Στιχηρά Προσόμοια Δεσποτικά

Ήχος βαρύς

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας

Στίχ. α'. Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.

 

Αρόν σου ώ ψυχή μου τό όμμα, καί Θεού ενατένισον, τή οικονομία, καί τή ευσπλαγχνία, πώς ουρανούς κλίνας, ήλθεν επί γής, ίνα υψώση σε εκ τής ταλαιπωρίας σου, τών παθών, καί στήση σε, εν πέτρα τής πίστεως, βαβαί φρικτού θαύματος! Δόξα τή κενώσει σου Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. β'. Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.

 

Βλέψον σου τά παράνομα έργα, ώ ψυχή μου, και θαύμασον, πώς σε γή βαστάζει, και σκηπτός ου φλέγει; πώς άγριοι θήρες ουκ εσθίουσί σε; πώς δέ καί ο Ήλιος ο άδυτος, ελλάμπων σοι, αεί ουκ επαύσατο; ανάστα, μετανόησον, βόησον πρός Κύριον. Ήμαρτόν σοι ήμαρτον, ελέησόν με.

 

Στίχ. γ'. Από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωϊας ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.

 

Έχοντες επί σοί τάς ελπίδας, παντοδύναμε Κύριε, σέ εκδυσωπούμεν, παντοίων κινδύνων, παθών τε τής ζάλης ημάς εκλυτρούσθαι, όπως τήν ζωήν ημών ειρηνικώς διάγωμεν, καί εν καθαρότητι, βιώσαντες, εύρωμεν, εν ημέρα κρίσεως, ευμενή σε Δεσπότην καί ίλεων.

Έτερα Στιχηρά τών Ασωμάτων

Ξύλον ζωής

Στίχ. δ'. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος, καί πολλή παρ' αυτώ, λύτρωσις. καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραήλ έκ πασών τών ανομιών αυτού.

 

Φλόγα πυρός τούς Αγγέλους, Χριστέ απειργάσω, τούτων ημίν τό θερμόν υπεμφαίνων, καί πνεύμα πάλιν τό ταχύ διαγράφων. Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.

 

Στίχ. ε'. Αινείτε τόν Κύριον πάντα τά έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί.

 

Σώσον ημάς προστασίαις, Κύριε τών Αγγέλων, πλύνον ημών τών πταισμάτων τόν ρύπον, τής αμαρτίας τάς ουλάς εξαλείφων, ίνα κράζωμεν, Κύριε δόξα σοι.

 

Στίχ. ς'. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημάς, καί η αλήθεια τού Κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

 

Τά Σεραφείμ, Χερουβείμ, Άγγελοι καί Δυνάμεις, θρόνοι, Αρχαί, Κυριότητες πάσαι, σύν Αρχαγγέλοις καί λαμπραίς Εξουσίαις, σοί κραυγάζουσι, Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον, όμοιον

Σοί τή Μητρί τού Θεού, Χαίρε σύν τώ Αγγέλω αναβοά, γηγενών πάσα φύσις, ως σωτηρίας τής αυτών γενομένη, Θεοτόκε προξένω τώ τόκω σου.

 

Απόστιχα Κατανυκτικά

Ως ο άσωτος Υιός, ήλθον καγώ Οικτίρμον, δέξαι με προσπίπτοντα, ως ένα τών μισθίων σου, ο Θεός, καί ελέησόν με.

 

Στίχ. Α'. Πρός σέ ήρα τούς οφθαλμούς μου, τόν κατοικούντα εν τώ ουρανώ. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας τών κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας τής κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών πρός Κύριον τόν Θεόν ημών, έως ού οικτιρήσαι ημάς.

 

Ως ο περιπεσών εις τούς ληστάς, καί τετραυματισμένος, ούτω καγώ περιέπεσα, εξ εμών αμαρτιών, καί τετραυματισμένη υπάρχει μου η ψυχή, πρός τίνα καταφύγω ο υπεύθυνος εγώ, ειμή πρός σέ τόν Εύσπλαγχνον, τών ψυχών τόν ιατρόν. Επίχεε επ' εμέ ο Θεός, τό μέγα σου έλεος.

