Στιχηρά Μαρτυρικά  Ήχος πλ. δ'

Στίχ. α'. Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.

 

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, καί πάσαν νόσον θεραπεύετε, καί νύν πρεσβεύσατε, ρυσθήναι τών παγίδων τού εχθρού, τάς ψυχάς ημών δεόμεθα.

 

Στίχ. β'. Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.

 

Οι Μάρτυρές σου Κύριε, επιλαθόμενοι τών εν τώ βίω, καταφρονήσαντες καί τών βασάνων, διά τήν μέλλουσαν ζωήν, ταύτης κληρονόμοι ανεδείχθησαν, όθεν καί Αγγέλοις συναγάλλονται. Αυτών ταίς ικεσίαις, δώρησαι τώ λαώ σου τό μέγα έλεος.

 

Στίχ. γ'. Από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωϊας ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.

 

Εί τις αρετή, καί εί τις έπαινος, πρέπει τοίς αγίοις, ξίφεσι γάρ έκλιναν τούς αυχένας, διά σέ τόν κλίναντα ουρανούς καί καταβάντα, εξέχεαν τό αίμα αυτών, διά σέ τόν κενώσαντα εαυτόν, καί μορφήνδούλου λαβόντα, εταπεινώθησαν έως θανάτου, τήν πτωχείαν σου μιμούμενοι. Ών ταίς ευχαίς, κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου, ο Θεός ελέησον ημάς.

Στιχηρά Προσόμοια Κατανυκτικά

Ώ τού παραδόξου θαύματος

Στίχ. δ'. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος, καί πολλή παρ' αυτώ, λύτρωσις. καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραήλ έκ πασών τών ανομιών αυτού.

 

Δένδρω ακάρπω ωμοίωμαι, σχήμα ως φύλλα κενά, περικείμενος άγιον, καί πτοούμαι Δέσποτα, μή εκκόψας εκπέμψης με, εις πύρ τό άσβεστον καί αιώνιον, αλλά παράσχου, επιστροφής μοι καιρόν, όπως ενέγκω σοι, εναρέτων πράξεων, καρπόν καλόν, καί αξιωθήσωμαι τής βασιλείας σου.

 

Στίχ. ε'. Αινείτε τόν Κύριον πάντα τά έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί.

 

Κύριε, εύσπλαγχνε Κύριε, τόν σόν οικέτην εμέ, τόν πολλά παροργίζοντα, τήν σήν αγαθότητα, καθ' εκάστην φιλάνθρωπε, μή απορρίψης τού σού προσώπου με, μηδέ παιδεύσης, τή σή δικαία οργή, ήμαρτον, ήμαρτον, ως ουδείς σοι έτερος, ομολογώ, οίκτειρον καί σώσόν με, τής σής Μητρός προσευχαίς.

 

Στίχ. ς'. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημάς, καί η αλήθεια τού Κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

 

Όταν καθίσης εν δόξη σου, ως Βασιλεύς τού παντός, επί θρόνου τής κρίσεως, παρεστώτων φόβω σοι, τών αγίων Αγγέλων σου, καί παραστή σοι, η φύσις άπασα, κριθησομένη, η τών ανθρώπων Χριστέ, τότε δεήσεσι, τής Μητρός σου Κύριε, από πασών, ρύσαι τών κολάσεων, τούς κοιμηθέντας πιστώς.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Ο Βασιλεύς τών ουρανών, διά φιλανθρωπίαν, επί τής γής ώφθη, καί τοίς ανθρώποις συνανεστράφη, εκ Παρθένου γάρ αγνής, σάρκα προσλαβόμενος, καί εκ ταύτης προελθών, μετά τής προσλήψεως, είς εστιν Υιός, διπλούς τήν φύσιν, αλλ' ου τήν υπόστασιν, διό τέλειον αυτόν Θεόν, καί τέλειον άνθρωπον, αληθώς κηρύττοντες, ομολογούμεν Χριστόν τόν Θεόν ημών, όν ικέτευε, Μήτερ ανύμφευτε, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

 

Απόστιχα  Μαρτυρικόν

Στίχ. Α'. Θαυμαστός ο Θεός εν τοίς αγίοις αυτού ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμιν καί κραραίωσιν τώ λαώ αυτού ευλογητός ο Θεός.

 

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, καί πάσαν νόσον θεραπεύετε, καί νύν πρεσβεύσατε, ρυσθήναι εκ τών παγίδων τού εχθρού, τάς ψυχάς ημών δεόμεθα.

Νεκρώσιμα

Στίχ. Β'. Τοίς Αγίοις τοίς εν τή γή αυτού εθαυμάστωμεν πάντα τά θέλημα αυτού εν αυτοίς.

 

Θρηνώ καί οδύρομαι, όταν εννοήσω τόν θάνατον, καί ίδω εν τοίς τάφοις κειμένην, τήν κατ' εικόνα Θεού, πλασθείσαν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μή έχουσαν είδος, ώ τού θαύματος! τί τό περί ημάς, τούτο γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τή φθορά; πώς συνεζεύχθημεν τώ θανάτω; όντως Θεού προστάξει, ως γέγραπται, τού παρέχοντος τοίς μεταστάσι τήν ανάπαυσιν.

