Στιχηρά Προσόμοια Δεσποτικά

Ήχος γ'

Σώσόν με Κύριε ο Θεός μου

Στίχ. α'. Εάν ανομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσεται; ότι παρά σοί ο ιλασμός εστιν.

 

Ήμαρτον Κύριε ο Θεός μου, ήμαρτόν σοι, ιλάσθητί μοι, μή απώση με, μή βδελύξη με Λόγε, αλλ' ως μόνος συμπαθής τε καί ελεήμων, πρόσδεξαί με μεταγνόντα, καί τά σά ποιείν με Σώτερ δικαιώματα, ως μόνος εύσπλαγχνος ενδυνάμωσον.

 

Στίχ. β'. Ένεκεν τού ονόματός σου υπέμεινά σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τόν λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τόν Κύριον.

 

Πρόφθασον Κύριε εξελού με, εκ χειρός τού αντικειμένου, καί γάρ θέλων εδουλώθην τώ πλάνω, καί απέστην εκ τών εντολών σου οικτίρμον, δός μοι χρόνον μετανοίας, καί πρός φώς εισάγαγέ με κατανύξεως, όπως πενθήσω μου τήν απόπτωσιν Σώτερ.

 

Στίχ. γ'. Από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωϊας ελπισάτω Ισραήλ επί τόν Κύριον.

 

Λύτρωσαι Κύριε ο Θεός μου, εκ πωρώσεως τήν ψυχήν μου, καί παράσχου τών δακρύων μοι όμβρους, ίναπλύνω τών ανομιών μου τά αίσχη, αυγασόν με τόν εν τώ σκότει, φώς τής σής δώρησαι Σώτερ επιγνώσεως, όπως πορεύσωμαι, εν σεπταίς εντολαίς σου.

Έτερα Στιχηρά τών Ασωμάτων

Μεγάλη τού Σταυρού σου

Στίχ. δ'. Ότι παρά τώ Κυρίω τό έλεος, καί πολλή παρ' αυτώ, λύτρωσις. καί αυτός λυτρώσεται τόν Ισραήλ έκ πασών τών ανομιών αυτού.

 

Χορείας Ασωμάτων, Κύριε υπέστησας, τόν πλούτόν σου δεικνύων, πάσι τής αγαθότητος, καί παρήγαγες εκ τού μή όντος εις τό είναι, τής υπέρ νούν δόξης σου, τού νύν δοξάζειν σε, εν φωναίς ασιγήτοις.

 

Στίχ. ε'. Αινείτε τόν Κύριον πάντα τά έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί.

 

Μεγάλη τών Αγγέλων σου, Χριστέ η δύναμις, ασώματοι γάρ όντες, τόν κόσμον διατρέχουσι, περιέποντες τάς Εκκλησίας εν ισχύϊ, τή παρά σού Δέσποτα, καί πρεσβεύουσιν, υπέρ τής οικουμένης.

 

Στίχ. ς'. Ότι εκραταιώθη τό έλεος αυτού εφ' ημάς, καί η αλήθεια τού Κυρίου μένει εις τόν αιώνα.

 

Δυνάμεις, Εξουσίαι, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, καί Σεραφείμ καί θρόνοι, Αρχαί καί Κυριότητες, Χερουβείμ δόξης τής ανεκφράστου καί τελείας, σοφίας τε τής όντως, νύν ικετεύσατε, υπέρ τής οικουμένης.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Μεγάλης διά σού, ευεργεσίας Άχραντε, τυχόντες σύν Αγγέλοις, γεραίρομεν τόν τόκον σου, τόν καταξιώσαντα εκ μήτρας σου τεχθήναι, δι' άκραν ευσπλαγχνίαν, καί αναπλάσαντα, τών ανθρώπων τό γένος.

 

Απόστιχα Κατανυκτικά

Εσπερινόν ύμνον προσφερομέν σοι Χριστέ, μετά θυμιάματος καί ώδών πνευματικών. Ελέησον Σωτήρ τάς ψυχάς ημών.

 

Στίχ. Α'. Πρός σέ ήρα τούς οφθαλμούς μου, τόν κατοικούντα εν τώ ουρανώ. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας τών κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας τής κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών πρός Κύριον τόν Θεόν ημών, έως ού οικτιρήσαι ημάς.

 

Σώσόν με Κύριε ο Θεός μου, σύ γάρ πάντων η σωτηρία, ο κλύδων με τών παθών εκταράττει, καί τό βάρος τών ανομιών με βυθίζει, δός μοι χείρα βοηθείας, καί πρός φώς ανάγαγέ με κατανύξεως, ως μόνος εύσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος.