 

Στίχ. Β'. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλ ήσθη η ψυχή ημών, τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, καί η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις.

 

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχημα, Μαρτύρων αγαλλίαμα, ών τό κήρυγμα, Τριάς η ομοούσιος.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας

Τάγματα υπερέβης Αγγέλων, ως Θεόν σωματώσασα, εγώ δέ τούς πάντας νικήσας αμαρτίαις, οίμοι! δέδοικα, καί τρέμω, όθεν ουδαμώς αποτολμώ παρακαλέσαι σε, Θεοτόκε Δέσποινα, σύ ούν μή παρίδης με, αλλά σπεύσον σώσόν με, οδόν εις ευθείαν οδηγούσά με.

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Καθίσματα Κατανυκτικά

Ήχος βαρύς

Έχουσα ψυχή μου, τό ιατρείον τής μετανοίας, πρόσελθε προσπίπτουσα, εν στεναγμοίς κραυγάζουσα, τω ιατρώ ψυχών τε καί σωμάτων. Ελευθέρωσόν με φιλάνθρωπε, εκ τών εμών πλημμελημάτων, συναρίθμησόν με τή Πόρνη, καί τώ Ληστή καί τώ Τελώνη, καί δώρησαί μοι ο Θεός, τών ανομιών μου τήν συγχώρησιν, καί σώσόν με.

 

Τού Τελώνου τήν μετάνοιαν ουκ εζήλωσα, καί τής Πόρνης τά δάκρυα ου κέκτημαι, απορώ γάρ εκ πωρώσεως, τής τοιαύτης διορθώσεως, αλλά τή σή ευσπλαγχνία, Χριστέ ο Θεός, σώσόν με ως Φιλάνθρωπος.

Δόξα Καί νύν... Θεοτοκίον

Θεοτόκε Παρθένε αμίαντε, τόν Υιόν σου, δυσώπει, σύν ταίς άνω Δυνάμεσι, συγχώρησιν πταισμάτων ημίν, πρό τού τέλους δωρήσασθαι, τοίς πιστώς σε δοξάζουσι.

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

Καθίσματα Κατανυκτικά

Ο τού Πέτρου τήν άρνησιν, τοίς δάκρυσι καθαρίσας, καί τού Τελώνου τά πταίσματα, εν στεναγμώ συγχωρήσας, φιλάνθρωπε Κύριε ελέησόν με.

 

Ετοιμάζου ψυχή, μου εν τή ζωή σου, πρός τήν μέλλουσαν ζωήν μή ταραχθήναι, εκεί γάρ ουδείς ο βοηθών, ου πλούτος, ου δύναμις, ου φίλοι ουκ άρχοντες, αλλ' η τών έργων επίδειξις, καί η τού Θεού φιλανθρωπία.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Τιμιωτέρα τών ενδόξων Χερουβείμ υπάρχεις, Παναγία Παρθένε, εκείνα γάρ τήν θείαν, μή φέροντα έλλαμψιν, πτέρυξι κεκαλυμμένω προσώπω, τήν λειτουργίαν επιτελούσιν, αυτή δέ σεσαρκωμένον τόν Λόγον, αυτόπτως ορώσα φέρεις, όν απαύστως ικέτευε, υπέρ τών ψυχών ημών.

 

Μετά τήν γ' Στιχολογίαν

Καθίσματα Κατανυκτικά

Ο τού Πέτρου προσδεξάμενος τά δάκρυα, καί Τελώνην στενάξαντα εκ βαθέων δικαιώσας, καμέ εν μετανοία προσπίπτοντα, οικτείρησον Σωτήρ, καί σώσόν με.

