Στιχηρά Δεσποτικά

Ήχος πλ. α'

Χαίροις ασκητικών αληθώς

Στίχ. α'. Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.

 

Φείσαι τού σού οικέτου Χριστέ, ηνίκα μέλλει η ψυχή μου τού σώματος, προστάξει σου χωρισθήναι, τού αγαγόντος εις έν, τόν χούν καί τό πνεύμα, θείω νεύματι, εχθρών αοράτων, επιδρομής καί κακώσεως, ενεδρευόντων, αφειδώς διασπάσαί με, καί κατάβρωμα, εαυτών απεργάσασθαι, ρύσαί με καί αξίωσον, τυχείν αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, καί στεναγμός, ένθα πέφυκε, τρυφής ο χειμάρρους, καί φωνή εορταζόντων, καί αγαλλίασις.

 

Στίχ. β'. Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.

 

Ώραν τής τελευτής δεδοικώς, καί τών δαιμόνων τήν φρικτήν επανάστασιν, βοώ σοι εκ κατωδύνου, ψυχής ο τάλας εγώ. Τάς αυτών παγίδας καί τά σκάνδαλα, τή σή δυναστεία, Δέσποτα Κύριε σύντριψον, καί μή εάσης, τής αυτών με σκαιότητος, παρανάλωμα, χρηματίσαι τόν δούλόν σου, ίδε μου τήν κατήφειαν, καί πρόσχες τή θλίψει μου, καί τήν αθλίαν ψυχήν μου, τών οδυνών ελευθέρωσον, Θεέ πανοικτίρμον, ο δωρούμενος τώ κόσμω τό μέγα έλεος.

 

Στίχ. γ'. Από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωϊας ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.

 

Ώσπερ η Χαναναία Σωτήρ, καγώ βοώ σοι. Τήν ψυχήν μου θεράπευσον, καί ρύσαι δαιμόνων βλάβης, καί επηρείας εχθρών, τών παρά τήν φύσιν ενοχλούντων με, αεί καί φθειρόντων, τό κατ' εικόνα σου Κύριε, καί εξελκόντων, λογισμού τό κριτήριον, εις ανόνητα, καί ψεκτά ενθυμήματα, άπερ εκ τής καρδίας μου εξάλειψον δέομαι, καί εν αυτή μοι τόν φόβον, σού τόν αγνότατον φύτευσον, καί δός εν ειρήνη εκτελέσαι μου τόν βίον, εν ταπεινώσει ψυχής.

Έτερα Μαρτυρικά Αυτόμελα

Στίχ. δ'. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος, καί πολλή παρ' αυτώ, λύτρωσις. καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραήλ έκ πασών τών ανομιών αυτού.

 

Τόν θυρεόν τής πιστεως περιβαλλόμενοι, καί τώ τύπω τού Σταυρού, εαυτούς διαναστήσαντες, πρός τάς βασάνους ανδρείως απηυτομόλησαν, καί διαβόλου τήν πλάνην καί τό θράσος κατήργησαν, οι Άγιοί σου Κύριε. Αυτών ταίς ικεσίαις, ως παντοδύναμος Θεός, τώ κόσμω τήν ειρήνην κατάπεμψον, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

 

Στίχ. ε'. Αινείτε τόν Κύριον πάντα τά έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί.

 

Πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άγιοι Μάρτυρες, ίνα ρυσθώμεν τών ανομιών ημών, υμίν γάρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

 

Στίχ. ς'. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημάς, καί η αλήθεια τού Κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

 

Ακορέστω διαθέσει ψυχής, Χριστόν ουκ αρνησάμενοι, άγιοι Μάρτυρες, οίτινες διαφόρους αικισμούς παθημάτων υπομείναντες, τών τυράννων τά θράση κατηδαφίσατε, ακλινή καί άτρωτον τήν πίστιν φυλάξαντες, εις ουρανούς μετέστητε, όθεν καί παρρησίας, τυχόντες πρός αυτόν, αιτήσασθε δωρηθήναι, ημίν τό μέγα έλεος.

Δόξα καί νύν... Θεοτοκίον

Εν τή Ερυθρά θαλάσση, τής απειρογάμου Νύμφης, εικών διεγράφη ποτέ. Εκεί Μωϋσής διαιρέτης τού ύδατος, ενθάδε Γαβριήλ υπηρέτης τού θαύματος, τότε τόν βυθόν επέζευσεν αβρόχως Ισραήλ, νύν δέ τόν Χριστόν εγέννησεν ασπόρως η Παρθένος, η θάλασσα μετά τήν πάροδον τού Ισραήλ, έμεινεν άβατος, η Άμεμπτος μετά τήν κύησιν τού Εμμανουήλ, έμεινεν άφθορος, ο ών καί προών, καί φανείς ως άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς.