Μαρτυρικόν

Στίχ. Β'. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλ ήσθη η ψυχή ημών, τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, καί η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις.

 

Μεγάλη τού σταυρού σου Κύριε η δύναμις, επάγη γάρ εν τόπω, καί ενεργεί εν κόσμω, καί ανέδειξεν εξ αλιέων Αποστόλους, καί εξ εθνών Μάρτυρας, ίνα πρεσβεύωσιν υπέρ τών ψυχών ημών.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Αγιόπρωτε Σεμνή, εγκώμιον ούσα, τών ουρανίων Ταγμάτων, Αποστόλων υμνωδία, Προφητών περιοχή, Δέσποινα, πρόσδεξαι, καί ημών τάς δεήσεις.

 

Μετά τήν α' Στιχολογίαν

Καθίσματα Κατανυκτικά

Ήχος γ'

Παροικούσα εν τή γή, ψυχή μου μετανόησον, χούς εν τάφω ουχ υμνεί, πταισμάτων ου λυτρούται, βόησον Χριστώ τώ Θεώ. Καρδιογνώστα ήμαρτον, πρίν με καταδικάσης, φείσαί μου ο Θεός, καί ελέησόν με.

 

Έως πότε ψυχή μου, επιμένεις τοίς πταίσμασιν, εως τίνος λαμβάνεις, μετανοίας υπέρθεσιν, λάβε κατά νούν τήν κρίσιν τήν μέλλουσαν, καί βόησον Χριστώ τώ Θεώ, Καρδιογνώστα ήμαρτον, αναμάρτητε Κύριε, ελέησόν με.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Χαίρε Μαρία Μήτηρ καί Παρθένε, τό όρος τό άγιον, ο εν Εδέμ Παράδεισος, εξ ής ετέχθη Χριστός ο Θεός άνευ σποράς ο μόνος, δι' ού ζωή τώ κόσμω εβλάστησε.

 

Μετά τήν β' Στιχολογίαν

Καθίσματα

Επί τής δίκης τής φοβεράς άνευ κατηγόρων ελέγχομαι, άνευ μαρτύρων κατακρίνομαι, αι γάρ βίβλοι τού συνειδότος αναπτύσσονται, καί τά έργα τά κεκρυμμένα ανακαλύπτονται, πρίν ούν εν εκείνω τώ πανδήμω θεάτρω, μέλλης ερευνήσαι τά εμοί πεπραγμένα, ο Θεός ιλάσθητί μοι, καί σώσόν με.

 

Φοβερόν δικαστήριον περιμένει με Κύριε, εμού γάρ σιωπώντος, βοώσι τά έργα μου, αλλά προφθάσας, πεπλανημένον ζήτησον Χριστέ ο Θεός, διά τής μετανοίας, καί σώσόν με.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Θείας πίστεως

Θεία γέγονας, σκηνή τού Λόγου, μόνη πάναγνε, Παρθενομήτορ, τή καθαρότητι Αγγέλους υπεράρασα, τόν υπέρ πάντας εμέ ούν γενόμενον ρερυπωμένον, σαρκός πλημμελήμασιν, αποκάθαρον, πρεσβειών σου ενθέοις νάμασι παρέχουσα σεμνή τό μέγα έλεος.

 

Μετά τήν γ' Στιχολογίαν

Καθίσματα

Τήν ωραιότητα τής παρθενίας σου

Τά επουράνια, καί τά επίγεια, λόγω παρήγαγες, ως παντοδύναμος, οι τών Αγγέλων δέ χοροί, σύν τρόμω παρεστηκότες, άπαυστον τήν αίνεσιν σοί προσφέρουσι Δέσποτα, πάντα καταυγάζοντες, τώ φωτί σου τά πέρατα, δι' ών σοί καί ημείς εκβοώμεν. Σώσον ημάς τή ευσπλαγχνία σου.

Μαρτυρικόν

Τό εύψυχον τής καρτερίας υμών, ενίκησε τά μηχανήματα τού αρχεκάκου εχθρού, Αθλοφόροι πανεύφημοι, διά τούτο τής αιωνίου κατηξιώθητε μακαριότητος, αλλά πρεσβεύσατε τώ Κυρίω, τού φιλοχρίστου λαού σώσαι τό ποίμνιον, Μάρτυρες υπάρχοντες τής αληθείας.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Τήν ωραιότητα

Τά επουράνια, φόβω ηγάλλοντο καί τά επίγεια τρόμω ηυφραίνοντο, ότε η άχραντος φωνή, υπήλθέ σοι Θεοτόκε, μία γάρ πανήγυρις, αμφοτέροις επέλαμψεν, ότε τόν πρωτόπλαστον, ο Δεσπότης ερρύσατο, διό σύν τώ Αγγέλω βοώμέν σοι. Χαίρε η Κεχαριτωμένη.

