Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορτηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

      Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. (3)

      Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. (2)

      Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελέους σου.

 

Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.

+ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμην. Εύξαι υπέρ εμού, Δέσποτα Άγιε.

Κατευθύναι Κύριος τα διαβήματα σου εις παν έργον αγαθόν.

Μνήσθητί μου, Δέσποτα Άγιε.

Μνησθείη σου Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

 

"Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου."

 

Ευλόγησον, Δέσποτα.

+ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

      Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των μετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ του Πατρός ημών, Αρχιεπισκόπου (τού διένος), του τιμίου πρεσβετερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτώ, του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ της (πόλεως) ταύτης, πάσης πόλεως και χόρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμεν.Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνηκών, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Κύριε ο Θεός ημών, Ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, Ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, Αυτός Δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφ' ημάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ' ημών, και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρμούς σου.

Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ταις πρεβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς. (3)

 

      Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Κύριε, ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατηλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σε.

Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

      Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών (ο εν Αγίοις θαυμαστός) ψάλλοντάς σοι, Αλληλούϊα. (3)

      Δόξα Πατρί και Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

      Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκοθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

 

      Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Οτάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τω ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν τω παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σης αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανοίς τάγματα και στρατιάς Αγγέλων και Αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της σης δόξης, ποίησον συν τη εισόδω ημών είσοδον αγίων Αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ημίν, και συνδοξολογούντων την σην αγαθότητα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ευλόγησον Δέσποτα, την αγίαν είσοδον.

Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Σοφία. Ορθοί.

 

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, (ο εν Αγίοις θαυμαστός) ψάλλοντάς σοι Αλληλούϊα.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ο Θεός ο Άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό των Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα ο κτίσας τον άνθρωπον κατ' εικόνα σην και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν, και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν, Αυτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών τον Τρισάγιον ύμνον και επίσκεψαι ημάς εν τη χρηστότητί σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημμέλημα, εκούσιόν τε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δος ημίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων, τον απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων.

Ότι άγιος ει ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. (3)

 

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε! Αλληλούϊα!

 

Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δύναμις.

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

 

Κέλευσον, Δέσποτα.

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ευλόγησον, Δέσποτα, την άνω καθέδραν.

Ευλογημένος ει, ο επί θρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των Χεροβείμ, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Προκείμενον τής ημέρας

Πρόσχωμεν!

Στιχ.

Σοφία!

Τό ανάγνωσμα

Πρόσχωμεν!

 

Ευλόγησον, Δέσποτα, το θυμίαμα.

+ Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του παναγίου σου Πνεύματος. Αμήν.

 

Ευλόγησον, Δέσποτα, τον ευαγγελιστήν του αγίου ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού (τού διένος).

+ Ο Θεός, διά πρεσβειών του αγίου, ενδόξου, αποστόλου και ευαγγελιστού, δώη σοι ρήμα τω ευαγγελιζομένω δυνάμει πολλή, εις εκπλήρωσιν του ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού.

Αμήν. Αμήν. Αμήν. Γένοιτό μοι νυν κατά το ρήμά σου.

 

Απόστολε Άγιε και ευαγγελιστά, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

 

+ Ειρήνη σοι τω αναγινώσκοντι. (ουσί)

 

Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το της σης θεογνωσίας ακήρατον φώς, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τα προς ευαρέστησιν την σην και φρονούντες και πράττοντες. Συ γαρ ει ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. + Ειρήνη πάσι.

Και τω πνευματί σου.

Εκ του κατά (τού διένος) αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

 

Πρόσχωμεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Τό Ανάγνωσμα

 

+ Ειρήνη σοι τω ευαγγελιζομένω.

Δόξα σοι, Κύριε, δοξα σοι.

 

ΟΜΙΛΙΑ

      Είπωμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπωμεν.

      Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

      Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

      Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών, Αρχιεπισκόπου.

      Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

      Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη (πόλη) ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφειρωτών του αγίου ναού τούτου.

      Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αοιδίμων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς, κειμένων, και απανταχού ορθοδόξων.

      Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρά σου μέγα και πλούσιον έλεος.

Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ικεσίαν πρόσδεξαι παρά των σων δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου, και τους οικτιρμούς σου κατέπεμψον εφ' ημάς, και επί πάντα τον λαόν σου, απεκδεχόμενον το παρά σου μέγα και πλούσιον έλεος.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Εύξασθε οι Κατηχούμενοι τω Κυρίω. Οι πιστοί, υπέρ των Κατηχουμένων δεηθώμεν. Ίνα ο Κύριος αυτούς ελεήση. Κατηχήση αυτούς τον λόγον της αληθείας. Αποκαλύψη αυτοίς το Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης. Ενώση αυτούς τη αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον, ελέησον, αντιλαβού, και διαφύλαξον αυτούς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Οι Κατηχούμενοι τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω κλίνατε.

Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλοίς κατοικών, και τα ταπεινά εφορών, ο διά την σωτηρίαν τω γένει των ανθρώπων εξαποστείλας, τον μονογενή σου Υιόν και Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους Κατηχουμένους, τους υποκεκλικότας σοι τον εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς, εν καιρώ ευθέτω, του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας, ένωσον αυτούς τη αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρίθμησον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη.

Ίνα και αυτοί συν ημίν δοξάζωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσοι κατηχούμενοι, προέλθετε. Οι Κατηχούμενοι, προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη τις των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί.

 

      Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Σοφία.