 

Απόστιχα Μαρτυρικόν

Τών επιγείων απάντων καταφρονήσαντες, καί τών βασάνων ανδρείως κατατολμήσαντες, τών μακαρίων ελπίδων ουκ ηστοχήσατε, αλλ' ουρανών Βασιλείας κληρονόμοι γεγόνατε, πανεύφημοι Μάρτυρες, έχοντες παρρησίαν πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν τώ κόσμω τήν ειρήνην αιτήσασθε, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Νεκρώσιμα

Στίχ. Α'. Πρός σέ ήρα τούς οφθαλμούς μου, τόν κατοικούντα εν τώ ουρανώ. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας τών κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας τής κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών πρός Κύριον τόν Θεόν ημών, έως ού οικτιρήσαι ημάς.

 

Εμνήσθην τού Προφήτου βοώντος. Εγώ ειμι γή καί σποδός, καί πάλιν κατενόησα εν τοίς μνήμασι, καί είδον τά οστά τά γεγυμνωμένα, καί είπα, Άρα τίς εστι; Βασιλεύς, ή στρατιώτης, ή πλούσιος, ή πένης, ή δίκαιος, ή αμαρτωλός; αλλά ανάπαυσον, Κύριε, μετά δικαίων τούς δούλους σου, ως φιλάνθρωπος.

 

Στίχ. Β'. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλ ήσθη η ψυχή ημών, τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, καί η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις.

 

Σύ έπλασάς με, Κύριε, καί έθηκας επ' εμέ τήν χείρά σου, καί ενετείλω μοι, καί είπας. Εις γήν πάλιν πορεύση. Οδήγησόν με εις ευθείαν οδόν σου, συγχώρησόν μοι τά πλημμελήματά μου, καί άνες μοι δέομαι, ως φιλάνθρωπος.

Δόξα... Kαί νύν... Θεοτοκίον

Σέ δυσωπούμεν, ως Θεού Μητέρα. Ευλογημένη, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Καθίσματα Μαρτυρικά

Ήχος πλ. α'

Κύριε, τό ποτήριον τού πάθους σου, οι Αθλοφόροι σου ζηλώσαντες, κατέλιπον τήν τού βίου τερπνότητα, καί γεγόνασι τών Αγγέλων συμμέτοχοι. Αυτών ταίς παρακλήσεσι, παράσχου ταίς ψυχαίς ημών, ιλασμόν αμαρτιών, καί τό μέγα έλεος.

Τόν συνάναρχον Λόγον

Τών αγίων Μαρτύρων τά κατορθώματα, ουρανών αι Δυνάμεις υπερεθαύμασαν, ότι εν σώματι θνητώ, τόν ασώματον εχθρόν, τή δυνάμει τού Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς, ενίκησαν αοράτως, καί πρεσβεύουσι τώ Κυρίω, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Δόξα... Kαί νύν... Θεοτοκίον

Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος, Χαίρε τείχος καί σκέπη τών προστρεχόντων εις σέ. Χαίρε αχείμαστε λιμήν καί απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκί, τόν ποιητήν σου καί Θεόν, πρεσβεύουσα μή ελλείπης, υπέρ τών ανυμνούντων, καί προσκυνούντων τόν τόκον σου.

 

Έτερα Καθίσματα

μετά τόν Άμωμον

Μαρτυρικόν

Τά θαύματα τών αγίων σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον, ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταίς αυτών ικεσίαις, βουλάς εθνών διασκέδασον, τής Βασιλείας τά σκήπτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθός καί φιλάνθρωπος.

Νεκρώσιμον

Ανάπαυσον Σωτήρ ημών, μετά δικαίων τούς δούλους σου, καί τούτους κατασκήνωσον εν ταίς αυλαίς σου, καθώς γέγραπται, παρορών ως αγαθός, τά πλημμελήματα αυτών, τά εκούσια καί τά ακούσια, καί πάντα τά εν αγνοία, καί γνώσει φιλάνθρωπε.

Δόξα... Kαί νύν... Θεοτοκίον

Τόν συνάναρχον Λόγον

Θεοτόκε Παρθένε Μήτηρ ανύμφευτε, η τόν Σωτήρα τού κόσμου κυοφορήσασα, καί τεκούσα εν δυσί τελείαις φύσεσιν, εκδυσώπησον αυτόν, σύν Προφήταις ιεροίς, καί Μάρτυσι καί Οσίοις, υπέρ ειρήνης τού κόσμου, καί σωτηρίας τών ψυχών ημών.

 

Κανών εις πάντας τούς Αγίους, ού η Ακροστιχίς.

Σοίς Χριστέ, δούλοις τούς δε τούς ύμνους φέρω. Ιωσήφ.

