28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 


ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ TΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

 

Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

 

Ήχος α'  Τής ερήμου πολίης

Τής Σκέπης σου Παρθένε, ανυμνούμεν τάς χάριτας, ή ω φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και Σκέπεις τόν λαόν σου νοερώς, εκ πάσης τών εχθρών επιβουλής, σε γάρ σκέπην, καί προστάτιν, καί Βοηθόν, κεκήμεθα βοώντές σοι, Δόξα τοίς μεγαλείοις σου  Αγνή, δόξα τή θεία σκέπη σου, δόξα τή πρός ημάς σου, προμηθεία, Άχραντε.

 

Κοντάκιον  Ήχος πλ. δ'

Τή υπερμάχω στρατηγώ τά νικητήρια, ως λυτρωθείσα τών δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σοι η Πόλις σου Θεοτόκε, Αλλ' ως έχουσα τό κράτος απροσμάχητον, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

 

καί Δοξολογία

Δόξα σοι τώ δείξαντι το Φώς...

 

- Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά τό μέγα έλεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον καί ελέησον.

-Have mercy on us, O God, according to Your great love, we pray You, hearken, and have mercy.

- Έτι δεόμεθα υπέρ τών ευσεβών καί Ορθοδόξων Χριστιανών.

-Again we pray for pious and Orthodox Christians.

- Έτι δεόμεθα υπέρ τού Αρχιεπισκόπου ημών __, καί πάσης τής εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

-Again we pray for our Archbishop ญญญ__, and all our brotherhood in Christ.

- Έτι δεόμεθα υπέρ τού ευσεβούς ημών Έθνους καί πάσης Αρχής καί εξουσίας εν αυτώ, τού κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών Στρατού, και υπέρ τού Κύριον τον Θεόν ημών επί πλέον συνεργήσαι καί κατευοδώσαι αυτούς εν πάσιν,

-Again we pray for this country, those in authority, all those in public service, and for our Christ loving forces on land, sea and air, and that the Lord our God would assist and accompany them in all.

- Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης καί αιωνίου αναπαύσεως πάντων τών υπέρ τής Πίστεως καί τής Πατρίδος ημών ηρωϊκώς αγωνισαμένων καί ενδόξως πεσόντων εν τοίς ιεροίς τού Έθνους ημών αγώσι, πάλαι τε καί επ' εσχάτων, καί υπέρ τού συγχρωρηθήναι αυτοίς πάν πλημμέλημα εκούσιόν τε καί ακούσιον.

-Again, let us pray the blessed memory and eternal repose of all those involved in the heroic struggles for the faith and our Homeland and who have gloriously fallen in the sacred national struggles, those of old and of late, and for the forgiveness of all their sins and transgressions both voluntary and involuntary.

-Again, let us pray for the blessed memory and eternal repose of the souls of the servants of God: Hellenes and Phil-hellenes who heroically fought and have fallen asleep for the liberation of Greece, for whom this prayer is offered and for the forgiveness of their sins and transgressions both voluntary and involuntary.

- Έτι δεόμεθα υπέρ τού διαφυλαχθήναι τήν αγίαν Εκκλησίαν καί τήν πόλιν ταύτην, καί πάσαν πόλιν και χώραν από οργής, λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφιλίου πολέμου, καί αιφνιδίου θανάτου, υπέρ τον ίλεων,   ευμενή καί  ευδιάλακτον, γενέσθαι τόν αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, τού αποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον,  τήν καθ' ημών κινουμένην, καί ρύσασθαι ημάς εκ τής επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, καί ελέησαι ημάς.

-Again we pray for the safekeeping of this holy church and this city, and of all cities and towns from pestilence, famine, earthquake, flood, fire and the sword, from invasion of enemies, civil war, and unforeseen death; for His mercy, that He will be kind to entreat as our good God, Who loves mankind and that He may turn away and scatter all wrath and disease that moves against us, and deliver us from His impending, justified chastisement, and have mercy on us.

- Έτι δεόμεθα καί υπέρ τού εισακούσαι Κύριον τόν Θεόν φωνής τής δεήσεως ημών τών αμαρτωλών, και ελέησαι ημάς.

-Again we pray that the Lord God will hear the voice of the petitions of us sinners and have mercy on us.

- Επάκουσον ημών, ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων τών περάτων τής γής καί τών εν θαλάσση μακράν, καί ίλεως, ίλεως γενού ημίν, Δέσποτα επί ταίς αμαρτίαις ημών, καί ελέησον ημάς.

-Hear us, O God, our Saviour, the hope of all the ends of the earth, and of those who are far off upon the sea; and show compassion on us, O Master, on our many sins, and have mercy upon us.

-Τού Κυριαυ δεηθώμεν.

 

Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι καί αύθις επί τήν εύσημον ταύτην ημέραν ήγαγες ημάς, επινίκιον ωδήν σοι αναμέλψαι τώ ευεργέτη καί σωτήρι ημών, Ιδού γάρ οι Άρχοντες ημών καί πάσα συναγωγή λαού επί ταυτό συναχθέντες ανάμνησιν επιτελούμεν έργου θαυμαστού καί μεγάλου, ό η δεξιά σου ειργάσατο εν ταίς ημέραις ημών, εις ένδειξιν, ότι ημέρα Κυρίου επί πάντα υβριστήν καί υπερήφανον καί ημέρα πτώσεως επί πάντα υψηλόν καί μετέωρον, τούς γάρ ενδόξους συνετάραξας μετά ισχύος καί τούς υψηλούς τή ύβρει συνέτριψας μετά δυνάμεως, Διά τούτο, Κύριε, σήμερον τής αινέσεώς σου πλήρης ημών πάσα η γή καί εν ευγνωμοσύνη καί αγαλλιάσει βοώμέν σοι, Τάς οδούς σου, Κύριε, γνώρισον ημίν καί τάς τρίβους σου δίδαξον ημάς, νομοθέτησον ημάς εν τή όδώ σου καί οδήγησον πάντας, τούς Άρχοντας καί τόν Λαόν, επί τήν αλήθειάν σου, ότι πολλοί κυκλόθεν οι εχθροί ημών καί μακάριος ο λαός, ού εστι βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού, Έτι δέ καί υπέρ τών ψυχών τών μαρτύρων αδελφών ημών δεόμεθά σου, τών τε εν πολέμω πεσόντων, τών τε αναιρεθέντων καί τών εν αιχμαλωσία καί εξορία τελειωθέντων, ίνα αυλισθώσιν εν αγαθοίς καί αναπαύσωνται μετά δικαίων καί ίνα τά οστά αυτών ως βοτάνη ανατείλη, όπως άν οί τε ζώντες καί οι επ' ελπίδι αναστάσεως κεκοιμημένοι ευχαριστήριον αίνον καί δοξολογίαν σοι αναπέμπωμεν τώ κραταιώ Βασιλεί τών αιώνων εις τούς αιώνας. Αμήν.

Aπόλυσις