Στιχηρά Προσόμοια Σταυρώσιμα

Ήχος βαρύς

Ουκ έτι κωλυόμεθα ξύλου

Στίχ. α'. Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.

 

Ίνα Θεόν τόν άνθρωπον απεργάση, βροτός γέγονας Υπεράγαθε, καί σταυρούσαι, δόξα τή δόξη σου.

 

Στίχ. β'. Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.

 

Ότε Σταυρώ σε δήμος Εβραίων, Λόγε, κατεδίκασε, γή εσείετο, καί ηλίου σέλας εκρύπτετο.

 

Στίχ. γ'. Από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωϊας ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.

 

Ο ήλιος εσκότασεν Ελεήμον, σταυρουμένου σου, καί η κτίσις συνεκλονείτο, κράζουσα, Δόξα σοι.

Έτερα, τής Θεοτόκου

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας

Στίχ. δ'. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος, καί πολλή παρ' αυτώ, λύτρωσις. καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραήλ έκ πασών τών ανομιών αυτού.

 

Κλίνόν μοι τό φιλάγαθον ούς σου, δεομένω Πανάμωμε, καί μή απορρίψης τού σού με προσώπου, μηδέ πόρρω πέμψης τής σής βοηθείας, δόλω γάρ ο δόλιος, σπουδάζει απολέσαι με, παραλόγοις πάθεσι, κινεί τήν καρδίαν μου, σύ δέ με συντήρησον, όλον τής αυτού βλάβης αμέτοχον.

 

Στίχ. ε'. Αινείτε τόν Κύριον πάντα τά έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί.

 

Όφελος ουδαμώς εκ τής ύλης, ώ ψυχή μου γενήσεται, περί ήν σπουδάζεις εις μάτην τού βίου, περί ήν εκτήκεις σαυτήν ταίς φροντίσι, πάσαν ούν τήν μέριμναν, επίρριψον πρός Κύριον, τόν κρίναί σε μέλλοντα, καί δάκρυσι βόησον. Δέσποτα φιλάνθρωπε, σώσόν με πρεσβείαις τής Τεκούσης σε.

 

Στίχ. ς'. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημάς, καί η αλήθεια τού Κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

 

Όνομα ευλαβείας Παρθένε, εμαυτώ έξω θέμενος, παίγνιον  πορνείας, εντός χρηματίζω, καί αλαζονείας, γέλως καθορώμαι, θηρίοις γάρ δυσίν, ως αντιμάχοις, παραδέχομαι εξ απροσεξίας, διά τούτο ρύσαί με, σύ γάρ αγαλλίαμα, πέφυκας ψυχής μου καί πεποίθησις.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Ρήματα εν τώ τόκω σου Τέκνον, διών χαροποιά πρώην ήκουον, προσεδόκων, χαράς εμπλησθήναι, καί χαροποι ήσαι, ψυχάς τεθλιμμένας, ταύτα δέ πρός λύπην μετετράπη, τή σταυρώσει σου εναργώς τά πράγματα, η λύπη γάρ τήκει με, καί θανείν προήρημαι, πληρούσης τής λύπης τήν καρδίαν μου.

 

Απόστιχα Σταυρώσιμα

Ουκ έτι κωλυόμεθα ξύλου ζωής, τήν ελπίδα έχοντες τού Σταυρού σου, Κύριε δόξα σοι.

 

Στίχ. Α'. Πρός σέ ήρα τούς οφθαλμούς μου, τόν κατοικούντα εν τώ ουρανώ. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας τών κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας τής κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών πρός Κύριον τόν Θεόν ημών, έως ού οικτιρήσαι ημάς.

 

Κρεμάμενος Αθάνατε επί ξύλου, εθριάμβευσας τάς παγίδας τού διαβόλου, Κύριε δόξα σοι.

Μαρτυρικόν

Στίχ. Β'. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλ ήσθη η ψυχή ημών, τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, καί η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις.

 

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχημα, Μαρτύρων αγαλλίαμα, ών τό κήρυγμα, Τριάς η ομοούσιος.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας

Τέτρωμαι τή ρομφαία τής λύπης, εν Σταυρώ καθορώσά σε, τόν επί υδάτων τήν γήν στερεούντα, καί καθάπερ δέρριν εκτείναντα πόλον, βλέπω γάρ γυμνόν κατεσφαγμένον σε κρεμάμενον, καί θανείν Υιέ μου νύν, αιρούμαι παμφίλτατε, φρίξον γή καί σείσθητι, έλεγεν η Πάναγνος δακρύουσα.