 

Ωδή α'  Ήχος πλ. α'

Ο Ειρμός

Γήν εφ' ήν ουκ έλαμψεν, ουκ είδεν ήλιος ποτέ, άβυσσον, ήν ουχ εώρακε γυμνήν τό κύτος ουρανού, Ισραήλ διώδευσεν αβρόχως, Κύριε, καί εισήγαγες αυτόν, εις όρος αγιάσματός σου, άδοντα ψάλλοντα επινίκιον ωδήν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σώματα προϊέμενοι, τοίς ανημέροις δικασταίς, ηνέγκατε ανυποίστους αικισμούς, γενναίοι Αθληταί, προσδοκώντες λήψεσθαι βραβεία άνωθεν, καί εισήγαγεν υμάς Χριστός, εις αιωνίους σκηνάς, χαίροντας άδοντας, επινίκιον ωδήν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Όσιοι καί Δίκαιοι, και Ιεράρχαι ευκλεείς, τελέσαντες τά προστάγματα Θεού, εποίμαναν λαούς, καί καλώς ωδήγησαν εφ' ύδωρ γνώσεως, αξίως ακαί χειμάρρους τής τρυφης, πειλήφασι, βρύοντες πάντοτε, ιαμάτων ποταμούς.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιθυνόν με, Κύριε, πρός τούς λιμένας τής ζωής, δεήσεσι Προφητών πανευκλεών, σοφών Ιεραρχών, ιερών Γυναίων τε τών αθλησάντων στερρώς, καί τόν άρχοντα αεί, ανδρεία πατησάντων φρενί, άδοντα ψάλλοντα, επινίκιον ωδήν.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σέ καθικετεύομεν, τόν ευδιάλλακτον Θεόν, ανάπαυσον εν τοίς κόλποις Αβραάμ, τούς δούλους σου, Χριστέ, ούς πιστώς μετέστησας, εκ τής τού βίου ταραχής, καί αξίωσον αυτούς, φωτός διαιωνίζοντος, τούτων τά πταίσματα, παρορών ως αγαθός.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Χαίρέ σοι κραυγάζομεν, τή κυησάση τήν χαράν, Πανύμνητε, φωταγώγησον ημών, τόν νούν καί τήν ψυχήν, καί πρός τρίβους γνώσεως, πάντας οδήγησον, καί πταισμάτων ιλασμόν, δοθήναι πάσιν αίτησαι, Δέσποινα άχραντε, τόν Υιόν σου καί Θεόν.

 

Κανών εις Κοιμηθέντας, ού η Ακροστιχίς.

Θεοφάνους ο πέμπτος εις νεκρούς κανών.

 

Ο Ειρμός

Tώ σωτήρι Θεώ, τώ εν θαλάσση λαόν, ποσίν αβρόχοις οδηγήσαντι, καί Φαραω πανστρατιά καταποντίσαντι, αυτώ μόνω άσωμεν, ότι δεδόξασται

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Θειοτάτη στοργή, οι Αθλοφόροι Χριστού, τυράννων θράσος κατηδάφισαν, τοίς μεταστάσι δέ πιστοις, οι συμπαθέστατοι, αιτούνται, τήν άφεσιν καί τήν ανάστασιν.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Εν Αγίων σκηναίς, εν ταίς αυλαίς σου Χριστέ, τούς μεταστάντας κατασκήνωσον, τήν οφειλήν υπέρ αυτών καταβαλλόμενος, τό αίμά σου Δέσποτα τό τιμιώτατον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Η σοφίας Θεού, χαρακτήρ ο ακριβής, ο πάντα φέρων τού Γεννήτορος, ούς προσελάβου οικτίρμον, αυτός ανάπαυσον, διδούς τήν αϊδιον μακαριότητα.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φωτοφόρος σκηνή, χρυσοειδής κιβωτός, τόν Θεόν Λόγον περιέχουσα, σεσαρκωμένον δι' ημάς τόν καταλύσαντα, θανάτου τήν δύναμιν, ώφθης Πανάμωμε.

 

Ωδή γ'

Ο Ειρμός

Σαλευομένη τήν καρδίαν μου, Κύριε, τοίς κύμασι τού βίου, στερέωσόν με, εις λιμένα εύδιον, καθοδηγών ως Θεός.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ραβδιζομένου ουκ εφείσασθε σώματος, πανεύφημοι οπλίται νευρούμενοι, ταίς ελπίσι Μάρτυρες, τών αιωνίων τερπνών.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιεραρχίας στολήν εφαιδρύνατε, ιδέαις εναρέτοις ποιμάναντες, τού Χριστού τό ποίμνιον, επί νομάς ζωηράς.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σάρκα νεκρούντες εγκρατεία οι όσιοι, ζωής θείας μετέσχον, αυτών Χριστέ, ιεραίς δεήσεσι, κινδύνων ρύσαι ημάς.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τοίς κοιμηθείσι τήν εκείθεν ανάπαυσιν, Φιλάνθρωπε παράσχου, ά έπραξαν, επί γής οφλήματα, παρορών ως Θεός.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ευλογημένη γυναικών σε ως έβλεψε, κατάλογος γενναίως ενήθλησε, καί τώ σώ προσήνεκται, Παρθενομήτορ Υιώ.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Στερέωσον ημάς ο Θεός τή σήδυνάμει, καί κατάβαλε Αιρετικών τά φρυάγματα, καί ανύψωσον τό κέρας ημών.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Ανδρείως ταίς τυράννων ορμαίς, ανθεστηκότες ηγωνίσαντο, οι Αθληταί, καί πρεσβεύουσιν, υπέρ τών κεκοιμημένων Χριστέ.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Νομίμοις εντραφέντας τοίς σοίς, τούς μεταστάντας Υπεράγαθε, εν φωτεινοίς σου σκηνώμασι, προσδεξάμενος ανάπαυσον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ο μόνος ελεήμων Θεός, ούς εξελέξω καταξίωσον, τής τών Αγίων λαμπρότητος, παρορών αυτών τά πταίσματα.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Υμνούμεν τόν σόν τόκον Αγνή, δι' ού τής πρώην κατακρίσεως, καί τής κατάρας ερρύσθημεν, καί θανάτου ελυτρώθημεν.