 

Κανών Κατανυκτικός

Ωδή α'  Ήχος γ'

Ο Ειρμός

Φαραώ τά άρματα, βυθώ καλύψας Κύριε τήν θάλασσαν διέρρηξας, καί έσωσας άσμασιν υμνούντά σε, λαόν Ισραηλίτην.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Εγκλημάτων ρύσαί με, μυρίων αναμάρτητε αφρόνως ών περ έπραξα, παρέχων μοι δάκρυα κατανύξεως, καθώς ποτε τή Πόρνη.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Γεγονότα σπήλαιον, ληστών ατόποις πράξεσι, δι' αρετών ανάδειξον φιλάνθρωπε, οίκόν σου ο θελήματι, τεχθείς εν τώ σπηλαίω.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Κυβερνήσει Πνεύματος, τού θείου παρεδράμετε, βασάνων τό κλυδώνιον, θεόπνευστοι μάρτυρες, καί πρός ένθεον, εφθάσατε λιμένα.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λαμπρυνθέντες μάρτυρες, τού Πνεύματος τή χάριτι, τό σκότος τό βαθύτατον, εξέφυγον χαίροντες, οι πανεύφημοι, τής ειδωλομανίας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Παναγία άχραντε, αμαρτωλών βοήθεια, πιπτόντων επανόρθωσις, μετάνοιαν δίδου μοι, κατανύξεως, πολλά ημαρτηκότι.

 

Κανών τών Ασωμάτων, ού η Ακροστιχίς :

Άγω τρίτον μέλισμα τοίς Ασωμάτοις.

Ο Ειρμός

Άσμα καινόν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Άναρχον φώς καί περιεκτικόν, φάους υπάρχων παντός Χριστέ ο Θεός, τήν εμήν διάνοιαν, τή επιστασία φωταγώγησον, τών σών Δυνάμεων.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Γεγηθότες αγγελοπρεπώς, τή πανολβίω μεθέξει, οι τών Αγγέλων χοροί, τής σής κρυφιότητος, τοίς ωραιοτάτοις εναστράπτονται, θείοις χαρίσμασιν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ως αγαθόν καί ζωοποιόν, αγαθοδότως τό Πνεύμα, πανσθενές τού Πατρός, ουρανών τήν δύναμιν, εν αμεταπτώτοις εστερέωσε, θείαις λαμπρότησι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ταξιαρχών θείε Γαβριήλ, ταίς Ασωμάτοις χορείαις, καί νύν πανόλβιε, φωνήν τήν χαρμόσυνον, τή Κεχαριτωμένη αναβόησον. Χαίρε Πανάμωμε.

 

Ωδή γ'

Ο Ειρμός

Στερέωσον Κύριε, τάς καρδίας ημών, καί φώτισον εις τήν σήν υμνωδίαν, τού δοξάζειν σε Σωτήρ εις αιώνα αιώνος.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ως Πέτρον βυθιζόμενον, διέσωσας φιλάνθρωπε, ούτως εκ τού βυθού με, τών κακών μου επανάγαγε.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Νεκρώσας με ο δόλιος, τοίς πάθεσιν απέκτεινεν, αυτός με ζωοδότα, μετανοίας τρόποις ζώωσον.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Πυρί ενύλω μάρτυρες, αδίκως φλογιζόμενοι, αϋλως τού αϋλου, ανεφλέξασθε τώ έρωτι.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι μάρτυρες στρεβλούμενοι, τάς στρέβλας καί τά ένεδρα, ηφάνισαν τού πλάνου, καί στεφάνων ηξιώθησαν.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Μαρία κυριώνυμε, πολλοίς κυριευθέντα με, πάθεσι ψυχοφθόροις, ελευθέρωσον πρεσβείαις σου.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Τόξον έθραυσας εχθρών, καί θυρεούς συνέτιψας εν ισχύϊ, Δέσποτα Χριστέ, τό στερέωμα ημών, άγιος εί Κύριε.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ρείθρα βλύζων αγαθέ, καί ποταμούς χρηστότητος, τούς Αγγέλων έδειξας χορούς, κρυφιότητος τής σής, αίγλη διαλάμποντας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ίνα δείξης εμφανώς, τούς θησαυρούς τού πλούτου σου, καί ισχύος Δέσποτα Χριστέ, τής σής δόξης κοινωνούς, τούς νόας παρήγαγες, ρόμω σοι λειτουργικώς, Αγγελικαί λαμπρότητες, παρεστώσαι μέλπουσιν αει, τήν σήν δύναμιν, Χριστέ, τήν απειροδύναμον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Όλον είληφεν εκ σού, ανελλιπώς τόν άνθρωπον, ο Δεσπότης τούδε τού παντός, Θεομήτορ καί πηγήν, χάριτός σε έδειξεν.

