ΜΕΣΩΡΙΟΝ ΤΗΣ Γ ΩΡΑΣ

Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

 

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

        Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.

        Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.

        Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.

        Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,

        ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

Αμήν.

Κύριε ελέησον ιβ'

Δόξα... Και νυν...

        Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.

        Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.

        Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.

 

Ψαλμός 29

        Υψώσω σε Κύριε ότι υπέλαβές με καί ουκ ηύφρανας τούς εχθρούς μου επ' εμέ

        Κύριε ο Θεός μου εκέκραξα πρός σέ καί ιάσω με

        Κύριε ανήγαγες εξ άδου τήν ψυχήν μου έσωσάς με από τών καταβαινόντων εις λάκκον

        ψάλατε τώ κυρίω οι όσιοι αυτού καί εξομολογείσθε τή μνήμη τής αγιωσύνης αυτού

        ότι οργή εν τώ θυμώ αυτού καί ζωή εν τώ θελήματι αυτού τό εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός καί εις τό πρωί αγαλλίασις

        εγώ δέ είπα εν τή ευθηνία μου ου μή σαλευθώ εις τόν αιώνα

        Κύριε εν τώ θελήματί σου παρέσχου τώ κάλλει μου δύναμιν απέστρεψας δέ τό πρόσωπόν σου καί εγενήθην τεταραγμένος

        πρός σέ Κύριε κεκράξομαι καί πρός τόν Θεόν μου δεηθήσομαι

        τίς ωφέλεια εν τώ αίματί μου εν τώ καταβήναί με εις διαφθοράν μη εξομολογήσεταί σοι χούς ή αναγγελεί τήν αλήθειάν σου

        ήκουσεν Κύριος καί ηλέησέν με Κύριος εγενήθη βοηθός μου

        έστρεψας τόν κοπετόν μου εις χορόν εμοί διέρρηξας τόν σάκκον μου καί περιέζωσάς με ευφροσύνην

        όπως άν ψάλη σοι η δόξα μου καί ου μη κατανυγώ Κύριε ο Θεός μου εις τόν αιώνα εξομολογήσομαί σοι

 

Ψαλμός 31

        Μακάριοι ων αφέθησαν αι ανομίαι καί ων επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι

        μακάριος ανήρ ου ου μή λογίσηται Κύριος αμαρτίαν ουδέ έστιν εν τώ στόματι αυτού δόλος

        ότι εσίγησα επαλαιώθη τά οστά μου από τού κράζειν με όλην τήν ημέραν

        ότι ημέρας καί νυκτός εβαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν τώ εμπαγήναι άκανθαν

        τήν αμαρτίαν μου εγνώρισα καί τήν ανομίαν μου ουκ εκάλυψα είπα εξαγορεύσω κατ' εμού τήν ανομίαν μου τώ κυρίω καί σύ αφήκας τήν ασέβειαν τής αμαρτίας μου

        υπέρ ταύτης προσεύξεται πάς όσιος πρός σέ εν καιρώ ευθέτω πλήν εν κατακλυσμώ υδάτων πολλών πρός αυτόν ουκ εγγιούσιν

        σύ μου εί καταφυγή από θλίψεως τής περιεχούσης με τό αγαλλίαμά μου λύτρωσαί με από τών κυκλωσάντων με

        συνετιώ σε καί συμβιβώ σε εν οδώ ταύτη η πορεύση επιστηριώ επί σέ τούς οφθαλμούς μου

        μή γίνεσθε ως ίππος καί ημίονος οις ουκ έστιν σύνεσις εν χαλινώ καί κημώ τάς σιαγόνας αυτών άγξαι τών μή εγγιζόντων πρός σέ

        πολλαί αι μάστιγες τού αμαρτωλού τόν δέ ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει

        ευφράνθητε επί Κύριον καί αγαλλιάσθε δίκαιοι καί καυχάσθε πάντες οι ευθείς τή καρδία

 

Ψαλμός 60

        Εισάκουσον ο Θεός τής δεήσεώς μου πρόσχες τή προσευχή μου

        από τών περάτων τής γής πρός σέ εκέκραξα εν τώ ακηδιάσαι τήν καρδίαν μου εν πέτρα ύψωσάς με

        ωδήγησάς με ότι εγενήθης ελπίς μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού

        παροικήσω εν τώ σκηνώματί σου εις τούς αιώνας σκεπασθήσομαι εν σκέπη τών πτερύγων σου

        ότι σύ ο Θεός εισήκουσας τών ευχών μου έδωκας κληρονομίαν τοίς φοβουμένοις τό όνομά σου

        ημέρας εφ' ημέρας βασιλέως προσθήσεις έτη αυτού έως ημέρας γενεάς καί γενεάς

        διαμενεί εις τόν αιώνα ενώπιον τού Θεού έλεος καί αλήθειαν αυτού τίς εκζητήσει

        ούτως ψαλώ τώ ονόματί σου εις τόν αιώνα τού αιώνος τού αποδούναί με τάς ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας

 

Δόξα... Καί νύν... Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε, ελέησον (γ') Δόξα... Kαι νυν...

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

        Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.

        Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.

        Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.

        Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,

        ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

 

Ο Θεός των πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ' ημών κατά την σην επιείκειαν, μη αποστήσης το έλεός σου αφ' ημών, αλλά ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη κυβέρνησαν την ζωήν ημών.

Δόξα...

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων τά ανίσχυρα θράση, αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Καί νύν...

Τείχος ακαταμάχητον ημών τών Χριστιανών, υπάρχεις Θεοτόκε Παρθένε, πρός σέ γάρ καταφεύγοντες, άτρωτοι διαμένομεν, καί πάλιν αμαρτάνοντες, βοώμέν σοι, Χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού.

 

Κύριε έλέησον μ'

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών , αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον , τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον  γ'

Δόξα... Και νυν...

Τήν Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

 

Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

 

Ιερεύς Δι ευχών...

 

Καί ποιούμεν τάς τρείς μεγάλας μετανοίας, Είθ' ούτω, λέγομεν καθ' εαυτούς καί ένα στίχον τής Ευχής τού Οσίου Εφραίμ.

 

Κύριε, καί Δέσποτα τής ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί αργολογίας μή μοι δώς.

 

Πνεύμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής καί αγάπης, χάρισαί μοι τώ σώ δούλω.

 

Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι τού οράν τά εμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν αδελφόν μου, ότι ευλογητός εί, εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Μετά δέ ταύτας, ετέρας μικράς ιβ' λέγοντες καθ' εκάστην, τό ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ, καί ελέησόν με, καί πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, καί τόν τελευταίον στίχον τής ανωτέρω Ευχής.

 

Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι τού οράν τά εμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν αδελφόν μου, ότι ευλογητός εί, εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Κύριε, ο Θεός ημών, ο τήν σήν ειρήνην δεδωκώς τοίς ανθρώποις, καί τήν τού Παναγίου Πνεύματος δωρεάν τοίς σοίς Μαθηταίς καί Αποστόλοις καταπέμψας, καί τά τούτων χείλη εκ πυρίνων γλωσσών διανοίξας δυνάμει σου, διάνοιξον καί ημών τών αμαρτωλών τά χείλη, καί δίδαξον ημάς, πώς δεί, καί υπέρ ών χρή προσεύχεσθαι. Κυβέρνησον ημών τήν ζωήν, ο εύδιος τών χειμαζομένων λιμήν, καί γνώρισον ημίν οδόν, εν ή πορευσόμεθα. Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις ημών, καί Πνεύματι ηγεμονικώ τό τής διανοίας ημών στήριξον όλισθηρόν, ίνα καθ' εκάστην ημέραν, τώ Πνεύματί σου τώ αγαθώ, πρός τό συμφέρον οδηγούμενοι, καταξιωθώμεν ποιείν τας εντολάς σου, καί τής σής αεί μνημονεύειν ενδόξου καί ερευνητικής τών πεπραγμένων τοίς ανθρώποις παρουσίας, καί μή τοίς φθειρομένοις τού κόσμου τούτου εναπατάσθαι τερπνοίς, αλλά τής τών μελλόντων ορέγεσθαι απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών, ότι ευλογητός καί αινετός υπάρχεις εν πάσι τοίς Αγίοις σου, είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Δόξα... Και νυν... Κύριε ελέησον  γ'

 

ο Ιερεύς αμέσως τήν Απόλυσιν