 

Ωδή δ'

Ο Ειρμός

Ακήκοα, Κύριε, τήν ακοήν σου καί εφοβήθην, κατενόησα τήν οικονομίαν σου, καί εδόξασά σε, μόνε φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Δυνάμει σου, Κύριε, οι Αθλοφόροι εχθρών δυνάμεις κατεπάτησαν, καί ισχύς γεγόνασι τών πιστών, καί μέγα κραταίωμα.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι Όσιοι άπαντες, αγαλλιάσει, αγαλλιώνται, καί ενδέδυνται οι Ιερείς οι ένθεοι, δικαιοσύνην ώσπερ ιμάτιον.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υμνήσωμεν άπαντες, τούς θεηγόρους Θεού Προφήτας, καί τιμήσωμεν Γυναικών κατάλογον, τόν καλώς τόν δρόμον τελέσαντα.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λιμένι σου Δέσποτα, τής Βασιλείας εγκαθορμίσας, ούς μετέστησας ταραχής καί κλύδωνος, τού παρόντος βίου ανάπαυσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο Άχρονος γέγονε, νύν υπό χρόνον εκ σού Παρθένε, τούτον αίτησαι διαλύσαι άπαντα, τής ψυχής μου τά χρόνια πταίσματα.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ειρμός ο αυτός

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Συναϊδιόν σε τώ Πατρί ομολογούντες ευσεβώς, ανηρέθησαν οι Μάρτυρες Χριστέ, καί βοώσί σοι. Σώσον ους προσελάβου δούλους σου.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Ο γενόμενος εν τοίς νεκροίς, νε καί νεκρός ελεύθερος Χριστε, κροίς ζωήν αιώνιον διδούς, τήν ανάπαυσιν δός νύν, τοίς μεταστάσι δούλοις σου.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Παραγενόμενος εις τό σώσαι, τό πλανωμενον Χριστέ, τον Παράδεισον αξίωσον οικείν, ούς μετέστησας, πίστει δικαιώσας καί χάριτι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Επεσκίασεν η τού Υψίστου, Κόρη δύναμις εν σοί, καί Παράδεισον ειργάσατο ζωής, ξύλον έχουσα, μέσον τόν μεσίτην καί Κύριον.

 

Ωδή ε'

Ο Ειρμός

Τήν τάλαιναν ψυχήν μου, νυκτομαχούσαν τώ σκότει τών παθών, προφθάσας οίκτειρον, καί λάμψον, νοητέ Ήλιε, ημεροφαείς ακτίνας εν εμοί, τού διατμήξαι τήν νύκτα τό φώς.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιάσεις τοίς νοσούσι, πηγάζει Μαρτύρων τά οστά, μή συντριβέντα γάρ κακία, ωσεί χνούν ελέπτυναν, τά τής δυσσεβείας άπαντα οστά, καί τήν ημών ανορθούσι συντριβήν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τούς νόμους συντηρούσαι, Ιεραρχίαι εποίμαναν λαούς, καί καθωδήγησαν, Οικτίρμον, πρός ζωήν τήν μένουσαν, οι δέ Όσιοι, ενέκρωσαν παθών, τυραννίδα τελείωνοϊ.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τιμάσθωσαν Προφήται, καί σύν αυτοίς πάντες Δίκαιοι πιστώς, καί ευφημείσθωσαν οσίως αι πολιτευσάμεναι, καί διά βασάνων λάμψασαι εν γή, θείαι Γυναίκες, ως δούλαι Χριστου.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ούς εκ γής προσελάβου, εν ουρανίοις κατάταξον σκηναίς, πιστούς οικέτας σου, τούτων παρορών τά πταίσματα, διυπερβολήν χρηστότητος τής σής, ο σαρκωθείς διημάς τούς βροτούς.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Υμνούμέν σε Παρθένε, δι' ής εφάνη ο Θεός επί γής, βροτός γενόμενος. Χαίρε γή εύκαρπε, η καρποφορήσασα στάχυν μυστικόν ημίν, τόν διατρέφοντα πάσαν πνοήν.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Ορθρίζοντες βοώμέν σοι, Κύριε. Σώσον ημάς. Σύ γάρ εί Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Μαρτύρων προσδεξάμενος Κύριε, τάς αιτήσεις, ψυχάς άς μετέστησας, τοίς εκλεκτοίς σου συναρίθμησον.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Προέφησας ουκ όψεται θάνατον, ο πιστεύσας εις σέ, διό Δέσποτα, τούς μεταστάντας ανάπαυσον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Τερπνότητος τού οίκου σου Κύριε, τούς σούς δούλους τυχείν καταξίωσον, καί τής γλυκείας μεθέξεως.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο Λόγος ο Πατρί συναϊδιος, σαρκωθείς εκ Παρθένου ενέκρωσε, διά θανάτου τόν θάνατον.