 

Ωδή δ'

Ο Ειρμός

Μή εν ποταμοίς, οργισθής Κύριε, μή εν ποταμοίς ο θυμός σου, ή εν θαλάσση τό όρμημά σου.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Λύσον τούς δεσμούς, τών παθών μου Κύριε, καί τή μετανοία συνδήσας, μέτοχον ποίησον τών αγαθών σου.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Λάμψον φωταυγείς, μετανοίας τρόπους μοι, Ήλιε Χριστέ, τών κακών μου, αποδιώκων νύκτα βαθείαν.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ώφθητε σοφοί, αθληταί ως άνθρακες, ύλην αθεϊας τεφρούντες, καί τούς εν σκότει φωταγωγούντες.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Νέκρωσιν Χριστού, εκμιμούμενοι μάρτυρες, πόνοις ωμιλείτε ποικίλοις, όθεν τήν θείαν ζωήν κληρούσθε.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Δίδου μοι αγνή, αληθή μετάνοιαν, παύσον τών παθών μου τόν σάλον, αμαρτανόντων η προστασία.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Τό ξένον καί απόρρητον.

(Τό ξένον καί απόρρητον, τού αχράντου σου τόκου, θεοπρεπές μυστήριον, καταπλήττει Αγγέλους, καί τών βροτών τάς χορείας, Μητροπάρθενε Κόρη, καί γάρ Θεός εν μήτρα σου, σαρκωθείς ασυγχύτως, άνευ σποράς, ώφθης ο απρόσιτος προσιτός μοι, ενώσας με θεότητι, τή αυτού παραδόξως.)

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Νεφέλαι τήν τρισήλιον, φωταυγίαν δεχόμεναι, παρηνέχθητε θεία βουλήσει, τριαδικοί διάκοσμοι, κυβερνώμενοι σθένει τού Πνεύματος.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μυούνται κρυφιότητα, τήν άϋλον οι Άγγελοι, τή εγγύτητι τής θεαρχίας, τής σής Χριστέ λαμπόμενοι. Τή δυνάμει σου δόξα κραυγάζοντες.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Εν κόσμω πρός τούς μέλλοντας, πιστεύειν σοι εκπέμπονται, ώσπερ φύλακες τής σωτηρίας, τών ευσεβών οι Άγγελοι, περιέποντες Σώτερ τούς δούλους σου.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λαμπάδες συστρεφόμεναι, τήν άδυτον λαμπρότητα, τής θεότητος τής υπερθέου, πρωτοφανώς πλουτίσασαι, τών Αγγέλων αι τάξεις κηρύττονται.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ικέτης νύν προσέρχομαι, τή σκέπη σου Πανάμωμε, αλλά ρύσαί με Θεογεννήτορ, τής τών παθών συγχύσεως, απαθείας ως αίτιον τέξασα.

 

Ωδή ε'