 

Στίχ. Γ'. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ο θάνατός σου Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος, ει μή γάρ εν μνήματι κατετέθης, ουκ άν ο Παράδεισος ηνέωκτο, διό τούς μεταστάντας ανάπαυσον, ως Φιλάνθρωπος.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Αγνή Παρθένε, τού Λόγου πύλη, τού Θεού ημών Μήτηρ, ικέτευε σωθήναι ημάς.

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Καθίσματα Μαρτυρικά

Ήχος πλ. δ'

Φωστήρες νοεροί, ανεδείχθητε άγιοι Μάρτυρες, τήν γάρ αχλύν τής πλάνης, κατηργήσατε διά τής πίστεως, τάς ψυχικάς υμών λαμπάδας εφαιδρύνατε, καί τώ Νυμφίω μετά δόξης συνεισήλθετε, εις τόν ουράνιον νυμφώνα, καί νύν ικετεύσατε, σωθήναι δεόμεθα τάς ψυχάς ημών.

Τό προσταχθέν μυστικώς

Δι' εγκρατείας τών παθών, τάς πυριφλέκτους, απονεκρώσαντες ορμάς καί τάς κινήσεις, τού Χριστού οι Μάρτυρες, έλαβον τήν χάριν, τάς νόσους αποδιώκειν τών ασθενών, καί ζώντες καί μετά τέλος θαυματουργείν, όντως θαύμα παράδοξον! ότι οστέα γυμνά, εκβλύζουσιν ιάματα. Δόξα τώ μόνω Θεώ ημών.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, καί σταύρωσιν υπομείνας Αγαθέ, ο θανάτω τόν θάνατον σκυλεύσας, καί έγερσιν δείξας ως Θεός, μή παρίδης ούς έπλασας τή χειρί σου, δείξον τήν φιλανθρωπίαν σου ελεήμον, δέξαι τήν τεκούσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, καί σώσον Σωτήρ ημών, λαόν απεγνωσμένον.

 

Έτερα, μετά τόν Άμωμον

Τώ προσταχθέν μυστικώς

Προφήται, Μάρτυρες Χριστού, καί Ιεράρχαι, οι τόν αγώνα τόν καλόν, ευσεβοφρόνως, νομίμως τελέσαντες, καί απειληφότες, στεφάνους αμαραντίνους παρά Θεού, απαύστως εκδυσωπείτε υπέρ ημών, τήν αυτού αγαθότητα, όπως δωρήσηται ημίν, πταισμάτων τήν συγχώρησιν, ως Θεός ευδιάλλακτος.

Έτερα, Νεκρώσιμα, όμοια

Τούς μεταστάντας ευσεβώς, εκ τών προσκαίρων, εν ταίς σκηναίς τών εκλεκτών, μετά Δικαίων, συναρίθμησον Δέσποτα, τούτους αναπαύων, εν τόποις εορταζόντων, καί εν τρυφή, αλήκτω τού Παραδείσου, ως αγαθός, τά εκούσια πταίσματα, καί τά ακούσια αυτών, δι' άκραν αγαθότητα, συγχωρήσας φιλάνθρωπε.

 

Ο βάθει σοφίας φιλανθρώπως, πάντα οικονομών, καί τό συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε Δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τάς ψυχάς τών δούλων σου, εν σοί γάρ τήν ελπίδα ανέθεντο, τω Ποιητή καί πλάστη καί Θεώ ημών.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Σέ καί τείχος καί λιμένα έχομεν, καί πρέσβιν ευπρόσδεκτον, πρός όν έτεκες Θεόν, Θεοτόκε ανύμφευτε, τών Πιστών η σωτηρία.

 

Κανών εις πάντας τούς Αγίους, ού η Ακροστιχίς

Τής Οκταήχου τής νέας θείον τέλος. Πόνοι δέ Ιωσήφ

 

Ωδή α'. Ήχος πλ. δ'

Ο Ειρμός

Άσωμεν τώ Κυρίω, τώ διαγαγόντι τόν λαόν αυτού, εν Ερυθρά θαλάσση, ότι μόνος ενδόξως δεδόξασται.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τίμιοι μαργαρίται, ώφθητε τόν στέφανον φαιδρύνοντες, τής σεπτής Εκκλησίας, Αθλοφόροι Χριστού γενναιότατοι.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ήστραψαν τών δογμάτων, καί τών αρετών θείαις λαμπρότησιν, οι σοφοί Ιεράρχαι, καί πιστών τάς καρδίας εφώτισαν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σέ τόν εν τοίς Προφήταις, καί εν τοίς Οσίοις θαυμαζόμενον, ικετεύομεν Λόγε, ταίς αυτών ημάς σώσον δεήσεσιν.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Όταν κρίσιν δικαίαν, έλθης τού ποιήσαι δικαιότατε, ακατακρίτους Λόγε, τούς πρός σέ μεταστάντας απέργασαι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Κύριον τετοκυίαν, γυναικών χορός σε επιστάμενος, σού οπίσω Παρθένε, εναθλήσας αυτώ προσενήνεκται.