Μαρτυρικόν

Άγιοι πρεσβεύσατε, άφεσιν δωρηθήναι ημίν, τών πλημμελημάτων ημών, καί τών προσδοκωμένων δεινών ρυσθήναι ημάς, καί πικρού θανάτου δεόμεθα.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Υπερέβης τάς Δυνάμεις τών ουρανών, ότι ναός εδείχθης θεϊκός, ευλογημένη Θεοτόκε, ως τεκούσα Χριστόν, τόν Σωτήρα τών ψυχών ημών.

 

Κανών Κατανυκτικός

Ποίημα Ιωσήφ

 

Ωδή α'  Ήχος βαρύς

Ο Ειρμός

Τώ συνεργήσαντι Θεώ, Μωϋσή εν Αιγύπτω, εξαγαγείν τόν Ισραήλ, αυτώ μόνω άσωμεν, ότι δεδόξασται.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Εν τώ πελάγει τών δεινών, εμπεσών εκβοώ σοι, Χείρά μοι έκτεινον, Οικτίρμον καί σώσόν με, ως τόν Πέτρον φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Μετανοούντά με Χριστέ, ως τήν Πόρνην, πταισμάτων πολλών απόπλυνον, ροπή τού ελέους σου, ίνα πίστει δοξάζω σε.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο τούς Αγίους σου Χριστέ, τή χωνεία λαμπρύνας, πολυειδών αικισμών, αυτών παρακλήσεσι, σκοτασμού παθών ρύσαί με.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υπομονή τών αικισμών, καθαρθέντες ηλίου, πλέον εξέλαμψαν, οι άγιοι Μάρτυρες, καί τήν πλάνην ημαύρωσαν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Η προστασία τών πιστών, η τών αμαρτανόντων, επιστροφή πρός Θεόν, Παρθένε πανάμωμε, τή πρεσβεία σου σώσόν με.

 

Κανών τών Ασωμάτων, ού η Ακροστιχίς

Ασωμάτοις έπαινον έβδομον φέρω

Ποίημα Θεοφάνους

 

Ο Ειρμός

Τώ εκτινάξαντι Θεώ, τόν Φαραώ εν θαλάσση Ερυθρά, επινίκιον ωδήν άσωμεν, ότι δεδόξασται.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Απειροδύναμε Χριστέ, τώ σώ φωτί καταυγάσας μου τόν νούν, τούς Αγγέλους σου υμνείν έμπνευσον, ότι δεδόξασαι.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Σταθηράν έχοντες αυγήν, θεαρχικής προϊούσαν εκ πηγής, επουράνιοι Χοροί, άσμασι Χριστόν γεραίρουσιν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ωραιωθείσάν σε Αγνή, ταίς θεϊκαίς αγλαϊαις οι πιστοί, επιστάμενοι σαφώς, Χαίρέ σοι πάντες κραυγάζομεν.

 

Ωδή γ'