Ο Ειρμός

Τό φώς σου τό ανέσπερον Χριστέ, καταύγασον ο Θεός τή ταπεινή μου ψυχή, καί οδήγησον εις τόν φόβον σου, διότι φώς τά προστάγματά σου.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Μή στήσης με γυμνόν έργων καλών, επί τού βήματός σου φιλάνθρωπε Χριστέ, αλλ' αμφίασον θείων πράξεων, καταστολαίς, διά μετανοίας.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Επλήγην τή ρομφαία τών παθών, καί απογνώσεως βόθρω εμπέπτωκα βαθεί, μή παρίδης με, αλλ' ίασαι, επιστροφής Δέσποτα φαρμάκω.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Καί όνυξι ξεόμενοι δεινώς, καί ξίφεσιν αθληταί τυμπανιζόμενοι, καί ταίς μάστιξι δαπανώμενοι, ου τοίς γλυπτοίς εκάμψατε γόνυ.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο κόσμος τοίς παθήμασιν υμών, κατακοσμείται σύμπας άγιοι Μάρτυρες, καί γάρ υπερκόσμιον εύρατε, διαγωγήν μετά τών Αγγέλων.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Η μόνη διά λόγου επί γής, τόν Λόγον τέξασα, καί παρθενεύουσα, τών αλόγων με ρύσαι πράξεων, λόγοις σεπτοίς, όπως ανυμνώ σε.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Επί τής γής ο αόρατος ώφθης, καί τοίς βροτοίς εκών συνανεστράφης, ο ακατάληπτος, πρός σέ ούν ορθρίζοντες, ανυμνούμέν σε Φιλανθρωπε.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σύν τώ Πατρί τόν Υιόν καί τό Πνεύμα, τρισσοφεγγεί φωτί λελαμπρυσμένοι, πιστοί υμνήσωμεν, τήν μία θεότητα, σύν Αγγέλων τοίς στρατεύμασιν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μίαν αρχήν υπεράρχιον σέβειν, οι Σεραφείμ διδάσκουσι βοώντες, φωνήν τήν τρισάγιον, εμφανώς τώ Πνεύματι, φωτιζόμενοι οι Άγγελοι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Άνευ σποράς ο Αρχάγγελος Κόρη, σοί Γαβριήλ τεκείν τόν ζωοδότην, ευηγγελίσατο Θεοτόκε Πάνσεμνε, ουρανόθεν αφικόμενος.

 

Ωδή ς'

Ο Ειρμός

Τούς εις τά τέλη τών αιώνων, καταντήσαντας φιλάνθρωπε, καί τρικυμίαις πειρασμών, απολέσθαι κινδυνεύοντας, βοώντας, μή παρίδης. Σώσον Σωτήρ ως έσωσας, τού θηρός τόν προφήτην.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Υπεραρθείς τή διανοία, ως ο πάλαι Φαρισαίος πρίν, πτώμα κατέπεσα δεινόν, καί ορών ο πλάνος τέρπεται Χριστέ, ο ταπεινώσας τούτον Σταυρώ, ταπεινωθέντα δεινώς οίκτειρόν με.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Φιλαμαρτήμων εγενόμην, ως ουδείς εν βίω πώποτε, καί εδαπάνησα τήν σήν, μακροθυμίαν ο ταλαίπωρος, καί έτι δέ υπάρχω αναισθητών, επίστρεψόν με τή σή ευσπλαγχνία.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ιταμωτάτη προαιρέσει, οι παράνομοι τούς εύφρονας, καταδικάζοντες πυρί, καί πριστήρσι καί στρεβλώσεσι, χρυσίου λαμπροτέρους, ως αληθώς απέδειξαν, καί Χριστού κληρονόμους.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Στάδιον πλήρες παλαισμάτων, καί αγώνων παμμεγίστων, καί υπέρ φύσιν αικισμών, υπελθόντες ενικήσατε, τόν άρχοντα τού σκότους, καί εκ Θεούεδέξασθε, Αθληταί τούς στεφάνους.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τήν κιβωτόν τής Διαθήκης, τήν αγίαν όντως τράπεζαν, τό ιλαστήριον ημών, τόν ναόν Θεού τόν έμψυχον, τήν πάγχρυσον λυχνίαν, τήν αληθή Μητέρα σε, τού Πλαστουργού ανυμνούμεν.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Σκηνώσεως Ιωνάς, τής εν κατωτάτω άδου τής φύσεως, σύμβολον γεγονώς εβόα, ανάγαγε εκ φθοράς, τήν ζωήν μου Φιλάνθρωπε.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τό πρώτον καί παντουργόν, τής αγαθαρχίας φέγγος, Αρχάγγελοι, Άγγελοι, δυνατώς υμνείτε, κραυγάζοντες, σύν Αρχαίς, Εξουσίαις, Δυνάμεσιν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο κόσμον τόν νοητόν, εν παναρμονίω τάξει, κοσμήσας αόρατε, τούτου εκμιμείσθαι τό εύτακτον, τήν σεπτήν Εκκλησίαν ευδόκησον.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Ιάσεών σε πηγήν, ο εν σοί σκηνώσας Λόγος, αέναον έδειξε, τής εμής ψυχής ούν τά τραύματα, Θεοτόκε Παρθένε θεράπευσον.