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Καθίσματα Σταυρώσιμα. Ήχος βαρύς

Ο δι' εμέ ανασχόμενος, τής εν Σταυρώ προσηλώσεως, δέξαι μου τήν άγρυπνον αίνεσιν, Χριστέ ο Θεός, καί σώσόν με ως φιλάνθρωπος.

 

Ο δεσπόζων τών ασωμάτων Δυνάμεων, καί γινώσκων τής ψυχής μου τό ράθυμον, τώ Σταυρώ σου σώσόν με, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Θεοτόκε αειπάρθενε, εν τώ Σταυρώ ορώσα, τόν Υιόν σου κρεμάμενον, ως Μήτηρ θρηνωδούσα, τήν αυτού εμεγάλυνας, φοβεράν συγκατάβασιν, απειρόγαμε Δέσποινα.

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

Καθίσματα Σταυρώσιμα

Πυρός φωτεινότερον, φλογός εναργέστερον, τό ξύλον ανέδειξας Χριστέ τό τού Σταυρού σου, καταφλέγον αμαρτίας τών νοσούντων, καί φωτίζον τάς καρδίας τών υμνούντων, τήν εκούσιόν σου σταύρωσιν, Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.

 

Ο δι' ημάς τήν εκούσιον, καταδεξάμενος σταύρωσιν, σύντριψον εχθρούς, μή ειδότας σε Θεόν αληθή, καί σώσον ημάς.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Ότε προσηλώθης βουλήσει, καί υψώθης τώ Σταυρώ σου, η Θεοτόκος παρισταμένη έλεγε, Κύριε Κύριε, ουδεμιά γυναικί συνέβη τό άλγος μου, Θεόν σε επίσταμαι εκ τών θαυμάτων, καί ιδού βλέπω σε, νεκρόν εν ξύλω κρεμάμενον, αλλ' ανάστηθι, ως είπας, όπως σοι βοώ, χαίρουσα, δόξα σοι.

 

Μετά τήν γ' Στιχολογίαν

Καθίσματα έτερα

Ο τού Αδάμ τό κατάκριμα, ξύλω Σταυρού ιασάμενος, ίασαι ημών τά συντρίμματα τών καρδιών, καί σώσον ημάς.

Μαρτυρικόv

Άγιοι πρεσβεύσατε, άφεσιν δωρηθήναι ημίν, τών πλημμελημάτων ημών, καί τών προσδοκωμένων, δεινών ρυσθήναι ημάς, καί πικρού θανάτου δεόμεθα.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Ασπόρως συνέλαβες, εν μήτρα σου Παρθένε Θεοτόκε, όνπερ κατείδες εν Σταυρώ κρεμάμενον, απαύστως ούν ικέτευε, υπέρ τών ψυχών ημών.

 

Κανών Σταυρώσιμος, ού η Ακροστιχίς

Χριστός ξύλω πέπαυκε τήν ξύλου βλάβην. Άσμα Ιωσήφ

 

Ωδή α'  Ήχος βαρύς

Ο Ειρμός

Τώ εκτινάξαντι Θεώ, τόν Φαραώ εν θαλάσση Ερυθρά, επινίκιον ωδήν άσωμεν, ότι δεδόξασται.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Χριστός υψούμενος Σταυρώ, πρός εαυτόν πάντας είλκυσε πιστούς, καί κατέρραξεν εχθρόν, άπαντας τόν καταπτώσαντα.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ρείθρον ζωής μοι Ιησού, εκ ζωηφόρου επήγασας πλευράς, καί ενέκρωσας εχθρόν, Δέσποτα νεκρός γενόμενος.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ικετηρίαν τώ Χριστώ, υπέρ ημών οι Αθλοφόροι εκτενή, προσηνέγκατε φρικτής, άπαντας ρυσθήναι κρίσεως.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σοβαρευόμενον εχθρόν, ταπεινωθέντες υμείς διά Χριστόν, κατεπτώσατε σοφοί, Μάρτυρες τή θεία χάριτι.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τόν ανατείλαντα εκ σού, υπερβολή ευσπλαγχνίας, εν Σταυρώ καθορώσα, θρηνωδείς, Δέσποινα τούτον δοξάζουσα.

