ΜΕΣΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤ ΩΡΑΣ

Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

 

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

      Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.

      Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.

      Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.

      Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,

      ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

Αμήν.

Κύριε ελέησον ιβ'

Δόξα... Και νυν...

      Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.

      Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.

      Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.

 

Ψαλμός 55

      Ελέησόν με Κύριε ότι κατεπάτησέν με άνθρωπος όλην τήν ημέραν πολεμών έθλιψέν με

      κατεπάτησάν με οΙ εχθροί μου όλην τήν ημέραν ότι πολλοί οι πολεμούντές με από ύψους

      ημέρας φοβηθήσομαι εγώ δέ επί σοί ελπιώ

      εν τώ Θεώ επαινέσω τούς λόγους μου όλην τήν ημέραν επί τώ Θεώ ήλπισα ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι σάρξ

      όλην τήν ημέραν τούς λόγους μου εβδελύσσοντο κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν

      παροικήσουσιν καί κατακρύψουσιν αυτοί τήν πτέρναν μου φυλάξουσιν καθάπερ υπέμειναν τήν ψυχήν μου

      υπέρ τού μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός

      τήν ζωήν μου εξήγγειλά σοι έθου τά δάκρυά μου ενώπιόν σου ως καί εν τή επαγγελία σου

      επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τά οπίσω εν η άν ημέρα επικαλέσωμαί σε ιδού έγνων ότι Θεός μου εί σύ

      επί τώ Θεώ αινέσω ρήμα επί τώ κυρίω αινέσω λόγον

      επί τώ Θεώ ήλπισα ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος

      εν εμοί ο Θεός αι ευχαί άς αποδώσω αινέσεώς σοι

      ότι ερρύσω τήν ψυχήν μου εκ θανάτου καί τούς πόδας μου εξ ολισθήματος τού ευαρεστήσαι ενώπιον τού Θεού εν φωτί ζώντων

 

Ψαλμός 56

      Ελέησόν με ο Θεός ελέησόν με ότι επί σοί πέποιθεν η ψυχή μου καί εν τή σκιά τών πτερύγων σου ελπιώ έως ου παρέλθη η ανομία

      κεκράξομαι πρός τόν Θεόν τόν ύψιστον τόν Θεόν τόν ευεργετήσαντά με

      εξαπέστειλεν εξ ουρανού καί έσωσέν με έδωκεν εις όνειδος τούς καταπατούντάς με

      εξαπέστειλεν ο Θεός τό έλεος αυτού καί τήν αλήθειαν αυτού

      καί ερρύσατο τήν ψυχήν μου εκ μέσου σκύμνων εκοιμήθην τεταραγμένος υιοί ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλον καί βέλη καί η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξεία

      υψώθητι επί τούς ουρανούς ο Θεός καί επί πάσαν τήν γήν η δόξα σου

      παγίδα ητοίμασαν τοίς ποσίν μου καί κατέκαμψαν τήν ψυχήν μου ώρυξαν πρό προσώπου μου βόθρον καί ενέπεσαν εις αυτόν

      ετοίμη η καρδία μου ο Θεός ετοίμη η καρδία μου άσομαι καί ψαλώ

      εξεγέρθητι η δόξα μου εξεγέρθητι ψαλτήριον καί κιθάρα εξεγερθήσομαι όρθρου

      εξομολογήσομαί σοι εν λαοίς Κύριε ψαλώ σοι εν έθνεσιν

      ότι εμεγαλύνθη έως τών ουρανών τό έλεός σου καί έως τών νεφελών η αλήθειά σου

      υψώθητι επί τούς ουρανούς ο Θεός καί επί πάσαν τήν γήν η δόξα σου

 

Ψαλμός 69

      Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου.

      Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά.

      Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι οι λέγοντές μοι, εύγε, εύγε.

      Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σο πάντες οι ζητούντές σε, ο Θεός.

      Και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ό Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου.

      Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι.

      Βοηθός μου και ρύστης μου ει συ, Κύριε, μη χρονίσης.

 

Δόξα... Καί νύν... Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε, ελέησον (γ') Δόξα... Kαι νυν...

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

      Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.

      Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.

      Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.

      Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,

      ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

 

Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου, καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς βασιλεύσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος, καί τό σόν φυλάττων, διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Δόξα...

Τάς αλγηδόνας τών Αγίων, άς υπέρ σού έπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καί πάσας ημών τάς οδύνας, ίασαι, Φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Καί νύν...

Τή πρεσβεία, Κύριε, πάντων τών Αγίων, καί τής Θεοτόκου, τήν σήν ειρήνην δός ημίν, καί ελέησον ημάς, ως μόνος οικτίπμων.

 

Κύριε έλέησον μ'

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών , αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον , τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον  γ'

Δόξα... Και νυν...

Τήν Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

 

Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

 

Ιερεύς Δι ευχών...

 

Καί ποιούμεν τάς τρείς μεγάλας μετανοίας, Είθ' ούτω, λέγομεν καθ' εαυτούς καί ένα στίχον τής Ευχής τού Οσίου Εφραίμ.

 

Κύριε, καί Δέσποτα τής ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί αργολογίας μή μοι δώς.

 

Πνεύμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής καί αγάπης, χάρισαί μοι τώ σώ δούλω.

 

Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι τού οράν τά εμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν αδελφόν μου, ότι ευλογητός εί, εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Μετά δέ ταύτας, ετέρας μικράς ιβ' λέγοντες καθ' εκάστην, τό ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ, καί ελέησόν με, καί πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, καί τόν τελευταίον στίχον τής ανωτέρω Ευχής.

 

Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι τού οράν τά εμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν αδελφόν μου, ότι ευλογητός εί, εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Θεέ, καί Κύριε τών δυvάμεων καί πάσης κτίσεως Δημιουργέ, ο διά σπλάγχνα ανεικάστου ελέους σου τόν μοvογενή σου Υιόv, τόv Κύριον ημών Ιησούv Χριστόν, καταπέμψας επί σωτηρία τού γένους ημών, καί διά τού τιμίου αυτού Σταυρού τό χειρόγραφον τών αμαρτιών ημών διαρρήξας, καί θριαμβεύσας εv αυτώ τάς αρχάς καί εξουσίας τού σκότους. Αυτός Δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξαι καί ημών τώv αμαρτωλώv τάς ευχαριστηρίους ταύτας, καί ικετηρίους εντεύξεις, καί ρύσαι ημάς από παντός ολεθρίου καί σκοτεινού παραπτώματος, καί πάντων τώv κακώσαι ημάς ζητούvτων ορατών καί αοράτων εχθρώv. Καθήλωσοv εκ τού φόβου σου τάς σάρκας ημώv, καί μή εκκλίνης τάς καρδίας ημώv εις λόγους, ή εις λογισμούς πονηρίας. αλλά τώ πόθω σου τρώσοv ημώv τάς ψυχάς. Ίvα διά παντός πρός σέ ατεvίζοντες, καί τώ παρά σού φωτί οδηγούμεvοι, σέ τό απρόσιτον και αϊδιοv κατοπτεύοντες φώς, ακατάπαυστόv σοι τήv εξομολόγησιν, καί ευχαριστίαν αναπέμπωμεv, τώ ανάρχω Πατρί, σύv τώ μοvογενεί σου Υιώ, καί τώ παvαγίω καί αγαθώ καί ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύv καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώvων. Αμήν.

 

Δόξα... Και νυν... Κύριε ελέησον  γ'

 

ο Ιερεύς αμέσως τήν Απόλυσιν