 

Ωδή ζ'

Ο Ειρμός

Τρείς Παίδες εν καμίνω, τήν Τριάδα τυπώσαντες, τού πυρός τήν απειλήν κατεπάτησαν, καί υμνούντες εβόων. Ευλογητός ο Θεός, ο τών Πατέρων ημών.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ο χρόνος μου πληρούται, επί θύραις η έξοδος, μετανοίας ώ ψυχή, καρπούς επίδειξαι, πρίν άν κλεισθώσιν αι θύραι, αναβοώσα τώ Χριστώ. Κύριε σώσόν με.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Νεώσωμεν αρότρω, αληθούς επιγνώσεως τάς καρδίας, μετανοίας σίτον φέροντες, όπως θερίσωμεν στάχυν δικαιοσύνης, εν Χριστώ τώ γεωργώ τών ψυχών ημών.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Λαμπτήρες ευσεβείας, ασεβείας αντίπαλοι, τών απόρων πλουτισταί, Κυρίου μάρτυρες, τήν αθλίαν μου ψυχήν, στερουμένην αρετών καταπλουτίσατε.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο σώσας τόν Τελώνην, από βάθους στενάξαντα, τόν μικρόν μου στεναγμόν δέξαι καί σώσόν με, διά τών αθλοφόρων, τών δοξασάντων σε Χριστέ οικείοις μέλεσι.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Η κρήνη η τό ύδωρ, τής αφέσεως βρύουσα, τάς εκβλύσεις τών εμών πταισμάτων ξήρανον, παρεχομένη μοι όμβρους δακρύων, όπως σε αεί ως Θεοτόκον υμνώ.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Σοβαρός ο τύραννος.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Σταθερώ φρονήματι, καί ευτόνω βλέμματι βλέποντες, τήν αρχικήν λαμπρότητα, μεθέξει γίνεσθε φώτα δευτέρα. Ευλογητός εί κράζοντες, ο Θεός, οι τών Αγγέλων χοροί.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ακλινεί τώ έρωτι, ανενδότω σχέσει τε νεύοντες, ταίς καλλοναίς τού κτίσαντος, τή θέσει γίνεσθε φώτα δεύτερα. Ευλογητός εί κράζοντες, ο Θεός, οι τών Αγγέλων χοροί.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Σαρκωθέντα τέτοκας, Θεοτόκε, Λόγον τόν άναρχον, τόν εκ Πατρός αμήτορα, τήν πρό αιώνων θείαν γέννησιν. Ευλογημένος Δέσποινα, ο καρπός τής κοιλίας σου.

 

Ωδή η'

Ο Ειρμός

Τόν εν φλογί τοίς Παισί τών Εβραίων, συγκαταβάντα θεϊκή τή δυνάμει, καί οφθέντα Κύριον, ιερείς ευλογείτε, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Γέλωτι Χάμ πατρική αποφάσει, δούλος γεγένηται, τί ποιήσεις ψυχή μου, δουλωθείσα πάθεσι, καί ατάκτως γελώσα, καί μή αιδουμένη, τόν ουράνιον Πατέρα;

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Επιμανείς Κάϊν αδελφοκτόνος, αφρόνως γέγονε, τούτου ώφθης Ομοία, ουκ άλλον φονεύσασα, εαυτήν δέ ψυχή μου, ταίς φιληδονίαις, καί απάταις τού βίου.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Τούς εκλεκτούς μαργαρίτας Κυρίου, σκεύη τά τιμία, τάς λαμπούσας λαμπάδας, αίγλην θείας χάριτος, τούς Χριστού αθλοφόρους, πίστει συνελθόντες, τιμήσωμεν αξίως.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ο τών σοφών αθλοφόρων τό αίμα, υπέρ θυμίαμα προσδεξάμενος Λόγε, ταίς αυτών δεήσεσι, τούς εν μετανοία σοι, προσπίπτοντας, σώσον, ως μόνος ελεήμων.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Νόσω πληγείς αμαρτίας τώ άδη, νυνί προσήγγισα, υπερβάλλουσαν Κόρη, ευσπλαγχνίαν έχουσα, ως Θεόν τόν εύσπλαγχνον, αρρήτως τεκούσα, οικτείρασά με σώσον.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Ενύλου φλόγα πυρός, δί' Αϋλου κατεμάραναν, θεοφορούμενοι Παίδες, καί έψαλλον, ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ως πάντων Δημιουργός, τούς Αγγέλους ενενόησας, τού παρειστήκειν καί φόβω κραυγάζειν σοι. Ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Μεθέξει θείου πυρός, ώσπερ φλόγες χρηματίζοντες, επουράνιοι Νόες κραυγάζουσιν. Ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Αϋλους καί νοερούς, τούς Αγγέλους προϋπέστησας, τών ορωμένων απάντων σοί κράζοντας. Ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον, καί υπερυψούτε, εις πάντας τούς αιώνας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Τόν Λόγον τόν τού Πατρός, υπέρ λόγον σωματούμενον, Θεογεννήτορ Παρθένε γεγέννηκας, όν υμνούμεν πάντα τά έργα ως Κύριον, καί υπερυψούμεν, εις πάντας τούς αιώνας.