Σύ, Κύριε, κατέδειξας ημίν τό μέγα τούτο τής σωτηρίας μυστήριον, σύ κατηξίωσας ημάς τούς ταπεινούς καί αναξίους δούλους σου, γενέσθαι λειτουργούς τού αγίου σου θυσιαστηρίου, σύ ικάνωσον ημάς, τή δυνάμει τού Αγίου σου Πνεύματος, εις τήν διακονίαν ταύτην, ίνα, ακατακρίτως στάντες ενώπιον τής αγίας δόξης σου, προσάγωμέν σοι θυσίαν αινέσεως, σύ γάρ εί ο ενεργών τά πάντα εν πάσι. Δός, Κύριε, καί υπέρ τών ημετέρων αμαρτημάτων, καί τών τού λαού αγνοημάτων, δεκτήν γενέσθαι τήν θυσίαν ημών, καί ευπρόσδεκτον ενώπιόν σου.

Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

      Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Σοφία.

Ο Θεός, ο επισκεψάμενος εν ελέει καί οικτιρμοίς τήν ταπείνωσιν ημών, ο στήσας ημάς τούς ταπεινούς, καί αμαρτωλούς, καί αναξίους δούλους σου, κατενώπιον τής αγίας δόξης σου λειτουργείν τώ αγίω σου θυσιαστηρίω, σύ, ενίσχυσον ημάς, τή δυνάμει τού Αγίου σου Πνεύματος, εις τήν διακονίαν ταύτην καί δός ημίν λόγον εν ανοίξει του στόματος ημών, εις τό επικαλείσθαι τήν χάριν τού Αγίου σου Πνεύματος επί τών μελλόντων προτίθεσθαι δώρων.

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι, σοι δόξαν αναπέμπωμεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

 

Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν.

 

Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικαίς επιθυμίας και ηδοναίς προσέρχεσθαι ή προσεγγίζειν, ή λειτουργείν σοι, Βασιλεύ της δόξης, το γαρ διακονείν σοι μέγα και φοβερόν, και αυταίς ταις επουρανίαις δυνάμεσιν. Αλλ' όμως, διά την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτως και αναλλοιώτως γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και αναιμάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ημίν, ως Δεσπότης των απάντων. Συ γαρ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επί θρόνου Χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος, και βασιλεύς του Ισραήλ, ο Μόνος Άγιος και εν αγίοις αναπαυόμενος, σε τοίνυν δυσωπώ τον μόνον αγαθόν και ευήκοον, επίβλεψον επ' εμέ τον αμαρτωλόν και αχρείον δούλόν σου, και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς, και ικάνωσόν με τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδυμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήναι τη αγία σου ταύτη τραπέζη και ιερουργήσαι το άγιον και άχραντόν σου Σώμα και το τίμιον Αίμα. Σοί γαρ προσέρχομαι, κλίνας τον εμαυτού αυχένα και δέομαί σου, μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ' εμού, μηδέ αποδοκιμάσης με εκ παίδων σου, αλλ' αξίωσον προσενεχθήναι σοι υπ' εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σύ γαρ ει ο προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

      Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν.(3)

      Ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόμενοι, ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. (3)

 

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι προσκυνήσωμεν άγιον, Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν, συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν, ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω, διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

 

Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ, τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ, τω βασιλεί και Θεώ ημών.

 

Ψαλμός 50

 

      Ήμαρτον εις σε Σωτήρ, ως ο άσωτος υιός, δέξαι με Πάτερ μετανοούντα, και ελέησον με ο Θεός.

      Κράζω σοι Χριστέ Σωτήρ, του τελώνου την φωνήν, ιλάσθητί μοι, ώσπερ εκείνω και ελέησον με ο Θεός.

      Συγχωρήσατέ μοι, αδελφοί και συλλειτουργοί, ή (Συγχώρησόν μοι, αδελφέ και συλλειτουργέ).

 

Τοις μισούσι και αγαπώσιν ημάς, ο Θεός, συγχώρησον.

 

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ, και ελέησον με. (3)

 

Έπαρον, Δέσποτα.

 

      Εν ειρήνη επάρατε τας χείρας υμών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον.

      Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος.

 

Ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόμενοι.

 

Πάντων υμών, (και πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών), μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Μνήσθητι ημών Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.

 

      Του Αρχιεπισκόπου ημών ___ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Του ευσεβους ημών Έθνους και πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτώ. Του κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρσίστου ημών Στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούτων εν τη (πόλη) ταύτη. Των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου και πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν μυσταγωγίαν ταύτην.

      Των μακαρίων και αοιδίμων κτιτόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επ' ελπίδι αναστάσεως, ζωής αιωνίου, κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

Της ιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Της διακονίας σου μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο.

 

Αγάθυνον, Δέσποτα.

Αγάθυνον κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιων και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλημ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους (3) και ελέησον με ο Θεός.

 

Μνήσθητί μου, Αδελφέ και συλλειτουργέ.

Της ιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

Εύξαι υπέρ εμού, Δέσποτα Άγιε.

+ Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι.

      Αυτό το Πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσας τας ημέρας της ζωής ημών και φωτίσει την σην αιδεσιμότητα.

      Μνήσθητί μου, Δέσποτα Άγιε.

Της διακονίας σου μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

...Ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα.

 

      Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω.

      Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων, τού Κυρίου δεηθώμεν

      Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώμεθα.

      Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα.

      Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κτίσας ημάς καί αγαγών εις τήν ζωήν ταύτην, ο υποδείξας ημίν οδούς εις σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψιν, σύ εί ο θέμενος ημάς εις τήν διακονίαν ταύτην έν τή δυνάμει τού Πνεύματός σου τού Αγίου, Ευδόκησον δή, Κύριε, τού γενέσθαι ημάς διακόνους τής καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς τών αγίων σου Μυστηρίων, πρόσδεξαι ημάς προσεγγίζοντας τώ αγίω σου θυσιαστηρίω, κατά τό πλήθος τού ελέους σου, ίνα γενώμεθα άξιοι τού προσφέρειν σοι τήν λογικήν ταύτην καί αναίμακτον θυσίαν υπέρ τών ημετέρων αμαρτημότων, καί τών τού λαού αγνοημάτων, ήν προσδεξάμενος εις τό άγιον, υπερουράνιον καί νοερόν σου θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας, αντικατάπεμψον ημίν τήν χάριν τού Αγίου σου Πνεύματος, Επίβλεψον εφ' ημάς, ο Θεός, καί έπιδε επί τήν λατρείαν ημών ταύτην, καί πρόσδεξαι αυτήν, ως προσεδέξω Άβελ τά δώρα, Νώε τάς θυσίας, Αβραάμ τάς ολοκαρπώσεις, Μωϋσέως καί Ααρών τάς ιερωσύνας, Σαμουήλ τάς ειρηνικός. Ως προσεδέξω εκ τών αγίων σου Αποστόλων τήν αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω καί εκ τών χειρών ημών τών αμαρτωλών πρόσδεξαι τά Δώρα ταύτα, έν τή χρηστότητί σου, Κύριε, ίνα, καταξιωθέντες λειτουργείν αμέμπτως τώ αγίω σου θυσιαστηρίω, εύρωμεν τόν μισθόν τών πιστών καί φρονίμων οικονόμων, εν τή ημέρα τή φοβερά τής ανταποδόσεώς σου τής δικαίας.

Διά των οικτιρμών του μονογενούς σου Υιού, μεθ' ου ευλογητός ει, συν τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

+ Ειρήνη πάσι.

Και τω πνεύματί σου.

Αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν.

Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.

Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου, και καταφυγή μου, και ρύστης μου.

 

Ο Χριστός εν μέσω ημών. Και ην, και έστι και έσται.

Τας θύρας, τας θύρας. Εν σοφία πρόσχωμεν.

 

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

 

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν, την αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν.

Έλεον ειρήνης, θυσίαν αινέσεως.

 

+ Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών.

Και μετά του πνεύματός σου.

Άνω σχώμεν τας καρδίας.

Έχομεν πρός τον Κύριον.

Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

Άξιον και δίκαιον εστί.

 

Ο ών, Δέσποτα, Κύριε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ προσκυνητέ, άξιον ως αληθώς, καί δίκαιον καί πρέπον τή μεγαλοπρεπεία τής αγιωσύνης σου, σέ αινείν, σέ υμνείν, σέ ευλογείν, σέ προσκυνείν, σοί ευχαριστείν, σέ δοξάζειν τόν μόνον όντως όντα Θεόν, καί σοί προσφέρειν εν καρδία συντετριμμένη, καί πνεύματι ταπεινώσεως τήν λογικήν ταύτην λατρείαν ημών, ότι σύ εί ο χαρισάμενος ημίν τήν επίγνωσιν τής σής αληθείας, Καί τίς ικανός λαλήσαι τάς δυναστείας σου; ακουστάς ποιήσαι πάσας τάς αινέσεις σου; ή διηγήσασθαι πάντα τά θαυμάσιά σου εν παντί καιρώ; Δέσποτα τών απάντων, Κύριε ουρανού καί γής, καί πάσης κτίσεως, ορωμένης τε καί ουχ ορωμένης, ο καθήμενος επί θρόνου δόξης, καί επιβλέπων αβύσσους, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, απερίγραπτε, αναλλοίωτε, ο Πατήρ τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τού μεγάλου Θεού καί Σωτήρος, τής ελπίδος ημών, ός εστιν εικών τής σής αγαθότητος, σφραγίς ισότυπος, εν εαυτώ δεικνύς σέ τόν Πατέρα, Λόγος ζών, Θεός αληθινός, η πρό αιώνων σοφία, ζωή, αγιασμός, δύναμις, τό φώς τό αληθινόν, παρ' ού τό Πνεύμα τό άγιον εξεφάνη, τό τής αληθείας Πνεύμα, τό τής υιοθεσίας χάρισμα, ο αρραβών τής μελλούσης κληρονομίας, η απαρχή τών αιωνίων αγαθών, η ζωοποιός δύναμις, η πηγή τού αγιασμού, παρ' ού πάσα κτίσις λογική τε καί νοερά, δυναμουμένη, σοί λατρεύει, καί σοί τήν αϊδιον αναπέμπει δοξολογίαν, ότι τά σύμπαντα δούλα σά, Σέ γάρ αινούσιν Άγγελοι, Αρχάγγελοι, θρόνοι, Κυριότητες, Αρχαί, Εξουσίαι, Δυνάμεις, καί τά πολυόμματα Χερουβείμ, Σοί παρίστανται κύκλω τά Σεραφείμ, έξ πτέρυγες τώ ενί, καί έξ πτέρυγες τώ ενί, καί ταίς μέν δυσί κατακαλύπτουσι τά πρόσωπα εαυτών, ταίς δέ δυσί τούς πόδας, καί ταίς δυσί πετόμενα, κέκραγεν έτερον πρός τό έτερον, ακαταπαύστοις στόμασιν, ασιγήτοις δοξολογίαις.

 

Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα, κεκραγότα, και λέγοντα,

 

Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβοώθ, Πλήρης, ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσσανά ο εν τοις υψίστοις.