Ο Ειρμός

Ο στερεώσας τώ λόγω σου τήν οικουμένην, ήτις ου σαλευθήσεται, στερέωσον καί ημών τήν διάνοιαν, εις τόν φόβον σου Κύριε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Νυκτί ατόπων κατεσχέθην αμαρτημάτων, φωτί μετανοίας με νύν καταύγασον, Φωτοδότα φιλάνθρωπε, ίνα πίστει δοξάζω σε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Αι τρίβοι πάσαι, άς διώδευσα εν τώ βίω, εν βαράθροις ηδονών με κατεκρήμνισαν, Ιησού μετανοίας μοι, θείας τρίβους υπόδειξον.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Γενναιοφρόνως διανύσαντες τόν αγώνα, επάθλων ουρανίων ηξιώθητε, παναοίδιμοι μάρτυρες, υπέρ πάντων πρεσβεύοντες.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μυρίους πόνους υπομείναντες αθλοφόροι, μυρίων αγαθών ηξιώθητε, μυριάσιν ενούμενοι, ασωμάτων Δυνάμεων.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Μόνη τεκούσα τόν ουράνιον Βασιλέα, Παρθένε εν εμοί τήν βασιλεύουσαν, αμαρτίαν κατάβαλε, καί οικτείρασα σώσόν με.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Εστερεώθη τή πίστει, Χριστού η Εκκλησία, καί γάρ απαύστως εν ύμνοις, βοά μελωδούσα, Άγιος εί Κύριε, καί σέ υμνεί τό πνεύμά μου.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Μεσίται θείας χρηματίζοντες εκφαντορίας, χοροί Αγγέλων αϋλως, κραυγάζετε πάντες, Άγιος εί Κύριε, ο μόνος παντοδύναμος.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Αγάπης νόμω τάς θείας, Αρχάγγελοι εμφάσεις, διαδιδόντες ευρύθμως, Χριστώ μελωδείτε, Άγιος εί Κύριε, ο μόνος παντοδύναμος.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Τής πρώτης αίγλης, δευτέρας λαμπρότητος ζηλούντες, οι ευσεβούντες συμφώνως, Χριστώ μελωδούσιν, Άγιος εί Κύριε, ο σώζων τάς ψυχάς ημών.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο εκ μή όντων τά πάντα, παραγαγών βουλήσει, εκ σού Παρθένε τήν σάρκα, δανείζεται Λόγος, άνθρωπος γενόμενος, δι' οίκτον ο φιλάνθρωπος.

 

Ωδή δ'

Ο Ειρμός

Εκάλυψεν ουρανούς Χριστέ ο Θεός, εν τή σή οικονομία, η αρετή τής αφράστου, σοφίας σου Φιλανθρωπε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ο θέλων πάντας Οικτίρμον σώζεσθαι, σώσόν με τόν παραβάντα, σού τά προστάγματα Λόγε, καί μή εξουδενώσης με.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Υπέκυψα τοίς αλόγοις πάθεσι, καί τοίς κτήνεσιν ο τάλας, εξωμοιώθην, Οικτίρμον, Λόγε Θεού οίκτειρον.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Στρεβλούμενοι καί πυρί καιόμενοι, κατεφλέξατε τήν πλάνην, αναπτόμενοι τώ ζήλω τής ευσεβείας μάρτυρες.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Παράδεισος νοητός εδείχθητε, μέσον έχοντες τό ξύλον, τό τής ζωής μακάριοι, Χριστόν τόν φυτουργόν τού παντός.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Παρθένε αγνή θεοχαρίτωτε, χαριτώσασα τόν νούν μου, τού σκοτασμού τής αγνοίας, τελείως ελευθέρωσον.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Ακήκοα τήν ακοήν σου Κύριε, ότι ώφθης επί γής, διά τό σώσαι ημάς, Διό βοώ σοι, Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ιάσασθε τά τής ψυχής μου τραύματα, παριστάμενοι Χριστώ ως λειτουργοί εκλεκτοί, χοροί Αγγέλων, τούτον ικετεύοντες.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Στρατεύματα τών Ασωμάτων Κύριε, τόν σόν θρόνον ευλαβώς, περικυκλούντα τρανώς, αεί βοώσι, Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Εξέστησαν τά τών Αγγέλων τάγματα, καθορώντά σε Χριστέ, μετά σαρκός επί γής, θνητοίς ανθρώποις αναστρεφόμενον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Πανύμνητε καί Θεομήτορ άχραντε, η τεκούσα τόν Θεόν, ανερμηνεύτως σαρκί, σέ δυσωπούμεν, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

 

Ωδή ε'