 

Ωδή θ'

Ο Ειρμός

Εν Σιναίω τώ όρει κατείδέ σε, εν τή βάτω Μωϋσής, τήν αφλέκτως τό πύρ τής θεότητος, συλλαβούσαν εν γαστρί. Δανιήλ δέ σε είδεν, όρος αλατόμητον, ράβδον βλαστήσασαν, Ησαϊας κέκραγε, τήν εκ ρίζης Δαυϊδ,

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ιακώβ πρωτοτόκια είληφε, δι' εγκράτειαν ποτέ, καί Ησαύ τά πρωτεία απέδοτο, μή κρατήσας τής γαστρός. Ως κακόν ακρασία! Ως μέγα εγκράτεια! Φεύγε τήν μίμησιν τών κακών, στέργε ώ ψυχή τών καλών τήν επίδοσιν.

 

Στίχ. Δόξα σοι, ο Θεός ημών δόξα σοι.

 

Ως πολλά υπομείνας ο άμεμπτος, εστεφάνωται Ιώβ, πειρασμών γάρ συρρεύσαντες χείμαρροι, ουκ εσάλευσαν αυτού, τής καρδίας τόν πύργον, τούτον ζήλου πάντοτε, άτρωτος μένουσα, τοίς τού πονηρού, ώ ψυχή μηχανήμασι.

Μαρτυρικά

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Στομωθέντες πυρί θείου Πνεύματος, ξίφη ώφθητε σαφώς, εναντίας συγκόπτοντες φάλαγγας, αθλοφόροι τού Χριστού, καί μεγάλως ταίς νίκαις κατακλεϊζόμενοι, εστεφανώθητε, τή παντοδυνάμω χειρί τού Παντάνακτος.

 

Στίχ. Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Η πληθύς τών Μαρτύρων η άμεμπτος, τών αμέτρων μου κακών τήν πληθύν, εξαλείψαι ικέτευε, τόν Δεσπότην καί Θεόν, τών υμών τούς απείρους, καμάτους δεξάμενον, καί τοίς στρατεύμασι, τοίς τών Ασωμάτων υμάς αριθμήσαντα.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Φωτεινόν τού Δεσπότου Παλάτιον, οίκον δείξόν με φωτός, αδιόδευτε Πύλη, υπάνοιξον μετανοίας μοι οδούς. Γή αγία πρός γήν με, πραέων οδήγησον Δέσποινα, πάσης με δείξον, δεσποτείας παθών απελεύθερον.

 

Κανών τών Ασωμάτων

Ο Ειρμός

Οι τώ γλυκεί τού Αχράντου σου Τόκου, Βέλει τρωθέντες Αγνή, σού τό αξιέραστον κάλλος θαυμάζοντες, άμα σύν Αγγέλοις επαξίως σε, ως μητέρα Θεού μεγαλύνομεν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Οι τώ φωτί τώ μεγάλω καί πρώτω, νύν παρεστώτες χοροί, πρέσβεις δυνατώτατοι γίνεσθε πάσιν ημίν, τοίς υμάς ως εφικτόν, ώ θειότατοι, ως Αγγέλους Θεού μεγαλύνουσιν.

 

Στίχ. Άγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

 

Ισοσθενή τήν Τριάδα δοξάζειν, αξιωθέντες τρανώς, ταύτης ταίς ελλάμψεσι, πρώτως πυρσούμενοι, λάμπειν δευτεροφανώς αξιώσατε, τούς υμάς ευσεβώς μεγαλύνοντας.

Θεοτοκίον

Στίχ. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Σέ τής ημών σωτηρίας κρηπίδα, πάντες γινώσκομεν, σού γάρ ο πανάχραντος τόκος διέσωσεν, αίματι θεουργικώ τούς υμνούντάς σε, Θεοτόκε πιστώς καί δοξάζοντας.

