ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 

Στιχηρά τών Πατέρων γ'

Ήχος πλ. β'  Η απεγνωσμένη

Εκ γαστρός ετέχθης πρό εωσφόρου, εκ Πατρός αμήτωρ πρό τών αιώνων, κάν Άρειος κτίσμα σε, καί ου Θεόν δοξάζει, τόλμη συνάπτων σε τόν κτίστην, τοίς κτίσμασιν αφρόνως, ύλην πυρός τού αιωνίου, εαυτώ θησαυρίζων, αλλ' η Σύνοδος η εν Νικαία, Υιόν Θεού σε ανεκήρυξε Κύριε, Πατρί καί Πνεύματι σύνθρονον.

 

Τίς σου τόν χιτώνα Σώτερ διείλεν, Άρειος σύ έφης, ο τής Τριάδος, τεμών τήν oμότιμον, αρχήν εις διαιρέσεις, ούτος ηθέτησέ σε είναι, τόν ένα τής Τριάδος, ούτος Νεστόριον διδάσκει, Θεοτόκον μή λέγειν, αλλ' η Σύνοδος η εν Νικαία, Υιόν Θεού σε ανεκήρυξε Κύριε, Πατρί καί Πνεύματι σύνθρονον.

 

Κρημνώ περιπίπτει τάς αμαρτίας, Άρειος ο μύσας τό φώς μή βλέπειν, καί θείω σπαράττεται, αγκίστρω τοίς εγκάτοις, πάσαν εκδούναι τήν ουσίαν, καί τήν ψυχήν βιαίως, άλλος Ιούδας χρηματίσας, τή γνώμη καί τώ τρόπω, αλλ' η Σύνοδος η εν Νικαία, Υιόν Θεού σε ανεκήρυξε Κύριε, Πατρί καί Πνεύματι σύνθρονον.

Δόξα... Ήχος πλ. β'

Τάς μυστικάς σήμερον τού Πνεύματος σάλπιγγας, τούς θεοφόρους Πατέρας ανευφημήσωμεν, τούς μελωδήσαντας εν μέσω τής Εκκλησίας, μέλος εναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν, απαράλλακτον, ουσίαν τε καί θεότητα, τούς καθαιρέτας Αρείου, καί ορθοδόξων προμάχους, τούς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Καί νύν...

Εν τοίς όρεσι τοίς αγίοις, θεωρούντές σου τάς υψώσεις Χριστέ, τό απαύγασμα τής δόξης τού Πατρός, ανυμνούμέν σου τήν φωτοειδή τού προσώπου μορφήν, προσκυνούμέν σου τά Παθήματα, τιμώμεν τήν Ανάστασιν, τήν ένδοξον Ανάληψιν δοξάζοντες, Ελέησον ημάς.

 

Στιχηρά Προσόμοια τών Πατέρων

Ήχος πλ. β'  Όλην αποθέμενοι

Όλην συγκροτήσαντες, τήν τής ψυχής επιστήμην, καί τώ θείω Πνεύματι, συνδιασκεψάμενοι, τό μακάριον, καί σεπτόν Σύμβολον, οι σεπτοί Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν, εν ώ σαφέστατα, τώ Γεγεννηκότι συνάναρχον, τόν Λόγον εκδιδάσκουσι, καί παναληθώς ομοούσιον, ταίς τών Αποστόλων, επόμενοι προδήλως διδαχαίς, οι ευκλεείς καί πανόλβιοι, όντως καί θεόφρονες.

 

Στίχ. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός τών Πατέρων ημών.

 

Όλην εισδεξάμενοι, τήν νοητήν λαμπηδόνα, τού αγίου Πνεύματος, τό υπερφυέστατον χρησμολόγημα, τό βραχύ ρήματι, καί πολύ συνέσει, θεοπνεύστως απεφθέγξαντο, ως Χριστοκήρυκες, ευαγγελικών προϊστάμενοι, δογμάτων οι μακάριοι, καί τών ευσεβών παραδόσεων, άνωθεν λαβόντες, τήν τούτων αποκάλυψιν σαφώς, καί φωτισθέντες, εξέθεντο, όρον θεοδίδακτον.

 

Στίχ. Συναγάγετε αυτώ τούς Οσίους αυτού.

