BOUDOURIS :

Neumatics, according to Iakovos, have one objective, and here is how he expressed his views to his disciple, Angelos BOUDOURIS :

Το Neumatics, σύμφωνα με Iakovos, έχει έναν στόχο, και είναι εδώ πώς εξέφρασε τις απόψεις του στον απόστολό του, Αγγελος BOUDOURIS:

"Angele, holai ai gnoseis kai holi je mathesis tis Mousikis apoblepoun eis amincit aristin ektelesin. Je kali ektelesis tis Mousikis eina à casserole..."

Angele, holai ai gnoseis kai holi i mathesis tis Mousikis apoblepoun eis thin aristin ektelesin. I kali ektelesis tis Mousikis eina to pan...”

Angele, holi ι kai gnoseis AI holai λεπτόektelesinaristin EIS Mousikis mathesis tis apoblepoun. Ι eina Mousikis ektelesiskali tis στο τηγάνι...”

"Angelos, la connaissance entière et l'étude de Musique a, mais un objectif, celui d'interprétation excellente. La bonne interprétation (convenable) de psaltiki est" tout "....

Angelos, the entire knowledge and learning of Music has but one objective, that of excellent interpretation. Good (decent) interpretation of psaltiki is “everything”....

Ο Αγγελος, η ολόκληρη γνώση και η εκμάθηση μουσικής έχουν αλλά ένας στόχος, αυτός της άριστης ερμηνείασ. Η καλή (κόσμιη) ερμηνεία του psaltiki είναι “όλα”....

 

 

 

Dans mon défi, j'ose tous ces "experts" prouver que que ils écrivent - qui est une réflexion de leurs opérations de la pensée non-traditionnels - est quelque chose qu'ils seraient probablement capables d'interpréter à quelque niveau "convenable" en comparaison de ce qu'ils ont "entendu("entendu dire") (dans ce cas = Constantinos PRINGOS).

In my challenge, I dare all these “experts” to prove that what they write -which is a reflection of their non-traditional thought process- is something that they would possibly be able to interpret at some “decent” level as compared to what they have “heard” (in this case = Constantinos PRINGOS).

Στην πρόκλησή μου, τολμώ όλοι αυτοί οι “εμπειρογνώμονες” να αποδείξω ότι ποιοι γράφουν -που είναι μια αντανάκλαση της μη παραδοσιακής σκεπτόμενης διαδικασίας τους - είναι κάτι ότι θα ήταν σε θέση ενδεχομένως να ερμηνεύσουν σε κάποιο “κόσμιο” επίπεδο σε σύγκριση με αυτό που “έχουν ακούσει” (σε αυτήν την περίπτωση = Κωνσταντίνος PRINGOS).

 

 

 

------------------------------

 

 

Homelies - cours Spontanés

HomeliesSpontaneous lectures

Αυθόρμητεςδιαλέξεις Homelies

 

 

 

"Psaltomatheia et Psaltopatheia"

Psaltomatheia and Psaltopatheia”

Psaltomatheia και Psaltopatheia”

[Version mp3 grecque

Greek version (France, 2006) [mp3]

Ελληνική εκδοχή [mp3]

[Version mp3 française

French version (France, 2006) [mp3]

Γαλλική εκδοχή [mp3]

La version française est plus "vaste" et inclut les exemples des chanteurs eux-mêmes. Une fois que vous les avez mis "côte à côte", vous serez capables de comprendre tout à fait facilement quelles les pathologies(l'anatomie pathologique) diverses sont. Vous serez alors capables d'employer mon "GKM cheklist" pour la comparaison psaltiki.

The French version is more “extensive” and includes examples of the singers themselves. Once you've put them “side by side”, you'll be able to understand quite easily what the various pathologies are. You'll then be able to use my “GKM cheklist” for comparing psaltiki.

Η γαλλική εκδοχή είναι “πιό εκτενής” και περιλαμβάνει τα παραδείγματα των τραγουδιστών οι ίδιοι. Μόλις τους βάλετε “δίπλα-δίπλα”, θα είστε σε θέση να καταλάβετε αρκετά εύκολα τι οι διάφορες παθολογίες είναι. Θα είστε σε θέση έπειτα να χρησιμοποιήσετε το cheklist “GKM μου” για τη σύγκριση του psaltiki.