Ο Ειρμός

Οι ορθρίζοντες Λόγε, εις δόξαν σήν καί αίνον, ανυμνούμεν απαύστως, τόν τύπον τού Σταυρού σου, όν έδωκας ημίν, όπλον εις βοήθειαν.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ραθυμία τόν βίον, ανήλωσα καί τρέμω, τό αλάθητον βήμα, εν ώ κριθήναι μέλλω, ο άσωτος εγώ, οίκτειρόν με Κύριε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ο τά όμματα Λόγε, τά τών τυφλών φωτίσας, τής ψυχής μου τάς κόρας, δεινώς αμαυρωθείσας, διάνοιξον οράν, φώς τών προσταγμάτων σου.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σταθηρά διανοία, Χριστόν ομολογούντες, υπεμείνατε πάσαν, βασάνων αλγηδόνα, γενναίοι αθληταί, όθεν μακαρίζεσθε.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Διαπλεύσαντες πάσαν, βασάνων τρικυμίαν, προσωρμίσθητε όρμω, τής άνω Βασιλείας, γαλήνης αλnθούς, μάρτυρες πληρούμενοι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Διά σού Παναγία, ποιήσας μεγαλεία, ο Θεός υπέρ λόγον, εκ σού εσωματώθη, αυτόν ούν εκτενώς, υπέρ πάντων πρέσβευε.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Πρός σέ ορθρίζω, τόν τού παντός Δημιουργόν, τήν υπερέχουσαν πάντα νούν ειρήνην, διότι φώς τά προστάγματά σου, εν οίς με καθοδήγησον.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Αγιωτάτοις, καί πολυφθόγγοις στόμασιν άδουσι, τήν υπεράρχιον καί υπέρθεον Αρχήν, Σεραφείμ ταίς αϋλοις, φωτοχυσίαις πυρσευόμενοι.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ιερωτάταις, όψεις καί πόδας πτέρυξι σκέπονται, θείαν λαμπηδόνα μή τολμώντες καθοράν, Χερουβείμ τής σοφίας, τής υπερθέου καταγώγια.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Νοήσει θεία, καί πανολβίω θρόνοι οι ένδοξοι, ταίς ωραιοτάταις εντρυφώντες αστραπαίς, θεωροί τών αρρήτων, υπερκοσμίως αναδείκνυσθε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο Νούς ο θείος, τώ ανθρωπίνω Πάναγνε μίγνυται, εν τή παναχράντω καί πανάγνω σου γαστρί, ενωθείς ασυγχύτως, αναλλλοιώτως καθ' υπόστασιν.

 

Ωδή ς'

Ο Ειρμός

Ο Ιωνάς εκ κοιλίας άδου εβόα. Ανάγαγε εκ φθοράς τήν ζωήν μου, ημείς δέ σοι βοώμεν. Παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Εκύκλωσεν άβυσσός με πταισμάτων, κατέδυσεν εις βυθόν αμαρτίας, ανάγαγε με Λόγε, ως ποτέ τόν Ιωνάν, εκ φθοράς πρός ζωήν.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Χειμάζει με λογισμών τρικυμία, πρός όρμον με αληθούς μετανοίας, κυβέρνησον Οικτίρμον, εν γαλήνη συντηρών, τήν καρδίαν μου.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι άγιοι, θυρεώ αληθείας, σκεπόμενοι, τάς ψευδείς τών τυράννων, εξέκλιναν θωπείας, καί θανόντες σύν Χριστώ βασιλεύουσιν.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υψούμενοι, πρός Θεόν εν αγάπη, εμίσησαν τήν τού κόσμου φιλίαν, οι μάρτυρες καί φίλοι, τού τών όλων ποιητού εχρημάτισαν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Υμνούμέν σε, υπερύμνητε Κόρη, κυήσασαν υπερύμνητον Λόγον, όν πάσαι αι Δυνάμεις, ανυμνούσιν ουρανών, ασιγήτοις φωναίς.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ειρμός ο αυτός

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Νεανικώς, αγλαϊαις τής Κυριαρχίας, αστράπτουσαι, καί τήν άρρητον δόξαν, τήν ταύτης ανυμνούσαι, Κυριότητες αεί διαδείκνυνται.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ερωτικώς, δυναστείας τής υπερδυνάμου, τήν δύναμιν, κατοπτεύουσαι θείαι, δυνάμεις, εν ισχύϊ, διαμένουσι σαφώς δυναμούμεναι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Βασιλικής, εκ φυλής προαχθείσα Παρθένε, γεγέννηκας υπέρ φύσιν καί λόγον, τόν πάντων Βασιλέα, καί παρθένος αληθώς διετέλεσας.