 

Έτερος εις Κοιμηθέντας, ού η Ακροστιχίς

Θνήσκουσι πιστοίς, όγδοον πλέκω μέλος

 

Ο Ειρμός

Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, καί τήν Αιγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα, τώ Λυτρωτή καί Θεώ ημών άσωμεν.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Θανάτω τόν θάνατον τού Χριστού, καί πάθεσι πάθος, μιμησάμενοι τό σεπτόν, οι Μάρτυρες πάντες τής ενθέου, καί μακαρίας ζωής έτυχον.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Νεότητος πταίσματα παρορών, καί τάς αμαρτίας, υπερβαίνων Χριστέ Σωτήρ, τών προκοιμηθέντων οικετών σου, τοίς εκλεκτοίς σου συναρίθμησον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ής έτυχον δόξης τε καί χαράς, οι τήν μακαρίαν, κεκτημένοι διαγωγήν, μετάδος πλουσίως τοίς σοίς δούλοις, ούς προσελάβου Πολυέλεε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Συνέλαβες Λόγον τόν τού Πατρός, σαρκί ενωθέντα, καθ' υπόστασιν τή εκ σού, πανάμωμε Κόρη, καί τόν άδην, θεία δυνάμει καταργήσαντα.

 

Ωδή γ'

Ο Ειρμός

Ο στερεώσας Λόγω τούς ουρανούς, καί τήν γήν επί υδάτων εδράσας πολλών, στερέωσόν με πρός ύμνον, τής δοξολογίας σου Κύριε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τάς μυσαράς θυσίας οι Αθληταί, στερροτάτη γνώμη, αποσεισάμενοι, θυσία καθαρωτάτη, Λόγω τώ τυθέντι γεγόνασιν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ανανεούντες λόγοις ιερουργοίς, τούς παλαιωθέντας, παντοίοις παθήμασι, τού αναπλάσαντος κόσμον, θείοι Μαθηταί απεφάνθητε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Η τοίς Προφήταις πρότερον προφανώς, δεδομένη χάρις, τού Παναγίου Πνεύματος, τούς Ασκητάς επ' εσχάτων, θείων χαρισμάτων ενέπλησε.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Χοροίς αγίοις με σύνταξον ο Θεός, τούς πιστώς τού βίου, μεταχωρήσαντας, καί Παραδείσου πολίτας, ποίησον δι' άφατον έλεος.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο μηδαμού χωρούμενος Ιησούς, αστενοχωρήτως, τήν σήν κατώκησεν, ηγιασμένην γαστέρα, άχραντε Παρθένε, καί Κύριος.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Ουρανίας αψίδος οροφουργέ Κύριε, καί τής Εκκλησίας δομήτορ, σύ με στερέωσον, εν τή αγάπη τή σή, τών εφετών η ακρότης, τών Πιστών τό στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Καθαρθέντες τής πάλαι, προγονικής πτώσεως, διά τού Βαπτίσματος καί τής αναγεννήσεως, ρείθροις αιμάτων τε, τοίς εαυτών ραντισθέντες, τώ Χριστώ Μακάριοι, συμβασιλεύετε.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Ο νεκρός εκουσίως, κατατεθείς μνήματι, καί τούς κατοικούντας εν τάφοις ανακαλούμενος, Σώτερ ευδόκησον, ούς εξ ημών προσελάβου, εν σκηναίς Δικαίων σου, τούτους αυλίζεσθαι.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Υπό τής ευσπλαγχνίας, τής θεϊκής Δέσποτα, καί τής συμφυώς νοουμένης σου αγαθότητος, παρακαλούμενος, αμαρτημάτων τήν λύσιν, παρασχών τοίς δούλοις σου, Σώτερ ανάπαυσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Σαρκωθείς εκ γαστρός σου, καί γεγονώς άνθρωπος, ο διαφερόντως υπάρχων, μόνος φιλάνθρωπος, σώζει τόν άνθρωπον, εκ τών πυλών τού θανάτου, Θεομήτορ άχραντε, μόνη πανύμνητε.