 

Μετά τούτων τών μακαρίων Δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρωπε, καί ημείς οι αμαρτωλοί βοώμεν καί λέγομεν, Άγιος εί, ως αληθώς, καί πανάγιος, καί ούκ εστι μέτρον τή μεγαλοπρεπεία τής αγιωσύνης σου, καί όσιος εν πάσι τοίς έργοις σου, ότι εν δικαιοσύνη καί κρίσει αληθινή πάντα επήγασες ημίν, πλάσας γάρ τόν άνθρωπον, χούν λαβών από τής γής, καί εικόνι τή σή, ο Θεός, τιμήσας, τέθεικας αυτόν εν τώ Παραδείσω τής τρυφής, αθανασίαν ζωής, καί απόλαυσιν αιωνίων αγαθών, εν τή τηρήσει τών εντολών σου, επαγγειλάμενος αυτώ, αλλά παρακούσαντα σού τού αληθινού Θεού, τού κτίσαντος αυτόν, καί τή απάτη τού όφεως υπαχθέντα, νεκρωθέντα τε τοίς οικείοις αυτού παραπτώμασιν, εξωρίσας αυτόν εν τή δικαιοκρισία σου, ο Θεός, εκ τού Παραδείσου εις τόν κόσμον τούτον, καί απέστρεψας εις τήν γήν εξ ής ελήφθη, οικονομών αυτώ τήν εκ παλιγγενεσίας σωτηρίαν, τήν εν αυτώ τώ Χριστώ σου, ου γάρ απεστρόφης τό πλάσμα σου εις τέλος, ό εποίησας, αγαθέ, ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, αλλ' επεσκέψω πολυτρόπως, διά σπλάγχνα ελέους σου, Προφήτας εξαπέστειλας, εποίησας δυνάμεις διά τών Αγίων σου, τών καθ' εκάστην γενεάν ευαρεστησάντων σοι, ελάλησας ημίν διά στόματος τών δούλων σου τών Προφητών, προκαταγγέλλων ημίν τήν μέλλουσαν έσεσθαι σωτηρίαν, νόμον έδωκας εις βοήθειαν, Αγγέλους επέστησας φύλακας, Ότε δέ ήλθε τά πλήρωμα τών καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτώ τώ Υιώ σου, δι' ού καί τούς αιώνας εποίησας, ός, ών απάγαυσμα τής δόξης σου, καί χαρακτήρ τής υποστόσεώς σου, φέρων τε τά πάντα τώ ρήματι τής δυνάμεως αυτού, ουχ αρπαγμόν ηγήσατο τό είναι ίσα σοί τώ Θεώ καί Πατρί, αλλά, Θεός ών προαιώνιος, επί τής γής ώφθη, καί τοίς ανθρώποις συνανεστρόφη, καί εκ Παρθένου αγίας σαρκωθείς, εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος τώ σώματι τής ταπεινώσεως ημών, ίνα ημάς συμμόρφους ποιήση τής εικόνος τής δόξης αυτού, Επειδή γάρ δι' ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τόν κόσμον, καί διά τής αμαρτίας ο θάνατος, ηυδόκησεν ο μονογενής σου Υιός, ο ών εν τοίς κόλποις σού τού Θεού καί Πατρός, γενόμενος εκ γυναικός, τής αγίας Θεοτόκου καί αειπαρθένου Μαρίας, γενόμενος υπό νόμον, κατακρίναι τήν αμαρτίαν εν τή σαρκί αυτού, ίνα οι εν τώ Αδάμ αποθνήσκοντες, ζωοποιηθώσιν εν αυτώ τώ Χριστώ σου, καί εμπολιτευσάμενος τώ κόσμω τούτω, δούς προστόγματα σωτηρίας, αποστήσας ημάς τής πλάνης τών ειδώλων, προσήγαγε τή επιγνώσει σού τού αληθινού Θεού καί Πατρός, κτησάμενος ημάς εαυτώ λαόν περιούσιον, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, καί καθαρίσας εν ύδατι, καί αγιάσας τώ Πνεύματι τώ αγίω, έδωκεν εαυτόν αντάλλαγμα τώ θανάτω, εν ώ κατειχόμεθα, πεπραμένοι υπό τήν αμαρτίαν, καί κατελθών διά τού Σταυρού εις τόν, Άδην, ίνα πληρώση εαυτού τά πάντα, έλυσε τάς οδύνας τού θανάτου, καί αναστάς τή τρίτη ημέρα, καί οδοποιήσας πάση σαρκί τήν εκ νεκρών Ανάστασιν, καθότι ουκ ήν δυνατόν κρατείσθαι υπό τής φθοράς τόν αρχηγόν τής ζωής, εγένετο απαρχή τών κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ τών νεκρών, ίνα ή αυτός τά πάντα εν πάσι πρωτεύων, καί ανελθών εις τούς ουρανούς, εκάθισεν εν δεξιά τής μεγαλωσύνης σου εν υψηλοίς, ός καί ήξει, αποδούναι εκάστω κατά τά έργα αυτού, Κατέλιπε δέ ημίν υπομνήματα τού σωτηρίου αυτού πάθους ταύτα, ά προτεθείκαμεν ενώπιόν σου, κατά τάς αυτού εντολάς, Μέλλων γάρ εξιέναι επί τόν εκούσιον, καί αοίδιμον καί ζωοποιόν αυτού θάνατον, τή νυκτί, ή παρεδίδου εαυτόν υπέρ τής τού κόσμου ζωής, λαβών άρτον επί τών αγίων αύτού καί αχράντων χειρών, καί αναδείξας σοι τώ Θεώ καί Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας.

 

Έδωκε τοίς αγίοις αυτού Μαθηταίς καί Αποστόλοις, ειπών, Λάβετε, φάγετε. Tούτο μου εστί το Σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.

 

Ομοίως καί το ποτήριον εκ τού γεννήματος τής αμπέλου λαβών, κεράσας, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας.

 

Έδωκε τοίς αγίοις αυτού Μαθηταίς καί Αποστόλοις, ειπών, Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί τό Αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.

 

Τούτο ποιείτε εις τήν εμήν ανάμνησιν, οσάκις γάρ άν εσθίητε τόν Άρτον τούτον, καί τό Ποτήριον τούτο πίνητε, τόν εμόν θάνατον καταγγέλλετε, τήν εμήν Ανάστασιν ομολογείτε, Μεμνημένοι ούν, Δέσποτα, καί ημείς τών σωτηρίων αυτού Παθημάτων, τού ζωοποιού Σταυρού, τής τριημέρου Ταφής, τής εκ νεκρών Αναστάσεως, τής εις ουρανούς Ανόδου, τής εκ δεξιών σού τού Θεού καί Πατρός Καθέδρας, καί τής ενδόξου καί φοβεράς δευτέρας αυτού Παρουσίας.