English version, using the « To Tritto » byIakovos Protopsaltis as an example
(France, 2007) [mp3], 14 MB, mono 

English version, using the « To Tritto » byIakovos Protopsaltis as an example
(France, 2007) [mp3], 14 MB, mono

English version, using the « To Tritto » byIakovos Protopsaltis as an example
(France, 2007) [mp3], 14 MB, mono 

------------------------------------------------------------------------

 

 

GKM liste de contrôle pour psaltiki correct (interprétation et composition)

GKM checklist for correct psaltiki (interpretation and composition)

Πίνακας ελέγχου GKM για το σωστό psaltiki (ερμηνεία και σύνθεση)

 

 

 

I) Interprétation

I) Interpretation

Ερμηνεία I)

IA) CHRONOS =

            I A) CHRONOS =

            Ι Α) CHRONOS =

              CHRONOS =ENGAGEMENT dans CHRONOS

             ENGAGEMENT into CHRONOS

                       CHRONOS =Λήψις σε CHRONOS


                                   a) Corriger = suffisant, encore pas exagerrated, l'attente compatible


                                  
a) correct = sufficient, yet not exagerrated, consonant anticipation


                                   α) σωστός = ικανοποιητικός, όμως όχι, αναμονή συμφώνου


( Pathologie(l'anatomie pathologique) = aucun : chant "angélique" , sentimental (femmes contemporaines "psaltisses"), exagéré = Metr. Eirinaios)


(pathology = none: « angelic », sentimental singing (contemporary women "psaltisses"), exaggerated = Metr. Eirinaios)


(παθολογία = καμία: " αγγελικό ", συναισθηματικό τραγούδι (σύγχρονες γυναίκες "psaltisses"), υπερβάλλων = Metr. Eirinaios)


               CHRONOS = ATTAQUE ET IMPULSION


                       
ATTACK AND IMPULSE


                      CHRONOS =  ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗ

b) Explosion de voyelle correcte = énergie
                                                           ( Pathologie(l'anatomie pathologique) = viril  "cris" , efféminé " sissy chantant" (= Simonokaraïtes)


                                   b) correct vowel explosion = vigour
                                                          
(pathology = viril « shouting », effeminate « sissy singing » (= Simonokaraïtes)


                                   β) σωστή έκρηξη φωνήεντος = σθένος
                                                           (παθολογία = viril " φωνάζοντας ", θηλυπρεπές " sissy τραγούδι " (= Simonokaraοtes)


              CHRONOS = TYPE :

             CHRONOS = TYPE:

                        CHRONOS = Είδος:

c) Corriger la distribution temporelle en termes d'attaque

                  c) correct temporal distribution in terms of attack

                                γ) σωστή χρονική διανομή από την άποψη της επίθεσης

=  ("La diffusion") de la cloche d'intensité de voyelle courbe la pente soudaine et non progressif (aucun  "glissando" ) :

=  ("spread") of the vowel intensity bell curve sudden slope, and not progressive (no « glissando »):

=  ("") της ξαφνικής κλίσης καμπυλών κουδουνιών έντασης φωνήεντος, και μη προοδευτικός (κανένα " glissando "):

Eg eg "militaire" Zoe le choeur, est un  "acceptable"  extrême et Kalophonic heirmos (eg. Vassilikos =  "lithon" ) est l'autre.

eg « military » eg Zoe choir, is one « acceptable » extreme, and Kalophonic heirmos (eg. Vassilikos = « lithon ») is the other.