 

Έτερος, τής Υπεραγίας Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Τώ συντρίψαντι πολέμους, εν βραχίονι αυτού, καί διαβιβάσαντι, τόν Ισραήλ εν Ερυθρά θαλάσση, άσωμεν αυτώ, ως λυτρωτή ημών Θεώ, ότι δεδόξασται.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως τερπνότατον ασμάτων, ωδήν Θεοτερπή, ευχαριστίας ένεκα προσφέρομεν, τό Χαίρέ σοι Αγνή, ότι εκ θλίψεως χαράν, ημίν εβράβευσας.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τού ελέους σουτήν χάριν, καί τής σκέπης τήν ισχύν, ου σιωπώμεν Παρθένε πανύμνητε, κηρύττομεν δέ νύν, ότι κινδύνων χαλεπών, ημάς διέσωσας.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Εκ ποικίλων λυτρωθέντες, πειρασμών καί συμφορών, ταίς μητρικαίς σου πρεσβείαις Πανύμνητε, ψάλλομεν θερμώς, ευχαριστίας σοι φωναίς, ωδήν επινίκιον.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Κροσσωτοίς κεχρυσωμένη, ως χρυσοίς ταίς αρεταίς, καί ταίς τού Πνεύματος χάρισι Πάναγνε, ως νύμφη τού Πατρός, ωραϊσθείσα αληθώς, εδείχθης Μήτηρ Θεού.

 

Ωδή γ'

Ο Ειρμός

Εστερεώθη τή πίστει, Χριστού η Εκκλησία, καί γάρ απαύστως εν ύμνοις, βοά μελωδούσα, Άγιος εί Κύριε, καί σέ υμνεί τό πνεύμά μου.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ο απαθής κατ' ουσίαν, πώς πάθος υπέστης; ο τήν ζωήν μοι εμπνέων, πώς θνήσκεις εν ξύλω; Μέγα σου τό έλεος, καί η μακροθυμία σου.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Σταυρώ ληστών μέσον Λόγε, αδίκως ανυψώθης, καί εδικαίωσας πίστει, τόν σέ επεγνωκότα, Κτίστην πάσης κτίσεως, εθελουσίως πάσχοντα.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ξέσεις σαρκός καρτερούντες, χειρών τε αφαιρέσεις, καί τών ποδών καί παντοίων, μελών Αθλοφόροι, δόξης επετύχετε, υπέρ ημών πρεσβεύοντες.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υπερβολή τών βασάνων, ενθέως λαμπρυνθέντες, τήν υπερβάλλουσαν δόξαν, Σοφοί νύν κληρούσθε, πάντοτε πρεσβεύοντες, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Λύσιν ημίν οφλημάτων, αγνή Παρθένε δίδου, ταίς μητρικαίς σου πρεσβείαις, η τόν Σταυρώ παγέντα, άνθρωπον γενόμενον, Θεόν Λόγον κυήσασα.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Ο ουρανούς τώ λόγω στερεώσας, καί τό τής γής θεμέλιον εδράσας, επί υδάτων πολλών, στερέωσόν μου τόν νούν, εις τό θέλημά σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τό τής χαράς, τής θείας μεγαλείον, ως παροχήν ημίν τής σωφροσύνης, ευχαριστίας φωναίς, προφθάσωμεν ευσεβώς, χαιρετίζοντες αυτήν, ως προστασίαν ημών.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Οι διά σού, ρυσθέντες τών κινδύνων, καί διά σού χαράς επιτυχόντες, Μήτηρ ανύμφευτε, ως δοτήρα αγαθήν, καί προστάτιν ευκλεή, πάντες δοξάζομεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Καταλλαγήν, πταισμάτων και κινδύνων, τήν θεϊκήν πρεσβείαν σου πλουτούντες, Μήτηρ Χριστού του Θεού, ως αιτίαν αγαθών, ανυμνούμεν σε πιστώς, ευχαριστίας φωναίς.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Η τής χαράς, πηγή τής αθανάτου, βρύεις χαράς τά ρείθρα ιαμάτων τοίς κινδυνεύουσι, καί σώζεις πάντας Αγνή, ως αέναος ημών, αγαθοδότις Θεού.