 

Ωδή ζ'

Ο Ειρμός

Κάμινον καιομένην, εδρόσισας Σωτήρ, Παίδας δέ διέσωσας, υμνούντας καί λέγοντας. Ευλογητός εί εις τούς αιώνας Κύριε, ο Θεός τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Θύσον ψυχή θυσίαν, αινέσεως Θεώ, σπεύσον μετανόησον, εν όσω η πανήγυρις, τού βίου εστί, νύν εμπορεύου, τών καλών τήν επίδοσιν.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Εγγίζει τού θανάτου, ψυχή η εκτομή, καρπούς αξίους ποίησον, όπως μή ώσπερ άκαρπον, εκβληθήση δένδρον, εις πύρ γεέννης, καί θρηνήσης ανόνητα.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι άγιοι τήν κάμινον, τής πλάνης τών αιμάτων, τοίς όμβροις κατασβέσαντες, εβόων ως οι Παίδες. Ευλογητός εί, εις τούς αιώνας Κύριε, ο Θεός τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υιοί φωτός γεγόνατε, φωτί τώ ακροτάτω, ανακραθέντες μάρτυρες, καί πάντας τούς εν σκότει, φωταγωγείτε, καί τής απάτης τήν αχλύν εκδιώκετε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Βάτος σε προεικόνιζεν, Αγνή, μή φλεγομένη, τό πύρ γάρ απεκύησας, τό άστεκτον Παρθένε, διό βοώ σοι. Κατάφλεξόν μου, τά υλώδη παθήματα.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ειρμός ο αυτός

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Δοξολογούσιν ακλινώς, τόν σόν θρόνον περιεστώσαι, παντοδύναμε Κύριε, αί ένδοξοι καί λαμπρόταται Εξουσίαι. Ευλογητός εί κράζουσαι, ο Θεός τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ολικωτάταις σε Αρχαί, προθυμίαις, περί τήν μίαν αρχήν αϋλως στρεφόμεναι, εν ακαταπαύστοις, δοξολογίαις. Ευλογητός εί κράζουσιν, ο Θεός τών Πατέρων ημών.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Μίαν υπόστασιν δυσίν, εν ουσίαις Θεογεννήτορ, Χριστόν τόν μόνον φιλάνθρωπον, τήν φρικτήν εκτελούντα οικονομίαν, άνευ σποράς γεγέννηκας, τόν Θεόν τών Πατέρων ημών.

 

Ωδή η'