π.χ. η " στρατιωτική " π.χ. χορωδία του Ζωή, είναι ένα " αποδεκτό " άκρο, και τα heirmos Kalophonic (π.χ. Vassilikos = " lithon ") είναι άλλο.

d) Corriger la distribution temporelle en termes de l'unité de temps qui est choisi

                                d) correct temporal distribution in terms of the unit of time that is chosen

                                Δ) σωστή χρονική διανομή από την άποψη της μονάδας του χρόνου που επιλέγεται

Unité constante de temps = " kata chronon" 

Constant unit of time = « kata chronon »

Σταθερή μονάδα του χρόνου = " kata chronon "

( Pathologie(l'anatomie pathologique) = militaire, "note de disarticulate chantant = solemnian, etc..)

(pathology = military, « disarticulate note singing = solemnian, etc..)

(παθολογία = στρατιωτικός, " disarticulate σημείωση που τραγουδά = solemnian, κ.λπ... ..)

Contre.

vs.

εναντίον.

Unité variable de temps = " kata rhythmon" :

Variable unit of time = « kata rhythmon »:

Μεταβλητή μονάδα του χρόνου = " kata rhythmon ":

Peut être rapproché par le terme  "rubato"; le mieux "exécuté" en demandant aux gens pour "de chanter comme si essayant de dire comme histoire"

can be approximated by the term  "rubato"; best "performed"when asking people to "chant as if trying to tell as story"

μπορέστε να προσεγγιστείτε από τον όρο  "rubato" καλύτερος "η ερώτηση των ανθρώπων" στο άσμα σαν προσπαθώντας να πει ως ιστορία "

= Patriarcal  "syneptigmenos"  est basé sur des accents textuels (pas Simonoikaïtic syneptigmenos, que basé sur le rythme de composition);

= Patriarcal « syneptigmenos » is based on textual accents (not Simonoikaïtic syneptigmenos, which based on rhythm of composition);

= Patriarcal " syneptigmenos " είναι βασισμένο στις κειμενικές εμφάσεις (όχι syneptigmenos Simonoikaοtic, τα οποία βάσισαν στο ρυθμό της σύνθεσησ)

( La pathologie(l'anatomie pathologique) = " achronos, arrhythmos" "le marin ivre" = Taliadoros, etc, ou typique efféminé "l'in tensité change" = S imokaraïtic l'interprétation, employant la thèse "complexe" et les représentations arsis de ce que sont simplement un mouvement simple circulaire ou elliptique de la main, sans isolement / détermination temporel de thèse ou "la durée" arsis )

(pathology = « achronos, arrhythmos » « drunken sailor » = Taliadoros, etc, or typical effeminate « intensity changes » = Simokaraïtic interpretation, using « complex » thesis and arsis representations of what is simply a simple circular or elliptical motion of the hand, with no temporal isolation/determination of thesis or arsis « duration »)

(η παθολογία = " μεθυσμένος ναυτικόσ" "achronos , arrhythmos " = Taliadoros, κ.λπ..., ή χαρακτηριστική θηλυπρεπής " ένταση αλλάζει " = ερμηνεία Simokaraοtic, χρησιμοποιώντας τις " σύνθετες " αντιπροσωπεύσεις διατριβής και arsis αυτό που είναι απλά μια απλή κυκλική ή ελλειπτική κίνηση του χεριού, χωρίς τη χρονικούς απομόνωση/τον προσδιορισμό της διατριβής ή του arsis " διάρκεια ")

:

:

:

e) Choix approprié de chronos donné un contexte particulier :

                  e) appropriate choice of chronos given a particular context:

                                ε) την κατάλληλη επιλογή των chronos δεδομένου ενός ιδιαίτερου πλαισίου:


Chronos peut être compté comme paedagogikos, haplos, diplos, syneptigmentos, kalophonikos, eleutheros, etc


chronos may be counted as paedagogikos, haplos, diplos, syneptigmentos, kalophonikos, eleutheros, etc


τα chronos μπορούν να μετρηθούν ως paedagogikos, haplos, diplos, syneptigmentos, kalophonikos, eleutheros, κ.λπ...