 

Ωδή δ'

Ο Ειρμός

Εισακήκοα τήν ακοήν σου, καί εφοβήθην, κατενόησα τά έργα σου, καί εξέστην Κύριε.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ωραιότατος καθάπερ βότρυς, Σταυρώ υψώθης, ευφροσύνης γλεύκος Δέσποτα, εναποστάξας φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Πολυώδυνα ανθρώπων πάθη, έπαυσας Λόγε, πάθος Δέσποτα εκούσιον, εν τή σαρκί σου δεξάμενος.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ετραυμάτισαν τώ τραυματούσθαι, οι Αθλοφόροι, τόν πολέμιον καί ώφθησαν, ιατροί τών παθημάτων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Παρετάξαντο πρός τούς τυράννους, οι Αθλοφόροι, καί νικήσαντες εστέφθησαν, νικητικοίς διαδήμασι.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Αεκύησας άνευ σποράς, Παρθένε τόν Λόγον, τόν Σταυρώ εξαφανίσαντα, τήν φθοράν αγαθότητι.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Εκάλυψεν ουρανούς Χριστέ ο Θεός, εν τή σή οικονομία, η αρετή τής αφράστου, σοφίας σου Φιλανθρωπε.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Επάξιόν σοι ωδήν, τό Χαίρε Αγνή, οι ρυσθέντες τών κινδύνων, ταίς σαίς πρεσβείαις Παρθένε, γηθόμενοι προσάγομεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Επήγειρον καθ' ημών, κινδύνους πολλούς, τών παθών αι αμαρτίαι, αλλά η θεία σου σκέπη, ημάς Αγνή ερρύσατο.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ευχάριστόν σοι ωδήν, ψυχής ταίς χερσίν, επισείομεν Παρθένε, τοίς θείοις ύμνοις σκιρτώντες, εκ θλίψεως ρυσθέντες πολλής.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Μακάριοι αληθώς, οι σέβοντές σε Θεοτόκε Παναγία, ότι εν σοί αμαρτίας, καί θλίψεως ερρύσθημεν.

 

Ωδή ε'

Ο Ειρμός

Ορθρίζει τό πνεύμά μου, πρός σέ ο Θεός, διότι φώς εί, καί τά σά προστάγματα, εγένοντο ιάματα, τοίς δούλοις σου φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Υψούμενος Δέσποτα εν ξύλω σαρκί, τήν κτίσιν πάσαν, εκ βαράθρων χαλεπών, τής αγνωσίας είλκυσας, πρός γνώσίν σου φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Κρανίου σε τόπω εξητήσαντο, λαός άνομος, σταυρωθήναι Ιησού, τήν κάραν τήν ολέθριον, τού όφεως συντρίβοντα.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Εστήσατε δυσσεβείας ρεύματα, Χριστού Μάρτυρες, θείοις αίμασιν υμών, καί Φαραώ τόν τύραννον, εν τούτοις απεπνίξατε.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τοίς όνυξιν αφειδώς ξεόμενοι, εσπαράξατε, τοίς ελέγχοις Αθληταί, καρδίας ματαιόφρονας, καί νικηταί γεγόνατε.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ηγίασεν ο Θεός τήν μήτραν σου, αγία Σεμνή, κατοικήσας εν αυτή, καί εν Σταυρώ υψούμενος, τήν κτίσιν συνανύψωσε.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Διασκεδάσας τήν νύκτα τών παθών, λάμψον μοι φώς νοερόν, ο τό αρχέγονον σκότος, τής αβύσσου διώξας, καί τό πρωτόκτιστον φώς, καταλάμψας τώ κόσμω, Δημιουργέ τού παντός.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τής αμαρτίας αναίρεσιν πιστών, Παρθένε τέτοκας, καί εκ κινδύνων καί πόνων, διεσώθη ο κόσμος, διό τό Χαίρέ σοι, καί ημείς εκβοώμεν, ρυσθέντες εκ θλίψεως.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Κατασχεθέντες ποικίλοις πειρασμοίς, άχραντε Δέσποινα, καί αθυμία καί θλίψει, καί δεινή περιστάσει, απογνωσθέντες ημείς, ευφροσύνης ελπίδα, σέ επλουτήσαμεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως σωτηρίας φύλαξ τών πιστών, καί οικετών σου Αγνή, αποδιώκεις κινδύνους, καί φρουρείς απημάντους, διό οι μέτοχοι, τών πολλών αγαθών σου, ευχαριστούμεν ωδαίς.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ευχαριστούμέν σοι ρυσθέντες διά σού, αμαρτημάτων πολλών, καί ασθενείας καί πόνων, καί κινδύνων χαλεπών, άχραντε Δέσποινα, η ελπίς η βεβαία, τών πιστών σου οικετών.