 

Ωδή δ'

Ο Ειρμός

Εισακήκοα Κύριε, τής οικονομίας, σου τό μυστήριον, κατενόησα τά έργασου, καί εδόξασά σου, τήν θεότητα.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υπελθόντες τό στάδιον, τό τής μαρτυρίας, ζέοντι πνεύματι, Αθληταί θεομακάριστοι, τήν υλώδη πλάνην, κατεφλέξατε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τούς Οσίους σου Κύριε, καί τούς Ιεράρχας, λαμπρώς εδόξασας, τούτων θείαις παρακλήσεσι, κοινωνόν με δόξης, τής σής ποίησον.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Η τού θείου επίπνοια, Πνεύματος Προφήτας, καταλαμπρύνασα, Γυναιξίν ισχύν δεδώρηται, τού εχθρού ολέσαι τά φρυάγματα.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Συγχορεύειν αξίωσον, πάσι τοίς Αγίοις, ούς περ μετέστησας, υπεράγαθε οικέτας σου, εν σκηναίς αγίων, δυσωπούμενος.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Νόμου θείου τόν πάροχον, φύσεως νομίμων, άνευθεν τέτοκας, αναπλάττοντα Πανάμωμε, τών βροτών τήν φύσιν, ολισθήσασαν.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Σύ μου ισχύς, Κύριε, σύ μου καί δύναμις, σύ Θεός μου, σύ μου αγαλλίαμα, ο Πατρικούς κόλπους μή λιπών, καί τήν ημετέραν, πτωχείαν επισκεψάμενος, διό σύν τώ Προφήτη, Αββακούμ σοι κραυγάζω. Τή δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Ίνα τήν σήν, Δέσποτα δόξαν θεάσωνται, καί τής αίγλης, σού τής φωτοδότιδος, εν ουρανοίς τύχωσι φαιδρώς, άπασαν βασάνων, πείραν αθλούντες υπήνεγκαν, οι Μάρτυρες οι θείοι, σοί Χριστέ μελωδούντες, τή δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Πολλαί μοναί, παρά σοί Σώτερ πεφύκασι, κατ' αξίαν, πάσι μεριζόμεναι, κατά τό μέτρον τής αρετής, ταύτης ούν Οικτίρμον, πληρώσαι τούτους αξίωσον, τούς πίστει μεταστάντας, ευσεβώς σοι βοώντας. Τή δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ίσος ημίν, άνθρωπος ώφθης Αθάνατε, πάσιν ίσον, θάνατον υπέμεινας, καί τής ζωής έδειξας οδούς, ής τούς μεταστάντας, αξίωσον ως φιλάνθρωπος, συγχώρησιν πταισμάτων, ως Δεσπότης παρέχων, καί φωτός μετουσίαν δωρούμενος.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Σύ τών πιστών, καύχημα πέλεις Ανύμφευτε, σύ προστάτις, σύ καί καταφύγιον, Χριστιανών, τείχος καί λιμήν, πρός γάρ τόν Υιόν σου, εντεύξεις φέρεις Πανάμωμε, καί σώζεις εκ κινδύνων, τούς εν πίστει καί πόθω, Θεοτόκον αγνήν σε γινώσκοντας.

 

Ωδή ε'

Ο Ειρμός

Φώτισον ημάς, τοίς προστάγμασί σου Κύριε, καί τώ βραχίονί σου τώ υψηλώ, τήν σήν ειρήνην, παράσχου ημίν Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Έφερον πληγάς, τής σαρκός οι θείοι Μάρτυρες, καί δια τούτο τάς πληγάς ημών, αεί ιώνται, τραυματίζοντες τούς δαίμονας.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Άγιοι Θεού, Ιεράρχαι ικετεύσατε, μετά πάντων τών Οσίων Χριστόν, αμαρτημάτων, δωρηθήναι ημίν άφεσιν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σάρκα αικισμοίς, καί ασκήσει δαπανήσασαι, γυναικών αι Όσιαι, καί Μάρτυρες, τών εν ελπίσιν, αγαθών κατηξιώθησαν.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Θάνατον ελών τώ θανάτω σου Αθάνατε, τούς θανόντας επ' ελπίδι ζωής, πιστούς σου δούλους, ως φιλάνθρωπος ανάπαυσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Έπαυσας Αγνή, προπατόρων τό κατάκριμα, τόν τούς πάντας δικαιώσαντα, σαρκί Χριστόν τεκούσα, Ιησούν τόν μόνον Κύριον.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Ίνα τί με απώσω, από τού προσώπου σου, τό φώς τό άδυτον, καί εκάλυψέ με, τό αλλότριον σκότος τόν δείλαιον, αλλ' επίστρεψόν με, καί, πρός τό φώς τών εντολών σου, τάς οδούς μου κατεύθυνον δέομαι.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Τής αφράστου σου δόξης, καί τής υπέρ λόγον, σού μακαριότητος, εν σκηναίς Αγίων, ένθα Ήχος τερπνός εορτάζοντος, τούς μεταθεμένους, πρός απαθή ζωήν οικτείρας, καταξίωσον μόνε φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Ο που τάξεις Αγγέλων, όπου τών Δικαίων, οι δήμοι αγάλλονται, Αβραάμ εν κόλποις, κατασκήνωσον Σώτερ τούς δούλους σου, καί σύν παρρησία, τώ φοβερώ καί θείω θρόνω, παρεστάναι ευδόκησον εύσπλαγχνε.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ιλασμός ημίν ώφθης, καί δικαιοσύνη τε, καί απολύτρωσις, καί τώ μώλωπί σου, τάς ημών ασθενείας ιάτρευσας, αυτός ούν Οικτίρμον, ώς αγαθός τούς μεταστάντας, εν τρυφή Παραδείσου κατάταξον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Συμπαθώς ελεήμον, τό τής ανθρωπότητος, μέτρον ανέλαβες, ο τής θείας δόξης, υπερτάτοις εμπρέπων υψώμασιν, εκ Παρθένου μήτρας, σάρκα λαβών εμψυχωμένην, λογικήν, δι' ής θάνατον ώλεσας.