 

Ωδή ς'

Ο Ειρμός

Ως τόν Προφήτην τού θηρός, ερρύσω, Κύριε, καμέ τού βυθού τών ακαθέκτων παθών, ανάγαγε δέομαι, ίνα προσθήσω τού επιβλέψαι με, πρός ναόν τόν άγιόν σου.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σώματα προδόντες αικισμοίς, οι Μάρτυρες, τυράννων χερσίν, ηγάλλοντο τή ψυχή, τήν θείαν γάρ έβλεπον, όντως αιώνιον απόλαυσιν, καί τάς θείας αντιδόσεις.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Δόξα σοφών Ιεραρχών, καί τών Οσίων σύ υπάρχεις Χριστέ, ταίς ικεσίαις αυτών, τόν σόν λαόν οίκτειρον, όν περ ιδίω σου αίματι, ως φιλάνθρωπος εκτήσω.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Εκ σού λαμπόμενοι τόν νούν, Προφήται Κύριε, δηλούσι μακράν, τά εσόμενα τρανώς, Γυναίκες δέ σθένει σου, κράτος εχθρού καταλύουσιν, εν ασκήσει καί αθλήσει.

Νεκρώσιμα

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τούς μεταστάντας εξ ημών, πιστούς οικέτας σου, χοροίς εκλεκτών, συναριθμών Αγαθέ, ανάπαυσον Κύριε, πάντα τα τούτων εγκλήματα, παρορών δι' ευσπλαγχνίαν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ο διαπλάσας κατ' αρχάς, τήν Εύαν Κύριε, Παρθένου νηδύν, καθυποδύς τήν εμήν, εργάζη ανάπλασιν, δούλου σχήμα ενδυσάμενος, ο Δεσπότης τών απάντων.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Εκύκλωσέ με άβυσσος, ταφή μοι τό κήτος εγένετο, εγώ δέ εβόησα πρός σέ τόν φιλάνθρωπον, καί έσωσέ με η δεξιά σου, Κύριε.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Στρατεύματα Μαρτύρων σου, τάς άνω Δυνάμεις μιμούμενα, Χριστέ δυσωπούσί σε, παράσχου φιλάνθρωπε, τοίς μεταστάσι τήν παρά σού απόλαυσιν.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Εν τόποις αναψύξεως, εν τόποις Αγίων λαμπρότητος, εν τόποις ανέσεως, ως μόνος φιλάνθρωπος, ούς προσελάβου εγκατάταξον οικέτας σου.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ιλάσθητι τοίς δούλοις σου, καί τούτοις πταισμάτων συγχώρησιν, παράσχου δεόμεθα, ζωής καταξίωσον τής ανωλέθρου, καί μακαρίας λήξεως.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Συλλήψεως ασπόρου σου, τίς λόγος ο φράσαι δυνάμενος, τό θαύμα Πανάμωμε; Θεόν γάρ εγέννησας, δι' ευσπλαγχνίαν ημίν επιδημήσαντα.

 

Ωδή ζ'

Ο Ειρμός

Πυρός σβεστήριον, τών παίδων η προσευχή, δροσίζουσα κάμινος, κήρυξ τού θαύματος, μή φλογίζουσα, μηδέ συγκαίουσα, τούς υμνολόγους Θεού, τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υμείς πυρούμενοι, σφοδρών βασάνων φλογί, τό φίλτρον θερμότερον, Μάρτυρες ένδοξοι, εδείκνυτε τό πρός Κύριον, καταδροσίζον υμάς λογισμώ ευσεβεί.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σοφία Πνεύματος, καλλωπισθέντες σοφοί, λαού προηγήσασθε, ιερουργήσαντες, τής χάριτος τό Ευαγγέλιον, καί ως Χριστού λειτουργούς ευφημούμεν υμάς.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Υμείς νεκρώσαντες, τήν σάρκα πόνοις πολλοίς, ζωής ηξιώθητε, μελλούσης Όσιοι, πρεσβεύοντες αυτής τυχείν ημάς, τούς νεκρουμένους αεί, ταίς τών παθών προσβολαίς.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μακαριώτατος, χορός Θεού Προφητών, Γυναίων κατάλογος, αγωνισάμενος, δι' ασκήσεώς τε καί αθλήσεως, καί καθελών τόν εχθρόν, ευφημούμεν υμάς.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Νεκροίς ομιλήσας, η πάντων Λόγε ζωή, τούς νύν καταλείψαντας, βίου τόν τάραχον, λιμένι σου θείω καθόρμισον, τάς αμαρτίας αυτών παρορών Αγαθέ.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Οι Θεοτόκον σε, φρονούντες γνώμη ευθεία, πυρός αιωνίζοντος, καί σκότους Δέσποινα, ρυσθεί η μεν τή μεσιτεία σου, καί αοράτων εχθρών πολεμούντων ημάς.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Ο εν καμίνω πυρός, τούς υμνολόγους σώσας Παίδας, ευλογητός ο Θεός, ο τών πατέρων ημών.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Νύν απροσίτου φωτός, εμφορηθήναι δίδου, Σώτερ, τοίς μεταστάσι, λιταίς τών Αθλοφόρων σου.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Εν Εκκλησία, Χριστέ, τών πρωτοτόκων τούς εν πίστει, τελειωθέντας, Οικτίρμον συναρίθμησον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Κεκοσμημένους στολαίς, τής αφθαρσίας τούς σούς δούλους, τούς μεταστάντας πρός σέ, Σώτερ ανάπαυσον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ρύμην θανάτου Αγνή, ζωήν ασπόρως συλλαβούσα, τήν ουσιώδη Πανάμωμε διέκοψας.