                  CHRONOS = TEMPO


                CHRONOS = TEMPO


                  CHRONOS = Χρονική Αγωγή

f) Choix approprié de tempos donnés un contexte particulier :

                    f) appropriate choice of tempos given a particular context:

                             φ) κατάλληλη επιλογή τους ρυθμούς δεδομένου ενός ιδιαίτερου πλαισίου:

La table "de tempo" donnée par Stanitsas dans la fin de son Triodion est un bon début, mais ce n'est pas exact.  Anastasimon Apolytikon peut comme lentement comme 48 coups / minute dans la nuit de samedi à dimanche des vêpres et presque "rececitavo" dans Matinal "Theos Kyrios"

the "tempo" table given by Stanitsas in the end of his Triodion is a good start, but it isn't exact.  Anastasimon Apolytikon may as slow as 48 beats/min on Saturday night vespers, and almost "rececitavo" in Matinal "Theos Kyrios"

ο πίνακας "ρυθμού" που δίνεται από Stanitsas στο τέλος του Triodion του είναι μια καλή έναρξη, αλλά δεν είναι ακριβής.  Το Anastasimon Apolytikon μπορεί τόσο αργός όπως 48 κτυπούν/λ. στα vespers νύχτας Σαββάτου, και σχεδόν "το rececitavo" σε πρωινό "Theos Kyrios"

B) LARYNGISMOS (vocalisations et trilles) =

            I B) LARYNGISMOS (vocalisations and trills) =

            Ι Β) LARYNGISMOS (φωνήσεις και trills) =


                                a) Respect "de pré thèse période réfractaire"


                                a) respect of "pre-thesis refractory period"


                                α) σεβασμός "της πυρίμαχης περιόδου προ-διατριβής"

Il laisse le temps pour l'engagement dans
Chronos de la mesure suivante ? Traditionnel ?


does it leave time for engagement into
chronos of the next measure? Traditional?


αφήνει το χρόνο για τη δέσμευση
chronos του επόμενου μέτρου; Παραδοσιακός;


b) L'utilisation pesée "a bien pensé" d'aux trilles

                                b) pondered (well-thought-out)  use of trills

                                β) συλλογισμένη (καλά-σκέψη-έξω)  χρήση των trills

Pathologie(l'anatomie pathologique) = trop = (Stanitsas) trop mécanique ou aussi "demotic" ("epitrapezion" contemporain chantant  = Mylonis, Aedonides, etc..)

pathology = too many = too mechanical (Stanitsas) or too "demotic" (contemporary "epitrapezion" singing  = Mylonis, Aedonides, etc..)

παθολογία = πάρα πολλοί = πάρα πολύ μηχανικός (Stanitsas) ή επίσης "δημοτικόσ" (σύγχρονο "epitrapezion" που τραγουδά  = Mylonis, Aedonides, κ.λπ... ..)

 

 

 


C) INTERVALLES :


           I C)  INTERVALS:


Ι Γ)  ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:

a) Intervalles de base

                                a) basic intervals

                                α) βασικά διαστήματα

Utilisation Normalement apprise parallagi et isson.  Stanitsas a de très bons intervalles.  Fait donc Tsoalkidis (... Bien sûr... Il a appris l'éraflure de forme de psaltiki à côté d'Iakovos : parallagi, etc...).  Aucune machine ne doit être employée te apprend des intervalles.

Normally learned using parallagi and isson.  Stanitsas has very good intervals.  So does Tsoalkidis (...of course... he learnt psaltiki form scratch  beside Iakovos: parallagi, etc...).  No machine should be used te learn intervals.

Κανονικά μαθημένος χρησιμοποιώντας το parallagi και isson.  Το Stanitsas έχει τα πολύ καλά διαστήματα.  Έτσι κάνει Tsoalkidis (... φυσικά... έμαθε τη γρατσουνιά μορφής psaltiki  εκτός από Iakovos: parallagi, κ.λπ......).  Καμία μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί te μαθαίνει τα διαστήματα.