 

Ωδή ς'

Ο Ειρμός

Ιλάσθητί μοι Σωτήρ, πολλαί γάρ αι ανομίαι μου, καί εκ βυθού τών κακών, ανάγαγε δέομαι, πρός σέ γάρ εβόησα, καί επάκουσόν μου, ο Θεός τής σωτηρίας μου.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιχώρσιν υμών σεπτοίς, ψυχών ιάσθε νοσήματα, καί σηπεδόνας αεί, σωμάτων εξαίρετε, κατατραυματίζοντες, πονηρών δαιμόνων, τήν πληθύν, άγιοι Μάρτυρες.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο τών Οσίων χορός, Ιεραρχών τε ο σύλλογος, καί Γυναικών ιερών, ο θείος κατάλογος, στερρώς εναθλήσαντες, εν επουρανίοις, απολαύσεις εκληρώσαντο.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Νεκρώσαντες Ασκηταί, τήν σάρκα ζωής ετύχετε, ποιμάναντες δέ καλώς, Κυρίου τό ποίμνιον, Ιεράρχαι πάνσοφοι, αθανάτου δόξης, μετά τέλος ηξιώθητε.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τών ζώντων Λόγε ζωή, καί τών θανόντων ανάπαυσις, υπάρχων τούς εξ ημών, τώ θείω σου νεύματι, μεταστάντας δούλους σου, Αβραάμ εν κόλποις, τού θεράποντός σου σκήνωσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Εσκήνωσεν επί σοί, Πατρός Αγνή τό απαύγασμα, καί ταίς αϋλοις αυγαίς, αυτού τής θεότητος, τό σκότος διέλυσε, τής πολυθεϊας, καί τόν κόσμον κατεφώτισεν.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ειρμός ο αυτός

Οι Μάρτυρές σου Σωτήρ, πολλάς βασάνους υπέμειναν, τώ πόθω σου τάς ψυχάς, τρωθέντες οι Άγιοι, τής σής ορεγόμενοι, αϊδίου δόξης, καί γλυκείας σου μεθέξεως.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Γαστέρα τού δυσμενούς, θανάτου Σώτερ διέρρηξας, καί πάντας τούς εν αυτή, δεσμώτας ανέστησας, ζωήν χαρισάμενος, ής τούς μεταστάντας, Ευεργέτα καταξίωσον.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Δακρύων καί στεναγμών, τών εν τώ άδη τούς δούλους σου, απάλλαξον Αγαθέ, ως μόνος γάρ εύσπλαγχνος, αφείλες πάν δάκρυον, εκ παντός προσώπου, τών πιστώς θεολογούντων σε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο φύσει Δημιουργός, δημιουργείται εν μήτρα σου, ο πλήρης καθό Θεός, κενούται Πανάμωμε, ο μόνος Αθάνατος, τόν υπέρ τής πάντων, σωτηρίας θνήσκει θάνατον.

 

Ωδή ζ'

Ο Ειρμός

Παίδες θεοσεβείς εν Βαβυλώνι, εικόνι χρυσή ου προσεκύνησαν, αλλ' εν μέσωκαμίνου, πυρός δροσιζόμενοι, τήν ωδήν ανέμελπον λέγοντες. Ευλογητός ο Θεός, ο τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λύσαντες τόν φραγμόν τής δυσσεβείας, δεσμοίς ιεροίς υμών Πανεύφημοι, τών ημών εγκλημάτων, φορτία σκορπίσατε, καί βοώντας Μάρτυρες σώσατε. Ευλογητός ο Θεός, ο τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Όμβρω τών ιερών αιμάτων, αιρέσεων πύρ εναπεσβέσατε, καί φλογί Ιεράρχαι, σοφοί κατεφλέξατε, ασεβείας πλάνης ζιζάνια, καί τών πιστών τάς ψυχάς κατεφωτίσατε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σάρκα οι Ασκηταί δι' εγκρατείας, νεκρώσαντες, ζώσι μετά θάνατον. Προφητών τε Δικαίων χορός, καί κατάλογος, Γυναικών αθλήσας, δεδόξασται. Αυτών πρεσβείαις Χριστέ, κινδύνων ρύσαι ημάς.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Πάντων τών επ' ελπίδι κοιμηθέντων, ζωής τάς ψυχάς Χριστέ, ανάπαυσον, παρορών τά εν βίω, αυτών πλημμελήματα, διά τήν πολλήν ευσπλαγχνίαν σου, εύσπλαγχνε μόνε Σωτήρ, ο τών Πατέρων Θεός.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Όλη ως καθαρά καθυπεδέξω, εν μήτρα τόν Λόγον σωματούμενον, αυτόν γούν εκδυσώπει, καθάραι πταισμάτων με, καί ψυχής καί σώματος Πάναγνε, τόν επί σοί καθαρά, πίστει προστρέχοντα.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Παίδες Εβραίων εν καμίνω, κατεπάτησαν τήν φλόγα θαρσαλέως, καί εις δρόσον τό πύρ, μετέβαλον βοώντες. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός εις τούς αιώνας.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Όλος ο πόθος τών Μαρτύρων, ανατέταται πρός μόνον τόν Δεσπότην, δι' αγάπης αυτώ, ενούμενος καί μέλπων. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός εις τούς αιώνας.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Νέμοις τοίς πίστει μεταστάσι, τήν φαιδρότητα τής θείας Βασιλείας, αφθαρσίας στολήν, δωρούμενος βοώσιν. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός εις τούς αιώνας.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Πλήσον χαράς καί ευφροσύνης, ούς μετέστησας οικέτας σου Οικτίρμον, αξιώσας αυτούς, κραυγάζειν σοι καί μέλπειν. Ευλογητός εί Κύριε, ο Θεός εις τούς αιώνας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Λύων τής Εύας τήν κατάραν, τήν πανάμωμον κατώκησας Παρθένον, ευλογίας πηγήν, βλυστάνων τοίς βοώσιν. Ευλογημένος Πάναγνε, ο καρπός τής σής κοιλίας.