 

Απόστιχα τών Αίνων τά Κατανυκτικά

Τόν διεσπαρμένον μου νούν συνάγαγε Κύριε, καί τήν χερσωθείσαν μου καρδίαν καθάρισον, ως τώ Πέτρω διδούς μοι μετάνοιαν, ως τώ Τελώνη στεναγμόν, καί ως τή πόρνη δάκρυα, ίνα μεγάλη τή φωνή κραυγάζω σοι, ο Θεός σώσόν με, ως μόνος εύσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος.

 

Στίχ. α'. Ενεπλήσθημεν τό πρωϊ τού ελέους σου, Κύριε, καί ηγαλλιασάμεθα καί ηυφράνθημεν έν πάσαις ταίς ημέραις ημών. Ευφρανθείημεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών, ών είδομεν κακά, καί ίδε επί τούς δούλους σου καί επί τά έργα σου, καί οδήγησον τούς υιούς αυτών.

 

Πολλάκις τήν υμνωδίαν εκτελών, ευρέθην τήν αμαρτίαν εκπληρών, τή μέν γλώττη άσματα φθεγγόμενος, τή δέ ψυχή άτοπα λογιζόμενος, αλλ' εκάτερα διόρθωσον, Χριστέ ο Θεός, διά τής μετανοίας καί σώσόν με.

Μαρτυρικά

Στίχ. β'. Καί έστω η λαμπρότης Κυρίου τού Θεού ημών εφ' ημάς, καί τά έργα τών χειρών ημών κατεύθυνον εφ' ημάς, καί τό έργον τών χειρών ημών κατεύθυνον.

 

Τών αγίων Αθλοφόρων τήν μνήμην, δεύτε λαοί άπαντες τιμήσωμεν, ότι θέατρον γενόμενοι Αγγέλοις καί ανθρώποις, τόν τής νίκης στέφανον παρά Χριστού εκομίσαντο, καί πρεσβεύουσιν υπέρ τών ψυχών ημών.

Δόξα... Καί νύν... Θεοτοκίον

Μεγάλη τού Σταυρού σου

Αγγέλων ουρανίων όντως υπερέχουσα, τών επί γής ανθρώπων, προσάγαγε τήν δέησιν, Παναγία τώ Δεσπότη τών απάντων, σωθήναι τούς εν πίστει, ομολογούντας σε, αληθή Θεοτόκον.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

 

Αθετήσαντα Χριστέ, τήν εντολήν σου, τόν προπάτορα Αδάμ, τού Παραδείσου εξώρισας, τόν δέ Ληστήν οικτίρμον, ομολογήσαντά σε εν Σταυρώ, εν αυτώ εισώκισας κράζοντα. Μνήσθητί μου Σωτήρ, εν τή Βασιλεία σου.

 

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

 

Τών κακών μου τήν πληθύν, κατά τό πλήθος τού ελέους σου Χριστέ, παραβλεψάμενος σώσόν με, καί εν ημέρα δίκης, τής καταδίκης ρύσαί με Σωτήρ, καί τής αιωνίου κολάσεως, όπως υμνολογώ, σού τήν αγαθότητα.

 

Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς, καί διώξωσι, καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθυμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

 

Χερουβείμ, καί Σεραφείμ, θρόνοι, Αρχάγγελοι, Δυνάμεις καί Αρχαί, καί Κυριότητες, Άγγελοι καί Εξουσίαι πάσαι, εκδυσωπείτε τόν Δημιουργόν, παριδείν μου τότε τά σφάλματα, όταν μέλλη τήν γήν κρίναι, ως φιλάνθρωπος.

Μαρτυρικόν

Χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς.

 

Εξ αιμάτων ιερών, πορφύραν βάψαντες, Χριστού οι Αθληταί, τώ Βασιλεί τών δυνάμεων, συμβασιλεύειν όντως, κατηξιώθησαν θεοπρεπώς, καί ημίν αιτούνται πταισμάτων άφεσιν, τοίς αξίως αυτούς, πάντοτε γεραίρουσι.

Δόξα...

Τρισυπόστατον πιστοί, μίαν θεότητα, υμνούντες ευσεβώς, Πατέρα, Λόγον, σύν Πνεύματι, τώ Παρακλήτω πάντες, αγγελικαίς βοήσωμεν φωναίς, ασιγήτως. Άγιος, άγιος, άγιος εί ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Καί νύν Θεοτοκίον

Η τό Φώς τό εκ Φωτός, κυοφορήσασα, Νεφέλη φωτεινή, εσκοτισμένον με πάθεσι, καί ηδοναίς τού βίου, τή μετανοία φώτισον Αγνή, καί τυχείν τής δόξης ικέτευε, ής επέτυχον οι καλώς βιώσαντες.