ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 

Στιχηρά Προσόμοια τής Εορτής γ'

Ήχος πλ. α' Χαίροις ασκητικών

Ώφθη φωτοφανής καί τερπνή, τής τού Σωτήρος, Αναστάσεως σήμερον, μεσότης η παναγία, ως μεσημβρία φαιδρά, φρυκτωρούσα κόσμον θείαις χάρισι, Χριστού τής Εγέρσεως, λαμπαδοχούσα τεράστια, τής αφθαρσίας, απαστράπτει τά σύμβολα, καί προδείκνυσι, τήν εις ύψος Ανάληψιν, φαίνει τήν πολυέραστον, τού Πνεύματος έλευσιν, Πεντηκοστής τής πανσέπτου, τήν λαμπροτάτην πανήγυριν, διό καί παρέχει, ταίς ψυχαίς ημών ειρήνην, καί μέγα έλεος.

 

Δόξης ως θεϊκής ποταμός, τής εορτής νύν μεσαζούσης ο Κύριος, τά ρείθρα τής ευσπλαγχνίας, πάσι παρέχων βοά, οι διψώντες δεύτε, καί αρύσασθε, Πηγή συμπαθείας γάρ, καί ελέους τό πέλαγος, αυτός υπάρχων, βρύει κόσμω τήν άφεσιν, πλύνει πταίσματα, καί καθαίρει νοσήματα, σώζει τούς τήν Ανάστασιν, αυτού εορτάζοντας, σκέπει τούς πόθω τιμώντας, τήν μετά δόξης Ανάληψιν, αυτού καί παρέχει, ταίς ψυχαίς ημών ειρήνην, καί μέγα έλεος.

 

Μέσον τού ιερού εστηκώς, ο απερίγραπτος Θεός τε καί Κύριος, Θεός γάρ υπήρχε φύσει, κάν δι' ημάς βροτωθείς, περιγεγραμμένος, ώφθη σώματι, τοίς πάσιν ανέβλυζε, τά ζωήρρυτα ρήματα τοίς πάσι λέγων, Τάς ψυχάς εκκαθάρθητε, καί τού καύσωνος, τών παθών αναψύξατε, μήτις αποστερήσοιτο, τής πόσεως άνθρωποι, θείαν γάρ χάριν δωρούμαι τής αθανάτου καί κρείττονος, καί τής βασιλείας, συμμεθέξει μοι τώ κτίστη καί δοξασθήσεται.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. β'

Τής εορτής μεσούσης, τής σής Χριστέ Αναστάσεως, καί θείας παρουσίας τού αγίου σου Πνεύματος, συνελθόντες τών θαυμάτων σου, ανυμνούμεν τά μυστήρια, εν ή κατάπεμψον ημίν τό μέγα έλεος.

 

Στιχηρά τής Οκτωήχου

Ήχος γ'  Σταυρώσιμον

Ξύλον παρακοής τώ κόσμω θάνατον εβλάστησε, τό δέ ξύλον τού Σταυρού ζωήν καί αφθαρσίαν, διό σε προσκυνούμεν, τόν σταυρωθέντα Κύριον, Σημειωθήτω εφ' ημάς, τό φώς τού προσώπου σου, Κύριε.

Αποστολικόν

Τώ σώ Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ, θανάτου κράτος λέλυται, καί Διαβόλου η πλάνη κατήργηται, γένος δέ ανθρώπων πίστει σωζόμενον, ύμνον σοι καθ' εκάστην προσφέρει.

Μαρτυρικόν

Μεγάλη τού Σταυρού σου Κύριε η δύναμις, επάγη γάρ εν τόπω, καί ενεργεί εν κόσμω, καί ανέδειξεν εξ αλιέων Αποστόλους, καί εξ εθνών Μάρτυρας, ίνα πρεσβεύωσιν υπέρ τών ψυχών ημών.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. δ'

Μεσούσης τής εορτής πρό τού Πάθους, καί τής ενδόξου Αναστάσεώς σου, Κύριε, ής διδάσκων αγαθέ εν τώ ιερώ, τούς απειθείς Ιουδαίους, καί Φαρισαίους, καί Γραμματείς, καί βοών πρός αυτούς, ο διψών, ερχέσθω πρός με καί πινέτω, ο πιστεύων εις εμέ, ύδατος ζωής Πνεύματος θείου, ποταμοί ρεύσουσιν εκ τής κοιλίας αυτού, Ώ τής αρρήτου σοφίας τής σής συνέσεως! ο τά πάντα πληρών Θεός ημών δόξα σοι.

 

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕYH ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

 

Καθίσματα τής Οκτωήχου

Σταυρώσιμον  Ήχος γ'

Τήν ωραιότητα τής παρθενίας σου

Σταυρόν καί θάνατον, παθείν ελόμενος, μέσον τής κτίσεως, τούτον κατέπηξας ότε ευδόκησας Σωτήρ, τό σώμά σου προσηλώσαι, τότε καί ο ήλιος, τάς ακτίνας απέκρυψε, ταύτα καί Ληστής ορών, εν Σταυρώ σε ανύμνησε, Μνήσθητι βοών μου ο Σωτήρ, καί έλαβε πιστεύσας τόν Παράδεισον.