 

Ωδή η'

Ο Ειρμός

Οι θεορρήμονες Παίδες εν τή καμίνω, σύν τώ πυρί καί τήν πλάνην, καταπατούντες υπέψαλλον. Ευλογείτε τά έργα, Κυρίου τόν Κύριον.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ναούς ειδώλων καθείλετε αθλούντες, καί εαυτούς τής Τριάδος, θείους ναούς, εδομήσασθε, Αθλοφόροι Κυρίου, Αγγέλων συνόμιλοι.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι Ιερείς σου Χριστέ δικαιοσύνην, ενδεδυμένοι Οσίοις, τοίς απ' αιώνος νύν συναγάλλονται, σου τό κάλλος ορώντες, τό θείον τρανότερον.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιερωτάτων πρεσβείαις Προφητών σου, καί Γυναικών αοιδίμων, τών απ' αιώνος Δικαίων τε, τά ελέη σου Λόγε, τώ κόσμω σου δώρησαι.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Δικαιοκρίτα ηνίκα μέλλεις κρίναι, ούς εξ ημών προσελάβου, ακατακρίτους συντήρησον, παραβλέψας τά τούτων, εγκλήματα Δέσποτα.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Επιφανείσα Παρθένε, τής ψυχής μου, τά σκοτεινότατα νέφη, τώ φωτισμώ σου απέλασον, η τής δικαιοσύνης, τεκούσα τόν Ήλιον.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Μουσικών οργάνων συμφωνούντων, καί λαών απείρων προσκυνούντων, εικόνι τή εν Δεηρά, τρείς Παίδες μή πεισθέντες, τόν Κύριον ανύμνουν, καί εδοξολόγουν, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Επιγείους άθλους διελθόντες, ουρανίους έλαβον στεφάνους, οι Μάρτυρες οι αληθείς, βοώντές σοι απαύστως. Τόν Κύριον υμνείτε, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Καταβάς εν λάκκω κατωτάτω, τούς εν τοίς μνημείοις κατοικούντας, ανέστησας ζωαρχική, παλάμη, καί παρέσχες, τοίς δούλοις σου τοίς πίστει, προκεκοιμημένοις, ανάπαυσιν Οικτίρμον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ως πηγή ζωής τής αϊδίου, ως τρυφής υπάρχων ο χειμάρρους, τούς δούλους σου τούς ευσεβώς, πρός σέ μετατεθέντας, αξίωσον υμνείν σε, καί δοξολογείν σε, εις πάντας τούς αιώνας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Μαρία Παρθένε Θεοτόκε, η Θεόν Σωτήρα τοίς ανθρώποις, γεννήσασα σωματικώς, περίσωζε τούς πίστει, υμνούντάς σου τόν τόκον, καί υπερυψούντας, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Ωδή θ'