 

Τα Σα εκ των Σων, σοι προσφέρομεν κατά πάντα, και διά πάντα.

 

Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών.

Διά τούτο, Δέσποτα, Πανάγιε καί ημείς οι αμαρτωλοί καί ανάξιοι δούλοι σου οι καταξιωθέντες λειτουργείν τώ αγίω σου θυσιαστηρίω, ου διά τάς δικαιοσύνας ημών (ου γάρ εποιήσαμέν τι αγαθόν επί τής γής), αλλά διά τά έλέη σου καί τούς οικτιρμούς σου, ούς εξέχεας πλουσίως εφ' ημάς, θαρρούντες προσεγγίζομεν τώ αγίω σου θυσιαστηρίω, καί προθέντες τά αντίτυπα τού αγίου Σώματος καί Αίματος τού Χριστού σου, σού δεόμεθα, καί σέ παρακαλούμεν, Άγιε, Αγίων, ευδοκία τής σής αγαθότητος, ελθείν τό Πνεύμά σου τό Άγιον εφ' ημάς, καί επί τα προκείμενα Δώρα ταύτα, καί ευλογήσαι αυτό, καί αγιάσαι, καί αναδείξαι.

 

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ και ελέησον με. (3)

 

Ευλόγησον, Δέσποτα, τον Άγιον Άρτον.

+ Τόν μέν Άρτον τούτον, αυτό τό τίμιον Σώμα τού Κυρίου, καί Θεού, καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ευλόγησον, Δέσποτα, το Άγιον Ποτήριον.

+ Τό δέ Ποτήριον τούτο, αυτό τό τίμιον Αίμα τού Κυρίου, καί Θεού, καί Σωτήρος ημών Iησού Χριστού. Αμήν.

Ευλόγησον, Δέσποτα, αμφότερα τα Άγια.

+ Τό εκχυθέν υπέρ τής τού κόσμου ζωής καί σωτηρίας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

 

Ημάς δέ πάντας, τούς εκ τού ενός Άρτου καί τού Ποτηρίου μετέχοντας, ενώσαις αλλήλοις εις ενός Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, καί μηδένα ημών εις κρίμα, ή εις κατάκριμα ποιήσαις μετασχείν τού αγίου Σώματος, καί Αίματος τού Χριστού σου, αλλ' ίνα εύρωμεν έλεον καί χάριν μετά πάντων τών, Αγίων, τών απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων, Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, καί παντός πνεύματος δικαίου εν πίστει τετελειωμένου.

Εξαιρέτως της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

 

Eπi σoί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσαη κτίσις. Αγγέλων τό σύστημα καί ανθρώπων τό γένος, ηγιασμένε ναέ καί παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ής Θεός εσαρκώθη καί παιδίον γέγονεν, ο πρό αιώνων υπάρχων Θεός ημών, τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον εποίησε, καί τήν σήν γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις δόξα σοι.

 

Τού αγίου Ιωάννου, Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστού, τών αγίων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων, τού αγίου (τού δείνος), ού καί τήν μνήμην επιτελούμεν, καί πάντων σου τών Αγίων, ών ταίς ικεσίαις επίσκεψαι ημάς, ο Θεός, Καί μνήσθητι πάντων τών προκεκοιμημένων επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου (καί μνημονεύει ενταύθα ονομαστί καί ών βούλεται τεθνεώτων), καί ανάπαυσον αυτούς, όπου επισκοπεί τό φώς τού προσώπου σου, Έτι σού δεόμεθα, Μνήσθητι, Κύριε, τής Αγίας σου Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας, τής από περάτων έως περάτων τής οικουμένης, καί ειρήνευσον αυτήν, ήν περιεποιήσω τώ τιμίω Αίματι τού Χριστού σου, καί τόν άγιον Οίκον τούτον στερέωσον μέχρι τής συντελείας τού αιώνος, Μνήσθητι, Κύριε, τών τά Δώρά σοι ταύτα προσκομισάντων, καί υπέρ ών, καί δι' ών, καί εφ' οίς αυτά προσεκόμισαν, Μνήσθητι, Κύριε, τών καρποφορούντων, καί καλλιεργούντων εν ταίς αγίαις σου Εκκλησίαις καί μεμνημένων τών πενήτων, Άμειψαι αυτούς τοίς πλουσίοις σου καί επουρανίοις χαρίσμασι, χάρισαι αυτοίς αντί τών επιγείων, τά επουράνια, αντί τών προσκαίρων, τά αιώνια, αντί τών φθαρτών, τά άφθαρτα, Μνήσθητι, Κύριε, τών εν ερημίαις, καί όρεσι, καί σπηλαίοις, καί ταίς οπαίς τής γής, Μνήσθητι, Κύριε, τών εν παρθενία, καί ευλαβεία καί ασκήσει, καί σεμνή πολιτεία διαγόντων, Μνήσθητι, Κύριε, πάσης αρχής καί εξουσίας, ούς εδικαίωσας βασιλεύειν επί τής γής, Χάρισαι αυτοίς βαθείαν καί αναφαίρετον ειρήνην, λάλησον εις τήν καρδίαν αυτών αγαθά υπέρ τής Εκκλησίας σου καί παντός τού λαού σου, ίνα εν τή γαλήνη αυτών ήρεμον καί ησύχιον βίον διάγωμεν, εν πάση ευσεβεία καί σεμνότητι, Τούς αγαθούς, εν τή αγαθότητί σου διατήρησον, Τούς πονηρούς, αγαθούς ποίησον εν τή χρηστότητί σου, Μνήσθητι, Κύριε, τού περιεστώτος λαού, καί τών δι' ευλόγους αιτίας απολειφθέντων, καί ελέησον αυτούς καί ημάς, κατά τό πλήθος τού ελέους σου, Τά ταμεία αυτών έμπλησον παντός αγαθού, τάς συζυγίας αυτών εν ειρήνη καί ομονοία διατήρησον, τά νήπια έκθρεψον, τήν νεότητα παιδαγώγησον, τό γήρας περικράτησον, τούς ολιγοψύχους παραμύθησαι, τούς εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τούς πεπλανημένους επανάγαγε, καί σύναψον τή Αγία σου Καθολική, καί Αποστολική Εκκλησία, Τούς οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων ελευθέρωσον, τοίς πλέουσι σύμπλευσον, τοίς οδοιπορούσι συνόδευσον, χηρών πρόστηθι, ορφανών υπεράσπισον, αιχμαλώτους ρύσαι, νοσούντας ίασαι. Τών εν βήμασι, καί μετάλλοις, καί εξορίαις, καί πικραίς δουλείαις, καί πάση θλίψει καί ανάγκη καί περιστάσει όντων, μνημόνευσον, ο Θεός, καί πάντων τών δεομένων τής μεγάλης σου ευσπλαγχνίας, καί τών αγαπώντων ημάς καί τών μισούντων, καί τών εντειλαμένων ημίν τοίς αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών, Καί παντός τού Λαού σου μνήσθητι, Κύριε, ο Θεός ημών, καί επί πάντας έκχεον τό πλούσιόν σου έλεος, πάσι παρέχων τά πρός σωτηρίαν αιτήματα, Καί ών ημείς ουκ εμνημονεύσαμεν, δι' άγνοιαν ή λήθην, ή πλήθος ονομάτων, αυτός μνημόνευσον, ο Θεός, ο ειδώς εκάστου τήν ηλικίαν, καί τήν προσηγορίαν, ο ειδώς έκαστον εκ κοιλίας μητρός αυτού, Σύ γάρ εί, Κύριε, η βοήθεια τών αβοηθήτων, η ελπίς τών απηλπισμένων, ο τών χειμαζομένων σωτήρ, ο τών πλεόντων λιμήν, ο τών νοσούντων ιατρός, Αυτός τοίς πάσι τά πάντα γενού, ο ειδώς έκαστον, καί τό αίτημα αυτού, οίκον, καί τήν χρείαν αυτού, Ρύσαι, Κύριε, τήν πόλιν καί χώραν ταύτην, καί πάσαν πόλιν, καί χώραν, από λιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, καί εμφυλίου πολέμου.

