ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 

Στιχηρά τής Εορτής γ'

Ήχος α'  Τών ουρανίων ταγμάτων

Ως προσφυές ως οικείον, τοίς λογικοίς ουρανοίς, εν πυριμόρφοις γλώσσαις, τού Θεού καταγγέλλειν, τοίς έθνεσι την δόξαν, τού τώ πυρί, ουρανούς ωραϊσαντος, καί καταυγάσαντος κόσμον τόν αισθητόν, σύν Υιώ τε καί τώ Πνεύμματι.

 

Εν τή Σιών συνηγμένων, τών Μαθητών τού Χριστού, ως η επαγγελία, τό πανάγιον Πνεύμα, εν τούτοις εφιζήσαν, είδει πυρός, πυριπνόους ανέδειξεν, εκφαντορίαις τά δόγματα μυστικαίς, τής Τριάδος ρητορεύοντας.

 

Ουρανοχάλκευτα ξίφη, τούς Ιερούς Μαθητάς, τό ιερόν φοιτήσαν, εκτετέλεκε Πνεύμα, τήν γήν καθιερώσαι, τώ ποιητή, ανιέρους συγκόψαντας, ως εκλιπείν τάς ρομφαίας τού πονηρού, καί σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος β'

Είδομεν τό φώς τό αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν Πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γάρ ημάς έσωσε.

 

Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος δ'  Έδωκας σημείωσιν

Σήμερον εφοίτησε, τού παναγίου σου Πνεύματος, η ενέργεια Κύριε, εν τοίς Αποστόλοις σου, καί σοφούς ενδείξαν, τή θεογνωσία, καταπεπλήρωκεν ιδού, τής μακαρίας διδασκαλίας σου, διό σου τήν σωτήριον, οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού Παντοδύναμε, ο Σωτήρ τών ψυχών ημών.

 

Στίχ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός...

 

Σήμερον τό Πνεύμά σου, τό παντοδύναμον Δέσποτα, εκ Πατρός καταπέμπεται, τό σοί ομοούσιον, εν πυρίναις γλώσσαις, διανεμηθέν δέ, τά μεγαλείά σου λαλείν, τους Αποστόλους σου παρεσκεύασε, διό σου τήν σωτήριον, οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο Σωτήρ τών ψυχών ημών.

 

Στίχ. Μή απορρίψης με, από τού προσώπου σου...

 

Σήμερον εξέχεας, τού Παρακλήτου σου Πνεύματος, ο Σωτήρ τά χαρίσματα, τή βροτεία φύσει, διδούς προφητεύειν, ως έφησας λόγε, καί τήν Τριάδα, προσκυνείν, αδιαιρέτως συνεξεπαίδευσας, διό σου τήν σωτήριον, οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο Σωτήρ τών ψυχών ημών.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος β'

Εν τοίς Προφήταις ανήγγειλας ημίν οδόν σωτηρίας, καί εν Αποστόλοις έλαμψε, Σωτήρ ημών, η χάρις τού Πνεύματός σου, σύ εί Θεός πρώτος, σύ καί μετά ταύτα, καί εις τούς αιώνας σύ εί ο Θεός ημών.

 

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

 

Κάθισμα  Ήχος δ'

Ταχύ προκατάλαβε

Καθώς επηγγείλατο, αυτεξουσίως μολόν, τό Πνεύμα τό άγιον, τοίς Αποστόλοις Χριστέ, εις μίαν συνήρμοσε, πίστεως συμφωνίαν, τής ακτίστου Τριάδος, γλώσσας τάς διαφόρους, τής εθνών πανσπερμίας, αλλ' οίκησον καί ημίν αγαθέ, φιλάνθρωπε δεόμεθα. (Δίς)

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

 

Κάθισμα  Ήχος πλ. δ'

Τήν Σοφίαν καί λόγον

Τό πανάγιον Πνεύμα νύν κατελθόν, επί τούς Αποστόλους είδει πυρός, θάμβους επλήρωσε, τών εθνών τά συστήματα, εν γάρ γλώσσαις λαλούντων, πυρίναις φιλάνθρωπε, τήν ιδίαν έκαστος, διάλεξιν ήκουεν, όθεν καί τό θαύμα, τοίς απίστοις ως μέθη, πιστοίς δε σωτήριον, αληθώς εγνωρίζετο, διά τούτο δοξάζομεν, τό κράτος σου, Χριστέ ο Θεός, τών πταισμάτων άφεσιν αιτούμενοι, καταπέμψαι πλουσίως τοίς δούλοις σου. (Δίς)

 

Εις τόν Στίχον τών Αίνων

Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος πλ. β'  Τριήμερος ανέστης

Τό Πνεύμα τό πανάγιον, τό φώς τό εκ φωτός προϊόν, εν πυρίναις γλώσσαις, ήλθεν επί γής, φλέξαι τάς αμαρτίας, τών πίστει προσκυνούντων, τήν τρισυπόστατον θεότητα.

 

Στίχ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός...

 

Τό Πνεύμα τό πανάγιον, εγκαίνισον ημίν ο Θεός, όπερ πάλαι, πέμψας σου τοίς Μαθηταίς, ενίσχυσας οικτίρμον, πληρώσαι εν τώ κόσμω, σού τά σωτήρια θελήματα.

 

Στίχ. Μή απορρίψης με από τού προσώπου σου...

 

Τό Πνεύμα τό πανάγιον, πιστώς θεολογήσωμεν, εκβοώντες, Μή αποστής αφ' ημών, Παράκλητε, ο πάσι παρέχων σωτηρίαν, καί αγιάζων τούς υμνούντάς σε.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος β'

Εν ταίς αυλαίς σου υμνήσω σε, τόν Σωτήρα τού κόσμου, καί κλίνας γόνυ προσκυνήσω σου, τήν αήττητον δύναμιν, εν εσπέρα, καί πρωϊ, καί μεσημβρία, καί εν παντί καιρώ ευλογήσω σε, Κύριε.