Ο Ειρμός

Σέ τήν απειρόγαμον, Θεού Μητέρα τού Υψίστου, σέ τήν υπερ νούν κυήσασαν, διά λόγου τόν όντως Θεόν, τήν υψηλοτέραν τών αχράντων Δυνάμεων, ασιγήτοις, δοξολογίαις μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ίσταντο οι Μάρτυρες, πρό τών αδίκων κριτηρίων, πάσαν αδικίαν χάριτι, τού Χριστού κατακρίνοντες, καί τούς υπ' αυτών κεκρατημένους ελέγχοντες, καί στεφάνους, δικαιοσύνης κομιζόμενοι.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ώφθητε ως οίακες, τής Εκκλησίας τήν ολκάδα, πάσαν ευσεβώς ιθύνοντες, εις λιμένα Θεού εντολών, πάντες Ιεράρχαι καί Ποιμένες μακάριοι, διά τούτο, ως κυβερνήτας υμάς σέβομεν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Στίφος ικετεύει σε, τών Προφητών καί τών Οσίων, σύλλογος Δικαίων Κύριε, αθλησάντων λαμπρότητι, καί διαπρεψάντων εν ασκήσει φιλάνθρωπε, δυσωπεί σε, τούς οικτιρμούς σου ημίν δώρησαι.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ής κατηξιώθησαν, τιμής καί δόξης αιωνίου, άπαντες Χριστού οι Άγιοι, τούς πιστώς εκδημήσαντας, τού ματαίου βίου, μετασχείν καταξίωσον, Ελεήμον, ταίς ικεσίαις τών Αγίων σου.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φέρουσα τό πλήρωμα, τών αγαθών εν ταίς αγκάλαις, πλήρωσον ημών Πανάμωμε, τάς εντεύξεις τών δούλων σου, καί τάς πρός Θεόν ημών πορείας, κατεύθυνον, εναρέτως, ενδυναμούσα πολιτεύεσθαι.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας

Ο Ειρμός

Έφριξε πάσα ακοή, τήν απόρρητον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο Ύψιστος, εκών κατήλθε, μέχρι καί σώματος, παρθενικής από γαστρός, γενόμενος άνθρωπος, διό τήν άχραντον, Θεοτόκον οι πιστοί μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Έχοντες Μάρτυρες Χριστού, τήν ανίκητον ισχύν καί αήττητον, εξεφαυλίσατε, τό τών τυράννων, άθεον πρόσταγμα, καί Βασιλείας ουρανών, σαφώς ηξιώθητε, καταλαμπόμενοι, τής Τριάδος ταίς αυγαίς αξιάγαστοι.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Λέλυται άδης ο πικρός, καταλύσαντος αυτόν σού Φιλάνθρωπε, καί αναστήσαντος, τούς απ' αιώνος εκεί καθεύδοντας, αλλά καί νύν ως αγαθός, τούς μεταχωρήσαντας, πρός σέ τόν εύσπλαγχνον, ανεσπέρου σου φωτός καταξίωσον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Όλος εί Σώτερ γλυκασμός, όλος εί επιθυμία καί έφεσις, όντως ακόρεστος, όλος υπάρχεις κάλλος αμήχανον, τούς μεταστάντας ούν πρός σέ, τής σής ωραιότητος, τρυφάν ευδόκησον, καί τής θείας καλλονής σου αξίωσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Σώσόν με Μήτερ τού Θεού, η γεννήσασα Χριστόν τόν Σωτήρά μου, Θεόν καί άνθρωπον, διπλούν τήν φύσιν, ου τήν υπόστασιν, μονογενή μέν εκ Πατρός, εκ σού δέ πρωτότοκον, πάσης τής κτίσεως, όν εν φύσεσι διτταίς μεγαλύνομεν.

 

Εις τούς Αίνους, Στιχηρά Μαρτυρικά

Ήχος πλ. δ'

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος, αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω καί κιθάρα.

 

Μεγάλως ηγωνίσασθε Άγιοι, τάς βασάνους τών ανόμων, υπομείναντες γενναίως, καί Χριστόν ομολογούντες, εναντίον Βασιλέων, καί πάλιν, μεταστάντες εκ τού βίου, δυνάμεις ενεργείτε εν τώ κόσμω, καί ασθενείς θεραπεύετε, εκ τών παθών αυτών Άγιοι. Πρεσβεύσατε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

 

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω καί χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς καί οργάνω.

 

Μάρτυρες Χριστού οι αήττητοι, οι νικήσαντες τήν πλάνην, τή δυνάμει τού Σταυρού, απολαύετε τήν χάριν, αιωνίως τής ζωής, τυράννων, απειλάς ουκ επτοήθητε, βασάνοις αικιζόμενοι ευφραίνεσθε, καί νύν τά αίματα υμών, γέγονεν ιάματα ταίς ψυχαίς ημών. Πρεσβεύσατε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

 

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις, αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού. Πάσα πνοή αινεσάτω τόν Κύριον.

 

Τόν θώρακα τής πίστεως, ενδυσάμενοι καλώς, καί τώ τύπω τού Σταυρού, καθοπλίσαντες εαυτούς, στρατιώται, ευσθενείς ανεδείχθητε, τοίς τυράννοις ανδρείως αντικατέστητε, καί διαβόλου τήν πλάνην κατηδαφίσατε, νικηταί γενόμενοι, τών στεφάνων ηξιώθητε. Πρεσβεύσατε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσελάβου, Κύριε.