 

Όλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικήν επιστήμην, καί θυμόν κινήσαντες, νύν τόν δικαιότατον ενδικώτατα, τούς βαρείς ήλασαν, καί λοιμώδεις λύκους, τή σφενδόνη τή τού Πνεύματος, εκσφενδονήσαντες, τού τής Εκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ως πρός θάνατον, καί ως ανιάτως νοσήσαντας, οι θείοι Ποιμένες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, καί τού ενθέου κηρύγματος, μύσται ιερώτατοι.

Δόξα... Ήχος γ'

Αποστολικών παραδόσεων, ακριβείς φύλακες γεγόνατε, άγιοι Πατέρες, τής γάρ αγίας Τριάδος τό ομοούσιον, όρθοδόξως δογματίσαντες, Αρείου τό βλάσφημον, συνοδικώς κατεβάλετε, μεθ' όν καί Μακεδόνιον, πνευματομάχον απελέγξαντες, κατεκρίνατε Νεστόριον, Ευτυχέα, καί Διόσκορον, Σαβέλλιόν τε, καί Σεβήρον τόν ακέφαλον, ών τής πλάνης αιτήσασθε ρυσθέντας ημάς, ακηλίδωτον ημών τόν βίον, εν τή πίστει φυλάττεσθαι, δεόμεθα.

Καί νύν... Ήχος πλ. β'

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος, τού ανυψώσαι τήν πεσούσαν εικόνα τού Αδάμ, καί αποστείλαι Πνεύμα Παράκλητον, τού αγιάσαι τάς ψυχάς ημών.

 

Απολυτίκιον  Ήχος πλ. δ'

Υπερδεδοξασμένος εί Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γής τούς Πατέρας ημών θεμελιώσας, καί δι' αυτών πρός τήν αληθινήν πίστιν πάντας ημάς οδηγήσας, πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

Καί τής Εορτής  Ήχος δ'

Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τή επαγγελία τού αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά τής ευλογίας, ότι σύ ει ο Υιός τού Θεού, ο λυτρωτής τού κόσμου.

 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Κάθισμα τής Εορτής

Ήχος α'  Τού λίθου σφραγισθέντος

Αγγέλων θαυμαζόντων, τής ανόδου τό ξένον, καί Μαθητών εκπληττομένων, τό φρικτόν τής επάρσεως, ανήλθες μετά δόξης ως Θεός, καί πύλαι σοι έπήρθησαν Σωτήρ, διά τούτο αί δυνάμεις τών ουρανών εθαύμαζον βοώσαι, Δόξα τή καταβάσει σου Σωτήρ, δόξα τή βασιλεία σου.

δόξα τή Αναλήψει σου, μόνε φιλάνθρωπε.

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

 

Κάθισμα  όμοιον

Τού Άδου σκυλευθέντος υπό σού Ζωοδότα, καί κόσμου φωτισθέντος, εν τή σή, Αναστάσει, ανήλθες μετά δόξης ο Σωτήρ, ο πάντα περιέχων τή χειρί, διά τούτο σύν Αγγέλοις σε καί ημείς, δοξάζομεν, βοώντες, Δόξα τή Αναλήψει σου Χριστέ, δόξα τή βασιλεία σου, δόξα τή ευσπλαγχνία σου, μόνε φιλάνθρωπε. (Δίς)

 

Εις τόν Στίχον τών Αίνων

Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος β'  Οίκος τού Ευφραθά

Λόγου τοίς Μαθηταίς, πιστοί συνεπαρθώμεν, τών αρετών εις όρη, ως άν Χριστού τήν δόξαν, ιδείν αξιωθείημεν.

 

Στίχ. Πάντα τά έθνη κροτήσατε χείρας.

 

Ήσχυναν εμφανώς, τήν Μανιχαίων λέσχην, οι νόες οίς ηπόρουν, Χριστού σαφώς δηλούντες, σύσσωμον τήν ανέλευσιν.

 

Στίχ. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ...

 

Ανάκρουσον Δαυϊδ, γηθόμενος τήν λύραν, αναληφθείς Χριστός γάρ, τοίς πράγμασι τούς λόγους, κυροί τής Προφητείας σου.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος β'

Ανελήφθης εν δόξη, εκ τού όρους τών Ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον τών σών Μαθητών, καί εκάθισας εν δεξιά τού Πατρός, ο τά σύμπαντα πληρών τή θεότητι, καί απέστειλας αυτοίς Πνεύμα τό άγιον, τό φωτίζον, καί στηρίζον, καί αγιάζον τάς ψυχάς ημών.