Ο Ειρμός

Τούς εν καμίνω Παίδας μιμούμενοι, οι τού Πνεύματος τήν δρόσον δεξάμενοι, εν πίστει κραυγάζομεν. Ευλογείτε τά έργα, Κυρίου τόν Κύριον.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Λόγον ως λύχνον φαίνοντα είληφα, αλλ' ως άνους τοίς αλόγοις υπέκυψα, ο άθλιος πάθεσι, καί εν σκότει, κακίας πορεύομαι πάντοτε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ο Κύριος εγγύς ως πιστεύομεν, μερίμνησον ψυχή μου καί μή κάθευδε, αγρύπνησον βόησον εγρηγόρως, Οικτίρμον φιλάνθρωπε σώσόν με.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Γευσάμενοι ενθέου γλυκύτητος, πικρίαν τών αλγεινών υπεμείνατε, καί νύν ενηδύνεσθε, θειοτάταις τού Λόγου μεθέξεσι Μάρτυρες.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Εισήλθετε πρός θείαν κατάπαυσιν, ετύχετε καλών ών ηλπίζετε, πανεύφημοι Μάρτυρες, διά τούτο αξίως υμάς μακαρίζομεν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ελύθη τής κατάρας τώ τόκω σου, Παρθένε τό ανθρώπινον φύραμα, τόν γάρ Παντευλόγητον, ευλογίαις τά πάντα κοσμούντα, εκύησας.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Τόν μόνον άναρχον, Βασιλέα τής δόξης, όν ευλογούσιν ουρανών αι Δυνάμεις, καί φρίττουσι τών Αγγέλων αι τάξεις, υμνείτε Ιερείς, λαός υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Οι πάσαν έφεσιν, πρός, Θεόν μεταθέντες, καί ταίς εκείθεν εντρυφώντες ακτίσιν, Αρχάγγελοι, τοίς υμάς ανυμνούσιν, αιτείσθε εκτενώς, συγχώρησιν πταισμάτων, δοθήναι εις αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Νόες υπάρχοντες, καθαρώτατοι πάσης, απηλλαγμένοι υλικής προσπαθείας, ώ Άγγελοι, διασώσατε πάντας, τούς πόθω σύν υμίν, Χριστόν υπερυψούντας, εις πάντας τούς αιώνας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φώς τό απρόσιτον, Θεοτόκε Παρθένε, εν τή γαστρί σου δεξαμένη αφράστως, εφώτισας τούς εν σκότει τού βίου, δοξάζειν ευσεβώς, Χριστόν τόν προελθόντα, εκ σού ανερμηνεύτως.

 

Ωδή θ

Ο Ειρμός

Τήν υπέρ φύσιν Μητέρα, καί κατά φύσιν Παρθένον, τήν μόνην εν γυναιξίν Ευλογημένην, άσμασι μυστικοίς, οι πιστοί μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ιδού η κρίσις εγγίζει, καί κατακρίσεως έργα, κτησάμενος, εμαυτόν, απογινώσκω, Δικαιοκρίτα Χριστέ ο Θεός, μή κατακρίνης με.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ως η πιστή Χαναναία, Ελέησόν με, βοώ σοι, ως τήν συγκύπτουσαν πρίν ανόρθωσόν με, τού βηματίζειν ορθώς, πρός τάς τρίβους σου φιλάνθρωπε.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Συναπεκδύσασθε πάσαν τώ ιματίω κακίαν, καί επενδύσει σφοδρών μαστίγων, δόξης καταστολήν, εαυτοίς Αθληταί προεξενήσατε.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Η θεία χώρα τών ζώντων, Σιών η άνω τε πόλις, τών πρωτοτόκων, υμάς λελαμπρυσμένους, ταίς καλλοναίς Αθληταί, τών αγώνων υπεδέξατο.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φωτιστικαίς φρυκτωρίαις, τού ανατείλαντος Λόγου, εκ σου Παρθένε αγνή καταύγασόν με, αμαρτιών καί παθών, εν τώ σκότει καλυπτόμενον.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Πανύμνητε, τών ουρανών υψηλοτέρα, η τόν άναρχον Λόγον ασπόρως συλλαβούσα, καί σεσαρκωμενον Θεόν, τεκούσα τοίς ανθρώποις, ωδαίς πάντες σε πιστοί μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ελλάμψεσι, θεαρχικής φωτοχυσίας, ενηδόμεναι πάσαι, χορείαι τών Αγγέλων, τόν δεδοξασμένον Θεόν, απαύστως ανυμνούσι, καί δοξάζουσιν αεί μεγαλύνοντες.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. 

 

Ρυσθήναί με, τής τών παθών επικρατείας, ώ Χερουβείμ, Σεραφείμ, Δυνάμεις, Εξουσίαι, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχαί, θρόνοι τε ομού, καί Κυριότητες Χριστόν ικετεύσατε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως Μήτηρ νύν, πρός τόν Υιόν σου Θεοτόκε, παρρησία χρωμένη, τούς πόθω σε υμνούντας, ρύσαι εκ πταισμάτων, καί νόσων καί κινδύνων, ίνα πάντες σε αεί μεγαλύνωμεν.