 

Αμέτρητος υπάρχει, τοίς ασώτως βιούσιν η κόλασις, βρυγμός Οδόντων, καί κλαυθμός απαράκλητος, γέεννα πυρός, καί σκότος εξώτερον, καί σκώληξ ακοίμητος, δάκρυα ανενέργητα, καί Κριτής ασυμπάθητος. Διά τούτο πρό τού τέλους βοήσωμεν λέγοντες. Δέσποτα Χριστέ, ούς εξελέξω, μετά τών εκλεκτών σου ανάπαυσον.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Εγώ Παρθένε αγία Θεοτόκε, τή σκέπη σου προστρέχω, οίδα ότι τεύξομαι τής σωτηρίας, δύνασαι γάρ Αγνή βοηθήσαί μοι.

 

Απόστιχα τών Αίνων, Νεκρώσιμα

Ώ τού παραδόξου θαύματος

Βασιλικώς μοι υπέγραψας, ελευθερίαν βαφαίς, ερυθραίς τών δακτύλων σου, αιματώσας Δέσποτα, καί φοινίξας σώ αίματι, καί νύν σε πίστει καθικετεύομεν. Τοίς πρωτοτόκοις σου συναρίθμησον, καί τών Δικαίων σου, τής χαράς αξίωσον επιτυχείν, τούς μεταφοιτήσαντας, πρός σέ τόν Εύσπλαγχνον.

 

Στίχ. α'. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ιεραρχήσας ως άνθρωπος, σφαγιασθείς σεαυτόν, προσφοράν προσενήνοχας, τώ Πατρί τόν άνθρωπον, τής φθοράς εξαιρούμενος, τούς μεταστάντας ούν ως φιλάνθρωπος, εν τή τών ζώντων χώρα κατάταξον, ένθα οι χείμαρροι, τής τρυφής προχέονται, ένθα πηγαί, τής αϊδιότητος, αναβλυστάνουσιν.

 

Στίχ. β'. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Βάθει σοφίας αρρήτου σου, οροθετείς τήν ζωήν, καί προβλέπεις τόν θάνατον, καί πρός βίον έτερον, μετοικίζεις τούς δούλους σου, ούς προσελάβου, τοίνυν κατάταξον, επί υδάτων τής αναπαύσεως, εν τή λαμπρότητι, τών Αγίων Κύριε, ένθα φωνή, τής αγαλλιάσεως, καί τής αινέσεως.

 

Στίχ. γ'. Καί τό μνημόσυνον αυτών, εις τόν αιώνα δοξάσαντα.

 

Λόγος υπάρχων αόρατος, ομοφυής τώ Πατρί, καί τώ Πνεύματι σύνθρονος, δι' εμέ τόν άνθρωπον, τή σαρκί πεφανέρωσαι, ως ελεήμων ούν καί φιλάνθρωπος, τούς εκ τού βίου μεταφοιτήσαντας, τής ευπρεπείας σου, καί τής ωραιότητος, ταίς καλλοναίς, τούτους καταλάμπρυνον, Ζωαρχικώτατε.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον, όμοιον

Ως συλλαβούσα τόν άναρχον, Λόγον Θεού καί Θεόν, μητρική παρρησία σου, εκτενώς ικέτευε, κατατάξαι τούς δούλους σου, ένθα χορεία η ακατάληκτος, ευφραινομένων καί ευφημούντων σε, ένθα λαμπρότητες, αι διαιωνίζουσαι, καί ο γλυκύς, ήχος εορτάζοντος, Θεογεννήτρια.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

 

Μνήσθητι ημών, Χριστέ Σωτήρ τού κόσμου, ώσπερ τού Ληστού, εμνήσθης επί ξύλου, καί καταξίωσον πάντας μόνε Οικτίρμον, τής ουρανίου Βασιλείας σου.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

 

Πάσιν αλγεινοίς, στερρώς προσομιλούντες, τραύμασιν υμών, αγίοις Αθλοφόροι, ετραυματίσατε πάσας τάς μυριάδας, τάς τών δαιμόνων θεία χάριτι.

 

Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς, καί διώξωσι, καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθυμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

 

Όσιοι Χριστού, καί θείοι Ιεράρχαι, στίφος Προφητών, καί πάντων τών Αγίων, τής ουρανίου επέτυχον κληρουχίας, ούς επαξίως μακαρίσωμεν.

Νεκρώσιμον

Χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς.

 

Πάντας τούς πιστώς, τού βίου μεταστάντας, τάξον ο Θεός, εν χώρα τών Δικαίων, καί Παραδείσου ανάδειξον κληρονόμους, θεοπρεπώς υμνολογούντάς σε.

Δόξα...

Πάτερ καί Υιέ, καί Πνεύμα μία φύσις, σύ εί ο Θεός, ο κτίσας πάντα λόγω, σέ προσκυνούσιν οι άνθρωποι σύν Αγγέλοις, ακαταπαύστως σέ δοξάζοντες.

Καί νύν... Θεοτοκίον

Πάντων τών καλών, τό πλήρωμα τεκούσα, πλήρωσον ημών, Παρθένε τάς εντεύξεις, αμαρτιών ημών λύτρωσιν αιτουμένη, καί φωτισμόν καί μέγα έλεος.