 

Ωδή ς'

Ο Ειρμός

Ο Ιωνάς εκ κοιλίας άδου εβόα. Ανάγαγε εκ φθοράς τήν ζωήν μου, ημείς δέ σοι βοώμεν, Παντοδύναμε Σωτήρ ελέησον ημάς.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Νοσήσασαν τών ανθρώπων τήν φύσιν, επέφανας διά σπλάγχνα ελέους, ιατρέ τών νοσούντων, καί ιάσω τώ Σταυρώ καί τώ πάθει σου.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ξύλω τό πρίν ο Αδάμ κατεκρίθη, ξύλω δέ νύν τού Σταυρού δικαιούται, τήν είσοδον λαμβάνων, Παραδείσου καί τρυφής τήν απόλαυσιν.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Υμνούμεν σε τόν Σταυρώ υψωθέντα, δοξάζομεν τόν ακάνθαις στεφθέντα, καί δόξη στεφανούντα, τούς ανθρώπους Βασιλεύ υπεράγαθε.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λυμαντικήν απωσάμενοι βλάβην, οι Αθληταί τής ειδωλομανίας, βασάνοις ομιλούντες καί θανόντες, σύν Χριστώ βασιλεύουσιν.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ου διωγμός, ου λιμός, ου γυμνότης, ου κίνδυνοι, ουδέ θάνατος όλως, τούς θείους Αθλοφόρους, τής αγάπης τού Χριστού διεχώρισαν.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Υμνολογείς τόν εκ σού σαρκωθέντα, καί θρηνωδείς, εν Σταυρώ υψωθέντα, αυτόν κατανοούσα, Μητροπάρθενε αγνή παναμώμητε.

 

Έτερος τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Βυθώ αμαρτημάτων, περιπεσών Αγαθέ, ως Ιωνάς εκ τού κήτους βοώ σοι. Ανάγαγε εκ φθοράς τήν ζωήν μου, καί σώσόν με φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Αγγέλων γλώσσαι Κόρη, τά σά εγκώμια, ανακηρύττειν ου σθένουσιν Αγνή, ημείς δέ νύν δουλικώς, δανεισάμενοι τό Χαίρε, τού Γαβριήλ προσφέρομεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Εις βάθος αθυμίας, καί περιστάσεως, ταίς αμαρτίαις ημών, πεπτωκότες ερρύσθημεν, διά σού τής ανάγκης τών κινδύνων, Παρθένε Θεοτόκε Αγνή.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Υπόχρεων ειργάσω, πάντα τόν κόσμον Αγνή, ευχαριστείν καί αινείν καί δοξάζειν, τήν χάριν σου ευσεβώς, διά σού γάρ τών κινδύνων, καί θλίψεων λυτρούμεθα.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Εν νυκτί καί εν ημέρα, καί φανερώς καί κρυπτώς, επί τήν σήν καταφεύγομεν, πάντες βοήθειαν, Παναγία Θεοτόκε Αγνή, καί σεπτώς σε γεραίρομεν.

 

Ωδή ζ'