 

Απόστιχα τών Αίνων Κατανυκτικά

Ως τήν συκήν τήν άκαρπον, μή εκκόψης με Σωτήρ τόν αμαρτωλόν, αλλ' επί πολλώ τώ έτει, συγχώρησίν μοι δώρησαι, αρδεύων μου τήν ψυχήν, τοίς δάκρυσι τής μετανοίας, ίνα καγώ καρπόν προσενέγκω σοι ελεημοσύνης.

 

Στίχ. α'. Ενεπλήσθημεν τό πρωϊ τού ελέους σου, Κύριε, καί ηγαλλιασάμεθα καί ηυφράνθημεν έν πάσαις ταίς ημέραις ημών. Ευφρανθείημεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών, ών είδομεν κακά, καί ίδε επί τούς δούλους σου καί επί τά έργα σου, καί οδήγησον τούς υιούς αυτών.

 

Ως Ήλιος υπάρχων δικαιοσύνης, φωταγώγησον τάς καρδίας τών σοί βοώντων, Κύριε δόξα σοι.

Μαρτυρικόν

Στίχ. β'. Καί έστω η λαμπρότης Κυρίου τού Θεού ημών εφ' ημάς, καί τά έργα τών χειρών ημών κατεύθυνον εφ' ημάς, καί τό έργον τών χειρών ημών κατεύθυνον.

 

Τήν μνήμην τών αγίων σου, αθλοφόρων εορτάζοντες, σέ ανυμνούμεν, Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Τό Χαίρέ σοι προσάγομεν Θεοτόκε, τών Αγγέλων γάρ ανωτέρα εδείχθης, Θεόν κυήσασα.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

 

Ωραίος ήν καί καλός εις βρώσιν, ο εμέ θανατώσας καρπός, Χριστός εστι τό ξύλον τής ζωής, εξ ού φαγών ου θνήσκω, αλλά βοώ σύν τώ Ληστή. Μνήσθητί μου Κύριε, εν τή Βασιλεία σου.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

 

Ως η πιστή Χαναναία κράζω, εν οδύνη τής καρδίας μου. Ελέησόν με Σωτήρ, ως αγαθός, καί γάρ ψυχήν απάσαις, ταίς μεθοδείαις τού εχθρού, έχω κινδυνεύουσαν, καί χειμαζομένην δεινοίς.

 

Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς, καί διώξωσι, καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθυμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

 

Τά Χερουβείμ, Σεραφείμ καί θρόνοι, Αρχαί καί Δυνάμεις αεί, Αρχάγγελοι, Αγγέλων αι στρατιαί, καί τών Κυριοτήτων, καί σοφών Εξουσιών, δήμοι σε, δοξάζουσιν, ευεργέτα Κύριε.

Μαρτυρικόν

Χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς.

 

Τάς τού εχθρού, πονηράς επάρσεις, πρός Θεόν ανυψούμενοι, κατέρραξαν τελείως οι αθληταί, καί νικηταί οφθέντες, εν χαρά τούς ουρανούς, νύν περιπολεύουσι, δόξη απαστράπτοντες.

Δόξα...

Τόν άναρχον, προσκυνώ Πατέρα, σύν Υιώ καί τώ Πνεύματι, τήν άκτιστον ουσίαν καί συμφυή, τήν κτίσασαν τά πάντα, εκ τού μή όντως θεουργώς, ήτις καί Τριάς εστι, καί Μονάς γνωρίζεται.

Καί νύν... Θεοτοκίον

Ταίς ηδοναίς μολυνθείς τού βίου, επί σέ τήν αμόλυντον, κατέφυγον Παρθένον, μώμου παντός, καί εγκλημάτων ρύσαι, τήν παναθλίαν μου ψυχήν, όπως μακαρίζω σε, τήν Αειμακάριστον.