Αναστάσιμον

Τό ακατάληπτον, τό τής Σταυρώσεως, καί ανερμήνευτον, τό τής Εγέρσεως, θεολογούμεν οι πιστοί μυστήριον απόρρητον, σήμερον γάρ θάνατος, καί ο Άδης κατήργηται, γένος δέ τό βρότειον αφθαρσίαν ενδέδυται, διό ευχαριστούντες βοώμέν σοι, Δόξα Χριστέ τή Εγέρσει σου.

Μαρτυρικόν

Τό εύψυχον τής καρτερίας υμών, ενίκησε τά μηχανήματα τού αρχεκάκου εχθρού, Αθλοφόροι πανεύφημοι, διά τούτο τής αιωνίου κατηξιώθητε μακαριότητος, Αλλά πρεσβεύσατε τώ Κυρίω, τού φιλοχρίστου λαού σώσαι τό ποίμνιον, Μάρτυρες υπάρχοντες τής αληθείας.

Σταυροθεοτοκίον

Ράβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τόν Σταυρόν τού Υιού σου Θεοτόκε, εν αυτώ καταβάλλομεν τών εχθρών τά φρυάγματα, οι πόθω σε απαύστως μεγαλύνοντες.

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

 

Καθίσματα τής Εορτής

Ήχος πλ. δ'  Τήν Σοφίαν καί Λόγον

Τής σοφίας τό ύδωρ καί τής ζωής, αναβλύζων τώ κόσμω, πάντας Σωτήρ, καλείς τού αρύσασθαι, σωτηρίας τά νάματα, τόν γάρ θείον νόμον σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτώ σβεννύει, τής πλάνης τούς άνθρακας, όθεν εις αιώνας, ου διψήσει, ου λήξει τού κόρου σου Δέσποτα, Βασιλεύ επουράνιε, διά τούτο δοξάζομεν, τό κράτος σου Χριστέ ο Θεός, τών πταισμάτων άφεσιν αιτούμενοι, καταπέμψαι πλουσίως τοίς δούλοις σου. (Δίς)

 

Εις τούς Αίνους

Στιχηρά τής Οκτωήχου

Ήχος γ'  Σταυρώσιμον

Φθόνω τρυφής εκβέβλημαι, πτώμα πεσών χαλεπόν, αλλ' ου παρείδες Δέσποτα, αναλαβών δι' εμέ τό κατ' εμέ, σταυρούσαι καί σώζεις με, εις δόξαν εισάγεις με, Λυτρωτά μου, δόξα σοι. (Δίς)

Αποστολικόν

Δεύτε πάντα τά έθνη, γνώτε τού φρικτού μυστηρίου τήν δύναμιν, Χριστός γάρ ο Σωτήρ ημών, ο εν αρχή Λόγος, εσταυρώθη δι' ημάς, καί εκών ετάφη, καί ανέστη εκ νεκρών, τού σώσαι τά σύμπαντα, Αυτόν προσκυνήσωμεν.

Μαρτυρικόν

Τών αγίων Αθλοφόρων τήν μνήμην, δεύτε λαοί άπαντες τιμήσωμεν, ότι θέατρον γενόμενοι Αγγέλοις καί ανθρώποις, τόν τής νίκης στέφανον παρά Χριστού εκομίσαντο, καί πρεσβεύουσιν υπέρ τών ψυχών ημών.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. δ'

Μεσούσης τής εορτής τού Πάσχα, εν τώ ναώ ανήλθες, τού ιερού ο Σωτήρ ημών, καί στάς εν μέσω τού όχλου, εδίδασκες αυτούς παρρησία, καί έλεγες, Εγώ ειμι τό φώς τού κόσμου, ο εμοί ακολουθών, ου μή περιπατήσει εν τή σκοτία, αλλ' έξει τό φώς τής αθανάτου ζωής.

 

Στιχηρά Προσόμοια τής Εορτής

Ήχος β'  Οίκος τού Εφραθά

Όλος σύν τώ Θεώ, ο Λόγος σύ υπάρχων, ολλύμενόν με θέλων, εξάραι τών πταισμάτων, ενούσαί μοι φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Μνήσθητι τής συναγωγής σου...

 

Πέπαυται η σκιά, ιδού γάρ ο Μεσσίας, τής εορτής εν μέσω, τήν χάρι ν ώσπερ άλλον φωσφόρον εναπήστραψεν.

 

Στίχ. Ο δέ Θεός Βασιλεύς ημών...

 

Έρχεσθε ευπειθώς, οι τής ζωής τό νάμα, πιείν επιποθούντες, εβόα ο Σωτήρ μου, καί πίετε τήν χάριν, ενθέως αγαλλόμενοι.

Δόξα... Καί νύν... Ήχος πλ. δ'

Καθαρθώμεν εννοιών τούς κευθμώνας καί ψυχικάς λαμπηδόνας διαυγάσωμεν, καί τήν ζωήν κατίδωμεν Χριστόν, εν ιερώ αφικόμενον, υπερβολή αγαθότητος, ίνα τόν εχθρόν θριαμβεύση, καί σώση τό γένος ημών, διά πάθους Σταυρού καί τής Αναστάσεως, πρός όν βοήσωμεν, Ακατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.