Ο Ειρμός

Κάμινον Παίδες, πυρίφλεκτον πάλαι, δροσοβολούσαν υπέδειξαν, ένα Θεόν ανυμνούντες καί λέγοντες, ο υπερυψούμενος, τών Πατέρων Θεός καί υπερένδοξος.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Βάρος κουφίζων, τών ανομιών μου, μέσον, ανόμων ανήρτησαι, επί Σταυρού Ιησού υπεράγαθε, ο υπερυψούμενος, τών Πατέρων Θεός καί υπεράγαθος.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Λόγχη ενύγης, τήν θείαν πλευράν σου, καί τής πλευράς τό ολίσθημα, επανορθώσω, φλογίνη ρομφαία δέ, διδόναι μοι είσοδον, Παραδείσου, Σώτερ προστάττεις πάντοτε.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Άστρα εν ύψει, τεθεμελιωμένα, τής Εκκλησίας οι Άγιοι, γεγενημένοι τήν κτίσιν αυγάζουσιν, άθλων ταίς λαμπρότησι, καί τών ιαμάτων φαιδρότησι.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Βίβλος προσφέρει, αεί γεγραμμένους, ζώντων Κυρίου τούς Μάρτυρας, τά γεγραμμένα Θεού δικαιώματα, προθύμως φυλάξαντας, καί ενηθληκότας στερρότατα.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Η Παναγία, πανάγιον Λόγον, τόν εξ αυτής ανατείλαντα, εν τώ αγίω Σταυρώ ανυψούμενον, καί καθαγιάζοντα τούς ανθρώπους, ορώσα επωδύρετο.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Τούς εν Καμίνω Παίδας μιμούμενοι, οι τού Πνεύματος τήν δρόσον δεξάμενοι, εν πίστει κραυγάζομεν. Ευλογείτε τά έργα, Κυρίου τόν Κύριον.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τό Χαίρειν ευχαρίστως σοι προσφέρομεν, πάσης δυσχερείας διά σού, Μήτηρ Θεού ως αληθώς λελυτρωμένοι καί συμφώνως κράζοντες, εν ευφροσύνη καί χαρά, σε μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ηυλίσθημεν εσπέρας, κλαυθμώ πολλώ, επί τή προσδοκία τών κακών, αλλά τήν σήν θεοπρεπή σκέπην Παρθένε, δεηθέντες εύρομεν, αγαλλίασιν καί λύσιν, απάσης θλίψεως.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως θείον καταφύγιον, τήν σκέπην σου, πάντες κεκτημένοι πρός Θεόν, εν πειρασμοίς καί διωγμοίς, καί αμαρτίαις, επί σοί προσπίπτομεν, καί διά σού απαλλαγήν, πλουτούμεν Άχραντε.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τήν χάριν τής πρεσβείας σου κηρύττομεν, στόματι καί πνεύματι αεί, ως δι' αυτής καί πειρασμών καί τυραννίδος, καί βαρείας θλίψεως, καί παντοίων παθών, οι δούλοί σου λυτρούμενοι.

 

Ωδή η'

Ο Ειρμός

Τόν μόνον άναρχον, Βασιλέα τής δόξης, όν ευλογούσιν ουρανών αι Δυνάμεις, καί φρίττουσι τών Αγγέλων αι τάξεις, υμνείτε Ιερείς, λαός υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Νεκρόν με έδειξε, τό τής γνώσεως ξύλον, σύ δε Χριστέ μου νεκρωθείς επί ξύλου, εζώωσας καί εφώτισας ψάλλειν, Υμνείτε Ιερείς, λαός υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ακάνθαις έστεψεν, ο παράνομος δήμος, σέ Βασιλεύ παρακοής εκριζούντα, τήν άκανθαν, Αδάμ τού πρωτοπλάστου, καί ύψωσε Σταυρώ, τόν πάντας εκ τού βάθους, ελκύσαντα τής πλάνης.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Συνέσει τείναντα, ουρανούς σε τανύει, επί τού ξύλου ο λαός ο αγνώμων, ιώμενον τάς ημών αμαρτίας, τώ πάθει σου Σωτήρ, καί παύσαντα τούς πόνους, τοίς εκ τών ήλων πόνοις.