Pathologie(l'anatomie pathologique) = well-tempered Contemporain  Occidental 5Rumanian choeurs), faltso Simonokaraïtic octroi de Psaltiki Epitropi ou
  Chrysanthos (en réalité, Chrysanthos = "égal" à epitropi, encore schématiquement, ses numéros(nombres) sont graphiquement "plus proches" de la réalité)

pathology = Contemporary  Occidental =well-tempered 5Rumanian choirs), faltso Simonokaraïtic rendering of Psaltiki Epitropi or
 Chrysanthos (actually, Chrysanthos = "equal " to epitropi, yet schematically, his numbers are graphically "closer" to reality)

παθολογία = σύγχρονος  δυτικός = καλά-μετριασμένες χορωδίες 5Rumanian), απόδοση Simonokaraοtic faltso Psaltiki Epitropi ή
 Chrysanthos (πραγματικά, Chrysanthos = "ίσοσ" στο epitropi, όμως σχηματικά, οι αριθμοί του είναι γραφικά "πιό στενό" στην πραγματικότητα)

b) “Elxeis” = “attirances” = “accidents microtonals” :

                                b) “elxeis”= = “attractions” = microtonal accidents

                                β) elxeis :

Ils existent et sont appris tradionally.

They exist, and are learnt tradionally.

Υπάρχουν, και μαθαίνονται tradionally.

Pathologie(l'anatomie pathologique) : utilisation vaste aussi bien que faux intervalles (Simonokaraïtes)

pathology : extensive use as well as wrong intervals (Simonokaraïtes)

παθολογία: εκτενής χρήση καθώς επίσης και λανθασμένα διαστήματα (Simonokaraοtes)

.other

.other

οτχερ


  I D) DÉVÉLOPEMENTS  (“ANALYSEIS”) :


           I D)  DEVELOPMENTS (ANALYSEIS):


Ι Δ)  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ANALYSEIS):

"Developmens" traditionnel est "trop" pour rédiger.  Ils sont appris par coeur et applmied accoridng à la tradition.

Traditional "developmens" are "too many" to write out.  They are learnt by heart, and applmied accoridng to tradition.

Τα παραδοσιακά "developmens" είναι "πάρα πολλά" που καταγράφουν.  Μαθαίνονται από την καρδιά, και accoridng στην παράδοση.

Pathologie(l'anatomie pathologique) : l'utilisation superflue d'analyse "falsto" = pour employer la même "variation" à maintes reprises, particulièrement par ceux qui n'ont pas même appris correctement la variation unique ils continue à se répéter à maintes reprises = Simokaraïtes

pathology: redundant use of "falsto" analysis = using the same "variation" over and over again, especially by those who have not even learnt correctly the  unique variation they keep on repeating over and over again = Simokaraïtes

παθολογία: περιττή χρήση της ανάλυσης "falsto" = χρησιμοποιώντας την ίδια "παραλλαγή" επανειλημμένως, ειδικά από εκείνους που δεν έχουν μάθει ακόμη και σωστά τη  μοναδική παραλλαγή που κρατούν να επαναλάβουν = επανειλημμένως Simokaraοtes

Avenir : GKM propostion :  employez finalement Gregorian paleographic neumes afin d'illustrent des leçons paedagogical.  Tout l'analyseis doit être appris par coeur..

Future: GKM propostion: eventually  use Gregorian paleographic neumes so as illustrate paedagogical lessons.  All analyseis must be learnt by heart..

Μέλλον: Propostion GKM: τελικά  γρηγοριανά paleographic neumes χρήσης έτσι όπως επεξηγεί paedagogical μαθήματα.  Όλα τα analyseis πρέπει να μαθευτούν από την καρδιά ..I E) HOMOGÉNÉITÉ   VOCALE :

           I E)  VOCAL HOMOGENEITY:

Ι Ε)  ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ:

: = en général "se"calment".  C'est réalisé par des muscles relaxants vocaux (pour essayer"de baîller"en chantant" et en apportant la production vocale comme près de nasal comme possible (tous dans la fuite rhinophony, bien sûr).

: = overall "soberness".  This is achieved by relaxing vocal muscles (try "yawning" while chanting", and by bringing vocal output as close to nasal as possible (all in avoiding rhinophony, of course). 