 

Ωδή η'

Ο Ειρμός

Αγγέλων σύστημα, ανθρώπων σύλλογος, τόν Βασιλέα καί Κτίστην τού παντός, Ιερείς υμνείτε, ευλογείτε Λευϊται, λαός υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

περνηξάμενοι, βασάνων πέλαγος, τή κυβερνήσει τού Λόγου Αθληταί, ρείθροις τών αιμάτων, εβυθίσατε πάσας, τάς φάλαγγας τού πλάνου, καί ζήτε εις αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σοφοί γενόμενοι, Ιερουργοί πιστώς, ορθοδοξίας εφ' ύδωρ τήν υμίν, πιστευθείσαν ποίμνην, εξεθρέψατε, όντως, τρυφής τερπνόν χειμάρρουν, τρυφάτε εις αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Φωστήρες Όσιοι, πιστών εδείχθητε, ως εκτελέσαντες έργα τού φωτός, καί πρός θείον φέγγος μετετέθητε, σκότους ημάς ελευθερώσαι, Χριστόν εκδυσωπείτε.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ευφραίνου σύλλογος, Γυναικών στάδιον, πλήρες παντοίων ανύσας αικισμών, καί χορός αγάλλου, Προφητών καί Δικαίων, τών ευαρεστησάντων, Χριστώ εις τούς αιώνας.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ρομφαίαν Δέσποτα, τήν στρεφομένην, δίδου τοίς σοίς δούλοις, ακωλύτως διελθείν, μεταστάσι τού βίου, ένδον τού Παραδείσου, αυτούς κατασκηνώσας, ως μόνος ελεήμων.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ως πύλην φέρουσαν, πρός θείαν είσοδον, ως ευδιάβατον κλίμακα Θεού, τών σωζομένων απλανή οδηγίαν, τήν Κεχαριτωμένην υμνήσωμεν Παρθένον.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Τόν εκ Πατρός πρό αιώνων, γεννηθέντα Υιόν καί Θεόν, καί επ' εσχάτων τών χρόνων, σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μητρός, ιερείς υμνείτε, λαός υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Ο τών αγίων Μαρτύρων, τούς αγώνας προσδεξάμενος, καί δι' αυτών αναπαύων, τούς εν πίστει κοιμηθέντας τή σή, σέ Σωτήρ υμνούμεν, καί σέ υπερυψούμεν, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Υπερκοσμίου σου δόξης, λαμπηδόσι καταστράπτεσθαι, τούς εξ ημών μεταστάντας, καταξίωσον ως εύσπλαγχνος, σέ Σωτήρ υμνούντας, καί υπερυψούντας, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Σύν ταίς αγίων χορείαις, ούς μετέστησας κατάταξον, καί Αβραάμ εν τοίς κόλποις, τώ Λαζάρω συναρίθμησον, σέ Σωτήρ υμνούντας, καί υπερυψούντας, εις πάντας τούς αιώνας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Κεκοσμημένη τώ κάλλει, τής αγνείας Μητροπάρθενε, καλλοποιόν ευπρεπείας, ενδιαίτημα γεγένησαι, όθεν σε υμνούμεν, καί υπερυψούμεν, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Ωδή θ'

Ο Ειρμός

Ότι εποίησέ σοι μεγαλεία ο Δυνατός, Παρθένον αναδείξας σε, Αγνήν μετά τήν κύησιν, ως τεκούσαν ασπόρως, τόν εαυτής Ποιητήν, διό σε, Θεοτόκε, μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιερουργοί Ποιμένες, Προφητών αγίων χορός, Δικαίων αναρίθμητον πλήθος, Μαρτύρων σύλλογος, ιεραίς μελωδίαις μακαριζέσθωσαν, πρεσβεύοντες σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ως θαυμαστώς ασκήσας, τών Αγίων δήμος ο σοφός, θαυμάτων επιδείξεσι πολλών, νύν τεθαυμάστωται, ταίς αυτών ικεσίαις, θαυμαστέ Κύριε, θαμάστωσον εις πάντας τά ελέη σου.