Μαρτυρικόν

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μαρτύρων λείψανα, ευωδίαν θαυμάτων, τοίς προσιούσιν αδιστάκτω καρδία, εκπέμπουσι, καί παθών δυσωδίαν, διώκουσιν αεί, καί πάσιν ευρωστίαν, ενθέως χορηγούσι.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Αγίων τάγματα, λιτανεύουσι Κόρη, τόν εκ γαστρός σου προελθόντα Δεσπότην, τόν δείξαντα, εν Σταυρώ τούτοις τρίβον, αθλήσεως Αγνή, καί σέ δοξολογούσιν, ως πάντων Βασιλίδα.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Τόν υπ' Αγγέλων ασιγήτως, εν υψίστοις δοξαζόμενον Θεόν, οι ουρανοί τών ουρανών, γή καί όροι καί βουνοί καί βυθός, καί πάν γένος ανθρώπων, ύμνοις αυτόν ως Κτίστην, καί Λυτρωτήν ευλογείτε.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως λυτρωθέντες καταιγίδος, αμαρτίας καί παθών καί πειρασμών, ταίς σαίς πρεσβείαις αγαθή, Θεοτόκε ευχαρίστω φωνή, τό Χαίρε σοι βοώμεν, ως διά σού εκ θλίψεως, εις χαράν μετελθόντες.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Εν τή οδύνη τών κινδύνων, κεκραγότας ου παρείδες Αγαθή, αλλά δεήσεως πτωχής, επακούσασα ερρύσω ημάς, εκ θλίψεως μεγάλης, όθεν πιστώς τήν σήν πρεσβείαν, Αγνή ανυμνούμεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Αμαρτημάτων καί πταισμάτων, η αιτία νύν επήγειρεν ημίν, θλίψεις κινδύνων καί παθών, καί ανθρώπων πειρασμούς απηνείς, ταίς σαίς Θεοκυήτορ, θείαις λιταίς ερρύσθημεν, εξ εχθρών παραδόξως.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Οι οικτιρμοί σου επί πάντας, αενάως καταπέμπονται Χριστέ, αγαθοδότως αληθώς, ταίς πρεσβείαις τής Τεκούσης σε, εν ταύτη γάρ πλουτούμεν, Χριστιανοί τό έλεός σου, Σωτήρ ελεήμον.

 

Ωδή θ'

Ο Ειρμός

Πανύμνητε, τών ουρανών υψηλοτέρα, η τόν άναρχον Λόγον ασπόρως συλλαβούσα, καί σεσαρκωμένον Θεόν, τεκούσα τοίς ανθρώποις, ωδαίς πάντες σε πιστοί μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ικρίω σε, ανυψωθέντα ως εώρα, Βασιλεύ τών απάντων ο ήλιος εσβέσθη, καί τό καταπέτασμα τό τού ναού, ερράγη, η φαιδρότης Ιησού παντοδύναμε.

 

Στίχ. Δόξα τή αγία Σταυρώσει σου Κύριε.

 

Ώ ρυξάν σου, χείρας, οι άνομοι καί πόδας, καί πλευράν ζωηφόρον, εκέντησαν τή λόγχη, καί χολήν καί όξος σε, επότισαν Οικτίρμον, τού παντός τόν γλυκασμόν καί Θεόν ημών.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Συνέτριψαν, τού αρχεκάκου τάς παγίδας, συντριβόμενοι πάσαις, ιδέαις τών βασάνων, καί στεφανηφόροι τή νίκη γεγονότες, οι γενναίοι Αθληταί μακαρίζονται.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ηγίασαν, τή καταθέσει τών λειψάνων, πάσαν γήν οι Αθλοφόροι καί έπαυσαν τάς κνίσσας, τών ειδωλοθύτων, πυρί προσομιλούντες, καί εν τούτω μυστικώς, ολοκαυτούμενοι.

Σταυροθεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φιλάγαθε, τών Χερουβείμ αγιωτέρα, η Θεού Θεόν Λόγον σαρκί, αποτεκούσα, τόν ανυψωθέντα σαρκί Σταυρώ εθελουσίως, υπέρ πάντων εκτενώς, τούτον πρέσβευε.

 

Έτερος, τής Θεοτόκου

Ο Ειρμός

Ασπόρου τόκου σύλληψιν, τίς ερμηνεύσει βροτών; αφθόνου τόκου γέννησιν, τίς μή θαυμάει γηγενών; διό σε αι φυλαί τής γής, Θεοτόκε μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τό Χαίρε επαξίως σοι, μετά φωνής αλαλαγμού, Παρθένε νύν προσφέρομεν, σύν τώ Αγγέλω Γαβριήλ, ρυσθέντες εκ ποικίλων πειρασμών, Θεοτόκε ταίς πρεσβείαις σου.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Χαρά καί αγαλλίασις, καί ευφροσύνη θεϊκή, Παρθένε απειρόγαμε ημίν επλήθυνε Θεού, ιδού γάρ οι πενθούντες χαλεπώς, αγαλλόμεθα πρεσβείαις σου.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Θυσίαν σοι αινέσεως, θύω καί γλώσση καί φωνή, ωδήν ευχαριστήριον, αποδιδούς σοι εκτενώς, Παρθένε ως ηυξάμην διά σού, εν ημέρα ρυσθείς εκ θλίψεως.