: = συνολικά "soberness".  Αυτό επιτυγχάνεται από τους φωνητικούς μυς χαλάρωσης (δοκιμή "που χασμουριέται" chanting ", και με να φέρει τη φωνητική παραγωγή όπως κοντά σε ρινικό όπως πιθανό (όλοι στην αποφυγή rhinophony, φυσικά). 

Pathologie(l'anatomie pathologique); la variation de production de voyelle, le mâchement, etc (moi, GKM, est un bonne "l'exemple pathologique" de cela de temps en temps (1992 à 2006)... Récemment, cependant, j'obtiens du succès et reviens "à l'essentiel").

pathology; variation of vowel output, chewing, etc (I, GKM, am a good "pathological example" of this at times (1992 to 2006)... recently, however, I'm doing better, and getting back to "basics").

παθολογία παραλλαγή της παραγωγής φωνήεντος, του μασήματος, κ.λπ... (το ι, GKM, είναι ένα καλό "παθολογικό παράδειγμα" αυτού κατά περιόδους (1992 ως 2006)... πρόσφατα, εντούτοις, κάνω καλύτερα, και επιστρέφω "στα βασικά").

 

 

 

  I F) RHÉOLOGIE  :

           I F) RHEOLOGY:

Ι Φ) ΡΕΟΛΟΓΙΑ:

 

 

 

: En général la vue - le morceau coule-t-il ?


: overall view- does the piece "flow"?


: γενική άποψη - το κομμάτι "ρέει";


 I G) Correct "adhésion pour marquer des points" :

           I G) Correct "adherence to score":

Ι Φ) σωστή "εμμονή που σημειώνει":

On interprète le score correctement, ou est des notes supplémentaires, soustrait (ou bien respectant rhythmos (finalement l'utilisation de correct "chronos la compensation(rémunération)), ou bien même par" amputant "rythmos. C' est parfois employé dans la tradition Patriarcale, mais il ne doit pas être employé comme une excuse pour" mordant aux notes "en places inopportunes. Bien  sûr, on permet cela entre des lignes mélodiques en chantant selon" eleutheros chronos "

does one interpret the score correctly, or are notes added, subtracted (either respecting rhythmos (eventually using correct "chronos compensation), or even by "amputating" rythmos.  This is sometimes used in Patriarchal tradition, but it is not to be used as an excuse for "biting off notes" in inappropriate places.  Of course, this is allowed between melodic lines when chanting according to "eleutheros chronos"

κάνει το ένα ερμηνεύει το αποτέλεσμα σωστά, ή είναι σημειώσεις προστιθέμενες, αφαιρεσμένος (είτε σεβόμενος τα rhythmos (τελικά που χρησιμοποιούν τη σωστή "αποζημίωση chronos), ή ακόμα και με" να ακρωτηριάσει "τα rythmos.  Αυτό χρησιμοποιείται μερικές φορές στην πατριαρχική παράδοση, αλλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως μια δικαιολογία για "να δαγκώσει σημειώνει μακριά" στις ακατάλληλες θέσεις.  Φυσικά, αυτό επιτρέπεται μεταξύ των μελωδικών γραμμών κατά chanting σύμφωνα με τα "chronos eleutheros"

 

 

 

 I H) talent Naturel

           I H) Natural talent

Ι φυσικόταλέντο γ)

Comme exposé ci-dessus, un talent vocal est bon pour avoir, mais non indispensable : quels comptes sont comment chacun et chacun fructifies un talent Donné de dieu. Une voix douée ne doit pas être négligée, bien sûr. C'est un critère pour le choix aux positions clefs, comme "Protopsaltis" du Patriarchate. Néanmoins, "la voix douée" ne doit pas certainement être employée comme un critère pour choisir un enseignant. Autrement dit, vous ne devez pas écouter quelqu'un qui a simplement "une bonne voix" mais, plutôt à quelqu'un qui a la connaissance. Remarquez que j'ai placé "le talent vocal" à la hein fin de ma liste.... C'est dans l'entente parfaite avec la tradition d'Orthodoxe Christian et la philosophie, dans laquelle ne mesure pas "des experts absolus" (eg. "de bonne voix naturelle&q