 

Στίχ. Άγιοι Προφήται τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σύν Ιερομάρτυσι, τελεσάντων δρόμον καλώς, Γυναίων αναρίθμητος πληθύς, ή τε αθλήσασα, καί ασκήσασα πόθω, μακαριζέσθω πιστώς, Αγγέλων ταίς χορείαις συνυπάρχουσα.

Νεκρώσιμον

Στίχ. Άγιοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Η τών αγίων πάντων, δυσωπεί σε Λόγε πληθύς, ανάπαυσον τά πλήθη τών πιστώς, μετατεθέντων εκ γής, διά πλήθος ελέους, τά πεπραγμένα αυτοίς άπαντα, εν βίω παραβλέπων πολυέλεε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φρενοβλαβώς Παρθένε, αμαρτίας πράξας πολλάς, τήν κόλασιν εκδέχομαι λοιπόν, αφ' ής με λύτρωσαι, αδιστάκτω καρδία τή θεία σκέπη σου, προστρέχοντα, τής μόνης προστασίας τών πιστών.

 

Κανών τών Κοιμηθέντων

Ο Ειρμός

Σέ τήν υπέρ νούν, καί λόγον μητέρα Θεού, τήν εν χρόνω τόν άχρονον, αφράστως κυήσασαν, οι πιστοί ομοφρόνως μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Πρεσβείαις τών Μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δούλων σου.

 

Άθλων ιερών οι Μάρτυρες έπαθλα, ειληφότες δωρήσασθαι, σέ νύν ικετεύουσι, τοίς πιστώς μεταστάσι Σώτερ άνεσιν.

 

Στίχ. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Νέκρωσιν υπέστης μόνε Αθάνατε, ο νεκροίς τήν Ανάστασιν, παρέχων ως εύσπλαγχνος, καί τής αθανασίας τήν λαμπρότητα.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Ώρθωσας ημάς, πεσόντας εις θάνατον, καί ζωήν τήν αιώνιον, ελπίζειν εδίδαξας, ής τυχείν τούς σούς δούλους Σώτερ δώρησαι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Νόμου αι σκιαί, παρήλθον τώ τόκω σου, η αλήθεια έλαμψεν, η χάρις δεδώρηται, Θεοτόκε, διό σε μεγαλύνομεν.

 

Στιχηρά τών Αίνων, Μαρτυρικά

Στίχ. Αινείτε αυτόν επί ταίς δυναστείαις αυτού, αινείτε αυτόν κατά τό πλήθος τής μεγαλωσύνης αυτού.

 

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος, αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω καί κιθάρα.

 

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω καί χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς καί οργάνω.

 

Στίχ. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις, αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού. Πάσα πνοή αινεσάτω τόν Κύριον.

 

Στίχ. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσελάβου, Κύριε.

 

Οι άγιοι Μάρτυρες, επί τής γής ήγωνίσαντο, τώ αέρι ενεκαρτέρησαν, τώ πυρί παρεδόθησαν, τό ύδωρ αυτούς υπεδέξατο, εκείνων εστίν η φωνή, δι' ήλθομεν διά πυρός καί ύδατος, καί εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Ταίς πρεσβείαις αυτών, ο Θεός ελέησον ημάς.

 

Οι Αθλοφόροι σου Κύριε, τάς τάξεις τών Αγγέλων μιμησάμενοι, ως ασώματοι, ταίς βασάνοις ενεκαρτέρησαν, μονολόγιστον ελπίδα έχοντες, τών επηγγελμένων αγαθών τήν απόλαυσιν. Ταίς πρεσβείαις αυτών, Χριστέ ο Θεός ημών, τήν ειρήνην δώρησαι τώ κόσμω σου, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

 

Εν ταίς βασάνοις όντες οι Άγιοι, αγαλλόμενοι ανεβόων. Συναλλάγματα ημίν εστι ταύτα πρός τόν Δεσπότην, αντί γάρ τών επανισταμένων μωλώπων τώ σώματι, φωτεινόν ένδυμα εν τή αναστάσει επανθήσει ημίν, αντί δεσμωτηρίων, ο Παράδεισος, καί αντί τής μετά τών κακούργων καταδίκης, η μετά Αγγέλων διαγωγή, ευχαίς αυτών Κύριε, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Νεκρώσιμον

Ουκ έστι τών εν βίω τερπνών ουδέν, ό ου παρελεύσεται, ου πλούτος, ου τυραννίς, ου νεότητος άνθος, ο γάρ θάνατος πάντα επίσης λυμαίνεται, διαδέχεται δέ τά μή σαλευόμενα, σπείρεται γάρ εν φθορά, εν αφθαρσία εγείρεται, σπείρεται εν ατιμία, εν δόξη ανίσταται. Διό Χριστέ, ους προσελάβου δούλους σου, μετά δικαιων ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος.

Δόξα... Kαί νύν... Θεοτοκίον

Υπό τήν σήν ευσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν Θεοτόκε, τάς ημών ικεσίας μή παρίδης εν περιστάσει, άλλ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Αγνή, μόνη ευλογημένη.

 

Απόστιχα Προσόμοια

Χαίροις ασκητικών αληθώς

Στίχ. α'. Μακάριοι ούς εξελέξω καί προσλάβω Κύριε.

