ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤ ΑΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 

Στιχηρά τής Εορτής γ'

Ήχος δ'  Εδωκας σημείωσιν

Τό Πνεύμα τό άγιον, τό διαιρούν τά χαρίσματα, επί γής επεδήμησεν, ουχ ως περ τό πρότερον, τή σκιά τού νόμου, λάμψαν εν Προφήταις, ουσιωδώς δέ νύν ημίν, τή μεσιτεία Χριστού δεδώρηται, καρδίας εκκαθάρωμεν, ταίς αρεταίς καί δεξώμεθα, τήν αυτού επιφοίτησιν, μυστικώς φωτιζομενοι.

 

Τό Πνεύμα τό άγιον, μή αντανέλης φιλάνθρωπε, αφ' ημών, αλλά δώρησαι, αξίως τήν χάριν σου, πολιτευομένους, ψυχή καί καρδία διαιωνίζουσαν αυτού, τήν μετουσίαν κληρονομήσαι ημάς, ναούς καί οικητήρια, τού Παρακλήτου υπάρχοντας, Ιησού ο Θεός ημών, ο Σωτήρ τών ψυχών ημών.

 

Τό πνεύμα τό άγιον τό αγιάζον τά σύμπαντα, ευσεβώς ανυμνήσωμεν, καί πίστει βοησωμεν, ο ελθών εν κόσμω, Πατρός ευδοκία, μή αποχώρει αφ' ημών, τών λατρευόντων σου τή θεότητι, ναούς ημάς ανάδειξον, τής σής αφράστου χρηστότητος, καί αγίασον άπαντας, τούς πιστώς ανυμνούντάς σε.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος βαρύς

Παράκλητον έχοντες πρός τόν Πατέρα, Χριστόν τόν Θεόν, Παράκλητον άλλον επιδημήσαντα τή γή σήμερον, τό Πνεύμα τής αληθείας, εν πίστει προσκυνήσωμεν.

 

Εις τόν Στίχον Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος α'  Πανεύφημοι Μάρτυρες

Τό Πνεύμα τό άγιον Πατρός, τό εκπορευόμενον, καί εν Υιώ προσκυνούμενον, δι' ού καί φέρεται, καί κρατείται πάντα, καί ζωή συνέχεται, καί ζή καί διαμένει καί σώζεται, θεολογήσωμεν, Ακατάληπτε Παράκλητε, τήν ειρήνην τώ κόσμω σου δώρησαι.

 

Στίχ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός...

 

Τό Πνεύμα τό άγιον πηγή, πάσης αγαθότητος, ουσιωδώς επεδήμησε, τής γής τά πέρατα, ουρανίου σθένους, διά τών Αποστόλων, πληρώσαι καί τής θείας χρηστότητος, αυτώ βοήσωμεν, Ανερμήνευτε Παράκλητε, τήν ειρήνην τώ κόσμω σου δώρησαι.

προσώπου

 

Στίχ. Μή απορρίψης με από του σου...

 

Τό Πνεύμα τό άγιον Θεός, συμφυές καί σύνθρονον, Πατρί καί Λόγω γνωρίζεται, φώς υπερτέλειον, εκ φωτός εκλάμψαν, εξ ανάρχου τελείου, Πατρός, καί δι' Υιού προερχόμενον, αυτώ βοήσωμεν, Ζωοπάροχε Παράκλητε, τήν ειρήνην τώ κόσμω σου δώρησαι.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. δ'

Ότε τό Πνεύμά σου κατέπεμψας Κύριε, καθημένοις τοίς Αποστόλοις, τότε οι τών Εβραίων παίδες θεωρούντες, εξίσταντο θάμβει, ήκουον γάρ αυτών φθεγγομένων, ετέραις ξέναις γλώσσαις, καθώς τό Πνεύμα εχορήγει αυτοίς, ιδιώται γάρ όντες, εσοφίσθησαν, καί τά έθνη πρός πίστιν ζωγρήσαντες, τά θεία ερρητόρευον, διό καί ημείς βοώμέν σοι, ο επί γής οφθείς, καί εκ τής πλάνης σώσας ημάς, Κύριε, δόξα σοι.

 

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

 

Κάθισμα  Ήχος πλ. δ'

Τό προσταχθέν μυστικώς

Μετά τήν Έγερσιν Χριστέ, τήν εκ τού τάφου, καί τήν πρός ύψος ουρανού θείαν Ανάληψιν, τοίς θεόπταις τήν δόξαν σου, κατέπεμψας οικτίρμον, Πνεύμα ευθές εγκαινίσας τοίς Μαθηταίς, όθεν ώσπερ κιθάρα μουσουργική, πάσιν ετρανολόγησαν, τώ θείω πλήκτρω, μυστικώς, Σώτερ τά απηχήματα, καί τήν οικονομίαν σου. (Δίς)

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

 

Κάθισμα  όμοιον

Οι σού Σωτήρος ερασταί, χαράς επλήσθησαν, καί θάρσος έλαβον οι πρώην δειλιώντες, ως τό Πνεύμα τό άγιον, σήμερον εξ ύψους, κατήλθεν, καί έστη επί τάς κάρας τών Μαθητών, καί άλλος άλλα ελάλει πρός τούς λαούς, γλώσσαι γάρ διεσπάρησαν, ορώμεναι ωσεί πυρός, καί τούτους ου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρόσισαν. (Δίς)

 

Εις τόν Στίχον τών Αίνων

Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος α'  Τών ουρανίων ταγμάτων

Επιπαφλάζοντος πάλαι, πυρίνου άρματος, ο ζηλωτής Ηλίας, καί πυρίπνους εν δόξη, οχούμενος εδήλου, τήν νύν εν Σιών, Αποστόλοις εκλάμψασαν, αφ' ύψους θείαν επίπνοιαν εμφανώς, δι' ής κόσμον κατελάμπρυναν.

 

Στίχ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός...

 

Ισηγορούντες τήν θείαν, οικονομίαν Χριστού, εν πυριμόρφοις γλώσσαις, οι Απόστολοι πάντες, εφώτισαν τά έθνη, σέβειν πιστώς, εν τρισίν υποστάσεσιν, ένα Θεόν τόν Πατέρα, καί τόν Υιόν, καί τό Πνεύμα τό πανάγιον.

 

Στίχ. Μή απορρίψης με από τού προσώπου σου,.

 

Σιών αγία η Μήτηρ, Εκκλησιών απασών, εν ή πυρός εν είδει, τό Παράκλητον Πνεύμα, επί τούς Αποστόλους, κατήλθε φρικτώς, χαίρε νύν καί εόρταζε, τήν κοσμοπόθητον όντως Πεντηκοστήν, σύν ημίν πανηγυρίζουσα.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. β'

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών, καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών, καί ζωής χορηγός, ελθέ, καί σκήνωσον εν ημίν, καί καθάρισον ημάς, από πάσης κηλίδος, καί σώσον αγαθέ τάς ψυχάς ημών.