 

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Συγχαίρομέν σοι Άχραντε, τώ θείω τόκω ευσεβώς, χαράν ημίν έβλυσας, εκ θλίψεως καί πειρασμού, διό σοι ευχαρίστως καί ημείς, τήν ωδήν αποπληρούμεν.

 

Απόστιχα τών Αίνων, Σταυρώσιμα

Δεσπότης ών φιλάνθρωπε Ζωοδότα, εξηγόρασας διά Σταυρού σου τήν οικουμένην, Κύριε δόξα σοι.

 

Στίχ. α'. Ενεπλήσθημεν τό πρωϊ τού ελέους σου, Κύριε, καί ηγαλλιασάμεθα καί ηυφράνθημεν έν πάσαις ταίς ημέραις ημών. Ευφρανθείημεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών, ών είδομεν κακά, καί ίδε επί τούς δούλους σου καί επί τά έργα σου, καί οδήγησον τούς υιούς αυτών.

 

Σταυρώ προσηλώθη, η άμπελος η αληθινή, ετρύγησαν τά έθνη, Παράδεισον μετά Ληστού. Αύτη η δόξα τής Εκκλησίας, ούτος ο πλούτος τής βασιλείας, ο παθών δι' ημάς, Κύριε δόξα σοι.

Μαρτυρικόν

Στίχ. β'. Καί έστω η λαμπρότης Κυρίου τού Θεού ημών εφ' ημάς, καί τά έργα τών χειρών ημών κατεύθυνον εφ' ημάς, καί τό έργον τών χειρών ημών κατεύθυνον.

 

Τήν μνήμην τών αγίων σου, Αθλοφόρων εορτάζοντες, σέ ανυμνούμεν Χριστέ βοώντες, Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας

Σταύρωσιν καί σφαγήν ως κακούργος, κατεδέξω Μακρόθυμε, ίνα πεπτωκότας ημάς διά ξύλου, πάλιν διά ξύλου Σταυρού σου υψώσης, αλλ' η τετοκυίά σε Παρθένος εξεπλήττετο, νεκρόν καθορώσά σε, καί στένουσα έκραζεν. Ώ μανία άδικος! πώς κτείνουσιν άνομοι τόν Δίκαιον;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

 

Ωραίος ήν καί καλός εις βρώσιν, ο εμέ θανατώσας καρπός, Χριστός εστι τό ξύλον τής ζωής, εξ ού φαγών ου θνήσκω, αλλά βοώ σύν τώ Ληστή. Μνήσθητί μου Κύριε, εν τή Βασιλεία σου.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

 

Ιώμενος τού Αδάμ τό άλγος, ό υπέστη εχθρού συμβουλή, υψώθης επί ξύλου Βασιλεύ, καί άλγος καθυπέστης, χείρας καί πόδας, ηλωθείς, όθεν σου δοξάζομεν, Λόγε τό μακρόθυμον.

 

Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς, καί διώξωσι, καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθυμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

 

Εν μέσω σε τών ανόμων δήμος, τών Εβραίων εσταύρωσε, τόν μόνον Νομοδότην Λυτρωτά, πάσης παρανομίας, εκλυτρούμενον Χριστέ, γένος τό ανθρώπινον, όθεν ανυμνούμέν σε.

Μαρτυρικόν

Χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς.

 

Τά στίγματα τών πολλών βασάνων, ως τερπνά ωραϊσματα, προσφέροντες οι θείοι Αθληταί, κόσμος τής Εκκλησίας, εγνωρίσθησαν φαιδρός, πάντοτε πρεσβεύοντες, υπέρ τών ψυχών ημών.

Δόξα...

Διάσωσον ώ Τριάς αγία, τούς σούς δούλους υμνούντάς σε, δυνάμωσον ισχύϊ τού Σταυρού, καί πρός τήν άνω Πόλιν, βαίνειν οδήγησον ημάς, ένθα καί γενόμενοι, εύροιμεν τό έλεος.

Καί νύν... Σταυροθεοτοκίον

Μή έχοντα καθορώσα είδος, ουδέ κάλλος Χριστέ, σέ σαρκί υψούμενον εν ξύλω τού Σταυρού, η πάναγνος Παρθένος, ανεβόα οδυνηρώς, Οίμοι! πώς σε άνομοι, Τέκνον κατεσπάραξαν.