 

Εν πρώτοις, μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας.

Και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών.

Και πάντων και πασών.

+ Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Μνήσθητι, Κύριε, πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, τών ορθοτομούντων τόν λόγον τής σής αληθείας, Μνήσθητι, Κύριε, κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου, καί τής εμής αναξιότητος, συγχώρησόν μοι πάν πλημμέλημα εκούσιόν τε καί ακούσιον, καί μή διά τάς εμάς αμαρτίας κωλύσης τήν χάριν τού Αγίου σου Πνεύματος από τών προκειμένων Δώρων, Μνήσθητι, Κύριε, τού Πρεσβυτερίου, τής εν Χριστώ Διακονίας, καί παντός ιερατικού Τάγματος, καί μηδένα ημών καταισχύνης τών κυκλούντων τό αγιόν σου θυσιαστήριον, Επίσκεψαι ημάς εν τή χρηστότητί σου, Κύριε, επιφάνηθι ημίν εν τοίς πλουσίοις σου οικτιρμοίς, ευκράτους καί επωφελείς τούς αέρας ημίν χάρισαι, όμβρους ειρηνικούς τή γή πρός καρποφορίαν δώρησαι. Ευλόγησον τόν στέφανον τού ενιαυτού τής χρηστότητός σου, παύσον τά σχίσματα τών Εκκλησιών, σβέσον τά φρυάγματα τών εθνών, τάς τών αιρέσεων επαναστόσεις ταχέως κατάλυσον, τή δυνάμει τού Αγίου σου Πνεύματος, Πάντας ημάς πρόσδεξαι εις τήν βασιλείαν σου, υιούς φωτός καί υιούς ημέρας αναδείξας, Τήν σήν ειρήνην, καί τήν σήν αγάπην χάρισαι ημίν, Κύριε ο Θεός ημών, πάντα γάρ απέδωκας ημίν.

Και δος ημίν εν ενί στόματι και μιά καρδία, δοξάζειν και ανυμνείν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Και έσται τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων υμών.

Και μετά του πνεύματός σου.

 

      Πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

      Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το άγιον και υπερουράνιον και νοερόν αυτού θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη ημίν την θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πενύματος δεηθώμεν.

      Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώμεθα.

      Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Tον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

      Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα.

      Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Ο Θεός ημών, ο Θεός τού σώζειν, σύ ημάς δίδαξον ευχαριστείν σοι αξίως υπέρ τών ευεργεσιών σου, ών εποίησας, καί ποιείς μεθ' ημών, Σύ, ο Θεός ημών, ο προσδεξόμενος τα Δώρα ταύτα, καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός καί πνεύματος, καί δίδαξον επιτελείν αγιωσύνην εν φόβω σου, ίνα εν καθαρώ τώ μαρτυρίω τής συνειδήσεως ημών, υποδεχόμενοι τήν μερίδα τών αγιασμότων σου, ενωθώμεν τώ αγίω Σώματι καί Αίματι τού Χριστού σου, Καί υποδεξάμενοι αυτά αξίως, σχώμεν τόν Χριστόν, κατοικούντα εν ταίς καρδίαις ημών, καί γενώμεθα ναός τού Αγίου σου Πνεύματος, Ναί, ο Θεός ημών, καί μηδένα ημών ένοχον ποιήσης τών φρικτών σου τούτων καί επουρανίων Μυστηρίων, μηδέ ασθενή ψυχή καί σώματι, εκ τού αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δός ημίν μέχρι τής εσχάτης ημών αναπνοής, αξίως υποδέχεσθαι τήν μερίδα τών αγιασμάτων σου, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, τήν επί τού φοβερού βήματος τού Χριστού σου, όπως άν καί ημείς μετά πάντων τών Αγίων, τών απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων, γενώμεθα μέτοχοι τών αιωνίων σου αγαθών, ών ητοίμασας τοίς αγαπώσί σε, Κύριε.

Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγειν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το ονομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις αφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου έστιν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

+ Ειρήνη πάσι.

Και τω πνεύματί σου.

Tας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

Σοι, Κύριε.

Δέσποτα Κύριε, ο Πατήρ τών οικτιρμών, καί Θεός πάσης παρακλήσεως, τούς υποκεκλικότας σοι τάς εαυτών κεφαλάς ευλόγησον, αγίασον, φρούρησον, οχύρωσον, ενδυνάμωσον, από παντός έργου πονηρού απόστησον, παντί δέ έργω αγαθώ συναψον, καί καταξίωσον ακατακρίτως μετασχείν τών αχράντων σου τούτων καί ζωοποιών Μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν.

Χάριτι και οικτιρμοίς και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ' ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνον. Αμήν.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ άγίου κατοικητηρίου σου, καί από θρόνου δόξης τής βασιλείας σου, καί ελθέ εις τό αγιάσαι ημάς, ο άνω τώ Πατρί συγκαθήμενος καί ώδε ημίν αορότως συνών, καί καταξίωσον τή κραταιά σου χειρί μεταδούναι ημίν τού αχράντου Σώματός σου, καί τού τιμίου Αίματος, καί δι' ημών παντί τώ Λαώ.

 

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ και ελέησον με. (3)

 

Πρόσχωμεν

Tα Άγια τοις Αγίοις.

Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

 

Μέλισον, Δέσποτα, τον άγιον Άρτον.

Μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος, και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος, και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων.

Πλήρωσον, Δέσποτα, το άγιον Ποτήριον.

Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Ευλόγησον, Δέσποτα, το Ζέον.

+ Ευλογημένη η ζέσις των Αγίων σου, Κύριε, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ζέσις πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

 

      Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρωτός ειμί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρισον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

      Ιδού Βαδίζω προς θείαν Κοινωνίαν

      Πλαστουργέ, μη φλέξης, με τη μετουσία,

      Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον.

      Αλλ' ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος.

      Tου Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ' ως ο ληστής ομολογώ σοι, Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

      Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων,

      Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων,

      Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει,

      Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως.

      Έθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω σου έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου.

      Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσόν με, ως φιλάνθρωπος.

      Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμά μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, διά το ανάξιον ειναί με, αλλ' εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βαλιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου.

      Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ' ως ο ληστής ομολογώ σοι, Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

 

Αδελφέ, και συλλειτουργέ, συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ. (Συγχωρήσατέ μοι, αδελφοί και πατέρες, τω αμαρτωλώ.)

Της ιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

O Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ, και ελέησον με. (3)

 

Ιδού προσέρχομαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ημών. Μεταδίδοταί μοι ___ τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίμιον και πανάγιον Σώμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

Διάκονε, πρόσελθε.

Ιδού προσέρχομαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ημών. Μετάδος μοι, Δέσποτα ___ τω αναξίω Διακόνω, το τίμιον και πανάγιον Σώμα του Κυρίου και Θεου, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον.

Μεταδίδοταί σοι ___ τω ευλαβεστάτω Διακόνω, το τίμιον και πανάγιον Σώμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν σου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον.

 

Έτι μεταδίδοταί μοι ___ τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίμιον και πανάγιον Αίμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον.

 

Τούτο ήψατο των χειλέων μου, και αφελεί Κύριος πάσας τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαριεί.

Διάκονε, έτι πρόσελθε.

Μετάδος μοι Δέσποτα ___ τω αναξίω Διακόνω, το τίμιον και πανάγιον Αίμα του Κυρίου και Θεου, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον.

Μεταδίδοταί σοι ___ τω ευλαβεστάτω Διακόνω, το τίμιον και πανάγιον Αίμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν σου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

 

Τούτο ήψατο των χειλέων σου, και αφελεί Κύριος πάσας τας ανομίας σου, και τας αμαρτίας σου περικαθαριεί.

 

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον, Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν, συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν, ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω, διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

 

Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήν, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε.

Χόρευε νυν, και αγάλλου Σιών, συ δε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου.

 

Ω θείας, ω φίλης, ω γλυκυτάτης σου φωνής, μεθ' ημών αψευδώς γαρ, επηγγείλω έσεσθαι, μέκρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, ην οι πιστοί, άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλλόμεθα.

 

Ω Πάσχα το μέγα, και ιερώτατον Χριστέ, ω σοφία και Λόγε, του Θεού και δύναμις, δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου.

 

Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τω αίματί σου τω αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν

 

Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

 

Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού ___ σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν.

 

+ Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

 

Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γαρ ημάς έσωσεν.

 

Ύψωσον, Δέσποτα.

Υώθητι επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. (3)

 

+ Ευλογητός ο Θεός ημών, Πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

      Ορθοί, μεταλαβόντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

      Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη ση χάριτι.

      Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον αιτησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε, ο Θεός ημών, επί τή μεταλήψει τών αγίων, αχρόντων, αθανότων, καί επουρανίων σου Μυστηρίων, ά έδωκας ημίν επ' ευεργεσία, καί αγιασμώ, καί ιάσει τών ψυχών καί τών σωμάτων ημών, Αυτός, Δέσποτα τών απάντων, δός γενέσθαι ημίν τήν κοινωνίαν τού αγίου Σώματος καί Αίματος τού Χριστού σου, εις πίστιν ακαταίσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις ίασιν ψυχής καί σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις περιποίησιν τών εντολών σου, εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, τήν επί τού φοβερού βήματος τού Χριστού σου.

