ΤΗ ΠAPΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΑΣ

 

Εις τό Κύριε εκέκραξα... ιστώμεν Στίχους ς', καί ψάλλομεν Στιχηρά Αναστάσιμα ς'.

 

Ήχος πλ. δ'

Eσπερινόν ύμνον, καί λογικήν λατρείαν, σοί Χριστέ προσφέρομεν, ότι ηυδόκησας, τού ελεήσαι ημάς διά τής Αναστάσεως.

 

Κύριε, Κύριε, μή απορρίψης ημάς από τού προσώπου σου, αλλά ευδόκησον τού ελεήσαι ημάς, διά τής Αναστάσεως.

 

Χαίρε Σιών αγία, μήτηρ τών Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σύ γάρ εδέξω πρώτη άφεσιν αμαρτιών, διά τής Αναστάσεως.

Στιχηρά Ανατολικά

Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος, πρό τών αιώνων γεννηθείς, επ' εσχάτων δέ τών χρόνων, ο αυτός εκ τής απειρογάμου σαρκωθείς βουλήσει σταύρωσιν θανάτου υπέμεινε, καί τόν πάλαι νεκρωθέντα άνθρωπον έσωσε διά τής εαυτού Αναστάσεως.

 

Τήν εκ νεκρών σου Ανάστασιν, δοξολογούμεν Χριστέ, δι' ής ηλευθέρωσας Αδαμιαίον γένος, εκ τής τού Άδου τυραννίδος, καί εδωρήσω τώ κόσμω ως Θεός, ζωήν αιώνιον, καί τό μέγα έλεος.

 

Δόξα σοι Χριστέ Σωτήρ, Υιέ Θεού μονογενές, ο προσπαγείς εν τώ Σταυρώ, καί αναστάς εκ τάφου τριήμερος.

Δόξα...

Σέ δοξάζομεν Κύριε, τόν εκουσίως δι' ημάς Σταυρόν υπομείναντα, καί σέ προσκυνούμεν, Παντοδύναμε Σωτήρ μή απορρίψης ημάς από τού προσώπου σου, αλλ' επάκουσον, καί σώσον ημάς, διά τής Αναστάσεώς σου φιλάνθρωπε.

Καί νύν... Θεοτοκίον

Ο Βασιλεύς τών ουρανών, διά φιλανθρωπίαν, επί τής γής ώφθη, καί τοίς ανθρώποις συνανεστράφη, Εκ Παρθένου γάρ αγνής σάρκα προσλαβόμενος, καί εκ ταύτης προελθών, μετά τής προσλήψεως, είς εστίν Υιός, διπλούς τήν φύσιν, αλλ' ου τήν υπόστασιν, Διό τέλειον αυτόν Θεόν, καί τέλειον άνθρωπον, αληθώς κηρύττοντες Ομολογούμεν Χριστόν τόν Θεόν ημών, όν ικέτευε Μήτερ ανύμφευτε, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

 

Προκείμενον  Ήχος πλ. δ'

Έδωκας κληρονομίαν τοίς φοβουμένοις τό όνομά σου, Κύριε.

Στίχ. Από τών περάτων τής γής πρός σέ εκέκραξα.

Στίχ. Σκεπασθήσομαι εν τή σκέπη τών πτερύγων σου.

Στίχ. Ούτω ψαλώ τώ ονόματί σου εις τούς αιώνας.

 

Εις τόν Στίχον

Τό Αναστάσιμον Στιχηρόν

Ήχος πλ. δ'

Ανήλθες επί Σταυρού, Ιησού, ο καταβάς εξ ουρανού, ήλθες επί θάνατον, η ζωή η αθάνατος, πρός τούς εν σκότει, τό φώς τό αληθινόν, πρός τούς πεσόντας, η πάντων ανάστασις, ο φωτισμός καί ο Σωτήρ ημών, δόξα σοι.

 

TΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ ΔIΑΚΑΙΝΗΣIΜΟΥ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Εις τούς Αίνους

Στιχηρά Αναστάσιμα

Ήχος πλ. δ'

Κύριε, ει καί κριτηρίω παρέστης υπό Πιλάτου κρι νόμενος αλλ' ουκ απελείφθης τού θρόνου τώ Πατρί συγκαθεζόμενος, καί αναστάς εκ νεκρών, τόν κόσμον ηλευθέρωσας, εκ τής δουλείας τού αλλοτρίου, ως οικτίρμων καί φιλάνθρωπος.

 

Κύριε, ει καί ως θνητόν εν μνημείω, Ιουδαίοί σε κατέθεντο, αλλ' ως Βασιλέα υπνούντα, στρατιώται σέ εφύλαττον και ως ζωής θησαυρόν, σφραγίδι εσφραγίσαντο, αλλά ανέστης, καί παρέσχες, αφθαρσίαν ταίς ψυχαίς ημών.

 

Κύριε, όπλον κατά τού Διαβόλου τόν Σταυρόν σου ημίν δέδωκας, φρίττει γάρ καί τρέμει, μή φέρων καθοράν αυτού τήν δύναμιν, ότι νεκρούς ανιστά καί θάνατον κατήργησε, Διά τούτο προσκυνούμεν τήν ταφήν σου καί τήν Έγερσιν.

 

Ο Άγγελός σου Κύριε, ο τήν Ανάστασιν κηρύξας τούς μέν φύλακας εφόβησε, τά δέ Γύναια εφώνησε λέγων, Τί ζητείτε τόν ζώντα μετά τών νεκρών, ανέστη Θεός ών, καί τή οικουμένη ζωήν εδωρήσατο.

 

Είτα, τά Στιχηρά τού Πάσχα μετά τών Στίχων αυτών, τό Χριστός ανέστη... γ'

 

Εις τήν Λειτουργίαν

 

Προκείμενον τού Αποστόλου Ήχος γ

Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου.

Στίχ. Κύριος υπερασπιστής τής ζωής μου.