 

Αίγλη τού σού προσώπου Χριστέ, τούς μεταστάντας, ως οικτίρμων κατάταξον, σκηνώσας εις τόπον χλόης, επί υδάτων τής σής, ακραιφνούς καί θείας απολαύσεως, εν κόλποις ανέσεως, Αβραάμ τού προπάτορος, ένθα τό φώς σου, καθαρώς αναφαίνεται, καί προχέονται, αι πηγαί τής χρηστότητος, ένθα περιχορεύουσι, τρανώς αγαλλόμενοι, πάντων Δικαίων οι δήμοι, περί τήν σήν αγαθότητα, μεθ' ών αριθμήσας, τούς οικέτας σου παράσχου, τό μέγα έλεος.

 

Στίχ. β'. Αί ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται.

 

Ψάλλειν παναρμονίω φωνή, δοξολογείν τε τό σόν κράτος ευδόκησον, Οικτίρμον τούς μεταστάντας, εκ τών προσκαίρων, πρός σέ, τόν Δεσπότην πάντων καί φιλάνθρωπον, διδούς ωραιότητα, τού σού κάλλους ελλάμπεσθαι, καί τής γλυκείας, καί τερπνής μετουσίας σου, απολαύειν τε, καί τρυφάν καθαρώτερον, ένθα περί τόν θρόνον σου, χορεύουσιν Άγγελοι, καί τών Αγίων οι δήμοι, χαρμονικώς περιέπουσι, μεθ' ών τοίς σοίς δούλοις, τήν ανάπαυσιν παράσχου, καί μέγα έλεος.

 

Στίχ. γ'. Καί τό μνημόσυνον αυτών, εις τόν αιώνα δοξάσαντα.

 

Όπου τών Προφητών ο χορός, τών Αποστόλων καί Μαρτύρων τά τάγματα, καί πάντες οι απ' αιώνος, δικαιωθέντες τώ σώ, σωτηρίω πάθει καί τώ αίματι, δι' ού εξηγόρασας, τόν αιχμάλωτον άνθρωπον, εκεί τούς πίστει, κοιμηθέντας ανάπαυσον, ως φιλάνθρωπος, συγχωρών όσα ήμαρτον, μόνος γάρ αναμάρτητος, εν γή πεπολίτευσαι, άγιος μόνος καί μόνος, εν τεθνεώσιν ελεύθερος, διό τοίς σοίς δούλοις, τήν ανάπαυσιν παράσχου, καί μέγα έλεος.

Δόξα... Kαί νύν... Θεοτοκίον  όμοιον

Νόμω τής αμαρτίας ημάς, δεδουλωμένους ηλευθέρωσας, Δέσποινα, εν μήτρα τόν νομοδότην, καί Βασιλέα Χριστόν, συλλαβούσα μόνη Μητροπάρθενε, δι' ού δικαιούμεθα, δωρεά τε καί χάριτι, όν νύν δυσώπει, τάς ψυχάς τών ειδότων σε, θεομήτορα, βίβλω ζώντων εγγράψασθαι, όπως τή μεσιτεία σου, σωθέντες Πανάμωμε, τής τού Υιού σου ευκταίας, απολυτρώσεως τύχωμεν, αυτόν ανυμνούντες, τόν παρέχοντα τώ κόσμω τό μέγα έλεος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

 

Ο Ληστής εν τώ Σταυρώ, Θεόν είναί σε πιστεύσας Χριστέ, ωμολόγησέ σε ειλικρινώς εκ καρδίας. Μνήσθητί μου Κύριε βοών, εν τή Βασιλεία σου.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

 

Τόν αρχέκακον εχθρόν, θανέντες Μάρτυρες ωλέσατε, καί δι' ήλθετε πρός τά άνω στεφθέντες, θείαις νίκαις τώ παμβασιλεί, Θεώ παριστάμενοι.

 

Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς, καί διώξωσι, καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθυμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

 

Ιερωσύνης τώ φωτί, οι Ιεράρχαι λαμπρυνόμενοι, εδοξάσθησαν, καί Οσίων τά πλήθη, αϊδίου έτυχον ζωής, όθεν μακαρίζονται.

Νεκρώσιμον

Χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς.

 

Σύν τοίς χοροίς τών εκλεκτών, εν τόπω Δέσποτα ανέσεως, ούς μετέστησας, κατασκήνωσον Λόγε, παραβλέψας τούτων τά εν γή, Σώτερ πλημμελήματα.

Δόξα...

Ώ Τριάς, Ιεραρχών, καί τών Μαρτύρων τοίς αγώσι σεπτών, δυσωπήθητι, καί τοίς πίστει θανούσι, σωτηρίαν δώρησαι ψυχής, καί τό μέγα έλεος.

Καί νύν... Θεοτοκίον

Η τόν Αχώρητον παντί, θεοχαρίτωτε, χωρήσασα, καί κυήσασα υπέρ φύσιν καί λόγον, τούτον πάσιν ίλεων ημίν, γενέσθαι ικέτευε.