Ότι συ ει ο αγιασμός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Εν ειρήνη προέλθωμεν.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε, Κύριε και αγιάζων τους επί σοι πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγισον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλίπης ημάς τούς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τω κόσμω σου δώρησαι, ταις Εκκλησίαις σου, τοις ιερεύσι, τοις άρχουσιν ημών, τω στρατώ και παντί τω λαώ σου. Ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον εκ σου του Πατρός των φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ο θυσίαν αινέσεως καί λατρείαν ευάρεστον, τήν λογικήν ταύτην καί αναίμακτον θυσίαν προσδεχόμενος παρά τών επικαλουμένων σε έν όλη καρδία Χριστέ ο Θεος ημών, ο, Αμνός καί Υιός τού Θεού, ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου, ο μόσχος ο άμωμος, ο μή δεχόμενος αμαρτίας ζυγόν καί τυθείς δι' ημάς εκών, ο μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος, ο εσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος, τούς δέ εσθίοντας αγιάζων, ο εις ανάμνησιν τού εκουσίου Πάθους σου, καί τής ζωοποιού τριημέρου Εγέρσεώς σου, κοινωνούς ημάς αναδείξας τών αρρήτων καί αναδείξας τών αρρήτων καί επουρανίων καί φρικτών σου Μυστηρίων, τού αγίου σου Σώματος καί τού τιμίου σου Αίματος, τήρησον ημάς τούς δούλους σου, τούς διακόνους, τούς άρχοντας ημών, τόν στρατόν, καί τόν περιεστώτα λαόν, εν τώ σώ αγιασμώ, Καί δός ημίν εν παντί χρόνω καί καιρώ μελετάν τήν σήν δικαιοσύνην, όπως, πρός τό σόν θέλημα οδηγηθέντες καί τά ευάρεστά σοι ποιήσαντες, άξιοι γενώμεθα καί τής εκ δεξιών σου παραστάσεως, όταν ελεύση κρίναι ζώντας καί νεκρούς, Τούς εν αιχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρρυσαι, τούς εν ασθενεία επίσκεψαι, τούς έν κινδύνοις θαλάσσης κυβέρνησον, καί τάς προαναπαυσαμένας ψυχάς επ' ελπίδι ζωής αιωνίου ανάπαυσον, όπου επισκοπεί τό φώς τού προσώπου σου, καί πάντων τών δεομένων τής σής βοηθείας επάκουσον, ότι σύ εί ο δοτήρ τών αγαθών, και σοί τήν δόξαν αναπέμπομεν, σύν τώ ανάρχω σου Πατρί, και τώ παναγίω καί αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. (3)

 

Ήνυσται καί τετέλεσται, όσον εις τήν ημετέραν δύναμιν, Χριστέ, ο Θεός ημών, τό τής σής οικονομίας μυστήριον, έσχομεν γάρ τού θανάτου σου τήν μνήμην, είδομεν τής Αναστάσεώς σου τόν τύπον, ενεπλήσθημεν τής ατελευτήτου σου ζωής, απηλαύσαμεν τής ακενώτου σου τρυφής, ής καί εν τώ μέλλοντι αιώνι πάντας ημάς καταξιωθήναι ευδόκησον, χάριτι τού ανάρχου σου Πατρός, καί τού αγίου καί αγαθού, καί ζωοποιού σου Πνεύματος, νύν, καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

+ Ευλογία Κυρίου και έλεος Αυτού έλθοι εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

(Ο αναστάς εκ νεκρών) Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, των εν αγίοις πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας τού Μεγάλου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, (ημέρας) και πάντων των Αγίων ? ελέησαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

 

Δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

 

+ Η Αγία Τριάς διαφυλάξοι πάντα υμάς.

 

Ευλογία Κυρίου και έλεος επί σε.

 

Χριστούγεννα

O εν σπηλαίω γεννηθείς, και εν φάτνη ανακλιθείς διά την ημών σωτηρίαν...

Περιτομήν

O εν τη ογδόν ημέρα σαρκί περιτμηθήναι καταδεξάμενος διά την ημών σωτηρίαν...

Θεοφάνεια

O εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθήναι καταδεξάμενος διά την ημών σωτηρίαν...

Υπαπαντήν

O εν αγκάλαις του δικαίου Συμεών βασταχθήναι καταδεξάμενος διά την ημών σωτηρίαν...

Κυρ. Βαίων

O επί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος διά την ημών σωτηρίαν...

μέκρι Μ. Τετάρτη

Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον Πάθος διά την ημών σωτηρίαν...

Μ. Πέμπτη

O δι' υπερβάλλουσαν αγαθότητα οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας, εν τω νίψαι τους πόδας των Μαθητών, και μέκρι Σταυρού ταφής συγκαταβάς ημίν...

Αγίον Παθών

O εμπτυσμούς, και μάστιγας, και κολαφισμούς, και Σταυρού και θάνατον υπομείνας διά την του κόσμου σωτηρίαν...

Μ. Παρασκευή

O δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν τα φρικτά πάθη, και τον ζωοποιόν Σταυρού, και την εκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάμενος...

Πάσχα

Ο αναστάς εκ νεκρών...

Αναλήψεως

O εν δόξη αναληφθείς αφ' ημών εις τους ουρανούς, και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός...

Πεντηκοστή

Ο εν είδει πυρίνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας το πανάγιον Πνεύμα επί τους αγίους αυτού Μαθητάς και Αποστόλους...

Μεταμόρφωσιν

O εν τω όρει τω θαβώρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των αγίων αυτού Μαθητών και Αποστόλων...

Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού

O αναστάς εκ νεκρών...